قدرت ترابی

 قدرت ترابی

قدرت ترابی

Ghodrat Torabi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.