دکتر حسن محمودزاده

دکتر حسن محمودزاده دانشیار دانشگاه تبریز

دکتر حسن محمودزاده

Dr. Hassan Mahmoudzadeh

دانشیار دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of the visual aesthetic quality of the urban landscape in the Tabriz metropolis (دریافت مقاله) مجله بررسی زمین پایدار دوره: 2، شماره: 4
2 اثر برخی روش های تربیت تاک بر رشدرویشی، عملکرد و کیفیت میوه انگور رقم سفید بیدانه (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 25، شماره: 4
3 اثر تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی چهار رقم انگور در تاکستانهای ارومیه (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 28، شماره: 1
4 اثر زمان آبیاری بر عملکرد و کیفیت انگور و کشمش رقم سفید بی دانه در منطقه قزوین۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 6، شماره: 4
5 اثر زمان آبیاری بر عملکرد و کیفیت انگور و کشمش رقم سفید بی دانه در منطقه قزوین۱ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 4
6 اثر شدت هرس بر عملکرد و کیفیت انگور رقم رشه در منطقه سردشت (دریافت مقاله) مجله ترویجی انگور دوره: 3، شماره: 2
7 ارائه الگوی پیشنهادی مناسب جهت ارتقای پیوستگی اکولوژیک و تاب آوری زیست محیطی (مطالعه موردی: شهر بهشهر) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 11، شماره: 42
8 ارزیابی تغییرات اراضی و تاثیر آن بر بهره وری از زمین با استفاده از سنجش ازدور و GIS (موردمطالعه: منطقه تاج امیر - شهرستان دلفان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 13، شماره: 1
9 ارزیابی تغییرات اکولوژیکی و تحلیل الگو های حاکم بر چشم انداز مطالعه موردی: شهرستان ورزقان (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 15، شماره: 2
10 ارزیابی روش های تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب خطی وزنی در مکان یابی محل دفن مواد زاید شهری، مورد شناسی: شهرستان مرند (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 2، شماره: 4
11 ارزیابی سطح مطلوبیت توزیع مکانی ایستگاه های اتوبوس در محیط GIS (مورد شناسی: شهر مراغه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 36
12 ارزیابی شاخص های کالبدی مسکن با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی:مناطق ۲و۴ شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 56
13 ارزیابی فضای باز شهری و نقش آن در کاهش آسیب پذیری در مواقع بحران با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 27، شماره: 85
14 ارزیابی کیفی موقعیت مکانی کاربری مسکونی در شهر تبریز با روش تحلیل سلسله-مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 51
15 ارزیابی کیفیت زیبایی شناختی چشم انداز های طبیعی مبتنی بر GIS (نمونه موردی: شهرستان ورزقان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 12، شماره: 45
16 ارزیابی مکان گزینی مسیرهای مترو کلان شهر تبریز نسبت به مخاطرات طبیعی با تاکید بر سیلاب و زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 9، شماره: 26
17 ارزیابی مکانی آلودگی های محیط زیستی فلزات سنگین گرد و غبار سطح با توجه به نوع کاربری شهری؛ مطالعه موردی منطقه شمالغرب کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی دوره: 3، شماره: 7
18 ارزیابی منظر صوتی منطقه ۴ کلانشهر تبریز با استفاده از مدل رگرسیون خطی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 21، شماره: 4
19 ارزیابی و تحلیل تغییرات کاربری اراضی محدوده تالابهای بینالمللی آلاگل، آلماگل و آجی گل ترکمن صحرا با استفاده از تصاویر ماهوارهای چند زمانه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 4
20 ارزیابی و تحلیل گسترش فضائی کلانشهر تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 56
21 ارزیابی و تحلیل مولفه های موثر بر کیفیت محیطی محلات شهری نوبنیاد (نمونه موردی: محله های منظریه و برم پهنه شهرکرد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 13، شماره: 47
22 ارزیابی و سنجش تفاوت فضایی در میزان برخورداری از شاخص های تاب آوری (نمونه موردی: منطقه یک کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 60
23 اصول هرس باردهی و سبز انگور رقم یاقوتی (دریافت مقاله) مجله ترویجی انگور دوره: 5، شماره: 1
24 انسان محوری در گذار از فلسفه مدرن به پدیدارشناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 12، شماره: 2
25 اهمیت تدوین چارچوب شناسایی و ادراک برند های شهری با رویکرد گردشگری ملی (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 7، شماره: 27
26 بررسی اثر محلول کلرورکلسیم، تیمار پیش سرمادهی و ورقه های حاوی سولفور بر کیفیت و انبارمانی انگور قرمز بی دانه (دریافت مقاله) مجله ترویجی انگور دوره: 2، شماره: 2
27 بررسی تطبیقی تغییرات ساختاری سیمای سرزمین پایه الگوهای توسعه شهری کلان شهر تبریز، ارومیه و شهر مراغه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 82
28 بررسی تطبیقی شدت جزایر حرارتی بر اساس هندسه شهری (مطالعه موردی: محلات کوی ولیعصر و شنب غازان شهر تبریز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 54، شماره: 2
29 بررسی تطبیقی عوامل تبیین کننده ی تاب آوری در بافت های جدید و قدیم شهری (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 10، شماره: 4
30 بررسی توزیع فضایی کتابخانه های عمومی شهر ارومیه با استفاده از الگوریتم های فازی و GIS با تاکید بر عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 23، شماره: 4
31 بررسی روند تغییرات کاربری شهرستان های شرق دریاچه ارومیه و شناسایی مناطق دارای قابلیت کشت گیاهان شوری پسند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 55
32 بررسی شاخص های سلامت کیفیت هوا و ارتباط آن با تغییرات کاربری فضای سبز(مطالعه موردی کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی دوره: 3، شماره: 9
33 بررسی میزان مقاومت ترکیب پیوندی دو رقم انگور تجاری(Vitis vinifera L.) روی پایه های مقاوم به بیماری سرطان طوقه (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 49، شماره: 1
34 بررسی هرس تعادلی و هرس سبز بر صفات کمی انگور ’یاقوتی‘ در منطقه سیستان (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 37، شماره: 1
35 بهینه سازی چند هدفه تخصیص کاربری اراضی با استفاده از الگوریتم NSGA-II (مورد شناسی: منطقه ۱۰ شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 35
36 پایداری تولید انگور با استفاده از نهال های پیوندی با پایه های مقاوم به سرطان طوقه و خشکی (دریافت مقاله) مجله ترویجی انگور دوره: 4، شماره: 2
37 پهنه بندی سیلاب با استفاده از تحلیل فازی (مطالعه موردی: شهر ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 18
38 تاثیر زمان برداشت و مصرف جیبرلین بر کیفیت کشمش انگور رقم سفید بی دانه در منطقه ارومیه (دریافت مقاله) مجله ترویجی انگور دوره: 4، شماره: 1
39 تأثیر کاربری‌های شهری در ایجاد جزایر حرارتی (مطالعه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 3
40 تبیین الگوی اکوشهری زیست پذیرکلانشهر تبریز با مدل فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 12، شماره: 23
41 تبیین ساختار اکولوژی شهری در راستای ارتقای ضریب تاب آوری زیست محیطی با استفاده از تحلیل متریکهای سیمای سرزمین ( مطالعه موردی شهر بهشهر ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 78
42 تحلیل بسترهای نهادی تحقق مدیریت یکپارچه در بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های فرسوده (منطقۀ موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 4
43 تحلیل تبعات محیطزیستی توسعه شهر سردرود و الحاق آن به مادرشهر تبریز با رویکرد آیندهنگاری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 75
44 تحلیل تناسب اراضی (LSA) برای توسعه شهری در محدوده مجموعه شهری تبریز با استفاده از روش تحلیل فرایند سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 3، شماره: 8
45 تحلیل فضایی حس تعلق مکانی در احیای بافت ناکارامد با استفاده از رگرسیون وزن دار جغرافیایی: در منطقه سه تبریز (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 1
46 تحلیل فضایی عدالت مکانی در آمایش کاربری های خدماتی (پارک و فضای سبز، ورزشی و تفریحی-توریستی) شهر تبریز با رویکرد چند معیاری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 12، شماره: 43
47 تحلیل منظر پاتوق های شهری با روش گیندرز (مطالعه موردی: سبزراه پیاده خسروآباد سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 10، شماره: 39
48 تحلیل وضعیت اکولوژیکی پارک های شهری با تاکید بر پارک های جنگلی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 65
49 تحلیل وضعیت بوم شناختی پارک‌های شهری (مطالعه موردی: تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 9، شماره: 35
50 تحلیلی بر اثرات متقاطع مولفه های تبیین کننده ی تاب آوری و آینده پژوهی آن در بافت قدیم شهرها (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) نشریه فضای شهری و حیات اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
51 تحلیلی بر تغییرات ساختاری سیمای سرزمین کلان شهر تبریز با استفاده از مبانی اکولوژی سیمای سرزمین و با تاکید بر مفهوم پیوستگی (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 11، شماره: 2
52 ترویج کلونهای برتر انگور یاقوتی برای احداث باغات جدید و سرشاخه کاری در منطقه زابل (دریافت مقاله) مجله ترویجی انگور دوره: 1، شماره: 1
53 تصویرسازی سنجش پایداری مسکن از دیدگاه عدالت فضایی با ترکیب روش معادلات ساختاری و تحلیل چندمتغیره فازی نمونه پژوهش: منطقه یک کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 10، شماره: 4
54 تلفیق اصول رشد هوشمند و استراتژی توسعه میان افزا در شناسایی ظرفیت های کالبدی توسعه درونی شهر (مطالعه موردی: منطقه 3 تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 56
55 دستیابی به شاخص های مطلوب سکونت شهری در بافت های فرسوده تاریخی ایران؛ (نمونه موردی: بافت فرسوده تاریخی شهر اردبیل) (دریافت مقاله) مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری دوره: 3، شماره: 12
56 راندمان عملکرد میوه و خصوصیات رویشی ارقام تجاری و اسپور تایپ سیب (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 28، شماره: 3
57 راهکارهای مقابله با بیماری سرطان طوقه و ریشه انگور (دریافت مقاله) مجله ترویجی انگور دوره: 1، شماره: 1
58 رتبه بندی الگوی اکوشهری زیست پذیر مناطق ۱۰گانه کلانشهرتبریزبا استفاده ازتحلیل چندمتغیره فازی (دریافت مقاله) مجله مطالعات محیط انسان ساخت دوره: 1، شماره: 1
59 رویکرد تحلیلی بر علل و پیامدهای شکل گیری مناطق حاشیه نشین کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 2، شماره: 6
60 رویکرد زیست محیطی در مدلسازی تغییرات کاربری اراضی محدوده کلانشهر تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه ای، ارزیابی چند معیاری و سلولهای خودکار زنجیره مارکوف (۱۴۱۷-۱۳۶۳) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 2، شماره: 8
61 رویکرد سناریو محور در مدلسازی توسعه شهری(مطالعه موردی شهر ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 64
62 ریسک پذیری توسعه فیزیکی شهر کرمانشاه در مقابل خطر زلزله با رویکرد پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) نشریه فضای شهری و حیات اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
63 سرشاخه کاری انگور راهکاری به منظور تغییر رقم و جوان سازی تاکستان ها در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله ترویجی انگور دوره: 5، شماره: 2
64 سنجش سطح پایداری اکولوژیکی شهری (مورد شناسی: منطقه یک کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 28
65 سنجش قابلیت اراضی شهرستان مرند برای کشت زعفران بر اساس روشهای تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 3
66 سنجش میزان زیست پذیری شهری با تاکید بر رویکرد پیاده مداری(منطقه ۲ کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) نشریه فضای شهری و حیات اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
67 سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری بافت فرسوده شهری در برابر زلزله، نمونه مورد مطالعه: شهرکرد (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 41
68 سنجش و اولویت بندی شاخص های تاب آوری با روش ترکیبی معادلات ساختاری و تحلیل چند متغیره فازی (مطالعه موردی: منطقه یک کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 9، شماره: 34
69 شهر انسان محور در فلسفه مدرن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 17، شماره: 43
70 کاربرد تکنیک های دورسنجی و GIS برای پهنه بندی خطر سیلاب در شهر ارومیه با رویکرد تحلیل چندمعیاره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 49، شماره: 4
71 کاربرد تکنیکهای دورسنجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی با هدف شبیه سازی توسعه شهری مطالعه موردی: شهر مهاباد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 3، شماره: 2
72 کاربرد رگرسیون لجستیک در مدل سازی توسعه شهری(مطالعه موردی: منطقه شهری بناب) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 4، شماره: 14
73 کاربرد روش چند هدفه ی تخصیص زمین با رویکرد آمایش سرزمین مطالعه موردی: شهرستان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 52
74 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی شهر سردرود (۱۴۱۰-۱۳۶۳) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 60
75 کاربرد مدل LTM در پیش بینی و مدل سازی توسعه فیزیکی شهر ایلخچی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 1
76 کاربرد مفاهیم گراف و حداقل هزینه در توسعه شبکه فضای سبز شهری و بهبود پیوستگی اکولوژیکی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 46، شماره: 1
77 محاسبه دمای سطح زمین و استخراج جزایر حرارتی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست8 و الگوریتم پنجره مجزا در شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 73
78 مدل سازی توسعه فیزیکی شهر با ترکیب قابلیت‌های گوگل ارث انجین (GEE) و شبکه عصبی مصنوعی (MLP) مطالعه موردی: شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 74
79 مدل سازی جنگل زدایی با شبکه عصبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (جنگل های اطراف خرم آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 10، شماره: 4
80 مدل‌سازی مکانی حریم ایمنی و آسیب‌پذیری زیرساخت‌های شهری مشهد در برابر حملات هوایی؛ از منظر پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 4
81 مطالعه تطبیقی کارایی مدل توسعه شهری عامل مبنا و سلول های خودکار زنجیره مارکوف در شبیه سازی توسعه شهری نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 19، شماره: 64
82 نقش راهبردهای آمایشی حفاظت از باغات و فضاهای سبز جهت رسیدن به الگوی توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: دره اسکو (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی پروژه های تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری (مطالعه موردی: مسکن مهر شهر جدید سهند تبریز) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مسکن پایدار
2 ارزیابی اثر دیوار سبز بردما، رطوبت، زیبا سازی چشم انداز شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
3 ارزیابی توان های محیطی به ویژه گردشگری شهرستان مریوان با استفاده از مدلSWOT (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
4 ارزیابی روش طبقه بندی حداکثر احتمال برای استخراج نقشه کاربری اراضی مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان چای (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
5 ارزیابی شاخص های توسعه شهری با تاکید بر شهر سالم، مطالعه موردی: شهر سهند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
6 ارزیابی شاخص های کالبدی رشد هوشمند در محله پشت بازار خوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
7 ارزیابی عوامل موثر بر طول اقامت و ماندگاری گردشگران (نمونه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
8 ارزیابی کارایی عملکردی سیستم حمل و نقل اتوبوسهای تندروشهرتبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
9 ارزیابی و پهنه بندی درجه تناسب توسعه فیزیکی شهر تبریز با استفاده از GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
10 ارزیابیک ارایی چند علف کش در کنترل علف های هرز آفتابگردان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
12 اکولوژی شهری و شهرسازی اکولوژیک (بررسی مفاهیم، کارکردها و ارایه راهکارها) (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
13 انرژی های تجدید پذیر راهی برای پایداری (مورد پژوهی کشور آلمان) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
14 انرژی های تجدید پذیر راهی برای پایداری (مورد پژوهی کشور چین) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
15 انرژی های تجدیدپذیر راهی برای پایداری (مورد پژوهی کشور چین) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
16 اهمیت و نقش فضاهای سبز در توسعه پایدارکلانشهر تبریز از دیدگاه مدیریت شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
17 بازآفرینی باغهای تاریخی تبریز با تاکید بر باغشمال جهت ایجاد شهر سبز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
18 بازآفرینی بافت فرسوده محله پشت بازار خوی با استفاده از روش توسعه میان افزا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
19 بررسی تغییرات زیست محیطی مناطق جنوبی دریاچه ارومیه دربازه زمانی بین سالهای 1364 تا 1394 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
20 بررسی ظرفیت سنجی توسعه درونی بافت فرسوده منطقه سه تبریز بارویکرد رشد هوشمند شهری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
21 بررسی عملکرد مدیریت شهری درتوسعه فضاهای سبز(نمونه موردی: منطقه 3 کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
22 بررسی قابلیت های ژیوتوریسمی ژیومورفوسایت دریاچه زریوار در شهرستان مریوان با استفاده از روش پرالونگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
23 بررسی مشكلات حاشیه نشینی شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار
24 بررسی معیارهای امنیت محله با تاکید بر ابعاد کالبدی آن (مطالعه موردی محله پیوست شهر سردرود) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
25 بررسی نقش گردشگری هوشمند در افزایش میزان گردشگر در ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار
26 بررسی نقش مشارکت شهروندان در کاهش آلودگی های زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
27 بررسی و ارزیابی سازگاری بین کاربری های اراضی منطقه ی 2تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
28 بررسی و تحلیل سطح برخورداری شهرستان های استان آذربایجان شرقی از لحاظ دسترسی به خدمات کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
29 برنامه ریزی و کاهش آسیب پذیری زلزله در شهرها (نمونه موردی شهر تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
30 پیاده سازی الگوها و تکنیک های رشد هوشمند در توسعه شهرها (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
31 پیش بینی تحولات جمعیتی کلانشهر تبریز تا افق 1415 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
32 تاثیر ارزیابی ریسک و آسیب پذیری شهرها برروی فضای ذهنی شهروندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
33 تأثیر فضای سبز در کاهش آلودگی هوا (مطالعه موردی: محدوده منطقه 8 شهرداری تبریز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
34 تجربیات پیاده سازی اکولوژی شهری و پارادایم های شهرسبز (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
35 تجزیه و تحلیل شهروند هوشمند مبتنی بر روش های فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاورد نوین در مدیریت، تجارت، بورس، بانکداری و بیمه
36 تحلیل تاثیر عملکرد محیط طبیعی بر شهر سالم (دریافت مقاله) همایش جامع بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
37 تحلیل مدل رقومی ارتفاعی با رویکرد نظامی در محیط GIS مجازی (دریافت مقاله) همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84
38 جزایر حرارتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
39 زلزله و کاهش آسیب پذیری آن در شهر (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
40 سنجش نقش پایداری اکولوژیکی شهری در افزایش میزان پایداری شهری با تاکید بر شاخص های اقتصادی مطالعه موردی: منطقه یک کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار
41 سنجش نقش تابآوری زیست محیطی در کاهش میزان آسیب پذیری ناشی از حوادث غیرمترقبه (مطالعه موردی: منطقه یک کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
42 سنجش و ارزیابی شاخص های ناپایداری زیست محیطی در کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
43 کاربرد GIS در تحلیل الگوی زمانی تراکم آلاینده های هوای کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
44 کاربرد روش تحلیل چند معیاری در پهنه بندی توان اکوتوریستی شهرستان مرند (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
45 کاربرد روش همپوشانی وزن دار با هدف مدلسازی توسعه فیزیکی شهر تبریز به طرف گسل شمالی تبریز در محیط GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی
46 کشف تغییرات رقومی با بهره گیری از داده های دورسنجی برای مانیتورینگ تخریب فضای سبز شهر تبریز (دریافت مقاله) همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84
47 مدیریت بحران زلزله با رویکرد مکان یابی اراضی مستعد اسکان موقت شهروندان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
48 مدیریت فضاهای سبز شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
49 نقش GISدرمدیریت ساخت وسازها در اطراف گسل تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
50 نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در تحلیل جرم (دریافت مقاله) سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری
51 نقش مجموعه بازار سنتی در توسعه گردشگری پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار