محمد عموزاده

 محمد عموزاده

محمد عموزاده

Mohamad Amouzadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد کاربردشناختی نقش نمای گفتمانی «مگر» (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 12، شماره: 2
2 ابعاد کاربردشناختی و گفتمانی عبارات اشاره ای «این» و «آن» در گفت وگوهای روزمره زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 2
3 ابعاد معناشناختی «باید» در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 1، شماره: 1
4 ابعاد معناشناختی فرافکنی اشاری ماضی نقلی در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 8، شماره: 1
5 ابعاد معنایی مکان واژه زیر براساس مدل چندمعنایی قاعده مند (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 5
6 افعال وجهی در زبان فارسی و بیان وجهیت (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 4، شماره: 1
7 بررسی انتقادی ـ شناختی استعاری‌سازی «دیگری» در سفرنامه‌های مسیر طالبی و حیرت‌نامه (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 9، شماره: 3
8 بررسی انگیزة باهم آیی واژگانی بر پایه معناشناسی قالبی: نمونة موردی "دست" (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 11، شماره: 1
9 بررسی جابجایی بند موصولی در زبان فارسی امروز براساس دستور کلام (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 9، شماره: 24
10 بررسی جنبه های کاربرد شناختی اشارات زمانی در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 2، شماره: 2
11 بررسی عبارات معترضۀ (و) در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 11، شماره: 2
12 بررسی فرایند ساختاری شدن مفهوم فضا در زبان فارسی در چارچوب زبانشناسی شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 3، شماره: 4
13 بررسی مفاهیم وجهی زمان دستوری در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 3، شماره: 1
14 بررسی مفهوم ذهنیت در افعال وجهی در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 3، شماره: 4
15 بررسی واژه «دیدن» براساس معناشناسی قالبی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 7
16 پویایی نیرو و چندمعنایی در ساخت های فعل سبک متشکل از فعل «گرفتن» (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 8، شماره: 2
17 تحلیلی ساخت محور از ترکیبات نام اندام «دل» در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 9، شماره: 2
18 تشکیل افعال مرکب فارسی از منظر دستور شناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 2
19 جایگاه گروه صفتی زبان فارسی در دستور نقش و ارجاع (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 6، شماره: 2
20 جنسیت و قطع کلام در جلسات دفاع از پایان نامه (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 4
21 دستوری شدن تسلسلی عبارت یعنی از منظر دستور گفتمان (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 5، شماره: 1
22 رمز گردانی و رمز آمیختگی (مطالعه موردی کلاس های آموزش زبان انگلیسی در شهرستان بوکان) (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 6، شماره: 12
23 ساخت افعال سبک براساس زبان شناسی شناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 4
24 سبک شدن فعل سنگین: مطالعه‌ی موردی فعل «دادن» در چارچوب معنی‌شناسی شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 10، شماره: 18
25 شبکه معنایی فعل گرفتن بر اساس انگاره چندمعنایی اصول مند (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 7، شماره: 1
26 فرآیند عضوگیری و بندهای موصولی در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 4
27 قشربندی اجتماعی و نوشتار فارسی مطالعه ی موردی: نوشتار دانش آموزان مدارس راهنمایی شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 1
28 معرفی الگوی مراتب نمایه ای سیلورستاین و تحلیل مکالمه هایی از زبان لری و لکی بر اساس آن (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 6، شماره: 10
29 نقش یادگیری سازمانی در بهبود عملکرد غیر مالی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 7، شماره: 24
30 واکاوی شناختی - کاربردشناختی جمله های شرطی در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 رویکردکاربرد شناختی به طنزمطبوعاتی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان