دکتر رسول پیرمحمدی

دکتر رسول پیرمحمدی استاد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

دکتر رسول پیرمحمدی

Dr. Rasoul Pirmohammadi

استاد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسانس زنیان بر مصرف خوراک و پاسخ متابولیکی بزهای مهابادی در اوایل شیردهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 13، شماره: 1
2 اثر استفاده از سطوح مختلف پودر لیموترش و موننسین بر قابلیت هضم مواد مغذی جیره، تخمیر شکمبه‌ای و متابولیت‌های خونی در قوچ ماکویی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 1
3 اثر اسیدهای چرب زیست فعال بر عملکرد رشد گوساله های شیرخوار هلشتاین تحت تنش سرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 33
4 اثر پودر گیاه آویشن بر فراسنجه های هضمی و مقدار تولید گاز های متان و دی اکسید کربن حاصل از تخمیر برخی اقلام خوراکی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 24، شماره: 4
5 اثر تغذیه ی منابع کربوهیدرات های غیر فیبری و اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع بر پارامترهای تولیدی و خونی در بزهای شیری مهابادی در دوره انتقال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 31، شماره: 2
6 اثر جیره های غذایی پرانرژی غنی از کربوهیدرات یا منابع چربی محافظت شده بر عملکرد، بیان ژن TNF- α و برخی فرآسنجه های خونی بره های نر نژاد طالشی و زل (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 10، شماره: 1
7 اثر زمان های مختلف پرتوتابی ریزموج بر ارزش تغذیه ای ضایعات لپه پاک کنی با استفاده از روش کیسه های نایلونی و شرایط برون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 4
8 اثر سطوح متفاوت انرژی مصرفی در دوره قبل زایش بر عملکرد و زیست سنجه های پلاسمای بره های تازه متولد شده نژاد قزل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 24
9 اثر سطوح مختلف سیلاژ سورگوم اسپید فید بر عملکرد تولیدی، ترکیب شیر و اسیدهای چرب شیر در گاو های شیرده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 34
10 اثر مصرف جایگزین شیر مازاد بر شیر مادر بر کارآیی رشد و فراسنجه های خونی بزغاله های شیرخوار نژاد مهابادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 38
11 اثر نوع فرایند حرارتی بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و تخمیرپذیری برون تنی پسماندهای لپه پاک کنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 46، شماره: 3
12 اثرات استفاده از مخمر ساکارومایسس سرویسیا به عنوان زیستیار بر فراسنجه های تخمیر در جیره های پرکنسانتره در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 33، شماره: 4
13 ارزیابی اثر پرتوتابی الکترون بر ارزش تغذیه ای تفاله ی انگور قرمز در تغذیه نشخوارکنندگان با استفاده ازروش های آزمایشگاهی و تکنیک کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 6، شماره: 1
14 ارزیابی اثر تنش گرمایی و مکمل پیش ساز گلوکز بر عملکرد و فراسنجه های خونی بره های در حال رشد ماکوئی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 30، شماره: 2
15 ارزیابی کارایی پرتوتابی مایکروویو و افزودنی های جاذب سموم بر دیازینون باقی مانده در تفاله انگور سفید و تاثیر آن بر برخی فراسنجههای شکمبهای در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 52، شماره: 1
16 Effects of feeding with broiler litter in pellet-form diet on Qizil fattening lambs’ performance, nutrient digestibility, blood metabolites and husbandry economics (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 9، شماره: 3
17 Effects of garlic supplementation on energy status of pre-partum Mahabadi goats (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 5، شماره: 3
18 In vitro assessment of the digestibility of forage based sheep diet, supplemented with raw garlic, garlic oil and monensin (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 3، شماره: 1
19 Indigestible neutral detergent fibers: Relationship between forage fragility ‎and neutral detergent fibers digestibility in total mixed ration and some ‎feedstuffs in dairy cattle (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 9، شماره: 1
20 Microwave irradiation of whole soybeans in ruminant nutrition: Protein and carbohydrate metabolism in vitro and in situ (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 10، شماره: 4
21 The potential of sunflower (Helianthus annuus) residue silage as a forage source in Mohabadi dairy goats (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 10، شماره: 1
22 بررسی اثر استفاده منابع مختلف چربی در جیره آغازین بر رشد و سلامتی بره های زود شیرگیری شده قزل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 53، شماره: 2
23 بررسی اثر مکمل چربی CLA و افزودنی های چربی بر روی عملکرد تولیدی، توازن انرژی،تولید شیر و ترکیبات آن و برخی فراسنجه های خونی در گاوهای شیری هلشتاین در دوره انتقال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 30، شماره: 3
24 بررسی اثرات فراوری بیولوژیکی کاه گندم توسط قارچ آسپرژیلوس اوریزا بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و تجزیه پذیری الیاف در نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 10، شماره: 4
25 بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی و روند تجزیه پذیری شکمبه ای نشاسته و پروتئین خام ارقام مختلف دانه جو پرتوتابی شده با اشعه گاما (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 29، شماره: 1
26 بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی، روند تجزیه پذیری شکمبه ای و هضم روده ای نشاسته و پروتئین خام واریته های مختلف دانه جو پرتوتابی شده با ریزموج (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 5، شماره: 4
27 بررسی فیبر موثر فیزیکی انواع تفاله های انگور درمقایسه با علوفه خشک یونجه در گوسفند ماکویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 2
28 بررسی کارایی تغذیه ای نمک های کلسیمی پوشش دار روغن ماهی در شرایط برون و درون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 4
29 تاثیر استفاده از متیونین محافظت شده در سطوح مختلف پروتئین قابل متابولیسم در جیره قبل از زایش بر عملکرد میش های قزل در دوره انتقال و بره های تازه متولد شده (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 11، شماره: 2
30 تاثیر پرتوتابی مایکروویو در زمان های مختلف بر مولفه های ارزش غذایی تفاله انگور قرمز در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 29، شماره: 4
31 تاثیر پودر دانه رازیانه در جیره های بر پایه ذرت یا جو بر تولید و ترکیب شیر، تخمیر شکمبه-ای و برخی فراسنجه های خونی بز های شیری مهابادی در دوره قبل و پس از زایش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 1
32 تاثیر سم زدایی و امنیت غذایی تفاله سیب بر میزان سم ایمیداکلوپراید، تولید و ترکیبات شیر و قابلیت هضم درون تنی مواد مغذی در بزهای شیرده مهابادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 27، شماره: 4
33 تاثیر فرآوری ذرت سیلوشده با قارچ شیزوفیلوم کمون بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای و تولید گاز در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 37
34 تاثیر فرآوری کاه گندم با استفاده از کشت مایع و جامد قارچ شیزوفیلوم کمون بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای و گوارش پذیری و تولید گاز در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 33، شماره: 2
35 تاثیر کاهش میزان سموم پاتولین و دیازینون موجود در تفاله سیب سیلو شده بر روی برخی فراسنجه های شکمبه ای (pH، پروتوزوآ، نیتروژن آمونیاکی) و غلظت اسیدهای چرب فرار در بزهای شیرده مهابادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 31، شماره: 1
36 تاثیر میزان هضم منابع نشاسته ای بر قابلیت هضم یونجه در شرایط درون تنی و برون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 4، شماره: 8
37 تاثیرفرآوری شیمیایی با سودبرارزش تغذیه ای و فراسنجه های گوارشی چوب صنوبر وچوب انگور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 4
38 تعیین ارزش غذایی پروتئین دو گونه ریزجلبک ریزجلبک آیزوکرایسیس گالبانا(Isochrysis galbana) و نانوکلروپسیس اکولاتا Nannochloropsis oculata)) مورد استفاده در تغذیه دام (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 10، شماره: 2
39 تعیین ترکیبات شیمیایی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 24، شماره: 4
40 تعیین قابلیت هضم و خوشخوراکی تفاله انگور سفید و قرمز در گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 22، شماره: 2
41 تولید و ارزیابی آزمایشگاهی پپتیدهای زیست فعال حاصل از هیدرولیز کنجاله سویا با استفاده از اتوکلاو و فرایند تخمیر زیستی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 9، شماره: 4
42 تولید و ارزیابی پپتیدهای زیست فعال حاصل از هیدرولیز ضایعات گوشت مرغ و پودر آب پنیر با استفاده از اتوکلاو و فرآیند تخمیر زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 34
43 فرآوری پودر پر با استفاده از گاز ازن و ارزیابی ارزش تغذیه ای آن به صورت آزمایشگاهی و تکنیک کیسه-های نایلونی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 9، شماره: 2
44 کارایی افزودنی های جاذب سموم بر دیازینون باقی مانده در تفاله انگور و تاثیر آن بر مصرف خوراک، و فراسنجه های شکمبه و خون در بزهای شیرده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 49، شماره: 4
45 مطالعه اثر مکمل روی آلی بر متابولیسم گلوکز و شاخصههای مقاومت به انسولین در اوایل دوره شیرواری میش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 75، شماره: 4
46 مطالعه تاثیر اسانس لیموترش بر قابلیت هضم مواد مغذی و تخمیرشکمبه ای گوساله های نر هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 16، شماره: 2
47 مقایسه اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل اسیدچرب غیراشباع محافظت شده در جیره آغازین بر عملکرد و فراسنجه های متابولیکی بره های زود شیرگیری شده قزل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 50، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استفاده از گیاه آویشن بر روی میزان تولید و ترکیبات شیر بزهای شیرده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
2 اثر پرتوتابی مایکروویو در زمان های مختلف بر تجزیه پذیری ماده ی خشک تفاله ی سیب به روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 اثر پودر دانه آنیسون همراه با جیره ذرت یا جو بر pH و جمعیت پروتزوئایی گوسفندهای قزل در دوره انتقال (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 اثر پودر دانه آنیسون همراه با جیره ذرت یا جو بر تولید شیر و تغییرات وزن بدن گوسفندهای قزل در دوره انتقال (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 اثر پودر دانه رازیانه همراه با جیره حاوی ذرت یا جو بر pH و جمعیت پروتوزوای شکمبه بزهای مهابادی در دوره انتقال (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
6 اثر پودر دانه رازیانه همراه با جیره حاوی ذرت یا جو بر تغییرات وزن بدن و تولید شیر بزهای مهابادی در دوره انتقال (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
7 اثر سطوح مختلف دانه رازیانه آسیاب شده بر متابولیسم شکمبه ای، خصوصیات تخمیر و تولید متان و اسیدوز شکمبه ای باجیره های کامل حاویتفاله ی سیب در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
8 اثر سیر خام برروی عملکرد شیری و بوی شیر بزهای اکوتیپ مهابادی در مرحله دوم شیردهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
9 اثرات پرتوتابی الکترونی در زمان های مختلف بر فراسنجه های تولید گاز کنجاله ی سویا در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
10 اثرات پرتوتابی مایکروویو در زمان های مختلف بر فراسنجه های تولید گاز تفاله ی سیب درشرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
11 بررسی اثر پوشش دار کردن نمک های کلسیمی روغن ماهی (پرشیافت- ماهی) بر ترکیب شیمیایی، الگوی اسیدهای چرب، مقاومت در برابر بیوهیدروژناسیون و میزان آزاد سازی در محیط های شبیه سازی شده دستگاه گوارش در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
12 بررسی اثر پوشش دار کردن نمک های کلسیمی روغن ماهی (پرشیافت- ماهی) بر میزان گوارش پذیری مواد مغذی و فراسنجه های مایع شکمبه در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
13 بررسی اثر تغذیه ای سیر خام در اواخر آبستنی بر غلظت های سرمی گلوکز، BHB، NEFA و کلسترول در بزهای نژاد مهابادی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
14 بررسی اثر منابع مختلف چربی در جیره استارتر بر مقدار ماده خشک مصرفی و افزایش وزن بره های زود شیرگیری شده قزل (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
15 بررسی اثرات زمان های مختلف پرتوتابی مایکروویو بر میزان گاز تولیدی واریته های مختلف دانه جو در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
16 بررسی اثرات سطوح مختلف پروبیوتیکها بر روی خصوصیات پوسته تخم مرغ (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
17 بررسی اثرات مصرف تفاله سیب سیلو شده بر روی قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی در گوسفندان ماکویی (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
18 بررسی امکان تولید آبمیوه سیب موز سین بیوتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
19 بررسی تا ثیر روشهای مختلف فراوری بر قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک و پروتئینخام دانه نخود (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
20 تاثیر افزودن پوست انار بر کنتیک تجزیه پذیری یونجه سیلو شده به روش میزان تولید گازآزمایشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
21 تاثیر تفاله سیب سیلو شده بر فاکتورهای خونی و قابلیت هضم جیره های گاوهای شیرده هلشتاین (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
22 تعیین تجزیه پذیری ماده خشک تفاله های سیب و گوجه فرنگی (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
23 تعیین ترکیبات شیمیایی و خصوصیات فیزیکی علف خشک یونجه چین دوم استان کردستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
24 مقایسه تاثیر پرتوتابی مایکروویو در برآورد تجزیه پذیری ماده خشک واریته های مختلف دانه جو به روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم