دکتر محمدتقی رضویان

دکتر محمدتقی رضویان دانشیار گروه جغرافیا انسانی و آمایش

دکتر محمدتقی رضویان

Dr. Mohammad Taghi Razavian

دانشیار گروه جغرافیا انسانی و آمایش

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات اجتماعی و اقتصادی پیاده راه سازی در شهر تهران از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: پیاده راه 17 شهریور) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 12، شماره: 4
2 ارزیابی تاثیر گردشگری در توسعه اقتصادی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 10، شماره: 3
3 ارزیابی جای پای اکولوژیکی برای دستیابی به حمل و نقل سبز شهری با معرفی استراتژی ASI مورد شناسی: شهر ساری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 22
4 ارزیابی سناریونگاری مشارکتی در آینده پژوهی محیط زیست منطقه ۱ شهر تهران (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 9، شماره: 2
5 ارزیابی شاخص های پایداری حمل ونقل شهری با رویکرد اقتصاد سبز (مطالعه موردی : شهر ساری ) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
6 ارزیابی ظرفیت مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری شهرستان کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 45
7 ارزیابی کارایی انرژی در مقیاس محله ای با استفاده از مدل لید در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: محله ولنجک شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 6، شماره: 1
8 ارزیابی کیفیت مقصد گردشگری مرکز شهر تهران مطالعه موردی: بازار بزرگ، منطقه 12 تهران (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 3
9 ارزیابی ‌مولفه‌های ‌تاثیرگذار بر رضایتمندی ‌از مقاصد گردشگری (مطالعه ‌موردی: ‌شهر های ساحلی استان بوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 5، شماره: 3
10 ارزیابی میزان رضایت مندی ساکنان از کیفیت مجتمع های مسکن مهر (مطالعه موردی: شهر نورآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 13، شماره: 51
11 ارزیابی نقش و تاثیر توسعه‌ی فضای کسب و کار کارآفرینی گردشگری در جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 2
12 ارزیابی و پیش بینی پراکنده رویی شهری شهر زنجان با تاکید بر تغییرات کاربری اراضی طی دوره زمانی (۱۳۶۵-۱۳۹۵) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 4
13 ارزیابی و تحلیل شاخص های طرد اجتماعی در فضای شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ ۱۲ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 7، شماره: 2
14 ارزیابی وضعیت شاخص های اجتماعی مسکن مهر از نظر شهروندان (مطالعه مطالعه مسکن مهر شهرپرند) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 6، شماره: 24
15 ارزیابی وضعیت مدیریت شهری کلانشهرها مبتنی بر شاخص های حکمروایی مطلوب شهری مورد مطالعه: کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 52
16 ارزیابی هویت محله های شهری با سنجش حس تعلق به مکان (مطالعه موردی: محله چای بوئی شهر گنبد کاووس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 5، شماره: 2
17 استراتژی مسکن عمومی شهری در کشورهای در حال توسعه: پارادایم ها، سیاست ها، برنامه ها و پروژه ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 17
18 بازآفرینی سکونت گاه های غیر رسمی با بهره گیری از الگوی توسعه مبتنی بر حمل و نقل TOD (نمونه موردی: شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 12، شماره: 2
19 بازآفرینی سکونت گاه های غیررسمی با بهره گیری از الگوی توسعه مبتنی بر حمل و نقل TOD نمونه موردی : شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 12، شماره: 44
20 بافت فرسوده؛ فرصت یا تهدید مدیریت شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده شهر نهاوند) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 12، شماره: 46
21 بایستگی های ساختاری احراز مدیریت کارآمد در مناطق کلان شهری ایران در چارچوب رهیافت نومنطقه گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 94
22 بررسی تاثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 36
23 بررسی تحولات تقسیمات کشوری ایران بعد از انقلاب با تاکید بر نقش متغیرهای جغرافیای انسانی و طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 1
24 بررسی تطبیقی تحولات مکانی فضایی شهرهای رودهن و بومهن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 6، شماره: 8
25 بررسی توسعه کالبدی شهرها با استفاده از مدل های کمی آنتروپی شانون، هلدرن و موران (مورد پژوهی: شهر کاشمر) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 1، شماره: 4
26 بررسی قاچاق کالا ازمرزهای دریایی جنوب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 10، شماره: 12
27 بررسی موانع توسعه پایدار اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی با رویکرد کارآفرینی (مطالعه موردی: شهرستان کیار- استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 1
28 بررسی نقش بازارهای جهانی در توسعه کشاورزی ایران با رویکرد کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 3
29 بررسی نقش تهدیدات درونی و بیرونی منطقه شمال غرب بر تدوین راهبردهای دفاعی با ماهیت جغرافیایی- سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 2
30 بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه روستایی. مطالعه موردی: روستاهای شهرستان های املش و رودسر (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 39
31 برنامه‌ریزی راهبردی به‌منظور توانمندسازی محله‌های دارای فقر شهری (مطالعۀ موردی: شهرکرد) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 4
32 برنامهریزی راهبردی در راستای بهبود کیفیات فضایی منظر پیادهراهها در شهر تهران مطالعه موردی: پیادهراه 17 شهریور (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 3، شماره: 5
33 پایداری اقتصادی در مناطق پیراشهری اسلامشهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 4، شماره: 1
34 پایداری محیط زیست شهری با رویکرد گردشگری (موردپژوهی: محله درکه در منطقه یک کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 6، شماره: 1
35 تاب آوری بافت فرسوده در مواجهه با سوانح طبیعی با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: بافت فرسوده فیض آباد کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 9، شماره: 31
36 تبیین بازتاب اقتصاد رانتی بر سازمان فضایی کلانشهرها (نمونه موردی: منطقه ۱ شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 2
37 تبیین عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 52
38 تحلیل سیستم حمل و نقل عمومی درون شهری با تاکید بر اتوبوس درون شهری (مورد مطالعه شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 11، شماره: 39
39 تحلیل عوامل کلیدی کاهش کیفیت زندگی در پیرامون مناطق تجاری مطالعه موردی: منطقه ۱۲ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 3، شماره: 2
40 تحلیل نقش جنسیت در الگوی رفت و آمد شهری مورد مطالعه: شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 7، شماره: 28
41 تحولات ساختار کالبدی میدان های شهر تهران، مطالعه موردی میدان های امام خمینی، بهارستان، انقلاب و آزادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 6، شماره: 1
42 تدوین استراتژی‌های پایداری محیط‌زیست شهری با تأکید بر بخش صنعت. مطالعه موردی: صنعت خودروسازی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 36
43 تدوین سیاست های بهینه تجارت خارجی ایران (صادرات) برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 3، شماره: 8
44 تغییرات کاربری فضاهای سبز شهر کرمان، با استفاده از سری زمانی تصاویر لندست (2018 – 2000) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 10، شماره: 1
45 تقسیمات کشوری و توسعه پایدار شهری با رویکرد بوم شناختیمورد: بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 2، شماره: 1
46 توسعه فضای اخلاقی شهرها؛ بررسی و تحلیل ابعاد جغرافیایی مصرف اخلاقی در زمینه محصولات محلی (مورد پژوهی: منطقه یک و بیست شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 8، شماره: 1
47 جهانی شدن، تمدن و شهرنشینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 2، شماره: 5
48 راهبرد پژوهی مدیریت شهری در راستای توسعه پایداردر بافتهای تاریخی نمونه موردی: بافت تاریخی شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 1، شماره: 1
49 راهبردهای توسعه پایدر حمل و نقل شهری با استفاده از تحلیل شبکه (مطالعه موردی: ساختار مدیریت حمل و نقل کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 59
50 روند الحاق روستاهای شمال کلانشهر تهران با تاکید بر روستاهای مناطق درکه و دربند (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 4
51 رهیافت برند سازی شهری در فرآیند نقش پذیری گردشگری (مطالعه موردی: شهرهای کوچک استان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 10، شماره: 38
52 سنجش ارتباط کیفیت کالبدی مسکن با امنیت تصرف در سکونتگاه های غیررسمی شهری (مورد مطالعه: محله ی عباس آباد سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 3، شماره: 8
53 سنجش سرمایه های معیشتی مناطق روستایی مورد شناسی: شهرستان قصرقند (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 37
54 سنجش مولفه های موثر بر رضایتمندی ساکنین از محیط سکونت در بافت های فرسوده و تاریخی (نمونه موردی: محله سرشور شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 1
55 سنجش نابرابری فضایی شاخص های سلامت محیط زیست شهری . نمونه موردی : نواحی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 34
56 سنجش و ارزیابی رفع تعارضات مالکیت زمین با رویکرد بازآفرینی شهری مورد پژوهی: محله فرحزاد ، منطقه ۲ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 3
57 سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه‌های زیست‌پذیری خیابان از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 3
58 شراکت بخش های عمومی- خصوصی در نوسازی بافت های فرسوده منطقه 9 شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 8
59 شناسایی عوامل موثر بر توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان خرم آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 12، شماره: 3
60 عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد ایران در تولید اشتغال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 4، شماره: 12
61 کنکاشی در پدیده دست فروشی زنان در متروی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 21
62 کیفیت محیط کالبدی و حس مکان مورد شناسی: دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 4، شماره: 10
63 گفتمان غالب جهانی شدن و سیاست های توسعه شهر (نقدی بر پروژه های سرمایه گذاری در شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 4
64 گفتمان های آلودگی هوا در کلانشهر تهران (گفتمان دولت ملی در برابر گفتمان دولت محلی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 2، شماره: 1
65 مبادی و مقولات گفتمان مدنیت انسانی در شکل دهی به چشم انداز جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 18، شماره: 67
66 محله محوری، رهیافتی نوین در ایجاد مدیریت شهری پایدار (نمونه موردی: محله قیطریه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 8، شماره: 30
67 مدل ترکیبی اولویت بندی استراتژیهای حمل و نقل هوشمند مورد پژوهی: کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 67
68 مدیریت شهری با رویکرد مدیریت سبز، مورد پژوهش محله تجریش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 13، شماره: 2
69 نابرابری های منطقه ای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش تاکسونومی و خوشه بندی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 10، شماره: 11
70 ناپایداری منابع آب کشاورزی و توسعه روستایی در دشت رفسنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 13، شماره: 3
71 نقش اقتصاد سیاسی در ساختار فضایی تهران و پیرامون (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 51
72 نقش سیاست های قومی و مذهبی در مشارکت اقوام در امنیت، توسعه همه جانبه و همگرایی با تاکید بر ترکمن های شمال و شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 2
73 نقش شهرداری تهران در ارتقاء شاخص های اجتماعی زندگی شهروندان (نمونه موردی، منطقه ۶ کلانشهرتهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 9، شماره: 32
74 نقش ظرفیت نهادی در توسعه پایدار فضاهای شهری و پیراشهری بجنورد (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 3، شماره: 1
75 نقش مدیریت سبز شهری در توسعه گردشگری پایدار محله تجریش (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 4
76 نقش مدیریت شهری در پایداری گردشگری محله (مطالعه موردی: محله تجریش با رویکرد سبز) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی طرح جامع شهری نمونه موردی : شهر ابهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
2 ارایه چارچوب مفهومی برای ارزیابی تاب آوری انرژی شهری جهت دستیابی به شهرهای پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
3 ارزیابی اثرات رویکرد توسعه خدمات روستایی در ثبات نیروی انسانی (نمونه: مراکز حوزه های روستایی ناحیه سیستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا
4 ارزیابی راهبردی حمل و نقل شهری در چارچوب پایداری مطالعه موردی : (شهر ساری) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
5 ارزیابی روند توسعه فیزیکی- کالبدی شهرهای صنعتی حاشیه خلیج فارس (مطالعه موردی: شهر ساحلی عسلویه) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
6 ارزیابی روند توسعه فیزیکی- کالبدی شهرهای صنعتی حاشیه خلیج فارس (مطالعه موردی: شهر ساحلی عسلویه) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
7 ارزیابی شاخص های كیفیت زندگی در محلات پیرامون مركز شهر مطالعه موردی: منطقه 12 تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار
8 اصول مداخله و مدیریت در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
9 الگوسازی مکان یابی سکونتگاههای روستایی پایدار (نمونه موردی: شهرستان کنارک) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
10 بازشناسی مولفه های خیابان کامل به منظور ارتقاء کیفیت محیط(مطالعه خیابان امام رضا(ع) مشهد) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
11 برر سی نقش توان های محیطی و پتانسیل های گردشگری در توسعه شهری مطالعه موردی : شهر الشتر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
12 بررسی ابعاد ظرفیت نهادی در سازمان های متولی توسعه شهری-منطقه ای؛ مورد: شهرستان راز و جرگلان، استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
13 بررسی تطبیقی فرم های معماری و عملکرد بناهای شهری نمونه موردی:بافت مرکزی مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
14 بررسی فضایی شهری غیر رانتی، شهروند مدار، دعوت کننده و انسان محور(نمونه موردی: مناطق 5و 1 شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
15 بررسی قابلیت گردشگری کلانشهر تهران در رونق اقتصادی و اشتغال زائی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
16 بررسی کیفیت موثر فضاهای شهری بر گردشگری شهری بر اساس مولفه های خیابانهای کامل(نمونه مورد مطالعه:خیایان امام رضا(ع) مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
17 بررسی نقش توان های محیطی و پتانسیل های گردشگری در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر الشتر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
18 بررسی و ارزیابی برنامه ریزی کاربری اراضی با تاکید برتوسعه پایدارشهری نمونه موردی: شهرگرگان (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
19 برنامه ریزی توسعه پایدار توریسم در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
20 تبیین مدل ارتقاء حس مکان درمیدانهای شهری تاریخی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
21 تجزیه و تحلیل استراتژیک در ارتقای پایداری محیط زیست و مدیریت گردشگری شهری مطالعه موری منطقه یک کلانشهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پاک
22 تحلیل روند تحولات و آینده نگری توسعه فضایی - کالبدی شهر الشتر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
23 تحلیل فضایی محور گردشگری بر مبنای دسترسی به تسهیلات و خدمات نمونه موردی: محور گردشگری زنجان، طارم . ماسوله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
24 تحلیل فضایی و برنامهریزی توسعه پایدار شهری با تأکید بر شهرهای کوچک مطالعه موردی: شهر قائمیه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
25 تحلیل وضعیت شاخص های اجتماعی مسکن در بافت های ناکارآمد شهری مطالعه موردی: منطقه 12 کلانشهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
26 تحلیلی بر شهرهای جدید؛ تجریبات جهانی، مسایل و دلایل شکل گیری(مورد پژوهی شهر جدید پردیس) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
27 تفکیک و آماده سازی اراضی شهری چالشی در ناپایداری درآمدهای شهرداریها نمونهموردی شاهین شهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
28 جایگاه مشارکت مردمی در توسعه فضایی پایدار محله اطراف خیابان ناصریه شهر کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
29 جستاری بر رویکرد نهادگرایی در توسعه منطقه ای (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
30 حمل و نقل دریایی و سیستمهای چندوجهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران
31 درآمدی برنظریه شهرزیست پذیر به عنوان الگویی برای شهر فردای اسلامی- ایرانی با تأکید برجنبه های بومی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا «واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی»
32 دیدگاهی نوین به مفهوم گفتمان در فرآیند تحولات کلانشهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
33 راهکارهای طبیعت محور برای مدیریت آب باران در شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
34 رقابت پذیری و پایداری شهرها در عصر جهانی شدن (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
35 رویکرد مدیریت عمران شهری در مداخله بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی بافت فرسوده شهر نسیم شهر (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
36 سلامت محیط زیست شهری : از ساختار فضایی شهر تا مشارکت شهروندی نمونه موردی : منطقه یک شهرداری تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
37 سنجش سطوح توسعه روستایی استان همدان با استفاده از تکنیک تاپسیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
38 شناسایی تغییر دما و بارش تهران در 20 سال آینده و سازگاری با این تغییر (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
39 شناسایی مولفه های ارتقاء کریدورهای بصری در شریانهای شهری نمونه موردی:خیابان امام رضا ع مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
40 طرح مسکن مهر و انطباق آن با اصول شهرسازی نوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
41 کنکاشی در وضعیت سیستم حمل و نقل عمومی درون شهری مورد پژوهی شهر ایلام (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
42 کیفیت بخشی مراکز آموزش عمومی روستایی و تاثیر آن بر پایداری جمعیت (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
43 مدیریت یکپارچه ؛ راهکار توسعه پایدار شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
44 مطالعه تطبیقی مبتنی بر رویکرد خیابان های کامل:نمونه های موردمطالعه:(نیوهاون،کنکورد و سیاتل) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
45 مقدمه ای بر الگوهای حکمروایی منطقه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
46 مقدمه ای بر الگوهای حکمروایی منطقه ای (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
47 نقد طرحهای جامع شهری و ضرورت توجه به طرحهای راهبردی - ساختاری در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
48 نقدی بر ساختار کنونی؛ اقتصاد شبه سرمایه داری و گسیختگی فضا (مورد: منطقه سه کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
49 نقش برنامه ریزی کاربری اراضی شهری در کاهش خسارات ناشی از زلزله (مطالعه موردی: شهر ترکمانچای) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
50 نقش ظرفیت نهادی در توسعه پایدار منطقه ای؛ مورد: شهرستان راز و جرگلان، استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران