دکتر حسین دهقانی سانیج

دکتر حسین دهقانی سانیج دانشیار ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

دکتر حسین دهقانی سانیج

Dr. Hossein Dehghanisanij

دانشیار ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آبیاری دقیق و تاثیر آن بر کارآیی مصرف آب در باغهای زردآلو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 27، شماره: 1
2 اثر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و برخی ازویژگی های فیزیولوژیکی چند رقم و لاین جو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 27، شماره: 4
3 اثر توام رژیم های آبیاری و عمق کار گذاری لوله های قطره چکان دار بر بهره وری آب کلزا (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
4 اثر توام رژیم های آبیاری و کود نیتروژن بر تغییرات رطوبتی خاک و عملکرد ذرت دانه ای با سامانه آبیاری قطره ای تیپ (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 3
5 اثر سامانه قطره ای سطحی و زیر سطحی بر خصوصیات کمی و کیفی خرما رقم کبکاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 2
6 اثر سطوح مختلف آب بر کارایی مصرف آب رقم ذرت دانه ای زودرس ۳۰۲ در روش آبیاری بارانی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
7 اثر صفات مختلف بر عملکرد و بهره وری آب در آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی خرما رقم کبکاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
8 اثر مدیریت آبشویی بر تغییرات شوری در سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی (مطالعه موردی: سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 5
9 اثر مقادیر مختلف پساب شهری بر عملکرد پنبه با آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 1
10 اثرات سیستم قطره ای سطحی و زیر سطحی بر روی عملکرد کمی و کیفی خرمای رقم زاهدی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
11 اثربخشی تغییر روش آبیاری و آرایش کاشت چغندرقند بر بهره وری آب، عملکرد و راندمان کاربرد آب در دشت میاندوآب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 8
12 ارتقاء اثربخشی و عملکرد سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در منطقه فارس (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
13 ارزیابی بازده کاربرد و بهره وری سامانه های آبیاری سطحی در مزارع منطقه نازلوچای، دشت ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 4
14 ارزیابی تاثیر افزایش راندمان آبیاری و افزایش سطح زیرکشت بر میزان آب برگشتی و ذخایر آب زیرزمینی با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 2
15 ارزیابی تبخیر- تعرق ذرت و اجزای آن و ارتباط آنها با شاخص سطح برگ در سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 6
16 ارزیابی چرخه زندگی برای محصولات عمده کشاورزی و سامانه های مختلف آبیاری در اطراف دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 3
17 ارزیابی فنی دو سامانه لوله‌های قطره‌چکان دار و آبیاری قطره‌ای نواری در گلخانه توت فرنگی (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
18 ارزیابی فنی و هیدرولیکی آبیاری قطره ای زیرسطحی و بررسی تاثیر کارآیی این سامانه بر صفات رشدی درختان زیتون تحت مدیریت زارعین (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 4
19 ارزیابی کارائی مصرف آب ذرت در دشت اوان (مطالعه موردی جنوب حوضه آبریز کرخه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
20 ارزیابی مدل های نفوذ آب به خاک در برخی کلاس های بافتی خاک و کاربری اراضی در حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 35، شماره: 1
21 ارزیابی مرفولوژی ریشه ذرت تحت کود آبیاری با روش های قطره ای سطحی و زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
22 ارزیابی مزرعه ای مدل SALTMED در شبیه سازی توزیع و دینامیک آب و نمک خاک تحت سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی باغ پسته (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 5
23 ارزیابی مصرف آب بخش کشاورزی و تاثیر افزایش ضریب خودکفایی محصولات زراعی بر بیلان منفی آب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 18، شماره: 4
24 افزایش بهره وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 3
25 Determining yield response factor (ky) of silage maize under different irrigation levels of pulsed and continuous irrigation management (دریافت مقاله) مجله نوآوری علوم گیاهی آسیای مرکزی دوره: 1، شماره: 4
26 REWAS ابزاری در جهت ارزیابی صرفه جویی واقعی آب کشاورزی (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
27 برآورد تبخیر– تعرق مرجع با استفاده از داده های محدود هواشناسی در شرایط اقلیمی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
28 برآورد ضریب گیاهی و ضریب تنش آبی ذرت علوفه ای تحت سطوح مختلف آبیاری به روش بیلان آب خاک (مطالعه موردی: دشت ورامین) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 9
29 برآورد نیاز آبی، ضریب گیاهی و بهره وری آب انگور در دو سیستم کشت داربستی و خزنده در منطقه ملکان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 2
30 بررسی اثرات مقادیر مختلف آبیاری قطره ای زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم نخل خرما (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 3
31 بررسی اجزای عملکرد و بهره وری مصرف آب سه هیبرید ذرت با سطوح مختلف آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 3
32 بررسی تاثیر کم آبیاری بر عمکرد و بهره وری آب ذرت علوفه ای در صورت استفاده از دو نوع مدیریت مختلف در سیستم آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 3
33 بررسی تجمع املاح در خاک تحت سیستم قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 2
34 بررسی تغییرات عملکرد و بهره وری آب در ارقام مختلف ذرت دانه ای (KSC ۷۰۴ و KSC ۴۱۰) تحت مدیریت آبیاری با روش های آبیاری قطره ای نواری و شیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 5
35 بررسی راندمان انرژی و مصرف آب در ایستگاه های پمپاژ گازوئیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 3
36 بررسی عوامل موثر بر ارتقا بهرهوری آب محصولات زراعی در استان همدان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 4
37 بررسی کارایی مدل AquaCrop در شبیه سازی تبخیر-تعرق ذرت واجزای آن در سامانه-های آبیاری میکرو تحت شرایط مالچ (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 5
38 بررسی کارایی و عملکرد سامانه آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در مزارع (مطالعه موردی: استان های اصفهان و فارس) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 3
39 بررسی محتوای عناصر معدنی برگ و ریشه گیاهان پیوندی و غیر پیوندی خربزه زرد جلالی تحت تنش کم آبی در سیستم آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 2
40 بررسی مسایل و چالش های اقتصادی - اجتماعی و سیاست گذاری - تشکیلاتی فراوری توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار در ایران (دریافت مقاله) نشریه برترین های آب و آبیاری دوره: 4، شماره: 25
41 بهره وری آب کشاورزی در استان خراسان رضوی (وضعیت موجود، روش‌های ارتقاء، چشم‌انداز توسعه) (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
42 بهره وری مصرف آب آبیاری و تحلیل اقتصادی تولید سیب زمینی در دو سیستم آبیاری بارانی و جویچه ای در دشت بهار استان همدان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 6
43 تاثیر آبیاری قطره ای زیرسطحی و جویچه ای بر بهره وری آب دو سیستم کشت داربستی و خزنده انگور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 84
44 تاثیر استفاده دراز مدت از آب شور در سامانه آبیاری قطره ای بر شوری خاک مورد مطالعه: باغ های پسته دشت سروستان- استان فارس (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
45 تاثیر تغییر در ابعاد نوارهای آبیاری، رژیم کودی و استفاده از بذور بوجاری شده بر کارایی مصرف آب در مزارع جو منطقه ی میاندوآب (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 3
46 تاثیر دو نوع مدیریت آبیاری بر شاخص های رشد ذرت علوفه ای در اقلیم خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 6
47 تاثیر دور آبیاری بر توزیع رطوبت و شوری در باغ های پسته تحت شرایط آبیاری قطره ای زیرسطحی (مطالعه موردی: شهرستان سیرجان استان کرمان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
48 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر توزیع شوری در خاک تحت سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 8، شماره: 1
49 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری تحت سامانه آبیاری قطره ای زیر سطحی بر توزیع رطوبت خاک در باغات پسته دریک خاک لوم شنی (مطالعه موردی: سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 3
50 تاثیر فناوری های به زراعی بر بهبود شاخص های بهره وری فیزیکی و اقتصادی و کارایی مصرف آب در حوضه شرقی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 35، شماره: 1
51 تاثیر مدیریت پالسی در سیستم آبیاری قطره ای بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری آب ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 12
52 تحلیلی بر آب مصرفی بخش کشاورزی مبتنی بر تبخیر وتعرق واقعی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 6
53 تعیین تبخیر-تعرق واقعی ذرت علوفه ای به روش بیلان آب خاک تحت سطوح مختلف آبیاری قطره ای با مدیریت پالسی و پیوسته (مطالعه موردی: دشت ورامین) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 7
54 تعیین تبخیر-تعرق واقعی، ضرائب گیاهی و کارایی مصرف آب سیر در منطقه آذرشهر (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 5
55 تعیین شاخص تنش آب برای درختان پسته تحت روش آبیاری قطره ای زیرسطحی با استفاده از اختلاف دمای تاج گیاه و هوا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 4، شماره: 1
56 تعیین ضریب گیاهی ذرت علوفه ای در سیستم آبیاری قطره ای پالسی به روش بیلان آب خاک در منطقه ورامین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 5
57 تعیین عمق و دور آبیاری برای زراعت گلخانه ای گوجه فرنگی در منطقه همدان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 6
58 جداسازی تبخیر- تعرق به روش بیلان انرژی (نسبت بوون) در سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 11، شماره: 3
59 جداسازی تبخیر- تعرق به روش بیلان انرژی (نسبت بوون) در سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 11، شماره: 3
60 شاخص بهره وری آب و راهکار آتیه کشاورزی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
61 شبیه سازی شاخص سطح برگ ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 3
62 شبیه سازی عملکرد گندم در شرایط دیم کامل و آبیاری تکمیلی و ارائه سناریوهای برتر مدیریتی در بالادست حوضه آبریز کرخه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 4
63 شبیه سازی و بررسی توزیع رطوبت و جبهه رطوبتی در یک خاک رسی تحت آبیاری قطره ای با مدیریت پالسی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 16، شماره: 2
64 عوامل موثر بر پذیرش سیستم های آبیاری تحت فشار در استان های غرب کشور (دریافت مقاله) نشریه برترین های آب و آبیاری دوره: 5، شماره: 28
65 فناوری های مقرون به صرفه کشاورزی هوشمند برای کشاورزان کوچک-مقیاس (دریافت مقاله) مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
66 کاربرد آب شور در آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
67 کاربرد پساب در آبیاری زراعت ذرت با استفاده از سیستم های آبیاری شیاری و قطره ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 3
68 کاربرد سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی و پارامترهای مدیریت آن در زراعت ذرت (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
69 کاربرد شاخص تنش آبی گیاه برای زمان بندی تک آبیاری گندم دیم (مطالعه موردی در بالادست حوضه کرخه) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 4
70 کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عملکرد محصول شلیل مغان تحت آبیاری شیاری دوطرفه (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 1، شماره: 2
71 کاربرد مدلHydrus-۲D در بررسی تغییرات رطوبت خاک زیر درختان پسته با سیستم قطره ای زیر سطحی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 6
72 کلان داده های مبتنی بر اینترنت اشیاء از چشم انداز کشاورزی هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 16، شماره: 63
73 کمی کردن تنش ناشی از فعالیت های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 1
74 مدل سازی ابعاد پیاز رطوبتی خاک تحت سامانه آبیاری قطره ای پالسی به روش آنالیز ابعادی و مقایسه با مدل عددی HYDRUS-۲D (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 7
75 مدیریت آبیاری قطرهای زیرسطحی نخیلات در مناطق خشک و نیمهخشک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
76 مسایل و راهکارهای محوری بهبود ساختار مدیریت و بهره برداری روش های آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) نشریه برترین های آب و آبیاری دوره: 5، شماره: 28
77 مقایسه ابزارهای مختلف برنامه ریزی آبیاری قطره ای مرکبات درخاک با بافت متوسط و سنگین (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 3
78 مقایسه تبخیر-تعرق برآوردی چغندرقند با معادله پنمن مانتیث بر اساس داده های واقعی و محصولات GFS، ECMWF و MeteoBlue در منطقه جوین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 83
79 مقایسه روش قطره ای نواری با آبیاری سطحی و پایش شوری خاک در کشت گندم و ذرت آبیاری شده با آب لب شور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 35، شماره: 3
80 مقایسه فنی و اقتصادی دو سیستم آبیاری قطره ای نواری و نشتی و سطوح مختلف ازت بر میزان عملکرد و کارایی مصرف آب محصول سیر (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
81 مناسب ترین الگوی زراعی در منطقه جیرفت بر اساس شاخص کارایی مصرف آب (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
82 نقش آبیاری دقیق در مصرف آب و کارایی مصرف آب (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 1
83 نیازآبی و بهره وری آب گل محمدی در سامانه آبیاری قطره ای دو ردیفه به روش بیلان آب خاک در منطقه قمصر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 23، شماره: 88
84 واسنجی و تحلیل حساسیت رفتار هیدرولیکی آب خوان در شبیه سازی زهکش حایل دشت قزوین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 3
85 واکاوی نگرش بهره برداران نسبت به سیستم های آبیاری تحت فشار و عوامل موثر بر آن در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
86 واکاوی نیازهای آموزشی بهره برداران سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه (مطالعه موردی: شهرستان سنقر) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبیاری قطره ای و کود آبیاری ازت بر توسعه ریشه ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
2 اثر تغییر روش آبیاری جویچه ای به قطره ای زیرسطحی بر بهره وری آب، عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم انگور (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
3 اثر سیستمهای آبیاری قطره ای (سطحی- زیرسطحی) و کود آبیاری بر توسعه ریشه ذرت (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
4 اثرات کاربرد آب شور بر عملکرد ذرت دانه ای در روش آبیاری بارانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 ارزیابی اختلاف بین شرایط هواشناسی حاکم بر مزرعه با آمار ایستگاه هواشناسی و تأثیر آن بر روی نیاز آبی گیاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
6 ارزیابی چارچوب بررسی تاثیر عدم قطعیت تغییر اقلیم بر خصوصیات خشکسالی کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 ارزیابی عملکرد دستگاه سنترپیوت در شرایط کاربرد آن در دشت لویین ساوه و ارائه راهبردهای کاربردی برای ارتقاء بهره وری آب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
8 ارزیابی مدل Aqua Crop به منظور شبیه سازی عملکرد ذرت علوفه ای تحت مدیریت های مختلف دور آبیاری (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
9 ارزیابی مدیریت اسیدشویی جهت رفع گرفتگی قطره چکان ها، یک مطالعه موردی: استان کرمان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
10 استفاده از داده های بهنگام هواشناسی مزرعه در محاسبه نیاز آبیاری و اثر آن بر افزایش کارآیی مصرف آب در باغات زردآلو (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
11 اهمیت تفکیک حسابداری آب سبز-آبی در بیلان آب خاک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور
12 Effects of Pulsed Drip Irrigation on Soil Moisture Distribution under water stress Conditions (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
13 From Clay Pot Irrigation to Subsurface Drip Irrigation for Sustainable Agriculture in Arid and Semiarid Region (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
14 Soil Wetting Pattern of Drip Irrigated Maize as influenced by Deficit Irrigation and Discharge Rate (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
15 برآورد تبخیر- تعرق واقعی گیاه گندم در شرایط مختلف کمی وکیفی آب آبیاری (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
16 برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده ازسامانه Google Earth Engine و محصول WaPOR فائو در حوضه مارون - جراحی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور
17 برآورد ضرایب ژنتیکی مدل CERES-Barley درمزارع جنوب حوضه آبریز ارومیه یک مطالعه موردی منطقه میاندواب (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
18 بررسی تاثیر رژیمهای کم آبیاری بر توزیع رطوبت خاک در آبیاری قطره ای-نواری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
19 بررسی تاثیر کم آبیاری بر عمکرد و بهره وری آب ذرت علوفه ای تحت مدیریت آبیاری پالسی و پیوسته (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
20 بررسی حساسیت پارامترهای معادله فائو - پنمن - مانتیث برای اقلیم های مختلف در مقایسه با سایر مدل ها (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
21 بررسی روش های جداسازی تبخیر- تعرق و انتخاب روشی مناسب برای انجام تحقیقات و مطالعات کاربردی در ایران (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
22 بررسی عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت علوفه ای در روش آبیاری قطره ای سطحی و زیر-سطحی (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
23 بررسی مسا ئل بهره برداری و پایش سیستم های آبیاری تحت فشار و ارایه راهکارهای لازم (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
24 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری قطرهای پالسی و پیوسته بر شاخص سطح برگ گیاه ذرت علوفه ای با کاشت دو ردیفه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
25 تاثیر کم آبیاری بر شاخص سطح برگ گیاه ذرت علوفه ای در آبیاری قطره ای-نواری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
26 تأثیر اصلاح تقویم آبیاری بر بهرهوری آب در کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
27 تبدیل گذردهی الکتریکی اندازه گیری شده توسط دستگاه رطوبت سنج پروفایل پروب به رطوبت حجمی خاک لومی در شرایط واسنجی مزرعه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
28 تعیین تبخیر-تعرق واقعی و بهرهوری آب انگور در باغات سنتی منطقه ملکان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
29 تعیین ضریب واکنش عملکرد ذرت علوفه ای رقم ZP۶۰۶ تحت آبیاری پالسی و پیوسته قطره ای (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
30 چگونگی تاثیرگذاری بیشتر اصول علمی و یافتههای تحقیقاتی در سیاستگذاریهای بهینهسازی مصرف آب کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
31 راهکارهای بهبود راندمان سامانه های آبیاری سطحی نواری با مدل WinSRFR4.1 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
32 طراحی و نصب سامانه آبیاری هوشمند ( کشت موردی: فلفل) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
33 عوامل موثر بر پذیرش سیستم های آبیاری تحت فشاردر استان های غرب کشور (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
34 کاربرد سنجش از دور در مدیریت شبکه های آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
35 کاربرد شاخص کارایی مصرف آب و تابع عملکرد در تعیین الگوی کشت با هدف افزایش کارایی مصرف آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
36 کم آبیاری و ارتقاء کارایی مصرف آب کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
37 مسایل و راهکارهای بهبود انطباق تکنولوژی های نوین آبیاری (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
38 مسایل و راهکارهای بهبود زیرساخت تکنولوژی های نوین آبیاری (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
39 مسایل و راهکارهای محوری بهبود ساختار مدیریت و بهره برداری در روش های آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
40 مطالعات تکمیلی بر روی امکان کاربرد لوله های تراوا در روش آبیاری زیر سطحی (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
41 مقایسه دو روش بیلان انرژی برای جداسازی شدت انرژی در سطح مزرعه (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
42 نقش مدل های شبیه سازی در برنامه ریزی و مدیریت آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
43 نگرشی بر فعالیتها و اقدامات صرفه جویی آب و سازگاری با کم آبی در کشورهای مختلف جهان (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
44 واسنجی دستگاه رطوبت سنج PR2 با استفاده از لوله PVC32 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
45 واسنجی مدل CERES-Wheat با استفاده از ابزار GENCALC در مزارع جنوب حوضه آبریزارومیه با استفاده از داده های مزرعهای یک مطالعه موردی: منطقه میاندوآب (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی