دکتر محمد رضا عابدی

دکتر محمد رضا عابدی استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

دکتر محمد رضا عابدی

Dr. Mohammad Reza Abedi

استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آرزوهای شغلی کودکان پیش دبستانی و دبستانی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 8، شماره: 26
2 اثر بخشی آموزش روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر شادکامی همسران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 1، شماره: 1
3 اثربخشی آموزش روش خوددرمانی به شیوه شناختی – رفتاری بر علایم اختلال وسواسی - اجباری (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 10، شماره: 1
4 اثربخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی در اختلال وسواسی – اجباری (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 7، شماره: 4
5 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد با تمرکز بر شفقت، بر اضطراب اجتماعی دختران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 30
6 اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود کمال گرایی و طرحواره های ناسازگاراولیه در یک مورد مبتلا به شخصیت وسواسی جبری: پژوهش مورد منفرد (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 12
7 اثربخشی مشاوره مسیر شغلی بر چالش های اشتغال زنان و کیفیت زندگی کاری آنان در صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 13، شماره: 1
8 ارزیابی و تشخیص بالینی در زوج درمانی؛ تجدید نظر و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی (SSMRD) (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 12، شماره: 3
9 امید اشتغال در چشم­ انداز زمان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 8، شماره: 26
10 Effectiveness of quality of life training on happiness among Isfahan blind girls (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 1
11 Gnosticism from Thought to Religion (دریافت مقاله) دوفصلنامه پرسشهای دینی دوره: 9، شماره: 18
12 Investigating the Effect of Cognitive-behavioral Group Therapy on Children with Obsessive-compulsive Disorder (دریافت مقاله) مجله علمی مطالعات روانشناسی دوره: 5، شماره: 2
13 MBTI II نوجوانان: سنجه ای برای سنجش شخصیت دانش آموزان متوسطه بر مبنای نسل دوم سنخ نمای مایرزبریگز (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 8، شماره: 28
14 Schema Therapy Training in Attachment Type Related To the Mothers of Preschool Children (دریافت مقاله) مجله روانشناسی مثبت ایران دوره: 2، شماره: 3
15 The Effect of Cognitive-Behavioral Training Of Mother- Child Relationship on Reducing Obsessive-Compulsive Symptoms in Children (دریافت مقاله) مجله علمی مطالعات روانشناسی دوره: 5، شماره: 2
16 The Effect of Time Perspective Counseling on Career Control in High School Female Students of Esfahan City in Academic Year 2013- 2014 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری دوره: 2، شماره: 2
17 بررسی اثربخشی برنامه درسی هیجان محور پیش دبستانی بر هوش هیجانی کودکان چهار تا شش ساله اصفهان (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 13، شماره: 1
18 بررسی الگوهای شناسایی استعداد در روان شناسی و علوم تربیتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 1
19 بررسی تاثیر آموزش گروهی هوش هیجانی بر قابلیت استخدام دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 4، شماره: 5
20 بررسی تاثیر آموزش گروهی هوش هیجانی بر قابلیت استخدام دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 7، شماره: 22
21 بررسی تاثیر حافظه کوتاه مدت بر توانایی یادگیری واژگان زبان انگلیسی فراگیران فارسی زبان از طریق تلفن همراه (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 2، شماره: 2
22 بررسی تاثیر مشاوره شغلی به شیوه نگره یادگیری اجتماعی و شغل گزینی کرام بولتز بر تغییر نگرش کارآفرینانه در دانش جویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 1، شماره: 4
23 بررسی تاثیر مشاوره ی انطباق پذیری شغلی بر اشتیاق تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 19، شماره: 75
24 بررسی تاثیرمشاوره گروهی مبتنی برپذیرش وتعهد(ACT )، برکیفیت زندگی همسران معتادین مراکزدرمان و ترک اعتیادشهرستان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 14، شماره: 56
25 بررسی تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به ناتوانی جسمی به شیوه نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 3
26 بررسی تطبیقی منازل سلوک عرفانی در تصوف اسلامی و عرفان یهود (مرکاوا و قبالا) (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 9، شماره: 19
27 بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی و انواع تیپ های شخصیتی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 4، شماره: 2
28 بررسی رابطه چندگانه رفتار شهروندی سازمانی با رضایت از زندگی کارکنان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 4
29 بررسی رابطه ساختار سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس متوسطه شهر کرد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 1
30 بررسی روش های افزایش مسئولیت پذیری در دانش آموزان دوره راهنمایی شهر شهرضا در سال تحصیلی ۸۵ - ۱۳۸۴ (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 5، شماره: 1
31 بررسی ساختار سلسله مراتبی شخصیت با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی نئو (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 7، شماره: 4
32 بررسی سودمندی هوش هیجانی در سازه­آرایی مسیر تحصیلی-شغلی دانش آموزان اول دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 8، شماره: 27
33 بررسی عوامل روان شناختی، اجتماعی و اقتصادی موثر بر شادمانی دانش آموزان از نظر مدیران و مربیان پرورشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 4، شماره: 2
34 بررسی کیفیت زندگی بیماران عضو انجمن MS شهر یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 5
35 بررسی میزان اضطراب و افسردگی در همسران نابارور (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 1، شماره: 4
36 بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه، دشواری در تنظیم هیجانی و سبک های مقابله در پیش بینی نارضایتی جنسیتی در افراد متقاضی تغییر جنسیت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 4
37 بررسی نگرش والدین شهر اصفهان نسبت به روابط دوستانه دختران و پسران (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 3، شماره: 2
38 بررسی ویژگی های بومی افراد با جهت گیری متنوع در ایران و مقایسه آنها با کارآفرینان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 13، شماره: 3
39 پیش بینی انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان مراکز صنعتی بر اساس مولفه های سرمایه روان شناختی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 2، شماره: 1
40 پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس کیفیت روابط زناشویی ، همدلی و سیستم سازی در دانشجویان متاهل دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 8، شماره: 2
41 تاثیر آموزش مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی کاری بر ادراک کارکنان از اثربخشی آموزش های سازمانی در یک کارخانه تولید مواد غذایی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 15، شماره: 1
42 تاثیر آموزش مبتنی بر شفقت(به مادران) بر کاهش علایم بیش فعالی- نقص توجه کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره دوره: 1، شماره: 1
43 تاثیر برونگرایی و روان رنجوری بر شادی در دانشجویان: نقش میانجی هوش هیجانی و بهزیستی روانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 3
44 تاثیر داستان درمانی شغلی به روش مشاوره گروهی بر رضایت شغلی و عزت نفس کارکنان آموزش و پرورش منطقه جرقویه استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 6، شماره: 3
45 تاثیر درمان دیدگاه زمان بر شدت علائم وسواس و اجبار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 4
46 تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روان شناختی کودکان مبتلا به اختلال وسواس بی اختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 4، شماره: 3
47 تاثیر شرکت در نشستهای شغلی رشد- محور بر رضایت شغلی و سرزندگی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 5، شماره: 8
48 تاثیر مشاوره برخط و حضوری با پارادایم راهنمایی بر رشد خودآگاهی مسیرشغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 9، شماره: 33
49 تاثیر مشاوره پویایی اجتماعی بر هویت شغلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 17، شماره: 68
50 تاثیر مشاوره شناختی رفتاری براساس رویکرد زیرسیستم های شناختی متعامل بر تغییر نگرش زوج های نابارور (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 2، شماره: 1
51 تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر لنگرگاه های مسیر شغلی بر تصمیم گیری مسیر شغلی و مولفه های آن در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 4
52 تاثیر مشاوره مسیر شغلی بر دغدغه های خانوادگی زنان شاغل در صنعت DOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۶۴۵۴۹۵۵.۱۳۹۸.۱۴.۵۰.۲.۴ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 50
53 تاثیر مشاوره مسیر شغلی به سبک رویکرد تصادفی برنامه ریزی شده بر قابلیت های کارآفرینی دانشجویان (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 3، شماره: 1
54 تاثیر همزمان عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی بر کیفیت رابطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 4، شماره: 3
55 تحلیل چگونگی بهزیستی مسیر رشدی انتخاب شغل مطالعه موردی : دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 11، شماره: 43
56 تدوین الگوی آموزش مهارت های هوش هیجانی و بررسی اثربخشی این الگو بر خودپنداره شغلی دانش آموزان دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 8، شماره: 2
57 تدوین فرصت یاب تحصیلی بومی بر اساس الگوی رغبت ر کروی تریسی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 42
58 تدوین مدل مفهومی گذران اوقات فراغت با نقش واسطه گری انطباق پذیری بالای مسیر شغلی در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 13، شماره: 49
59 تدوین و بررسی تاثیر بسته آموزشی «اضطراب از مرگ» مبتنی بر آموزش‎های ادیان ابراهیمی با تاکید بر تربیت اسلامی بر سلامت روان و اجتناب از مرگ بیماران سرطانی شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 16، شماره: 37
60 تعیین رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با ابعادصمیمیت زناشویی زوجین شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 4، شماره: 3
61 رابطه ابعاد دلبستگی و عوامل پنجگانه شخصیت از منظر فردی و زوجی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 6، شماره: 2
62 رابطه ساده و چندگانه آزار عاطفی و اختلال های روانی در زنان شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 7، شماره: 2
63 رابطه سبک های مقابله ای با افسردگی پسران و دختران نوجوان (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 3، شماره: 2
64 رواسازی و اعتباریابی چهارمین ویرایش مقیاس هوش وکسلر کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 7، شماره: 28
65 ساخت سیاهه کرامت نفس براساس منابع اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 15، شماره: 28
66 سیر رشد اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان کارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 11، شماره: 38
67 شادمانی و شخصیت: بررسی مروری (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 7، شماره: 2
68 شادمانی و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 4، شماره: 3
69 شناسایی شاخص های تاثیرگذار بر کیفیت زندگی کاری کارکنان بخش تولید: یک پژوهش کیفی بر اساس روش پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 4
70 عوامل اثرگذار بر ارزش درک شده مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 28، شماره: 2
71 فرهنگ و شادی :رویکردی نظری و تجربی در زندگی روزمره سرپرستان خانوار در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 3، شماره: 8
72 کاربرد آزمون آرایش تصادفی روابط منظم فرض شده، برای تعیین اعتبار مدل شش ضلعی هالند در ساختار رغبت های شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 5، شماره: 1
73 معرفی کتابِ «روان‌شناسی فرهنگی (ویراست سوم)» (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 2، شماره: 1
74 معنای شغلی و بهزیستی ذهنی: نقش میانجیگری رضایت شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 19، شماره: 73
75 مقایسه «بسته درمانی تلفیقی درمان متمرکز بر شفقت و درمان پذیرش و تعهد» با «درمان شناختی رفتاری» بر افسردگی و هموگلوبین گلیکوزیله در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 6
76 مقایسه آسیب های شغلی کارمندان زن و مرد شهرداری شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
77 مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر «درمان پذیرش و تعهد» و «درمان متمرکز بر شفقت» بر خودکارآمدی، کیفیت روابط و معنای زندگی در زنان نابارور (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 8، شماره: 3
78 مقایسه اثربخشی برنامه های آموزش شادی سلیگمن، لیوبومیرسکی و فوردایس در بیماران قلبی: یک ارزیابی روان عصب ایمنی شناختی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 1، شماره: 1
79 مقایسه اثربخشی بسته درمانی مبتنی بر تجارب با درمان مبتنی بر شفقت‌ورزی بر شادکامی و نشخوار فکری در بیماران افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 12، شماره: 1
80 مقایسه اثربخشی رویکردهای سنتی، مدرن و فرامدرن مشاوره مسیر شغلی بر افزایش انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 7، شماره: 22
81 مقایسه اثربخشی مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی با نظریه سازه گرایی مسیر شغلی بر بهزیستی و انطباق-پذیری شغلی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 14، شماره: 1
82 مقایسه تاثیر آموزش رویکرد شخصیت شغلی و مشاوره ساخت مسیر شغلی بر انطباقپذیری مسیر شغلی کودکان از دیدگاه طراحی زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 4
83 مقایسه تاثیر آموزش والدگری مبتنی بر مواجهه با چالش های فرزندپروری و برنامه فرزندپروری مثبت بر ابعاد والدگری موثر و سازگاری زوجی در مادران دارای فرزند نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 17، شماره: 2
84 مقایسه تاثیر ترکیب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت با سیستم رواندرمانی تحلیل شناختی- رفتاری بر علائم افسردگی،کیفیت زندگی، انعطافپذیری روانشناختی و شفقت به خود زنان مبتلا به اختلال افسردگی مداوم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 10، شماره: 39
85 مقایسه تاثیر درمان مبتنی بر الگوی روانی-اجتماعی شک و تردید با درمان شناختی-رفتاری، بر شک و تردید در اختلال وسواس-اجبار در پرستاران (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 23، شماره: 5
86 مقایسه تاثیر روشهای درمان رفتاری شناختی و رفتاری فراشناختی در درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواس اجبار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 2
87 مقایسه رابطه باورهای ارتباط زناشویی و سلامت عمومی بین دو استان اصفهان و آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 3
88 نقش تجربه و کارکرد روایات رستگاری بخش بر بهزیستی روانشناختی در بزرگسالان ایرانی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 21، شماره: 2
89 نقش عملکرد خانواده در پیش بینی نارضایتی جنسیتی در زنان و مردان تراجنسی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 1
90 نقش میانجی انطباق پذیری مسیر شغلی در رابطه هوش هیجانی با مشکلات تصمیم گیری مسیر شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 18، شماره: 72
91 نقش نقایص تنظیم هیجان، آمیختگی فکر-عمل و بازداری رفتاری در اختلال اضطراب منتشر (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 22، شماره: 6
92 نیازسنجی مسیر شغلی کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 15، شماره: 59
93 هنجاریابی مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش در دانشجویان زن دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 6، شماره: 1
94 هنجاریابی و بررسی پایایی و روایی فرم رجحان به فعالیت های سیاهه کروی فردی در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان تربت حیدریه (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 5، شماره: 2
95 هنجاریابی و تعیین پایایی و روایی فرم کوتاه خودکارآمدی سیاهه کروی فردی در سنجش خودکارآمدی مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر باج گیری عاطفی زنان ناسازگار شهر یزد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
2 انطباق پذیری در مشاوره ی مسیر شغلی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در روانشناسی و علوم شناختی
3 بررسی رابطه بین امتناع از خوداندیشی با استرس والدینی مادران کودکان دارای اختلال یادگیری شهرستان برخوار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی
4 بررسی رابطه بین حالت تعادل روانشناختی با استرس والدینی مادران کودکان دارای اختلال یادگیری شهرستان برخوار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری
5 بررسی رابطه ظرفیت ذهنی سازی با استرس والدینی مادران کودکان دارای اختلال یادگیری در شهرستان برخوار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی
6 پیش بینی سبک های حل تعارض زناشویی بر اساس ظرفیت ذهنی سازی و تنظیم هیجان در زنان متاهل شهرستان لنجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در علوم تربیتی، مشاوره و روانشناسی ایران
7 پیش بینی صمیمیت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی در زوجین شهر اصفهان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری
8 تاثیر آموزش مهارت های شغلی مبتنی بر نظریه سوپر بر خودآگاهی و رشد مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
9 تاثیر کشف مسیر شغلی بر زندگی حرفه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
10 طرح ریزی در مشاوره ی مسیر شغلی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در روانشناسی و علوم شناختی
11 مالکیت دولت و ساختار سرمایه ی شرکت ها: تجزیه و تحلیل چارچوب نهادی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
12 مراحل درک بین فردی در مشاوره مبتنی بر رابطه دوتایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
13 مقایسه تاثیر مشاوره شغلی بر مبنای رویکردهای مدرن و پسامدرن بر فراشایستگیهای شغلی دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم