دکتر خدایار همتی

دکتر خدایار همتی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر خدایار همتی

Dr. Khodayar Hemmati

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز رشد و صفات کیفی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) تحت تاثیر کاربرد کود های آلی و شیمیایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 1
2 اتنوفارماکولوژی، کمیت و کیفیت اسانس گل و برگ گیاه دارویی چای‌کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl.) در رویشگاه‌های استان‌های سمنان، خراسان شمالی و رضوی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 15، شماره: 59
3 اثر ارتفاع بر برخی متابولیت های ثانویه اندام های مختلف گیاه آقطی (Sambucus ebulus L.) در سه شهر در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 12، شماره: 47
4 اثر ارتفاع بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برگ گیاه گزنه (L. Urtica dioica) در استان های مازندران و گلستان (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 9، شماره: 35
5 اثر برداشت بهنگام بر افزایش کیفیت میوه ی انار ارقام شکر، شیرین و سنگک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 4
6 اثر بسترهای کشت بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو رقم ریحان در سیستم آکواپونیک (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 37، شماره: 4
7 اثر تلقیح باکتری Rhizobium leguminosarum در ترکیب با سطوح مختلف جمعیت باکتری Peseudomonas fluorescens بر برخی صفات کمی باقلا (Vicia faba) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 1
8 اثر تنش کم آبیاری و اسیدهیومیک بر ویژگی های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ریشه سرخارگل (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 1
9 اثر تنش های خشکی، شوری و تیمار اسیدآبسیزیک بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 9، شماره: 31
10 اثر تیمارهای پوششی، شیمیایی و دمایی بر انبارمانی و کیفیت میوه در انار رقم شیرین کلباد (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 8، شماره: 1
11 اثر سیلیسیوم در برخی صفات مورفوفیزیولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.) در تنش شوری (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 10، شماره: 3
12 اثر غلظت های مختلف هورمون IBA، نوع پایه و زمان قلمه گیری در تکثیر فیکوس بنجامین ابلق به روش قلمه پیوندی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 17
13 اثر کودهای آلی و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و برخی متابولیت های ثانویه گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 1
14 اثر محلول پاشی اسپرمیدین بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و متابولیت های ثانویه گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 17، شماره: 66
15 اثر محلول پاشی اسید آبسیزیک بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی و برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاه .Cannabis sativa L تحت شرایط رطوبتی مختلف خاک (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 7، شماره: 1
16 ارزیابی اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی زیره سبز (Cuminum cyminum L) در مناطق شمالی استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 6، شماره: 2
17 ارزیابی برخی صفات فیزیکوشیمیایی در ژنوتیپ های روغنی و کنسروی برگزیده زیتون (Olea europaea) سازگار با شرایط اقلیمی گرگان (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 13، شماره: 49
18 ارزیابی عملکرد کمی و کیفی و صفات فیتو شیمیایی کدو طبی(Cucurbita pepo Var.striaca) تحت تیمار های کودهای آلی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 3
19 ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی قارچ های اندوفیت جداشده از برخی گونه های دارویی بومی استان گلستان (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 8، شماره: 1
20 ارزیابی کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد عملکرد اسانس گیاه مرزه تابستانه بر اساس ویژگی های زودیافت خاک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 2
21 ارزیابی نسبت مناسب ماسه، پوسته برنج و کمپوست قارچ بر صفات کیفی چمن قطعه ای (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 9، شماره: 34
22 امکان سنجی اهلی کردن برخی گونه های بنفشه (Viola spp.) بومی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 38، شماره: 4
23 Effect of Foliar Application of Plant Extracts on the Growth Behavior and Quality of Evening Primrose (Oenothera biennis L.) (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 9، شماره: 4
24 Effects of climatic conditions on the physical and extensional properties of pomegranate fruit peel in Malas-e-Saveh and Yousefkhani cultivars (دریافت مقاله) مجله باغبانی و تحقیقات پس از برداشت دوره: 6، شماره: 23
25 First report of Preussia africana for Iranian mycoflora (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 20، شماره: 1
26 Study of essential oil, phenol and flavonoid compounds of Myrtus communis L. in three forest habitats of Zagros (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 50
27 برآورد عملکرد بیومس گیاه مرزه تابستانه با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 3
28 بررسی اثر فولویک اسید و متیل جاسمونات بر میزان کلروژنیک اسید، کافئیک اسید و برخی صفات فیتوشیمیایی در اندام هوایی و ریشه گیاه دارویی Echinacea purpurea (L.) Moench (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 9، شماره: 1
29 بررسی اثر اسید فولویک و اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی در مراحل مختلف برداشت برگ صبر زرد رقم باربادنسیس (Aloe barbadensis) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران دوره: 4، شماره: 1
30 بررسی اثر برخی ایلیسیتورها و پیش سازهای متابولیتی بر فعالیت آنزیمی کالوس دو گونه سرخدار در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) زیست فناوری گیاهان دارویی دوره: 7، شماره: 2
31 بررسی اثرات نیتروکسین، اسید هیومیک و گلایسین بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه زولنگ (Eryngium campestre) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 18، شماره: 69
32 بررسی تاثیر شرایط اقلیمی بر صفات فیزیکوشیمیایی میوه انار رقم های ملس ساوه و ملس یوسف خانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 4
33 بررسی تعیین زمان برداشت دو رقم زیتون و تاثیر آن بر کیفیت و کمیت روغن در منطقه گرگان (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 24، شماره: 1
34 بررسی تغییرات ترکیبات کربوهیدراتی، فنلی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در حذف خواب جوانه‌های جانبی گردوی ایرانی (Juglans regia L.) تحت تیمارهای مختلف سرمادهی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 11، شماره: 42
35 بررسی تنوع ریخت شناختی بعضی از ژنوتیپ های زیتون منطقه گرگان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 4
36 بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، آنتی‌اکسیدانی و میزان اسانس گیاه دارویی چای کوهی Stachys lavandulifolia Vahl. در رویشگاه‌های استان‌های سمنان، خراسان شمالی و رضوی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 11، شماره: 41
37 بررسی روش های تکثیر Lavandula stricta Del. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 3
38 بررسی میزان الئوروپین در برگ رقمهای مختلف گیاه Olea europaea L. در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 2، شماره: 1
39 بررسی میزان فلاونویید نارنجین، هسپریدین و برخی مواد ثانویه در برگ و میوه پرتقال رقم تامسون (Citrus sinensis Var. thampson) تحت تاثیر جهت جغرافیایی تاج درخت در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 16، شماره: 64
40 بررسی نقش بی کربنات و شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گل زعفران در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 8، شماره: 2
41 بررسی واکنش گیاه دارویی زولنگ (Eryngium campestre) به گلایسین، نیتروکسین و اسید هیومیک و تاثیر ضد باکتریایی عصاره آن بر Staphylococcus aureus و Pseudomonas aeruginosa (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 11، شماره: 3
42 پیش بینی مقدار گل و کلاله زعفران براساس خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب و خاک با استفاده از مدل های رگرسیونی چند متغیره خطی و درخت تصمیم M۵ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 9، شماره: 2
43 تاثیر اسید سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی اکوتیپهای بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 1
44 تاثیر باکتری های محرک رشد، ورمی کمپوست، کمپوست و زباله شهری بر شاخص های رشد، میزان کلروفیل، اسانس و برخی ترکیبات ثانویه گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 8، شماره: 31
45 تاثیر جهت جغرافیایی تاج درخت روی فلاونوئیدهای نارنجین و هسپریدین در میوههای نابالغ چهار گونه از مرکبات (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 2، شماره: 2
46 تاثیر روش های مختلف خشک کردن (طبیعی و آون) بر زمان خشک کردن و برخی متابولیت های ثانویه گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 1
47 تاثیر رویشگاه، قطر ریشه و نوع بافت بر میزان برخی مواد ثانویه شیرین بیان در خراسان رضوی )قوچان( (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 10، شماره: 39
48 تاثیر زمان برداشت بر برخی فلاونوییدها در بافت های مختلف میوه بالغ ارقام تجاری پرتقال (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 4
49 تاثیر زمان برداشت و نوع بافت میوه بر میزان هسپریدین موجود در ارقام میوه لیموترش (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
50 تاثیر سطوح مختلف کودهای آلی روی صفات مرفوفیزیولوژیکی کاکوتی (Ziziphora clinopodioides Lam.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 4
51 تاثیر نوع شاخه و فصل برداشت برگ بر روی برخی مواد ثانویه در ژنوتیپ های بومی زیتون در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 10، شماره: 39
52 سنجش دگرآسیبی برخی از گیاهان با استفاده از روش ساندویچ (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 1
53 مطالعه اثر بسترهای آلی کشت بر اجزای عملکرد و کیفیت و کمیت اسانس در چند اکوتیپ مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) در شرایط آب و هوایی گرگان (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 33، شماره: 3
54 مطالعه اثر جلبک دریایی، لیگنین و کمپوست چای بر میزان کروسین، پیکروکروسین، سافرانال و برخی صفات فیتوشیمیایی در گلبرگ و کلاله گیاه زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 10، شماره: 2
55 مطالعه اثر رویشگاه بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه پونه (Mentha longifolia L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 33، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتنوفارماکولوژی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه Stachys byzantina C. Koch دردومرحله مختلف ازرشددررویشگاه طبیعی استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 اثر اسید سالیسیلیک بر روی درصد اسانس و برخی از اجزای اسانس گیاه داروئی نعناع فلفلی .Mentha piperita L (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
3 اثر اسید سالیسیلیک برشاخص های جوانه زنی بذر و رشدگیاهچه گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum Cyminum L ) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
4 اثر اسید سالیسیلیک برشاخص های جوانه زنی ورشدگیاهچه گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
5 اثر برخی الیسیتورهای زیستی و غیرزیستی جهت افزایش تولید کروسین در کشت سوسپانسیون سلول زعفران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
6 اثر تنش خشکی روی خصوصیات مورفولوژیکی ، کمیت و کیفیت اسانس نعناع فلفلی Menth piperita (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
7 اثر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum ) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
8 اثر تنش شوری روی رشد، کمیت و کیفیت اسانس در گیاه نعناع فلفلی .Mentha piperita L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
9 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر رشد توده سلولی در کشت سلولی تعلیقی زعفران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زعفران
10 اثر تیمارترکیبات مختلف هورمون D - 4 ، 2 بر متابولیتهای ثانویه کالوسبرگ استویا در محیط MS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
11 اثر جیبرلین برشاخص های جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گیاه دارویی سرخارگل ( Echinacea purpurea L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
12 اثر عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و روی بر میزان کلورفیل در گشنیز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
13 اثر کاربرد پس از برداشت پوترسین روی خصوصیات کیفی و عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
14 اثر نیترات سدیم و کلرید سدیم بر عملکرد بیولوژیکی و درصد آلکالوئید در برگ گیاه پروانش (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
15 ارزیابی اثرهرس تابستانه بربرخی صفات کیویفروت(رقم هایوارد) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
16 ارزیابی برخی صفات کیفی موجود درمیوه های کیوی پس ازمحلول پاشی با کلرید کلسیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 ارزیابی تغییرات متابولیتهای اولیه کالوس ساقه استویا متأثر از ترکیبات هورمون بنزیلآدنین در محیط MS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
18 ارزیابی میزان سفتی وکلسیم موجود درمیوه های کیوی پس ازمحلول پاشی با کلرید کلسیم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
19 ارزیابی میزان سفتی وکلسیم موجود درمیوه های کیوی پس ازمحلول پاشی با کلرید کلسیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
20 ارزیابی و مقایسه ترکیب های فیتوشیمیایی موجود در بذور اکوتیپ های گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
21 اندازه گیری میزان فلاونوئید کل در اکوتیپ های زیتون وحشی بومی استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
22 اندازه گیری میزان فنل کل در اکوتیپ های زیتون وحشی بومی استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
23 اوت اکولوژی و فیتوشیمیایی عصاره سرشاخههای هوایی گیاهStachys byzantina C. Koch درمراحل مختلف رویش در رویشگاه شصت کلا (استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
24 Effect of Air Velocity in a fluidized-bed dryer on Effective Moisture Diffusivity for Echium amoenum fich&mey (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مکانیک و صنعت
25 Energy Consumption in Hot Air Drying of Echium Flowers (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
26 بررسی اثر اسید هیومیک و گلایسین بتائین بر صفات مورفولوژیکی و کلروفیل گیاه چیا تحت شرایط درون و برون گلخانه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
27 بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات رشدی و فیتوشیمیایی شاهدانه تحت محلول پاشی آبسیزیک اسید (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
28 بررسی اثر حلالهای مختلف بر متابولیت های ثانویه ی ریشه گیاه دارویی باریجه منطقه نیشابور (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
29 بررسی اثر حلالهای مختلف بر متابولیت های ثانویه ی گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa Boiss) در منطقه قوچان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
30 بررسی برخی صفات فیتو شیمیایی میوه در ارقام بومی زیتون در استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
31 بررسی برخی متابولیتهای ثانویه پوست و بذر سه رقم انار در شهرستان محمودآباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
32 بررسی پارامترهای بوم شناختی گیاه دارویی گل گاوزبان در مراتع خوش ییلاق استان گلستان (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33 بررسی پارامترهای مورفولوژیک گیاه دارویی گل گاوزبان در اراضی کشت شده و مراتع طبیعی منطقه خوش ییلاق استان گلستان (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 بررسی تاثیر ارتفاع بر میزان اسانس گیاه دارویی پونه (Menta longifolia L.) در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
35 بررسی تاثیر چای کمپوست دامی در غلظت های مختلف بر روی برخی از صفات فیزیولوژیکی گل همیشه بهار Calendula officinalis L (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
36 بررسی تاثیر کود ورمی کمپوست در نسبتهای مختلف بر شاخص های رشد گل همیشه بهار Calendula officinalis L. (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
37 بررسی تاثیر میزان آلودگی هوا و جهت جغرافیایی تاج درخت و عوامل خاکی روی برخی مواد ثانویه در برگ درخت زبان گنجشک (.Fraxinus excelsior L) در شهر مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
38 بررسی تأثیر روش برداشت بر میزان ید و ویتامین ث در میوه فی جوآ شهرستان گرگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
39 بررسی تغییرات میزان اسانس گونه های اکالیپتوس رشدیافته دربهشهر و رابطه آن با خصوصیات مرفولوژیکی برگ (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
40 بررسی جنین زایی در توت فرنگی رقم کاماروزا (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
41 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی هشت ژنوتیپ کنسروی زیتون در شرایط اقلیمی گرگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
42 بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس گیاه دارویی نعناع(Mentha longifolia) در مناطق مختلف استان لرستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
43 بررسی عمر قفسه ای میوه کیوی رقم هایوارد تغذیه شده با منابع تغذیه ای ارگانیک (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
44 بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی چای کوهی .Stachys lavandulifolia Vahl در چهار رویشگاه نیشابور، مشهد، شاهرود و قوچان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
45 بررسی مورفولوژیکی گیاه دارویی چای کوهی .Stachys lavandulifolia Vahl در چهار رویشگاه نیشابور، مشهد، شاهرود و قوچان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
46 بررسی میان اسانس در برگ و پوست درخت اکالیپتوس در بندر ترکمن (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
47 بررسی میزان پولگون و 1و8- سینئول در اسانس اکوتیپ های مختلف نعناع (L. Mentha longifolia) در استان لرستان با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
48 بررسی میزان فلاونوئید موجود در چای سیاه در دو منطقه استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
49 بررسی میزان فنل کل و فلاونوئیذ در بافت های مختلف میوه دو رقم نارنگی (Citrus reticulate) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
50 بررسی میزان فنل کل، فلاونوئید و فعالیت آنتی اکسیدانی در پوست و بذر سه رقم انار در شهرستان محمودآباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
51 پیش بینی عملکرد اسانس گیاه مرزه تابستانه (Satureja hortensis L) با استفاده شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
52 تاثیر ارتفاع بر برخی از متابولیت های ثانویه گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) در منطقه مراوه تپه استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
53 تاثیر ارتفاع روی میزان مواد ثانویه در گیاه مریم گلی در خراسان شمالی(اسفراین) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
54 تاثیر اسید سالسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (cyminum Cumimum) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
55 تاثیر اسید سالیسیلیک بر روی برخی از صفات فیتوشیمیایی گیاه داروئی نعناع فلفلی Mentha piperita L (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
56 تاثیر انواع کربوهیدرات بر رشد توده سلولی در کشت سلولی تعلیقی زعفران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زعفران
57 تاثیر انواع محیط کشت بر میزان رشد توده سلولی و کروسین در کشت سلولی تعلیقی زعفران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
58 تاثیر بسترهای آلی کشت بر میزان کامزولن توده های بابونه آلمانی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
59 تاثیر بسترهای آلی کشت مختلف بر اجزای عملکرد سه اکوتیپ مرزه تابستانه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
60 تاثیر جهت جغرافیایی تاج درخت روی فلاونوئید نارنجین در میوه های چهار گونه مرکبات (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
61 تاثیر جهت جغرافیایی تاج درخت روی میزان فنل کل، فلاونوئید و اسانس برگ پرتقال خونی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
62 تاثیر سطوح مختلف کود فسفر بر عملکرد و میزان آلکالوییدهای وینبلاستین و وینکریستین با روش TLC (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
63 تاثیر کود گاوی و کود گوسفندی روی میزان کلروژنیک اسید در ریشه گیاه دارویی سرخارگل (Echinaceae purpurea (L.)Monch) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
64 تاثیر کود گاوی و ورمی کمپوست بر روی میزان کافئیک اسید در اندام های هوایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinaceae purpurea (L.)Monch) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
65 تاثیر کود ورمی کمپوست و کود گوسفندی بر روی خواص آنتی اکسیدان،فلاونوئید وفنل در اندام های هوایی گیاه دارویی سرخارگل ( Echinaceae purpurea (L.)Monch ) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
66 تاثیر کودهای آلی بر عملکرد کمی و مقدار اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
67 تاثیر کودهای آلی و اسید سالیسیلیک بر برخی متابولیتهای ثانویه گیاه دارویی بادرنجبویه (. Melissa officinalis L ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
68 تاثیر کودهای آلی و اسید سالیسیلیک بر درصد اسانس و برخی خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی بادرنجبویه ( Melissa officinalis L. ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
69 تاثیر مصرف انواع کودهای آلی گاوی، مرغی، ورمی کمپوست و خاکبرگ بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز (cuminum cyminum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
70 تاثیز اکوتیپ روی خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس بذر گیاه رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
71 تأثیر روشهای مختلف خشککردن بر میزان آنتوسیانین استخراجشده از گلبرگ زعفران (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
72 تأثیر زمان برداشت بر میزان فلاونوئیدهای کاتچین و تی اکسترکت چای سیاه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
73 تأثیر سطوح مختلف شوری، مواد هیومیکی و سالیسیلیک اسید بر ویژگی های رشدی گیاه به لیمو Lippia citriodora L. (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
74 تأثیر غلظتهای مختلف فسفر و پتاسیم بر عملکرد و محتوای آلکالویید وینبلاستین ووینکریستین در گیاه پروانش با روش (Vinca rosea L) TLC (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
75 تأثیر ورمی کمپوست، کمپوست زباله شهری بر روی درصد اسانس و میزان پینوکامفون گیاه دارویی زرفا (Hyssopus officinalis) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
76 تعیین اجزای اسانس بدست آمده با استفاده از روش ریز موج از گیاه ریحان کشت شده در بستر ارگانیک (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
77 توالی یابی ژن aox2 به عنوان کدکننده یکیاز زیرواحدهای آنزیم آلترناتیو اکسیداز در جنس های مهم زیرخانواده Anthemideae (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
78 سنجش پیگمانهای فتوسنتزی کالوس برگ استویا تحت تیمارهای هورمون D 2,4- در محیطکشت MS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
79 سنجش میزان فلاونوئیدکالوس ساقه استویا تحت ترکیبات هورمون اکسین و سیتوکینین در محیط MS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
80 فعالیت آنتی اکسیدانی و فنل کل برگ دو رقم کنگر فرنگی (Cynara Scolymus L.) تحت تاثیر شوری در شرایط گلدانی و مزرعه ای (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
81 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد بیومس گیاه دارویی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
82 مطالعه اثر رویشگاه و جهت جغرافیایی تاج درختچه بر برخی صفات بیوشیمیایی میوه سرخ ولیک (Crataegus monogyna) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
83 مطالعه برخی خصوصیات فیزیولوژیکی میوه عناب (.Zizyphus jujuba mill) در اکوتیپ های استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
84 مطالعه برخی خصوصیات کیفی میوه عناب (Ziziphus jujuba) در اکوتیپهای استان گلستان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
85 مطالعه تاثیر فاکتورهای اقلیمی و توپوگرافی بر موسیلاژو صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه (توده های بومی استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
86 مطالعه خصوصیات میوه و برگ در بعضی ژنوتیپ های زیتون درحال انقراض و بررسی روابط آنها در منطقه گرگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
87 مطالعه صفات ظاهری و فیتوشیمیایی توده های بومی اسفرزه استان گلستان در شرایط زراعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
88 مطالعه کمیت و کیفیت روغن در بعضی از ژنوتیپ های زیتون به عنوان یک گیاه مقاوم به خشکی و شوری در منطقه گرگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
89 مقایسه برخی خصوصیات موجود در بذر ژنوتیپ های خودرو و اهلی گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
90 مقایسه دو واریته مجاری و بومی ماریتیغال از نظر سازگاری با شرایط آب و هوایی گرگان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
91 مقایسه ی بزخی ترکیبات ثانویه میوه نارس، رسیده و بذر ازگیل (Mespilus germanica) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
92 مقایسه ی متابولیت های ثانویه در برگ جوان و بالغ رقم روغنی زیتون (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
93 مقایسه ی متابولیت های ثانویه در سه رقم زیتون (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور