دکتر رضا هویدا

دکتر رضا هویدا استاد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان- ایران.

دکتر رضا هویدا

Dr. Reza Hoveida

استاد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان- ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مذهبی بر احساس گناه زوج های نابارور شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 4، شماره: 6
2 الگوی ساختاری تأثیر رهبری بصیر بر عملکرد مدیران (مطالعه ای درسازمان های آموزشی شهراصفهان ) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 48
3 Designing a Model of Personal Branding for Employees With an Emphasis on Organizational Training: The Case of the Administrative Staff of the Judiciary of the Islamic Republic of Iran (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 14، شماره: 4
4 Extracting Educational Supervision components to formulate an Appropriate Model (دریافت مقاله) مجله تجارب تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 2
5 Organizational agility in public and private schools (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی الگوی ساختاری رابطه فرآیند مدیریت دانش و مهارت های مدیریتی با نقش میانجی تفکر خلاق در میان مدیران و دبیران دبیرستان های اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 4
7 بررسی تاثیر رهبری هوشمند بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر زاهدان با نقش میانجی تفکر انتقادی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 35
8 بررسی تطبیقی مدل چهارمرحله ای خودارزیابی در اسلام (مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه) با استراتژی های رفتارمحور خودرهبری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 3، شماره: 5
9 بررسی رابطه بین استراتژیهای رفتار محور خودرهبری و خلاقیت اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 1
10 بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 2
11 بررسی رابطه بین قابلیت یادگیری سازمانی و بی تفاوتی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 1
12 بررسی رابطه ساده و چندگانه یادگیری سازمانی و اعتماداجتماعی در سازمان با توسعه کارکنان دانشگاههای دولتی پزشکی و غیرپزشکی جنوب شرق کشور (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 1
13 بررسی روابط چندگانه میان یادگیری سازمانی، توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت های چابکی سازمانی در دانشگاه های دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 9، شماره: 2
14 بررسی سهم نسبی تاثیر فرایند تبدیل دانش بر مولفه های سرمایه ی فکری در دانشگاه های دولتی اصفهان با تاکید بر اجتماعی سازی دانش (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 4
15 پیش بینی ابعاد توانمندسازی روان شناختی با استفاده از مؤلفه های سرمایه روا نشناختی در معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 1
16 تبیین رابطه سرمایه روانشناختی وکارآفرینی سازمانی اعضای هییت علمی دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 8
17 تبیین مدل معادله ی ساختاری تاثیر فرایند تبدیل دانش بر سرمایه ی انسانی در دانشگاه های اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و صنعتی اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 0
18 تحلیل استراتژی های خود رهبری و ارتباط آن با خلاقیت اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 3، شماره: 5
19 تحلیل عوامل زمینه ای بازاریابی آموزش عالی در مراکز علمی کاربردی با توجه به تاثیر شخصیت برند(مطالعه مورد: مراکز علمی کاربردی شهراصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 13، شماره: 1
20 رابطه سیرت نیکو و کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 4، شماره: 1
21 رابطه جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در بین دبیران مدارس متوسطه شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 3
22 رابطه عدالت سازمانی با مولفه های ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 5، شماره: 2
23 رابطه مولفه های سرمایه روان شناختی و مولفه های تعهد سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 2، شماره: 2
24 سنجش میزان دانش آفرینی به عنوان حلقه مفقوده توسعهسازمانی با کاربرد Amos graphics (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهانو علوم پزشکی اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 1، شماره: 3
25 شناسایی شیوه های مستندسازی و انتقال تجربه های (حرفه ای) اعضای هیئت علمی در دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 3
26 شناسایی شیوه های مستندسازی و انتقال تجربه های (حرفه ای) اعضای هیئت علمی در دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 3
27 شناسایی مولفه های رهبری مربیگرا (مورد مطالعه: صنعت برق ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 1
28 شناسایی و اعتباریابی ابعاد و مولفه ها و ارزیابی میزان اعمال رهبری اخلاقی مدیران دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 2
29 شناسایی و اعتباریابی مولفه های مهارت مربی گری اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 1
30 طراحی و تدوین مدل فرایند مدیریت استعداد اعضای هیات علمی برای دانشگاه های استعداد محور (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 34
31 فراتحلیل تاثیر فرهنگ سازمانی براستقرار مدیریت دانش در سازمان های ایران (۱۳۹۱-۱۳۸۰) تفاوت های تحقیقات در روش، ابزار، نمونه گیری و تحلیل (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 7، شماره: 2
32 مدل ساختاری روابط رهبری اخلاقی مدیران دانشگاهی و عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای آنان در واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 6
33 مدل یابی معادلات ساختاری رابطه بین سبک های مدیریت کلاس معلمان با ابعاد مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 45
34 مفهوم توانمندسازی روان شناختی و رابطه آن با سرمایه روان شناختی معلمان (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 10، شماره: 1
35 نقش ارتباطات سازمانی اثربخش و اعتماد سازمانی در توسعه و بهبود نوآوری سازمانی مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 2
36 نقش خودکارآمدی تحصیلی و خود ناتوان سازی تحصیلی در اهمال کاری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 3
37 نقش معلم رهبری در بهبود مهارت های حل مسئله دانش آموزان با میانجی گری تفکر خلاق (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 14، شماره: 1
38 نقش میانجی فضیلت سازمانی در رابطه بین شفافیت نقش و رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
39 واکاوی اشکال خلاقیت دانشگاهی و بسط مدل دانشگاه خلاق (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 10، شماره: 2
40 هویت وتعهدسازمانی درمراکزتربیت معلم موردمطالعه: مراکزتربیت معلم استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of Isfahan Education District 5 Staff Understanding and Awareness of the Elements of Knowledge Management in 1393 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
2 ارتباط استراتژی های خودرهبری و خلاقیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
3 اصول آموزش و پرورش توانمند محور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
4 بررسی تاثیر رهبری معنوی مدیران مدارس بر عملکرد آموزشی معلمان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
5 بررسی رابطه استراتژی مدیریت استعداد وعملکرد سازمانی از نظر کارکنان شرکت ایرانسل استان اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
6 بررسی رابطه بین تناسب فرد – سازمان معلمان مدارس متوسطه شهر شهرضا و ویژگی های جمعیت شناختی آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
7 بررسی رابطه بین رهبری معنوی و رفتار ضد شهروندی در میان دبیران آموزش و پرورش شهرستان یاسوج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
8 بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی با سرمایه روانشناختی معلمان(مورد مطالعه : معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
9 بررسی عوامل مدیریت اثربخش کلاس ازدیدگاه مدیران مدارس متوسطه ناحیه سه شهراصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
10 بررسی مسائل و مشکلات دبیرستانهای شبانه روزی استان اصفهان از دیدگاه مدیران، سرپرستان، دبیران، و دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران
11 بررسی نظریه شناختی پردازش اطلاعات بینایی و شنوایی در انسان مبتنی بر آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای تاثیر آموزه های اسلامی در پیشرفت علوم و فن آوری های نوین
12 بررسی نقش و اهمیت فرآیند ارتباطات سازمانی در تسهیم دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
13 تاثیر رهبری تحولی بر فرایندهای گروهی و نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
14 تاملی بر پدیده برندسازی شخصی در سازمان ها: رویکردی مروری- تحلیلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
15 تأثیر فرهنگ سازمانی بر تصویر سازمانی در آموزش عالی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران
16 تبیین ابعاد مدیریت اثر بخش کلاس درس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
17 تبیین اهمیت تسهیم دانش در آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
18 حذف کاستی ها یا سرمایه گذاری روی نقاط قوت؛ کدامیک سودمندتر است (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
19 رهبری در سازما نهای یادگیرنده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
20 رهبری معنوی در سازمان های حمایتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
21 سیر تحول مدیریت فرهنگی در معاونت پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
22 ضرورت کاربرد نظریه رهبری خدمتگزار در نهادهای حمایتی براساس دیدگاه اسلام، با تاکید بر سیرهامام رضا(ع) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
23 کارآفرینی، مدرسه کارآفرین، الزامات مدرسه کارآفرین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (رویکردها،نظریه ها،ابعاد و تجارت کاربردی از کشورهای موفق)
24 کاربرد سرمایه روانشناختی در برقراری ارتباطات موثر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
25 مدیریت اخلاقی و اخلاق سازمانی مبانی، موانع و راهکارها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
26 مقایسه ادراک معلمان از حرفه گرایی واشتیاق شغلی براساس ویژگی های دموگرافیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام
27 مقیاس AQIP ابزاری برای تغییر و بهبود کیفیت آموزش عالی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
28 نظام کنترل و نظارت در مدیریت اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
29 نظریه آشوب وجلوه های آن درمدیریت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
30 نقد وتحلیل مدل های ریاضی در متون مدیریت (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
31 نقش آموزش و پرورش در حل معضل بحران هویت عصر جهانی شدن با تاکید بر پرورش فرهنگ ایثار و شهادت (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت
32 نقش بهبود کیفیت آموزش عالی در تعالی سازمانها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
33 نقش معلم رهبری در پرورش تفکر انتقادی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی
34 نوآوری و کارآفرینی دانشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
35 ویژگی دانشگاه کارآفرین و نقش آن در آموزش و توسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور