علی شیرخانی

 علی شیرخانی استادیار پژوهشی

علی شیرخانی

Ali Shirkhani

استادیار پژوهشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه و ویژگی های برگ ذرت در شرایط آبیاری متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 4
2 اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت دانه ذرت در شرایط آبیاری کامل و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 3
3 اثر نیتروژن بر کارایی مصرف تشعشع و شاخص‏های رشد ارقام مختلف ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 4
4 ارزیابی کارایی نیتروژن در ارقام ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط اقلیمی کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
5 برآورد نیاز واحدهای حرارتی برای گروه های مختلف رسیدگی هیبریدهای ذرت دانه ای در کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 26، شماره: 3
6 بررسی اثر علف هرز بر عملکرد نخود دیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
7 بررسی اثرات تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف آب و نیتروژن گیاه ذرت ) )SC ۷۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 106
8 بررسی اثرات نیتروژن و تنش خشکی بر اجزای عمل کرد ، عمل کرد و کیفیت دانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 102
9 پایا، هیبرید جدید ذرت با مقاومت نسبی به بیماری سیاهک و عملکرد دانه و علوفه مناسب (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 2
10 تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر جذب تشعشع، کارایی مصرف نور و وزن خشک سه رقم ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 1
11 تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی از ارقام جدید ذرت (.Zea mays L) در کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 33
12 تاثیر کم آبیاری، کودهای شیمیایی و ورمی کمپوست بر ذرت علوفه ای (.Zea mays L) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 4
13 واکنش گروه های مختلف رسیدگی هیبریدهای ذرت دانه ای به تاریخ های کاشت در کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 26، شماره: 3
14 هیبرید جدید ذرت سینگل کراس کرج ۷۰۶ با عملکرد دانه بالا (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر کود زیستی ورمی کمپوست بر برخی ویژگی های خاک در مزرعه ذرت (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
2 Study of planting date on chorophyll content index and forage yield of sweet corn hybrids as second crop in moderate regions of Kermanshah (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
3 بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد علوفه شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L) و شبدر ایرانی Trifolium respinatum L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 بررسی اثر تاریخ کشت تاخیری برعملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید متوسط رس ذرت در مناطق معتدل استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
5 بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بقایای ارقام کلزا و آفتابگردان بر جوانه زنی گیاهان زراعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 بررسی اثرات سطوح مختلف تنش خشکی و کود نیتروژن بر محتوای نسبی آب برگ، درصد کربوهیدرات، پروتئین، چربی و وزن هکتولیتر دانه ذرت سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
7 بررسی اثرات سطوح مختلف تنش خشکی و کود نیتروژن بر ویژگی های رشدی و عملکرد بیولوژیک ذرت سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
8 بررسی اثرات سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه و صفات مهم ذرت سینگل کراس 704 در رژیم های متفاوت آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
9 بررسی ارتفاع تابلال و ارتفاع بوته درهیبریدهای جدید ذرت زودرس درتاریخ کشت های تاخیری درشرایط معتدله استان کرمانشاه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
10 بررسی امکان استفاده از ورمی کمپوست و ازتوباکتر به عنوان راهی برای کاهش مصرف کودهای شیمیایی در زراعت ذرت در شرایط آبیاری مطلوب و محدود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
11 بررسی برخی صفات ارقام جدید ذرت دانه ای در تاریخ های مختلف کاشت در مناطق معتدل استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
12 بررسی پدیده بوکی و چند بلالی لاین های ذرت تحت تاثیر تاریخ کاشت و زمان مصرف علف کش توفوردی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 بررسی توان رقابتی ارقام نخود دیم در تراکم های مختلف نخود با علف های هرز رایج در منطقه کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 بررسی خواص آللوپاتیکی کلزا (Brassica napus L.) در کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ای ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
15 بررسی روند پر شدن دانه ارقام نخود در تراکم های مختلف کاشت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 بررسی شاخص های فیزیولوژیک رشد تحت تاثیر تاریخ کاشت در کشت تابستانه آفتابگردان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 بررسی و برآورد پتانسیل عملکرد ذرت دانه ای قبل از برداشت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
18 تعیین اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن مصرفی بر شاخص سطح برگ، شاخص مقدار کلروفیل و راندمان کوانتومی فتوسیستم II ذرت دانه ای 704 در شرایط متفاوت رطوبتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
19 کاهش اثرات منفی تنش خشکی با استفاده از ورمی کمپوست در مزارعذرت (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران