دکتر حمید رضا مرادی

دکتر حمید رضا مرادی استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حمید رضا مرادی

Dr. Hamid Reza Moradi

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analysis on the Determination of Climatic Drought Indices and Zoning in Khorasan Razavi Province (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 19
2 اثر عملیات آبخیزداری بر خصوصیات سیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 67
3 اثر متقابل جهت دامنه و شدت بارش در میزان نفوذپذیری خاک نسبت به بارش های اسیدی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 4
4 اثرتغییر اقلیم بر مقدار و شدت باران در شمال ایران (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 2
5 ارتباط کاربری اراضی با فرسایش خاک در زیرحوضه مندریجان در حوزه آبخیز سد زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 2، شماره: 3
6 ارزیابی آب نمود واحد لحظه ای کلارک در‎ ‎تخمین سیلاب در حوزه آبخیز کسیلیان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 4، شماره: 1
7 ارزیابی اثرات خشکسالی هواشناسی بر آبخوانهای کارستی با شرایط توسعهیافتگی کارست متفاوت (مطالعه موردی: دو آبخوان کارستی بیستون- پرآو و کوه پاطاق) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
8 ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگانرود (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
9 ارزیابی اکولوژیک رویشگاه سوسن چلچراغ(Lilium ledebourii) در گیلان جهت تعیین نیازهای اکولوژیک گونه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 5، شماره: 4
10 ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت کرمانشاه (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 5، شماره: 2
11 ارزیابی توزیع زمانی توفان های ریزگرد و ارتباط عوامل موثر با فراوانی وقوع این پدیده در استان خوزستان طی سال های 2000 تا 2015 (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 111
12 ارزیابی حساسیت مدل های نفوذ نسبت به تغییرپذیری رطوبت خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
13 ارزیابی روش های تخمین ضریب ذخیره آب نمود واحد لحظه ای کلارک در شبیه سازی آب نمود واحد سیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 53
14 ارزیابی روش های مختلف مدل سازی روابط مولفه های باران نگار و آب نگار واحد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 52
15 ارزیابی کمی تاثیر عملیات آبخیزداری در حوزه ی آبخیز حاجی قوشان، استان گلستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 4
16 ارزیابی نقش خشکسالی بر فراوانی وقوع گرد و غبار در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 5
17 اولویت بندی عوامل موثر بر زمین لغزش و تهیه نقشه خطر آن با استفاده از مدل های ارزش اطلاعات و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز هراز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 74
18 اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش و پهنه بندی حساسیت آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 70
19 SOME NEW PROPERTIES OF FUZZY STRONGLY g -CLOSED SETS AND g -CLOSED SETS IN FUZZY TOPOLOGICAL SPACES (دریافت مقاله) مجله تحریریه ی آنالیز ریاضی سهند دوره: 2، شماره: 2
20 برآورد تغییرات زمانی و مکانی سطح ایستابی آبخوان دشت بیستون استان کرمانشاه با روش های زمین آماری (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 4
21 بررسی امکان استفاده از آب دریای خزر برای آبیاری دو گونه شبدر و یونجه (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 2
22 بررسی تغییرات فصلی رسوب زایی و عوامل خاکی موثر بر آن در کاربری مرتع (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 62
23 بررسی حساسیت به فرسایش و رسوب زایی‎ ‎نهشته های کواترنری دشت سجزی، کوه پایه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 1، شماره: 2
24 بهینه سازی تخصیص اراضی و آب آبیاری مبتنی بر دیدگاه بیلان آب با استفاده از برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
25 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از اپراتور فازی گاما (مطالعه موردی: حوزه آبخیز هراز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 4
26 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از تئوری بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 62
27 پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر عامل فرسایندگی باران در سواحل جنوبی خزر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 4
28 پیش بینی تغییرات برخی از متغیرهای اقلیمی با استفاده از مدل ریز مقیاس سازی LARS-WG و خروجی های مدل HADCM۳ تحت سناریوهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 2
29 تاثیر عوامل توپوگرافی و سن جاده بر سطوح فرسایش تحت تاثیر جاده های جنگلی (مطالعه موردی محدوده جنگل آموزشی-پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 2، شماره: 3
30 تحلیل بیلان آب زیرزمینی مبتنی بر دیدگاه کشاورزی پایدار در دشت اسلام آباد (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 1
31 تحلیل خطر زمین لغزش در استان گلستان با استفاده از تئوری دمپستر-شیفر (Dempster-Shafer) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 1، شماره: 3
32 تخمین رسوب با استفاده از مولفه های مختلف فرسایش (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 3
33 تخمین شروع همزمان آستانه رواناب و فرسایش با استفاده از مولفه های مختلف فرسایش (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 4
34 تشخیص بافت های گیاهی در فرآورده های خام گوشتی با روش بافت شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 31، شماره: 1
35 تعیین مهم ترین عوامل موثر خاکی در تولید رواناب کاربری های مختلف سازند گچساران (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 24
36 تعیین نوع رابطه بین شروع آستانه همزمان رواناب و فرسایش با خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 9، شماره: 1
37 تعیین نوع رابطه بین شروع آستانه همزمان رواناب و فرسایش با خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 9، شماره: 2
38 تغییرات رواناب و رسوب در خاک های با مقادیر رس متفاوت طی دو بارش متوالی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 5، شماره: 4
39 تغییرپذیری هیدروگراف واحد حوزه آبخیز کسیلیان در پایه های زمانی بارش موثر متفاوت (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
40 تهیه نقشه حساسیت به خطر زمین لغزش و ارزیابی آن با استفاده از اپراتورهای فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
41 تهیه نقشه حساسیت به خطر زمین لغزش و ارزیابی آن با استفاده از اپراتورهای فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 47
42 تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی در شمال شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 3، شماره: 2
43 تهیه نقشه حساسیت سیل با استفاده از دو مدل یادگیری ماشین جنگل تصادفی و مدل خطی تعمیم یافته بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 6، شماره: 1
44 تهیه نقشه خطر زمین لغزش با استفاده از مدل تراکم سطح و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی سامانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 1، شماره: 4
45 حساسیت به فرسایش و تولید رسوب کاربری های مختلف نهشته های سازند آغاجاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 64
46 خودکفایی آب شهری در مصارف غیر شرب به روش استحصال آب باران در آرین شهر، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 9، شماره: 4
47 روند تغییرات بارش و دما در مقیاس های زمانی مختلف در حوزه آبخیز کرخه (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 2، شماره: 2
48 شبیه سازی اثر قطعات سنگی سطح خاک بر تولید رواناب و رسوب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 5، شماره: 2
49 شناسایی مناطق برداشت گرد و غبار در شرق خاورمیانه با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 11
50 کاربست مدل خدمات بوم سازگان InVEST در اولویت بندی زیرآبخیز‎های تالار از نظر هدررفت خاک، نگهداشت و تولید رسوب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 7، شماره: 2
51 مدلسازی حفاظتی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 1
52 معرفی فراسنجه های اکولوژیکی شاخص در رویشگاه های چندگونه مرتعی در مراتع کوهستانی پلور، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 7
53 معرفی فلور، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مراتع ییلاقی پلور (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 6، شماره: 23
54 مقایسه اثر متقابل کاربری اراضی، شدت بارش و فرسایش در سازندهای گچساران و آغاجاری (مطالعه موردی: حوزه های آبخیز مرغا و کوه گچ شهرستان ایذه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 19
55 مقایسه الگوریتم های طبقه بندی نوع کاربری در تهیه نقشه کاربری اراضی در حوزه آبخیز زنوز چای استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی دوره: 1، شماره: 2
56 مقایسه تغییرات زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی دشت های اصفهان- برخوار، نجفآباد و چادگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 1
57 مقایسه رواناب و رسوب سازندهای گچساران و آغاجاری تحت شبیه سازی باران در کاربری های مختلف اراضی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 2، شماره: 2
58 مقایسه روش های طبقه بندی پیکسل پایه و شیءگرا در تهیه نقشه کاربری اراضی (مطالعه موردی: دشت های اصفهان- برخوار، نجف آباد و چادگان) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 1
59 مقایسه روش های طبقهبندی پیکسل پایه و شیءگرا در تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از دادههای ماهواره ای (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 5، شماره: 3
60 مقایسه روند یابی سیل با دو روش ماسکینگام و ماسکینگام-کانژ در بخشی از رودخانه لیقوان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
61 مقایسه روند یابی سیل با دو روش ماسکینگام و ماسکینگام-کانژ در بخشی از رودخانه لیقوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
62 مقایسه نسخه درجه روز و تابشی مدل SRM در تخمین رواناب ناشی از ذوب برف (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 23
63 مقایسة الگوریتم های مختلف طبقه‌بندی تصاویر ماهواره ای در تهیة نقشة کاربری اراضی (مطالعة موردی: شهرستان نور) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 3
64 نقش تغییر ارتفاع شبیه ساز باران و سرعت حد بارش در مولفه های مختلف رواناب و رسوب (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 13، شماره: 25
65 نقش جهت دامنه در تولید رواناب و رسوب سازندهای گچساران و آغاجاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 53، شماره: 2
66 نقش جهت های اصلی دامنه بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: سازندهای گچساران و آغاجاری حوزه آبخیز کوه گچ و مرغا شهرستان ایذه) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 5، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز خطر زمین لغزش در محیط GIS و کاربرد آن در امر حفاظت آب و خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
2 اثر نوع کاربری اراضی بر آلودگی آب‌های زیرزمینی به نیترات و فسفر در استان مازندران (مطالعه موردی شهرستان نور) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
3 اثرتفکیک مکانی ارتفاع در برآورد رواناب روزانه در حوزه آبخیز اراز کوسه با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
4 احیای بیولوژی حوزه آبخیز نمک کور(زیر حوضه رباط میر براتی و قزلیجه) شهرستان اراک با استفاده از کشت تلفیقی پروژه های (یونجه و بادام کاری بم) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی محصولات کشاورزی با استفاده از مدلLars-WG (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
6 ارزیابی ارتباط میزان رضایت بهرهبرداران از اقدامات آبخیزداری با سطح سواد و سن آنها در شهرستان بهمئی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
7 ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی الگوی کشت به منظور دستیابی به کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
8 ارزیابی برخی از روشهای تجربی برآورد میزان SDR مطالعه موردی: حوزه آبخیز قلعه قدم، شهرستان سمیرم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
9 ارزیابی توان اکولوژیک تفرج متمرکز در حوزه آبخیز قره چای به روش مخدوم به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
10 ارزیابی توان اکولوژیکتوریسم درکویر میقان به روش مخدوم به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
11 ارزیابی حساسیت مدلهای تخمین نفوذ نسبت به سطوح مختلف رطوبت خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
12 ارزیابی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک با استفاده از شاخص SPI اصلاح شده و SDI(مطالعه موردی: حوزه شهرخرم آباد) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
13 ارزیابی زیست محیطی با استفاده از GIS (مطالعه موردی با غشاد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
14 ارزیابی کارآیی نقشههای ژئومرفولوژی در مکانیابی مناطق مناسب پخش سیلاب در حوزه آبخیز شهریاری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
15 ارزیابی کیفی ارتباط بین حضور و مساحت فرسایش خاک با کاربری اراضی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
16 استخراج اطلاعات دمای سطحی آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴
17 استفاده از GIS در مطالعات علوم زمین و نقش آن در مدیریت محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
18 امکان سنجی احداث زیر زمینی به منظور تغذیه قنوات،با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی:سرند و نیگو واقع در حوزه آبخیز جگر کوه شهرستان بشرویه) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
19 امکان سنجی کاربرد داده های ماهواره ای در برآورد دبی و سرعت جریان به منظورمدیریت منابع آب (مطالعه موردی : رودخانه ی تالار) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 انتخاب مدل گردش عمومی جو و سناریو مناسب به منظور مطالعه اثرات تغییر اقلیم در حوزه آبخیز بار نیشابور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
21 اولویت بندی نقش عوامل طبیعی و غیرطبیعی موثر بر وقوع پدیده زمین لغزش، به هدف حفاظت از منابع آب و خاک، با رویکرد ) GIS مطالعه موردی حوزه آبخیز واز ) (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
22 اولویت بندی نقش عوامل طبیعی و غیرطبیعی موثر بر وقوع پدیده زمین لغزش، به هدف حفاظت از منابع آب و خاک، با رویکرد ) GIS مطالعه موردی حوزه آبخیز واز ) (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
23 Binder design for targeting SARS-CoV-۲ spike protein: An in silico perspective (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران
24 برآوردسرعت آستانه فرسایش بادی خاک درمنطقه کویرمیقان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
25 بررسی اثر خاکاره بر کاهش فلز منگنز از کمپوست (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
26 بررسی اثر سدهای گابیونی بر روی زمان تاخیر(مطالعه موردی: حوزه ی کوهمیان – استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
27 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مشخصات خشکسالی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
28 بررسی اثرات خشکسالی بر روی عملکرد محصول زراعی گندم (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان-دهستان دودانگه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
29 بررسی ارتباط بین برخی فاکتورهای محیطی مؤثر بر تولید رواناب و رسوب دراراضی رها شده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
30 بررسی ارتباط زمانی خشکسالی های هیدرولوژیکی و هواشناسی در حوزه آبخیز رودخانه مارون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
31 بررسی تاثیر پوشش گیاهی بر مقابله با بیابانزایی در کویر میقان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 بررسی تاثیر تعداد عوامل ورودی در میزان کارایی شبکه عصبی مصنوعی برای پهنه بندی حساسیت زمین لغزش مطالعه موردی: بخشی از حوزه هراز (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
33 بررسی تاثیر مدیریت آبیاری و آرایش لوله های آبده آبیاری قطره ای بر عملکرد ، بهره وری آب و سود خالص در کشت گوجه فرنگی و چغندر قند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات
34 بررسی تأثیر کاربری اراضی بر وقوع زمین لغزش در حوزه آبخیز جنت رودبار (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
35 بررسی تعیین و تفکیک واحدها، تیپ هاورخسارههای ژئومرفولوژی درکویر میقان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
36 بررسی تغییرات بینسالی درازمد ت ضریب روانآب در حوزه آبخیز بار نیشابور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
37 بررسی تغییرات پهنه بندی خشکسالی آب های زیرزمینی و هواشناسی در دشت نیشابور (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
38 بررسی تغییرات دمای حداکثر و حداقل در زیر حوضه گرگانرود برای دوره 2030-2011 با استفاده از مدل HadCM3 و روش ریز مقیاس سازی LARS-WG (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
39 بررسی تغییرات زمانی و مکانی سطح آب زیر زمینی در دشت اصفهان برخوار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
40 بررسی تغییرات زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی دشت نجف آباد (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
41 بررسی تغییرات سنجه های سیمای سرزمین در آبخیز تالار، استان مازندران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
42 بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهرچای اورمیه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
43 بررسی تغییرات کاربری با استفاده از دادههای ماهواره Landsat مطالعه موردی: حوزه آبخیز دروهان، استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
44 بررسی تغییرات مکانی تراز آب زیرزمینی حوزه آبخیز کرگانرود تالش با استفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
45 بررسی تغییرات مکانی و زمانی تراز آب زیرزمینی در دشت بیستون استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
46 بررسی تغییرات مکانی و زمانی تراز آب زیرزمینی در دشت بیستون استان کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
47 بررسی حساسیت به فرسایش کاربری اراضی در منطقه سجزی - کوهپایه اصفهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
48 بررسی رابطه فرسایش بادی با پوشش گیاهی در کویر میقان اراک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
49 بررسی رسوب زایی کاربری اراضی در منطقه سجزی-کوهپایه اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
50 بررسی رسوبزایی نهشتههای کواترنری منطقه سجزی - کوهپایه اصفهان با استفاده از بارانساز مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
51 بررسی رسوبزایی واحدهای کاری در بخشی از حوزه آبخیز زاینده رود (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
52 بررسی روند خشکسالی ها و ترسالی ها در حوضه رود هراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
53 بررسی زمین شناسی و محیط زیست Fritillaria imperialis (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
54 بررسی شرایط رویشگاهی بر پراکنش گونه زردتاغ در منطقه سیستان با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
55 بررسی علل جابجایی رسوبات در کانون بحرانی فرسایش بادی کویر میقان اراک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
56 بررسی عناصر غذایی و مواد آلی خاک سطحی و عمقی در رویشگاه لاله واژگون ( Fritillaria imperialis) (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
57 بررسی عوامل مؤثر محیطی در ایجاد سیل گلستان (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
58 بررسی فعالیت و دستاوردهای زنان روستایی در فاز اول پروژه بین المللی تعمیم ترسیب کربن از آغاز تاکنون (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
59 بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی برای پهنهبندی خطر زمینلغزش در بخشی ازحوزه آبخیز هراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
60 بررسی کارکرد مدل SRM در برآورد رواناب حاصل از ذوب برف درحوزه های کوهستانی ایران و مقایسه آن با سایر نقاط جهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
61 بررسی گونه آتریپلکس بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مسیر اتوبان تهران - قم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
62 بررسی مفاهیم، راهکارها و چالشها در مدیریت مشارکتی آبخیزها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
63 بررسی میزان تاب آوری درختان در مقابل گردوغبار (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
64 بررسی ناپایداری دامنه های طبیعی و کاربرد آن در آمایش سرزمین با استفاده از GIS (دریافت مقاله) همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین
65 بررسی نقش فاکتورهای خاکی بر پوشش گیاهی مراتع حوزه کسیلیان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
66 بررسی و تحلیل چگونگی وضعیت خشکسالی منابع آب زیرزمینیبخشی از حوزه شهر خرمآباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
67 بررسی ویژگی های مورفولوژیک بارخان های منطقه شهداد؛ استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
68 بکارگیری شاخص SPI جهت ارزیابی خشکسالی هواشناسی در توده بیستون پرآو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
69 پهنه بندی خشکسالی آبهای زیرزمینی حوزه کویرمیقان در محیط GIS جهت مدیریت منابع آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
70 پهنه بندی خشکسالی در دشت اراک با استفاده از شاخص EDI و رویکرد GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
71 پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه های طبیعی با استفاده از توابع و ریاضیات فازی ( زمینلغزش) (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
72 پهنهبندی خطر زمینلغزش با استفاده از تلفیق مدلهایAHP و تراکم سطح (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
73 پهنه‌بندی مشخصات خشکسالی حوزه آبخیز زاینده‌رود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیائی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
74 پیش بینی پراکنش مکانی اسیدیته و هدایت الکتریکی آب های زیرزمینی دشت سمیرم با استفاده از تکنیک زمین آمار و سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
75 پیش بینی نوسان بارش در زیر حوزه گرگانرود برای دوره 2039-2011 با استفاده از مدل HadCM3 و روش ریز مقیاس نمایی LARS-WG (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
76 تاثیر اقدامات آبخیزداری بر دبی اوج سیلاب و سالانه با استفاده از روش نقطه تغییر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
77 تاثیر تغییر اقلیم برخصوصیات آب وهوایی پارک ملی گلستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
78 تاثیر جابجایی رسوبات در کویر میقان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
79 تاثیر کاربری های مختلف بر روی کیفیت منابع آب سطحی (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز سیاهرود قائمشهر) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
80 تاوه قطبی و تطبیق الگوهای سینوپتیکی با شرایط ترسالی و خشکسالی در کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
81 تبیین و ارزیابی سازه های ابی سنتی در منطقه سیستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
82 تجزیه و تحلیل تغییرات ماهانه دبی در حوزه آبخیز شهری خرمآباد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
83 تحلیل آماری گرد و غبار استان خراسان رضوی در دوره زمانی ( 2010-2004) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
84 تحلیل تاثیر اقدامات آبخیزداری در روند دبی حداکثر لحظه ای سیلاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
85 تحلیل توپوگرافیک رویشگاه سوسن چلچراغ جهت بررسی خصوصیات پراکنش گونه با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
86 تحلیل خشکسالی هواشناسی برخی ایستگاههای حوزه آبخیز دز با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
87 تحلیل خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از شاخص جریانات سطحی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز کشفرود) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
88 تحلیل روند بارش سالانه حوزه آبخیز شهرستان اورمیه (شهرچای) با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
89 تحلیل روند عوامل اقلیمی و هیدرولوژیکی چند حوزه ی آبخیز شهرستان ارومیه با استفاده از آزمون ناپارامتری من - کندال (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
90 تحلیل شدت، تداوم و فراوانی دورههای ترسالی و خشکسالی های اقلیمی در شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
91 تعیین خشکسالی آبهای زیرزمینی در دشت اراک با استفاده از شاخص SWI و رویکرد GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
92 تعیین دمای سطح دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر NOAA-AVHRR (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
93 تعیین دورههای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز کوشکآباد خراسان رضوی با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
94 تعیین منحنیهای TDF یا مقیاس زمان- تداوم- فراوانی خشکسالیهای هواشناسی دشت اراک بااستفاده از شاخصSPI (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
95 تغییر گستره انواع مهم فرسایش خاک در بخشی از حوزه آبخیز سد زاینده رود (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
96 تغییرپذیری مدلهای ماهانه بارش-روانآب در حوزه آبخیز تنگراه در استان گلستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
97 تهیه نقشه بارندگی با استفاده از مدلهای مختلف روش کریجینگ در استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
98 تهیه نقشه خطر احتمالی زمین لغزش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
99 تهیه نقشه خطر زمین لغزش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
100 حساسیت به فرسایش واحدهای کاری درمنطقه سجزی - کوهپایه اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی
101 خصوصیات خاک منطقه بدلند در مقایسه با منطقه مرجع به منظور مدیریت بهینه اراضی عرصه های آبخیز (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
102 خصوصیات وقوع سیلابهای گرگانرود در ایستگاه هیدرومتری تمر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
103 سامانه اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در تهیه نقشه حساسیت به خطر زمینلغزش (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
104 شناسایی مناطق مستعد برای طرح های استحصال آب از مه، به عنوان فن آوری نوین در مدیریت منابع آب، در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
105 شناسایی مناطق مستعد حرکات تودهای با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
106 عوامل موثر بر جلب مشارکت روستاییان در پروژه بین المللی تعمیم ترسیب کربن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
107 کارآیی عکسهای هوایی در برآورد سطح تاج پوشش درختان خیابانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
108 کاربرد GIS در امکان سنجی رویشگاه بالقوه گونه های تاغ در منطقه سیستان (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
109 کاربرد روابط فازی در تحلیل خطر زمین لغزش (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
110 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت و برنامه رﻳزی محیط زیست، مطالعه موردی رویشگاه لاله واژگون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
111 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی خطر زمین لغزش (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
112 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی و منطق فازی در تعیین مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی سفرههای آب زیرزمینی (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
113 کاربرد سامانه اطلاعات مکانی و مدل احتمالاتی Weight of Evidence در پهنه بندی حساسیت زمین لغزش (دریافت مقاله) همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389
114 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی مخاطرات طبیعی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
115 کاربرد فرآیند تصمیم گیری چند معیاره و سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) در ارزیابی خطر زمین لغزش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
116 کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی و GIS در شناسایی مناطق مستعد زمینلغزش (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
117 کاربرد منطق فازی و GIS در شناسایی و پهنه بندی ناپایداری های دامنه ای و مدیریت محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
118 مبدل های جوی توبولار خورشیدی و سیستم تهویه متراکم در استحصال آب از رطوبت اتمسفر متناسب با شرایط اقلیم ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
119 مروری بر پزوهش های اثر تغییر اقلیم بر منابع آب و خاک (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
120 معرفی شاخص مشارکت مردم (PPI) در حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
121 معرفی متغیرهای پیش بینی کننده جهت کوچک مقیاس کردن مدل های تغییر اقلیم بر اساس روش های آماری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بار نیشابور) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
122 معرفی مدل های تصمیم گیری در اولویت بندی مکان یابی سدهای زیرزمینی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
123 مقایسه اثربخشی آموزش هوش سازمانی و آموزش توانمندسازی کارکنان بر رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی نوآورانه کارکنان دارای استرس شغلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
124 مقایسه برخی خصوصیات خاک در دو موقعیت بالا و پایین دامنه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
125 مقایسه توانایی خاک کاربری های مرتع و دیم زار درتولید رواناب و رسوب در دو فصل بهار و تابستان مطالعه موردی حوزه آبخیز شهر کهنهقوچان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
126 مقایسه توانایی خاک کاربریهای مرتع و دیمزار در تولید رواناب و رسوب در دوفصل تابستان و پاییز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
127 مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در دوکاربری مرتع و دیم مطالعه موردی حوزه آبخیز شهر کهنه قوچان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
128 مقایسه روش های زمین آماری در پهنه بندی غنای گ ونه ای و ارتباط ان با عوامل توپوگرافی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بلده نور) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
129 مقایسه شبکه عصبی با سیستم فازی-عصبی تطبیقی در پیش بینی خشکسالی هواشناسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
130 مقایسه کارایی برخی شاخصهای هواشناسی برای تعیین خشکسالی شهر اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
131 مقایسه نتایج حاصل از تکرارهای آزمایشی در مطالعه رواناب و رسوب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
132 مقدمه ای بر سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و کاربرد آن در مطالعات فرسایش، ارزیابی اراضی و مطالعات زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
133 مقدمهای بر منطق فازی و کاربرد آن در پهنه بندی خطر زمین لغزش (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
134 مقیاس اقتصادی بهینه برای شبیه سازی مولفه های آب نمود در حوزه آبخیز گلازچای اشنویه، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
135 مکان یا بی دفن زباله در حوزه های آبخیز شهری نور و چمستان با رویکرد GIS (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
136 مکان یابی سد زیرزمینی با استفاده از منطق بولین در بخشی از استان بوشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
137 مکان یابی سد زیرزمینی با استفاده ازGIS و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (منطقه مورد مطالعه: بخشی از استان تهران) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
138 مکانیابی زیرحوزههای موثر بر دبی اوج و حجم سیل بهاره با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوشکآباد خراسان رضوی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
139 مکانیابی سد زیرزمینی بهروش معیارهای حذفی با استفاده ازGIS(مطالعه موردی غرب استان تهران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
140 مکانیابی نشت سفرههای آب زیرزمینی در خلیج فارس با استفاده از اندازهگیری میدانی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
141 مکان‌یابی، رویکرد مدیریتی با GIS ، مطالعه موردی لاله واژگون Fritillaria imperialis منطقه حفاظت شده مانشت (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
142 منطق فازی و کاربرد آن در مدلسازی خطر زمین لغزش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
143 نقش بیابان های استان خوزستان و جنوب شرق عراق در توفانهای ریزگرد این استان در سالهای2003 تا 2014 (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
144 نقش جهتهای جغرافیایی در سطوح فرسایش تحت تاثیر جاده، با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
145 نقش کاربری اراضی در ایجاد و تشدید لغزش با رویکرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
146 نقش کاهش سطح دریاچه ارومیه در وقوع پدیده ریزگرد در منطقه و راهکارهای مدیریت آن (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
147 نقش منابع طبیعی در پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
148 نقش هم عملکردی اندازه های سلولی مقیاس های مختلف نقشه توپوگرافی بر تحلیل برآورد زمان تمرکز در حوزه آبخیز گلازچای اشنویه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
149 واکاوی بحران پدیده گرد و غبار و پیامدهای تغییرات اقلیمی و تخریب سرزمین درمناطق منشأ گرد و غبار بر بوم سازگان های غرب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
150 واکاوی بحران طوفان های گرد و غبار در غرب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار