دکتر اردوان قربانی

دکتر اردوان قربانی استاد گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر اردوان قربانی

Dr. Ardavan Ghorbani

استاد گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی تغییرات کاربری/ پوشش اراضی با استفاده از طبقه بندی شئ گرای تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: حوزه آبریز قره سو، استان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 10، شماره: 3
2 اثر پارامترهای خاک بر تولید اولیه سطح زمین در مراتع چمنزار فندوقلوی نمین در استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
3 اثر دما و بارندگی بر تولید روی زمین مراتع هیر و نئور استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 3
4 اثر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و خاک در فواصل مختلف کانون بحرانی روستا (مطالعه موردی: روستای پنجالو، مغان) (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 12، شماره: 42
5 اثربخشی عملیات آبخیزداری در کاهش فرسایش و رسوب با استفاده از مدل تجربی MPSIAC (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سقزچی چای استان اردبیل) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 12، شماره: 47
6 ارزش غذایی و عناصر معدنی گونه هایArtemisia austriaca ، A. melanolepis و Thymus kotschyanus در مراحل فنولوژیکی و ارتفاعات مختلف مراتع جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 4
7 ارزیابی تخریب مراتع بر اساس افزایش فاصله از کانون های بحران در دامنه های شمالی مراتع سبلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 3
8 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی استان اردبیل با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 3
9 ارزیابی خشکسالی بر اساس پایداری طولانی مدت روند بارش و دما در حوضه دره رود اردبیل (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
10 ارزیابی سلامت رویشگاهی در سه طبقه ارتفاعی مراتع شمال سبلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 1
11 بررسی اثرات ارتفاع، شیب و جهات جغرافیایی بر تولید علوفه گروه های گیاهی مراتع سبلان در استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 1
12 بررسی تاثیر عوامل طبیعی در توزیع فضایی مراکز باستانی آذربایجان غربی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 4، شماره: 3
13 بررسی تاثیر نظام بهره برداری مشاعی در تخریب مراتع ییلاقی شهرستان نوشهر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 3
14 بررسی تغییرات ترسیب کربن و برخی خصوصیات خاک در گرادیان ارتفاعی مراتع شمال سبلان (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 4، شماره: 1
15 بررسی خصوصیات اکولوژیک گونه Festuca ovina L در مراتع جنوب سرقی سبلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 2
16 بررسی دمای سطح زمین در رابطه با کاربری و پوشش اراضی با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 1
17 بررسی رابطه تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی با دمای سطح زمین در شهرستان نمین (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 11، شماره: 2
18 بررسی ساختاری ترکیب فلور در گرادیان ارتفاعی مراتع قزل اوزن – ارتفاعات شهرستان کوثر، استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 10، شماره: 34
19 بررسی شبیه‌‌سازی آتش با استفاده از مدل فارسایت (مطالعه موردی: ییلاق قصرداغ، شهرستان مشگین‌‌شهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 9، شماره: 25
20 بررسی عوامل بوم شناسی موثر بر انتشار گونهFestuca ovina در مراتع جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 2
21 بررسی عوامل موثر بر تخریب حوزه های آبخیز از دیدگاه مدیران و متخصصان مناب عطبیعی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 3، شماره: 10
22 بررسی عوامل موثر بر تغییرات سطح آب زیرزمینی و افت آبخوان در دشت اردبیل (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 8، شماره: 28
23 بررسی فلور، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی، تغییر تنوع و یکنواختی گونه ای تحت تاثیر فواصل مختلف چرایی از کانون های بحرانی در دامنه های جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 7، شماره: 23
24 پهنه بندی تغییرات مکانی تراکم، پوشش تاجی و تولید گونه Artemisia fragrans با استفاده از روش های آمار مکانی در دامنه های جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 3
25 تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر تراکم، تاج پوشش و تولید گونه دارویی Ferula orientalis (مطالعه موردی: دره شهدای ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 4
26 تحلیل ارتباط بین سنجه های سیمای سرزمین و فرسایش خاک حوزه آبخیز کوزه تپراقی، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 4
27 تحلیل تغییرات کاربری/پوشش اراضی استان اردبیل با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 11، شماره: 3
28 تحلیل خشکسالی و ترسالی اقلیمی در حوضه آبریز دره رود اردبیل با استفاده از آماره خودهمبستگی فضایی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 34
29 تخمین و پهنه بندی تولید با استفاده از تصاویر لندست ۸ در مراتع سبلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 1
30 تعیین ارزش‎تغذیه ای و تجزیه‎پذیری ماده خشک و دیواره سلولی گیاه مرتعی علف گندمی تائوری در مراحل مختلف رشد در ارتفاعات نئور (استان اردبیل) (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 1
31 تعیین توزیع فصلی وقوع بارش ماهانه در برخی از ایستگاه های باران سنجی استان اردبیل با استفاده از روش آمار دورانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 13، شماره: 26
32 تعیین فصلی بودن بارندگی ماهیانه با استفاده از روش Markham در ایستگاههای باران سنجی استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 10، شماره: 1
33 تغییرات الگوی توزیع اشکال زیستی گیاهان در امتداد گرادیان ارتفاعی مراتع مغان - سبلان استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 10، شماره: 37
34 تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تحت تاثیر شدت چرای دام در مراتع مغان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 4
35 تغییرات زمانی و مکانی شاخص جریان پایه در رودخانه های استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 43، شماره: 3
36 عوامل محیطی موثر بر پراکنش گونه Prangos ulopteraدر مراتع استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 4
37 کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای در احیای دیم زارهای کم بازده و رهاشده با مرتع کاری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بالخلی چای اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 10، شماره: 2
38 گروه بندی آبخیز ها براساس خصوصیات فیزیکی و دبی پایه جریان رودخانه با روش های مختلف خوشه بندی در استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 4، شماره: 15
39 لزوم توجه جدی به کنترل گونه مهاجم Leucanthemum vulgare Lam. در علفزارهای منطقه فندوقلو، نمین، اردبیل (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 3
40 مدل سازی پارامترهای تولید و پوشش تاجی به منظور معرفی موثرترین عامل محیطی در مراتع نیمه استپی باغرو، استان اردبیل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 3
41 مدل سازی پراکنش مکانی گونه های Artemisia fragrans Willd. و A. chamaemelifolia Vill. در گرادیان ارتفاعی قزل اوزن- آق داغ خلخال (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 3
42 مدل سازی پوشش تاجی و تولید اولیه سطح زمین درسطح فرم های رویشی گیاهی در مراتع استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 14، شماره: 54
43 مدل سازی تغییرات کربن آلی خاک با استفاده از شاخص های سنجش از دور در حوضه آبخیز بالیخلی چای اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 9
44 مدل سازی تولید اولیه سطح زمین با استفاده از شاخص های ماهواره لندست-۸ در مراتع سیاه‎پوش و گنج گاه استان اردبیل، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 14، شماره: 3
45 مدل سازی جریان و تعیین سهم مشارکت زیرحوزه ها در هیدروگراف سیل در حوزه آبخیز عموقین، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 18
46 مدل سازی زی توده گیاهی توسط پارامترهای خاک در مراتع هیر- نئور، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
47 مدل سازی و تعیین عوامل تاثیرگذار در انتشار گونه Festuca ovina با استفاده از روش آنتروپی حداکثر در مراتع نیمه شمالی استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 3
48 مقایسه برخی عوامل بوم شناختی موثر بر پراکنش گونه های Prangos ferulacea و Prangos pabularia در مراتع استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 2
49 مقایسه ترکیب، تنوع و تراکم گیاهان مرتعی داخل و خارج قرق در منطقه بورالان ماکو (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 4
50 مقایسه روش های ترسیمی و فیلتر های عددی برگشتی در تفکیک جریان پایه در تعدادی از رودخانه های استان اردبیل (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
51 مقایسه روش های تفسیر چشمی و رقومی در تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 3
52 مقایسه عناصر غذایی خاک و گیاهان مرتعی براساس طبقات ارتفاعی و مراحل زیستگرد در دامنه های شمالی سبلان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
53 مقایسة روش های شبکه عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان و شیءگرا در استخراج کاربری و پوشش اراضی از تصاویر لندست 8 (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ارتفاع از سطح دریا بر تولید، تراکم و تاج پوشش گونه دارویی Ferula orientalis در دره شهداء ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
2 اثر ارتفاع مرتع و فصل چرا بر غلظت برخی عناصر معدنی در شیر بزهای خلخالی چراکننده دره رویشگاه ارتفاعی مراتع شمالی سبلان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 اثر ارتفاعبر تولید اولیه پهن برگان علفیدرپروفیل ارتفاعی قزل اوزن-آق داغ دراستان اردبیل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
4 اثر ارتفاعبر تولید اولیه گندمیان درپروفیل ارتفاعی قزل اوزن-آق داغ دراستان اردبیل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
5 اثر بارندگی و دما بر تولید فرم رویشی پهن برگان علفی در مراتع کوهستانی شهرستان نمین (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
6 اثر پارامترهای خاک بر تولید فرم رویشی گندمیان در مراتع چمنزارفندوق لوی نمین، استان اردبیل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
7 اثر پیش تیمار سرمادهی مرطوب و نانوذرات نقره بر رشد و جوانه زنی گونه Dactylisglomerata (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
8 اثر پیش تیمار سرمادهی مرطوب و نانوذرات نقره بر رشد و جوانه زنی گونه Festuca arundinacea (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
9 ارزیابی اثر ارتفاع بر برخی از خصوصیات فیزکی خاک در دامنه جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
10 ارزیابی اثر ارتفاع، بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک در دامنه جنوبشرقی سبلان (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
11 ارزیابی اثر طرح مرتع داری بر سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت بهره بردارن (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی ارومیه) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
12 ارزیابی تأثیر پارامترهای خاکی بر تنوع گونه های گیاهی در مراتع ییلاقی دامنه جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
13 ارزیابی تراکم و پوشش تاجی گیاهی در شدت های مختلف چرایی بر اساس کانون بحرانی روستا (مطالعه موردی: روستای ارباب کندی، شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 ارزیابی تراکم و پوشش تاجی گیاهی درشدتهای مختلف چرایی براساس کانون بحرانی روستا مطالعه موردی روستای آلوارس شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
15 ارزیابی تصاویر سنجنده OLI در تهیه نقشه کاربری اراضی شهرستان اردبیل به روش طبقه بندی نظارت شده (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
16 ارزیابی تغییرات پارامترهای شیمیایی خاک نسبت به ارتفاع در مراتع جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
17 ارزیابی تغییرات تاج پوشش گیاهی و تولید تحت تاثیرشدت چرا درمراتع جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
18 ارزیابی تغییرات تراکم گونه دارویی Artemisia austriaca با استفاده از تکنیک زمینآمار در دامنههای جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
19 ارزیابی تغییرات تولید درمنه انحصاری ایران ) Artemisia melanolepis ( با استفاده از تکنیک زمین آمار در دامنه های جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
20 ارزیابی تغییرات شاخص های تنوع و یکنواختی در پروفیل ارتفاعی شمال سبلان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
21 ارزیابی تغییرات عناصر مس و روی نسبت به ارتفاع در مراتع جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
22 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی وتاثیر آن درمیزان تولید رواناب: مطالعه موردی حوضه آبخیز تنگ سرخ شیراز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
23 ارزیابی تغییرات و تهیه نقشه پوشش تاجی گونه Artemisia fragrans با استفاده ازتکنیک زمین آمار دردامنه های جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
24 ارزیابی تغییرات و تهیه نقشه تراکم گونه Artemisia fragrans با استفاده ازتکنیک زمین آمار دردامنه های جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
25 ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه آبخیز کفتاره اردبیل از نظر مرتعداری با استفاده از سنجش ازدور وسیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
26 ارزیابی توان اکولوژیکی کاربری دیم (بر اساس عامل شیب) با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی حوضه آبخیز زیلبر چای (مرند- زنوز – خوی) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 ارزیابی تولید میوه و برخی خصوصیات رشد چهار گونه درختچه ای در مراتع شهرستان شوط-آذربایجانغربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
28 ارزیابی روشهای جداسازی جریان پایه از هیدروگراف جریان روزانه (مطالعه موردی تعدای از ایستگاه های هیدرومتری استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
29 ارزیابی قابلیت تصویراصلی و ادغام شده لندست ۸ به منظور برآورد شاخص سطح برگ در مناطق اکولوژیکی استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
30 ارزیابی کارایی شاخص های سنجش از دور در بررسی پوشش زمین با استفاده ازتصویر TM 2002در حوزه آبخیز شیروان دره سی استان ارد بیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
31 ارزیابی کمبود و برنامه ریزی تامین آب دام در حوضه های آبخیز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی : 1 مطالعه موردی حوضه آبخیز کفتاره اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
32 ارزیابی نقش حفاظتی گونه Astragalus microcephalus Willd در مراتع قزل اوزن، استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
33 استخراج نقشه کاربری اراضی کشاورزی و برآورد سطح زیر کشت محصولات با استفاده از تکنیک طبقه بندی شء گرا (مطالعه موردی: حوضه آبخیز قره سو- استان اردبیل) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
34 Study of Flora and medicinal plants of Kowsar County (Ardabil province, Iran) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
35 بحران سیل در شمال تهران: مرور فعالیت های انجام گرفته در جهت مقابله با آن و وضعیت فعلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
36 بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا بر تاج پوشش دو گونه Leucanthemum vulgare Lam. و شبدرقرمز L. Trifolium pretense مطالعه موردی: مراتع نمین، استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
37 بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا بر تراکم گونه Leucanthemum vulgare lam. (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی نمین- اردبیل) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
38 بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا بر تراکم گونه شبدر سفید L. Trifolium Repens (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی نمین- اردبیل) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
39 بررسی اثر پرایمینگ بذر گونه مرتعی علف بره (ovina Festuca )با استفاده از نانوذرات نقره (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
40 بررسی اثر دما، بارندگی و رطوبت نسبی در توسعه بیماری بادزدگی سیب زمینی (Late blight) دردشت اردبیل (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 بررسی اثر سطوح مختلف شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی Agropyron tauri (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
42 بررسی اثر ناانونقره بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه آویشن کوهی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
43 بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره های گل آذین گیاه Leucanthemum vulgare بر علف هرز تاج خروس Amaranthus Flexus (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
44 بررسی اثرات ارتفاع از سطح دریا و مراحل فنولوژی بر پارامترهای کیفیت علوفه در گونه Thymus kotschyanus (مطالعه موردی ارتفاعات جنوب شرقی سبلان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
45 بررسی اثرات شدت های مختلف چرای دام بر روی پارامترهای خاک در مراتع روستای کلش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
46 بررسی استفاده از تصاویر گوگل ارث و روش های شئ گرا در تهیه نقشه کاربری اراضی شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
47 بررسی انواع مختلف کودهای فسفاته و سطوح آن بر ارتفاع عملکرد و اجزاء آن در ارقام گیاه برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
48 بررسی پوشش گیاهی حوضه آبخیز کفتاره با تاکید بر ایجاد داده های پایه در ارتباط با تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
49 بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر مواد مغذی خاک در مراتع خلخال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
50 بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی در مقدار تولید فرم رویشی بوته ای (مطالعه موردی: مراتع سبلان) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
51 بررسی تاثیر پارامترهای شیمیای خاک در انتشار گونه Artemisia aucheri Boiss در جنوب شرق سبلان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
52 بررسی تاثیر خصوصیات پستی وبلندی بر تغییرات تولید اولیه پهن برگان علفی در چمنزارهای فندق لوی نمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی
53 بررسی تاثیر دما و بارندگی بر تراکم گونه دارویی قره قات (.Vaccinium arctostaphyllus L) در مراتع شهرستان نمین- اردبیل (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
54 بررسی تاثیر دیدگاه شخصی روستاییان بر مهاجرت مردم از روستا به شهر در استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
55 بررسی تاثیر عوامل اقلیمی در مقدار تولید فرم رویشی گراس در مراتع سبلان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
56 بررسی تاثیر عوامل توپوگرافی در مقدار تولید Artemisia melanolepis در مراتع جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
57 بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی و برخی عوامل اقلیمی بر روی گونه های Juniperus spp و pistacia atlantica )مطالعه موردی:شهرستان خلخال، استان اردبیل( (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
58 بررسی تاثیر قرق بلند مدت بر تولید اکوسیستم مرتعی در ذخیره گاه سبزه پوش شهرستان مهاباد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
59 بررسی تأثیر آتش سوزی بر تغییرات پوشش سطحی مراتع و بررسی تغییرات با استفاده از شاخص NDVI (مطالعه موردی: شمال شرق شهرستان دلفان- دامنه های کوه گرین) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
60 بررسی تغییرات برخی از عناصر ماکرو در گونه Thymus kotschyanus در مراحل فنولوژی و سطوح ارتفاعی (مطالعه موردی ارتفاعات جنوب شرقی سبلان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
61 بررسی تغییرات شاخص پوشش گیاهی و آلودگی آب زیر زمینی در دشت قوچان_شیروان در طی 15 سال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
62 بررسی تغییرات عاملهای پوشش گیاهی و پارامترهای سطحی خاک در شدتهای مختلف چرایی(مطالعه موردی: روستای تولکلو، شهرستان پارسآباد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
63 بررسی تنوع گونه ای جوامع علف های هرز مزرعه آموزشی– تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
64 بررسی توزیع مکانی Cu ،Zn، Fe با استفاده از GIS و تهیه نقشه خصوصیات خاک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
65 بررسی توزیع مکانی K, OC, Ph, ec و P با استفاده از GIS و تهیه نقشه خصوصیات خاک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
66 بررسی توزیع مکانی برخی از خصوصیات خاک مراتع نیمه خشک سبلان شرقی با استفاده از فن آوری زمین آمار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
67 بررسی توزیع مکانی تراکم و تاج پوشش A. melanolepis در جنوب شرق سبلان با استفاده از فن آوریزمین آمار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
68 بررسی خصوصیات خاک در منطقه با شدت چرایی شدید یکسان در مراتع مغان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
69 بررسی خصوصیات خاک رویشگاه جنس جاشیر در مراتع استان اردبیل (مطالعه موردی: مراتع هیرونیر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
70 بررسی دیدگاه بهره برداران روستایی نسبت به تاثیر شیوه های مختلف بهره برداری برمیزان تخریب مراتع شهرستان نوشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
71 بررسی ضایعات ناشی از بارهای مکانیکی وارد بر سیب پس از مرحله انبارداری ( مدیریت ضایعات و کشاورزی بوم شناختی ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
72 بررسی ضایعات ناشی از عملیات برداشت و جابجایی در محصول سیب زمینی ( مدیریت ضایعات و کشاورزی بوم شناختی ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
73 بررسی عوامل آموزشی ترویجی مرتبط با حوزه آبخیز سقزچیچای استان اردبیل و ریشه یابی مشکلات تعاونیهای آبخیزداری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
74 بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر تخریب مراتع حوزه آبخیز سقزچی چای نمین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
75 بررسی عوامل بوم شناختی موثر بر پراکنش گونه دارویی قره قات (Vaccinium arctostaphyllus L.) در مراتع شهرستان نمین- اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
76 بررسی عوامل محیطی موثر در پراکنش گندمیان در طول گرادیان ارتفاعی مراتع قزل اوزن شهرستان کوثر، استان اردبیل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
77 بررسی فلور گیاهی مراتع قره قشلاق، استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
78 بررسی فلور، تنوع، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در امتداد گرادیان ارتفاعی اکوسیستم مرتعی شمال سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
79 بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی در حوضه آبخیز مادیان رود (لرستان) (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
80 بررسی فلور، شکل زیستی و کورولوژی گیاهان در پروفیل ارتفاعی آلوارس – قله سبلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
81 بررسی فلور، شکل زیستی و کویوتیپ های گیاهان دارویی جنگل های شرق استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
82 بررسی فلور، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی و وضعیت حفاظتی گیاهان شهرستان کوثر (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
83 بررسی فلور، فرم زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان درعلفزارهای جهت های شمالی وجنوبی اکوسیستم مرتعی سبلان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
84 بررسی فلور، فرم زیستی و کوروتیپ گیاهان دربوته- علف زارهای جهت های شمالی وجنوبی اکوسیستممرتعی سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
85 بررسی فلور، فرمزیستی، تنوع و پراکنش جغرافیایی گیاهان در امتداد گرادیان ارتفاعی علف بوته زارهای شمال سبلان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
86 بررسی کارایی برخی از شاخص های سنجش از دور در ارتباط با برآورد پوشش زمین با استفاده از تصاویر ETM+2002, TM1987 و IRS2008 (مطالعه موردی: شهرستان خلخال) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
87 بررسی مهمترین خصوصیات خاک موثر بر پراکنش گونه Prangos ferulacea Lindl. در مراتع استان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
88 بررسی مهمترین عوامل اکولوژیکی مؤثر در مکانیابی پروژه اصلاحی بذرپاشی مراتع با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
89 بررسی نقش عوامل اجتماعی بهره برداران برمیزان تخریب مراتع مطالعه موردی: مراتع یاخلی شهرستان نوشهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
90 بررسی نقش عوامل حوزه آبخیز در تولید رسوب معلق رودخانه ها در نواحی مرکزی استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل
91 بررسی یکنواختی و تنوع گونه ای گونه های همراه Artemisia aucheri و A. melanolepis در منطقهسبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
92 پهنه بندی مکانی بارش و دما با استفاده از روش های آمار مکانی در شمال استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
93 تا ثیر قرق بر تنفس میکروبی تحریک شده خاک (مطالعه موردی : مرتع شغال دره، شهرستان نمین استان اردبیل ) (دریافت مقاله) سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت
94 تاٴثیر قرق بر تنفس میکروبی تحریکشده خاک (مطالعه موردی: مرتع شغال دره، شهرستان نمین استان اردبیل ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
95 تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر برخی پارامترهای ادافیکی در مراتع گرادیان ارتفاعی قزل اوزن-آق داغ خلخال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
96 تاثیر ارتفاع بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
97 تاثیر ارتفاع بر مقادیر عناصر ماکرو خاک در مراتع ییلاق و قشلاق استان اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
98 تاثیر پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات رشد Medicagosativa در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
99 تاثیر تعدادی از تیمارهای رشد گیاهان بر برخی از ویژگی های خاک در بستر کاشت Festuca ovina (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
100 تاثیر عوامل توپوگرافیکی برپوشش تاجی و تولید درمراتع جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
101 تاثیر عوامل توپوگرافیکی برتراکم گونه ای درمراتع جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
102 تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر شاخص های عددی تنوع گونه ای دو رویشگاه Artemisia. Aucheri و A.melanolepis در جنوب شرق سبلان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
103 تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر شاخص های عددی تنوع گونه ای رویشگاه LeucanthemumvulgareLam.درمراتع فندوقلوی شهرستان نمین (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
104 تاثیر قرق بر تنفس میکروبی پایه خاک مرتع (مطالعه موردی: قرق سبزه پوش شهرستان مهاباد، استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
105 تاثیر قرق بر تنفس میکروبی پایه خاک مرتعی (مطالعه موردی : قرق شغالدره شهرستان نمین ، استان اردبیل ) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
106 تاثیر قرق بر ویژگیهای ریشه گونه Trifolium pratense L. در مراتع شغال دره نمین، استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
107 تاثیر نانو سیلیکات پتاسیم و نانو روی بر مولفه های رشد گونه Festuca Ovina (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
108 تأثیر ارتفاع بر غلظت عناصر پتاسیم تبادلی، فسفر و مواد آلی خاک در مراتع سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
109 تأثیر عوامل فیزیوگرافی در پراکنش گونه Ferula orientalis L در دره شهدای ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
110 تجزیه وتحلیل تغییرات مکانی برخی خصوصیات شیمیایی خاک با استفاده از روش های زمین آمار در سطوح طبیعی دامنه های جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
111 تحلیل تغییرات سطح ایستابی آب های زیرزمینی دشت ماهیدشت کرمانشاه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
112 تحلیل همبستگی بین تقویم چرایی منطقه و سهم بهره برداران ازمحدوده عرفی برمیزان تخریب مراتع مطالعه موردی: مراتع ییلاقی موناسرا شهرستان نوشهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
113 تعیین ارزش غذایی دو گونه ی مرتعی Tanacetum chiliophyllum و Potentilla reptans در مراحل مختلف فنولوژیکی و دو جهت جغرافیایی منطقه شغال دره شهرستان نمین استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
114 تعیین ارزشغذایی و روند تجزیهپذیری شکمبهای گیاه مرتعی آگروپایرون تائوریAgropyron tauri در مراحل مختلف فنولوژیکی در منطقه نئور استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
115 تعیین عناصر معدنی دو گونه ی مرتعی Tanacetum chiliophyllum و Potentilla reptans در مراحل مختلف فنولوژیکی و دو جهت جغرافیایی منطقه شغال دره شهرستان نمین استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
116 تعیین ومقایسه غلظت عناصر معدنی در شیر گوسفندان مغانی چراکننده در سه رویشگاه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
117 تغییرات اسانس گیاه Artemisia melanolepis در مراحل مختلف فنولوژیک در مراتع جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
118 تغییرات تولید اولیه فرم رویشی گندمیان تحت تاثیر عوامل اقلیمی در مراتع چمنزار فندقلوی نمین اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی
119 تغییرات تولید تحت تاثیر شدت چرا در مراتع شمالی سبلان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
120 تغییرات فصلی جریان پایه چند ایستگاه منتخب در استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
121 تغییرات فصلیبودن مقادیر رسوب ماهانه جریان با استفاده از روش Markham در استان اردبیل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
122 تغییرات مکانی بارش ماهانه در استان اردبیل با استفاده از روش ( Correlation Decay Distance (CDD (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
123 تنوع زیستی گونه های گیاهی ایستگاه پخش سیلاب پلدشت (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
124 تنوع زیستی گونههای گیاهی مناطق تحت تاثیر آب و هوای ناحیه هیرکانی در استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
125 تهیه نقشه پراکنش دوگونه علف هرزHordeum leporinum Link. ) Salsola kali L.درمزرعه آموزشی ـ تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی با استفاده ازGIS,GPS (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
126 تهیه نقشه پراکنش گونه Dactylis glomerata Lبا استفاده از GIS و GPS در سطح شهرستانهای خلخال و کوثر (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
127 تهیه نقشه پراکنش گونه دارویی بنه (Pistacia atlantica Desf با استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی و سیستم اطلاعات جغرافیایی درسطح شهرستان خلخال (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
128 تهیه نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز شیروان دره سی اردبیل با استفاده از تفسیرچشمی و رقومی تصاویر Google Earth TM و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
129 تهیه نقشه کاربری اراضی شهر اردییل و اراضی حاشیه ای آن با استفاده از تصاویر ماهواره لندست به روش طبقه بندی شی ء گرا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
130 تهیه نقشه کاربری اراضی شهرستان ملایر با استفاده از تصاویرماهواره لندست 8 به روش طبقه بندی شیء گرا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
131 تهیه نقشه کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از داده های سنجش از دور و طبقه بندی پیکسل پایه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز قره سو استان اردبیل) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
132 سنتز و تلفیق مطالعات آبخیزداری حوضه آبخیز ارمندچهارمحال وبختیاری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
133 شبیهسازی هیدروگراف جریان با استفاده از مدل مخزن خطی نش در حوزه آبخیز عموقین استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
134 شناخت و تحلیل ارتباط کشاورزی بوم شناختی با آبخیزداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
135 شناسایی مواد متشکله اسانس گیاه جاشیر Prangos ferulacea (L.) Lindl. در مراتع استان اردبیل مطالعه موردی مراتع شهرستان نیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
136 شناسایی و مدیریت علف های هرز مزارع و دشت اردبیل به منظور افزایش عملکرد محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
137 علل بحران آب و راهکارهایی جهت مقابله با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
138 فلور، شکلهای زیستی و کوروتیپهای گیاهان رویشگاه هیر (مطالعه موردی: شرق شهرستان هیر- استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
139 کاربرد GIS و RS در ارزیابی خطر فرسایش آبی با استفاده از مدل USLE : مطالعه موردی حوضه آبخیز رحیم آباد فسا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
140 کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP در ارزیابی مهمترین عوامل اکولوژیکی مؤثر در مکانیابی پروژه اصلاحی کودپاشی مراتع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
141 کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت مراتع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
142 محاسبه شاخص سطح برگ (LAI) به کمک دستگاه Laipen (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
143 مدیریت بحران زیست محیطی سیلاب در شمال کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
144 مروری اجمالی بر برخی از مطالعات مربوط به کیفیت آب استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
145 مروری بر پارامترهای تاثیرگذار بر کشت زعفران با استفاده از سامانه gis و سنجش از دور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
146 مروری بر کاربرد GIS و سنجش ازدور در مکانیابی مناطق مناسب کشت زعفران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
147 مستندسازی پروژههای اجرایی و احداثی آبخیزداری در راستای توسعه پایدار بااستفاده ازGIS و GPS در حوزه آبخیز سقزچی چای و برگچای استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
148 مطالعه تنوع زیستی پوشش گیاهی قرق گردنه قوشچی ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
149 مطالعه فلوریستیک و جغرافیای گیاهی رویشگاه میانرودان (مطالعه موردی: شرق شهرستان خلخال- استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
150 معرفی برخی از شاخصهای مناسب ارزیابی پوشش زمین درشهرستان خلخال با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ETM+ (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
151 معرفی فلور و شکل زیستی گیاهان مراتع منطقه مشگین شهر– استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
152 معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گونه های دارویی خانواده Rosaceae (استان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
153 معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گونه های دارویی خانواده های Ranunculaceae, Poaceae و Borginaceae در استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
154 معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گونه های مرتعی دامنه های شمالی (قوتورسویی) سبلان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
155 معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گونه های مرتعی دامنه های شمالی )قوتورسویی( سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
156 معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان حوضه آبخیز بالخلوچای )استان اردبیل( (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
157 معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان دارویی خانواده Apiaceae در استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
158 معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان رویشگاه بفراجرد (مطالعه موردی: شرق شهرستان خلخال- استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
159 معرفی گیاهان دارویی جنوب شرقی سبلان با تاکید بر نگرش بومی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
160 معرفی گیاهان دارویی دشت مغان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
161 معرفی منتخبی از گیاهان دارویی منطقه سبلان در راستای استفاده چندمنظوره از مراتع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
162 معرفی منتخبی از گیاهان دارویی منطقه هیر در راستای استفاده چندمنظوره از مراتع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
163 مقایسه تغییرات پوشش تاجیگیاهیدر داخل و خارج قرق مراتع شغال دره نمین، استان اردبیل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
164 مقایسه تغییرات تاج پوشش، تراکم و تولید گیاه Salsola gemmascens در مراتع داخل و خارج قرق تحقیقاتی ارشق استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
165 مقایسه تغییرات تولید اولیه در داخل و خارج قرق مراتع شغال دره نمین، استان اردبیل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
166 مقایسه شاخص های عددی تنوع و غنای گونه ای در شدت های مختلف چرای دام (مطالعه موردی: مرتع روستا پنجالو) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
167 مقایسه کارایی روش های زمین آماری در بررسیسطح آب زیرزمینی دشت ماهیدشت کرمانشاه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
168 موادمتشکله اسانس گیاه جاشیر Prangos ferulacea (L.) Lindl درمراتع استان اردبیل مطالعه موردی: مراتع شهرستان هیر رویشگاه دربند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
169 میزان تخصیص منابع در اندام های گونه درمنه Artemisia aucheri در دامنه جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
170 میزان تخصیص منابع در اندام های مختلف گونه درمنه معطر Artemisia fragrans در دامنه جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
171 نقش جوامع عشایری در بهره برداری و مدیریت مرتع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
172 نقش عملیات آبخیزداری در کنترل فرسایش و رسوب حوزه آبخیز سقزچی چای استان اردبیل (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
173 نقش عوامل اجتماعی در مهاجرت روستا-شهری (با تاکید بر منابع طبیعی) در جوامع روستایی شهرستان نیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
174 نقش فاکتورهای اقتصادی موثر بر مهاجرت روستا به شهر در میان روستاییان شهرستان نمین استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
175 نقش مسائل اقتصادی روستائیان عضو و تعاونی های آبخیوزدار ی با مشارکت در تعاونی های آبخیزداری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
176 ویژگیهای فردی و حرفه ای مؤثر بر مشارکت روستائیان در تعاونیهای آبخیزداری استان اردبیل (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی