دکتر علی ربانی خوراسگانی

دکتر علی ربانی خوراسگانی استاد علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

دکتر علی ربانی خوراسگانی

Dr. Ali Rabani Khorasagani

استاد علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بدن بینی ؛ کاربست رویکرد گفتمان تاریخی روث وداک در تحلیل مستند «دماغ به سبک ایرانی» (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 2
2 بررسی تاثیر دین داری بر گرایش به رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی با تاکید بر نظام مردم سالاری دینی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 26، شماره: 2
3 بررسی تجارب زیسته زنان روسپی (مورد مطالعه: شهرهای یزد و اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 4، شماره: 2
4 بررسی علل اقتصادی آسیب های اجتماعی ( با تاکید بر رابطه تورم و جرایم در ایران طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۷۰) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 2، شماره: 2
5 بررسی کیفی تاثیرخانواده در میزان بزهکاری دختران و زنان (بررسی موردی بند نسوان زندان مرکزی اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 3، شماره: 2
6 بررسی کیفی شکاف نسلی ارزشی بین مادران و دختران در مشهد با تاکید بر ارزش های دینی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 2
7 تبیین مؤلفه‌های رهبری اثربخش سازمان‌های نظامی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 29، شماره: 2
8 تحلیل ابعاد و عوامل تاثیرگذار بر فرایند صورتبندی دستورالعمل اخلاق حرفهای برنامهریزی شهری در ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 31، شماره: 4
9 تحلیل تقابل گفتمانی اصول گرایی و اصلاح طلبی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 26، شماره: 4
10 تحلیل جامعه شناختی شیوه های تولید علم؛ تأملی در رویکردهای نوین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 4، شماره: 16
11 تحلیل محتوای کیفی کانال های اصفهانی تلگرام (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 16، شماره: 3
12 تحلیل نگرش محمدرضا شاه پهلوی به حکومت­گری، طبقات و جریان­های پرنفوذ اجتماعی (از ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۵) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 4
13 تحلیل هویت زن ایرانی بر مبنای ارزش های اساسی در کتاب های خاطرات دفاع مقدس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 4
14 تعیینکنندههای ساختاری و سرمایهای سبک زندگی سلامتمحور (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 6
15 تقاطع جنسیت و خانواده : فهم مردانه از ادزواج و جدایی (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 8، شماره: 1
16 توصیف کیفی اختلال معنایی در تبلیغ دین (نگرشی آسیب شناسانه از منظر روحانیون مبلغ نخبه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 22، شماره: 55
17 توصیف کیفی فراگرد ارتباط مردم و روحانیت در تبلیغ دین؛ نگرشی آسیب شناسانه از منظر روحانیون مبلغ نخبه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 3
18 جامعه شناسی احساسات (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 2
19 چگونگی آزار جنسی زنان در محیط­کار: به کارگیری روش­شناسی کیفی نظریه داده ­بنیاد برای بررسی احساس نا­امنی زنان در محیط­کار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 3، شماره: 1
20 رویکرد نظریه زمینه ای روش نرم یا سخت؟ (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 4
21 طراحی الگوی رهبری فرماندهان دوران دفاع مقدس با استفاده از رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 29، شماره: 1
22 عاملیت های نامتجانس در جامعه شناسی بیش ازانسان: واکاوی جایگاه عاملیت در رویکردهای بیش ازانسان در جامعه شناسی، با تاکید بر نظریه کنشگر-شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 12، شماره: 2
23 فرهنگ و شادی :رویکردی نظری و تجربی در زندگی روزمره سرپرستان خانوار در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 3، شماره: 8
24 کاربرد تکنیک ردیابی فرآیند در مطالعات هویت ملی: ردیابی فرآیند تاثیرات جهانی شدن فرهنگی بر مسئله مند شدن هویت ملی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 16، شماره: 1
25 مدل پیشنهادی برای سنجش کیفیت زندگی: مطالعه موردی: شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 4
26 مرور نظام مند مقالات علمی شبکه های اجتماعی؛ مورد مطالعه: اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 2
27 مطالعه ای پدیدارشناسانه درباره تجربه زیسته مدیران زن در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 4
28 مطالعه چگونگی توزیع قدرت در خانواده؛ مدلی بر اساس نظریه مبنایی (GT)(مطالعه نمونههای شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 6، شماره: 2
29 مناقشات مربوط به مسئله اعتبار در پژوهشهای کیفی (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 5
30 موانع اجتماعی تفکر در الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس نظریه پردازی داده محور از قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 2
31 نقش رسانه ملی در رفتار انتخاباتی شهروندان شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 21، شماره: 79
32 نقش سبک های هویتی در تبیین هویت ملی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 2
33 واکاوی تجارب زیسته زنان شاغل اصفهانی از شیردهی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 30، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 سنجش میزان سرمایه اجتماعی در سطح محله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری