دکتر لیلا ملکانی

دکتر لیلا ملکانی استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مرند، گروه عمران

دکتر لیلا ملکانی

Dr. Leila Malekani

استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مرند، گروه عمران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی جریان رودخانه با استفاده از نظریه آشوب (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 1
2 استفاده ازسیستم فازی - عصبی تطبیقی درمدلسازی بارش -رواناب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 4
3 بازسازی فضای حالت و بعد فرکتالی جریان رودخانه با استفاده از زمان تاخیر و بعد محاط (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 70
4 بررسی کیفیت آب رودخانه صوفی چای با استفاده از روش های آنتروپی شانون و AHP (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 2
5 بهبود دقت تخمین جریان ماهانه با کاهش نویز آشوبی (رودخانه‌های مورد مطالعه: نهندچای، اهرچای و لیقوان‌چای) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 1
6 شبیه سازی خطر سیلاب با استفاده از مدل اتومات سلولی بر پایه GIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز چرچر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 4
7 مدلسازی رواناب و برآورد میزان تغییرات رواناب در اثر عوامل اقلیمی و انسانی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی الگوی تغییرات پوشش اراضی در شمال غرب ایران مطالعه موردی: شهرستان کلیبر-خداآفرین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
2 ارزیابی پتانسیل مخازن RWHدر کاهش حداکثر جریان رواناب شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری
3 استفاده از سیستم فازی- عصبی تطبیقی در مدلسازی بارش- رواناب (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 The systematic approach of Chaotic in noise reduction to improve the accuracy of monthly Nahadchai River (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
5 Using of adaptive neuro-fuzzy inference system for rainfall-runoff modeling (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
6 بازسازی فضای حالت نوسانات روزانه تراز آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
7 بررسی پارامترهای موثر بر میزان بار رسوب معلق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
8 بررسی پارامترهای موثر بر میزان بار رسوب معلق با استفاده از سیستم فازی - عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 بررسی پایداری و مکانیسم شکست در سد ستارخان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
10 بررسی تاثیر دما بر میزان بار رسوب معلق با استفاده از سیستم فازی- عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
11 بررسی تغییرات نوع جریان رودخانه آجی چای در اثر بهره برداری از سد ونیار با استفادهاز نرم افزار Hec Ras 4.0 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
12 بررسی رواناب سطحی شهری در پاسخ به تغییرات کاربری اراضی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
13 بررسی علل رسوبگذاری در پل گوگرد و ارائه راهکارهای حفاظتی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 بررسی عوامل موثر در پتانسیل روانگرایی براساس معیار انرژی کرنشی با استفاده مدل های هوشمند (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
15 پیش بینی پتانسیل روانگرایی بر اساس معیار انرژی کرنشی با استفاده از مدل های فراکاوشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
16 پیش بینی تراز آب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
17 تحلیل پایداری سدهای خاکی با استفاده از مدل عصبی-موجکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
18 تحلیل رواناب سطح شهر تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 تحلیل عددی تراز پیزومترهای سد ستارخان باروش المان محدود و مطالعه مدولهای رفتاری مختلف (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
20 تخمین تبخیر ازسطح دریاچه ارومیه با استفاده ازمدل anfis (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
21 تخمین رسوب معلق اهرچای با استفاده ازروشهای فراکاوشی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
22 شبیه سزی رواناب حوضه سجا سرود با استفاده از SWAT (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
23 مقایسه کارایی روشهای سیستم فازی - عصبی تطبیقی و شبکه بیزی درشبیه سازی رواناب (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
24 مقایسه کارایی روشهای فراکاوشی ANN و PSO در شبیه سازی رواناب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
25 نگرش اتومای سلولی درتخمین و پهنه بندی سیلاب دررودخانه ها (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه