دکتر شهرام واحدی

دکتر شهرام واحدی استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز

دکتر شهرام واحدی

Dr. Shahram Vahedi

استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون مدل راهبردهای یادگیری خودتنظیم در درس ریاضی بر اساس عواملانگیزشی و واسطهگری هیجانهای تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 1
2 آموزش کفایت اجتماعی در کاهش پرخاشگری پسران پیش دبستانی: گزارش ۶ مورد (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 8، شماره: 32
3 اثر القای هیجان بر کارکرد حل مسئله خلاقانه در نمونه منتخب کارکنان وظیفه آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی دوره: 15، شماره: 1
4 اثربخشی آموزش شناختی ارتقا بر میزان قربانی شدن عاطفی دانش آموزان دختر قربانی قلدری دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 6، شماره: 1
5 اثربخشی آموزش روش مونته سوری بر کارکردهای عصب - روان شناختی دانش آموزان مبتلا به اختلال های یادگیری غیرکلامی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 4
6 اثربخشی آموزش فنون ذهن آگاهی بر بهزیستی روان شناختی با نقش تعدیلی اهداف پیشرفت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 15، شماره: 59
7 اثربخشی بازی‌درمانی والد - کودک بر پرخاشگری، اضطراب، و ترس اجتماعی کودکان دچار اختلال نافرمانی مقابله‌ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 4، شماره: 1
8 اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر خود تنظیمی، ذهن آگاهی و مدیریت زمان بر کاهش تعلل ورزی و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 30
9 اثربخشی برنامه مداخله ای مبتنی بر سیستم های یادگیری چندگانه بر عملکرد خواندن و افزایش علاقه به خواندن در دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 22، شماره: 4
10 اثربخشی برنامه والدگری ذهن آگاهانه بر خودتنظیمی هیجانی کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 20، شماره: 4
11 اثربخشی برنامه یادگیری اجتماعی هیجانی بر انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 16، شماره: 64
12 اثربخشی تدریس معکوس بر اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه پنجم شهرستان مرند (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 3
13 اثربخشی تلفیقی راهبردهای خودنظارتی و سکوسازی فراشناختی بر درک مطلب و انگیزش خواندن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 5
14 اثربخشی روش های یاددهی-یادگیری مبتنی بر مغز بربهبود شرایط زمینه ای و انگیزشی یادگیری زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز برنامه درسی و آموزش دوره: 1، شماره: 3
15 اثربخشی قصه گویی دیالکتیکی بر مهارت پرسشگری دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 16، شماره: 62
16 اثربخشی مداخلات روانشناسی مثبت گرای مبتنی بر مدرسه بر سطوح اجتماعی و رفتاری بهزیستی تحصیلی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
17 اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت بر رضایت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 4
18 اثربخشی مداخله های آموزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانگری بر تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 50
19 اثربخشی مداخله ی مبتنی بر شفقت بر خودانتقادی و افسردگی متقاضیان پشت کنکور (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 9، شماره: 3
20 اثربخشی نقشه مفهومی در آموزش مفاهیم ریاضی و خودپنداره ریاضی دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 48
21 اثربخشی والدگری ذهن آگاهانه بر اضطراب کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 2
22 ارتباط بین هوش هیجانی و تفکر انتقادی در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 2، شماره: 1
23 ارزیابی چند خط پایه از نقاشی درمانی بر کاهش علایم پرخاشگری کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 25
24 اعتبارسنجی و تحلیل عاملی تاییدی چند گروهی مقیاس رضایت از زندگی در بین دانشجویان پرستاری و مامایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 5، شماره: 17
25 الگوی میانجی احساس تنهایی هیجانی و اجتماعی، بهزیستی معنوی، فاصله اجتماعی و افسردگی دانشجویان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 1
26 Effect of the Penn Resiliency Program on student with emotional problems (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 3
27 بررسی پایایی و روایی مقیاس پرخاشگری پیش دبستانی و ارزیابی میزان پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی ارومیه (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 10، شماره: 37
28 بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه جدایی روان شناختی در بین دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 20
29 بررسی تحولی ادراک زمان در کودکان ۷ تا ۱۲ ساله و تعیین نقش توجه در آن (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 18، شماره: 1
30 بررسی رابطه بین جدایی روان شناختی با سبک های هویتی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 8، شماره: 1
31 بررسی رابطه کنترل هیجانی و تنظیم شناختی هیجان با باورهای وسواسی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 15، شماره: 2
32 بررسی رابطه متقابل بین بازارهای مالی و بازارمسکن (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 41
33 بررسی نقش امواج مغزی در تمایزگذاری کودکان مبتلا به بیماری های انگلی روده ای و کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی در شهرستان کرج (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 23، شماره: 2
34 بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه خودکارآمدی دانشگاهی بین دانشجویان با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی (CFA )و نظریه سوال پاسخ (IRT) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 16
35 پیش بینی اضطراب ریاضی بر اساس متغیر های جهت گیری هدف پیشرفت دانش آموزان و تاکید های جهت گیری هدف معلمان و والدین (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 21
36 پیش بینی بهزیستی روانشناختی براساس ابعاد اعتقادات دینی و جهت گیری مذهبی در معلمان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 35
37 پیش بینی تفکر واگرا براساس هوش و ابعاد شخصیت در میان دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 3
38 پیش بینی جهت گیری هدف پیشرفت بر اساس سبک های پردازش هویت: بررسی نقش پایه تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 3
39 پیشبینی تعللورزی تحصیلی بر اساس سبکهای عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 39
40 تاثیر آموزش مهارت‌های ‌مثبت‌اندیشی با تکیه بر منابع معنوی و اعتقادات دینی اسلامی در تاب‌آوری و بهزیستی ‌روان‌شناختی مادران دارای فرزند اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 2
41 تاثیر الگوی آموزش مدیریت والدین بر کاهش قلدری و بهبود تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 1
42 تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کنش های اجرایی مغز و یادگیری هیجانی اجتماعی دانش آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 2
43 تاثیر کلاس جورچین معکوس بر عملکرد تحصیلی و اضطراب آمار دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 52
44 تاثیر نمایش عروسکی در کاهش فوبی خاص دانش آموزان ابتدایی شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 12، شماره: 45
45 تاثیرآموزش انگیزش و استدلال اخلاقی بر قلدری نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 9، شماره: 2
46 تأثیر آموزش راهبرد خواندن ریاضی و راهبردهای فراشناختی بر حل مسئله ریاضی دانش‌آموزان ابتدائی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 6، شماره: 11
47 تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر بهزیستی ذهنی دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 10، شماره: 1
48 تأثیر سنوات تحصیلی، روا نرنجوری و راهبردهای یادگیری خودنظم دهی بر فرسودگی تحصیلی: آزمون یک مدل مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 3
49 تأثیرآموزش «فلسفه برای کودکان» بر تاب‌آوری دانش‌آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 10، شماره: 2
50 تبیین اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه: یک مطالعه نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 60
51 تبیین فرایند پشت کنکوری داوطلبان آزمون سراسری براساس نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 12، شماره: 23
52 تحلیل محتوای کتاب های درسی هدیه های آسمان دوره ابتدایی براساس مولفه های هوش های چندگانه : روش آنتروپی شانون (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 23
53 تحلیل نیمرخ انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی بر اساس دیدگاه خود تعیین گری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 45
54 تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی تربیت مثبت مدرسه محور ویژه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 3، شماره: 11
55 جایگاه برنامه مبتنی بر هوش های چندگانه در کتب درسی دوره اول ابتدایی براساس مولفه های هوش های چندگانه (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 1
56 درک و نگرش معلمان سرگروه نسبت به درس کار و فناوری (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 12، شماره: 45
57 رابطه ثبات قدم، سرسختی روان شناختی و تاب آوری با درگیری تحصیلی دانشجویان: ارائه مدل تحلیل مسیر (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 61
58 رابطه هیجان های تحصیلی دانش آموزان، معلمان و والدین با عملکرد تحصیلی درس علوم (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 1
59 زمان واکنش در حل مسئله خلاقانه و نقش هیجان بر آن در کارکنان وظیفه یک دانشگاه نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 7، شماره: 4
60 طراحی برنامه آموزش فرزندپروری برای والدین دارای کودکان با اختلال ویژه یادگیری (با آسیب خواندن): رویکردی سنتزپژوهانه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 12، شماره: 45
61 طراحی و اعتباریابی برنامه مداخله مبتنی بر سیستم های یادگیری چندگانه برای دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص با نارسایی در خواندن: مطالعه فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 9، شماره: 2
62 فراتحلیل برنامه های مداخلاتی پرورش خلاقیت (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 3
63 مدل ساختاری پیشرفت ریاضی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی بر اساس عوامل خانوادگی، زمینه ای و آموزشگاهی در مطالعات تیمز ۲۰۰۷ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 11، شماره: 44
64 مطالعه ویژگی های روانسنجی پرسشنامه شایستگی هیجانی-اجتماعی (ESCQ) در یک گروه غیر بالینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 65
65 مقایسه اثربخشی الگوی آموزشی بایبی و گانیه بر تفکر نقادانه و خلاق دانش آموزان (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 10، شماره: 6
66 مقایسه اثربخشی روش های تدریس یادگیری مبتنی بر مسئله و سخنرانی بر هیجان‎های پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 52
67 مقایسه پیشرفت تحصیلی و شیوه های انضباطی والدین در دانش آموزان قلدر و قربانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 11، شماره: 43
68 نقش ابعاد دلبستگی به والدین و فرایندهای شناختی بر سبک های پردازش هویتی جوانان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 9، شماره: 3
69 نقش حافظه ی کاری بر روند تحولی ادراک زمان در کودکان دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 5، شماره: 1
70 واکاوی تجربه زیسته دانشجویان ناسازگار از ابعاد ناسازگاری در دانشگاه: پژوهش کیفی پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 2
71 همبسته های هویت یابی فردی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ی شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش CHOICE THEORY در کلاس درس بر انگیزه پیشرفت و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
2 اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر بهبود مهارت های ارتباطی دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
3 اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود طرحواره های ناسازگار اولیه دردانش آموزان دختر قربانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و کیفیت زندگی
4 اثربخشی طرحواره درمانی بر طرحواره های ناسازگار و کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای نوجوانان دختر (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
5 How Intellectual Capital Affects a Firm’s Performance (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
6 بررسی تاثیر آموزش برنامه SEL بر مولفه های بهزیستی ذهنی در دانش آموزان پسردوره متوسطه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
7 بررسی رابطه بین میزان خلاقیت و سبکهای یادگیری دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
8 بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان دوره متوسطه و عوامل جمعیت شناختی مرتبط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
9 پیش بینی تقلب در دانشجویان کارشناسی بر اساس مولفه های انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
10 پیش بینی بهزیستی روانشناختی براساس ابعاد اعتقادات دینی و جهت گیری مذهبی در معلمان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
11 پیش بینی بهزیستی شخصی دانش آموزان ابتدایی بر اساس تنیدگی والدینی مادران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
12 رابطه سبکهای دلبستگی پدرومادر باسازگاری هیجانی رفتاری و اجتماعی دانشجویان جدید الورود (دریافت مقاله) اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه
13 رابطه سبکهای دلبستگی والدین و همسالان با جدایی روانشناختی دانشجویان جدید الورود (دریافت مقاله) اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه
14 رابطه ی بین حمایت اجتماعی دانش آموزان با الگوهای رفتاری قلدری آنان (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
15 مقایسه نیمرخ روانی-تحصیلی در دانش آموزان قلدر و عادی دبیرستانی شهرستان تبریز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
16 نقش خود کارآمدی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی و ابعاد شخصیتی در پیش بینی قربانی شدن دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی
17 نقش کمالگرایی بر اضطراب امتحان با واسطه تعلل ورزی تحصیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران