خانم سمیه اسبکیان

سمیه اسبکیان

خانم سمیه اسبکیان

Somayeh Esbakian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم سمیه اسبکیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدو فصلنامه علم سنجی کاسپین