دکتر عباسعلی ولی

دکتر عباسعلی ولی دانشیار دانشگاه کاشان

دکتر عباسعلی ولی

Dr. Abbasali Vali

دانشیار دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز و روندیابی پارامترهای کیفیت شیمیایی آب؛ مطالعه موردی رودخانه چم انجیر خرم آباد (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 4
2 ارزیابی دورسنجی اثرات کاربری اراضی بر گرادیان دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر لندست: مطالعه موردی: حوضه آبخیز خارستان (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 10، شماره: 1
3 ارزیابی روشهای مختلف درونیابی به منظور پهنهبندی کیفیت آب با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهرستان آباده) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 2
4 انتخاب روش مناسب اندازه گیری میزان بهره برداری در درمنه زار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 14
5 انتخاب روش مناسب اندازه گیری میزان بهره برداری در درمنه زار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 3
6 انتخاب مناسب ترین نوع گونه گیاهی نبکا برای تثبیت ماسه های روان با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: ریگ نجارآباد، شمال شرق طرود) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 1
7 اولویت‌بندی اثرات خشک‌سالی بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی در نقاط شهری و روستایی (مطالعه‌ی موردی: استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 11، شماره: 41
8 بررسی اثربخشی طرح های مدیریت بیابان بر ساکنین اکوسیستم بیابان (مطالعه موردی: کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 1، شماره: 1
9 بررسی ارتباطات اکوژئومورفولوژی توده زیستی و حجم رسوبات مخروط نبکاهای گونه Reaumaria Turcestanica در کویر خیرآباد سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 3، شماره: 6
10 بررسی الگوی پیچان رودی رودخانه ها با استفاده از شاخص های لئوپولد و کورنایس (مطالعه موردی: رودخانه ی بابل رود و سجاد رود) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 11
11 بررسی تاثیر پراکنش مکانی بر روی خصوصیات ژیومتری ریپل مارک ها منطقه مورد مطالعه:دشت نگار بردسیر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 7
12 بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر تغییرات سطح دریاچه مهارلو با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 1
13 بررسی تاثیر عملیات معدنکاری بر شهر بهارستان (نمونه موردی: معادن لاشتر در مجاورت شهر بهارستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 2
14 بررسی تاثیر کاشت پرچین ها بر برخی از خصوصیات هیدرولیکی خاک (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 1
15 بررسی تأثیر پساب تصفیه‌شده‌ی شهری روی خصوصیات خاک مناطق بیابانی (مطالعه‌ی موردی: تصفیه‌خانه‌ی فاضلاب شهر سبزوار) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 8، شماره: 32
16 بررسی تغییرات محتوی رنگدانه های فتوسنتزی، پارامترهای فلورسنس کلروفیلی و عناصر غذایی در گیاه اشنان (Seidlitzia rosmarinus L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 4، شماره: 13
17 بررسی رابطه بین دمای سطح زمین، ویژگی های جغرافیایی و محیطی و شاخص های بیوفیزیکی با استفاده از تصاویر لندست (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 10، شماره: 3
18 بررسی روش های زمین آمار در پهنه بندی کیفی منابع آب زیر زمینی دشت کاشان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 3
19 بررسی روند بیابان زایی دشت کاشان با استفاده از مدل IMDPA با تاکید بر معیار اقلیم (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
20 بررسی روند تغییرات زمانی- مکانی پوشش گیاهی و واکنش آن به عوامل محیطی در شمال استان فارس، ایران (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 11، شماره: 4
21 بررسی روند فرسایش بادی در ایران مرکزی با استفاده از شاخص طوفان گرد و غبار در پنجاه سال اخیر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
22 بررسی سناریوهای گسترش فیزیکی شهر یاسوج با تاکید بر فرآیندهای طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 2
23 بررسی میزان تغییرات سطح ایستابی و حجم ذخایر آبی آبخوان های غربی تالاب گاوخونی در دوره آماری 1370-1392 (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 4
24 بررسی نقش بادشکن بر روی برخی خصوصیات زراعی گندم در محمدآباد اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 42
25 پیشبینی و بررسی روند خشکسالی با استفاده از سری زمانی SARIMA و شاخص SPI در استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
26 تاثیر گونه های Juncus gerardi و Halocnemum strobilaceum بر برخی خصوصیات خاک محیط ریشه، مطالعه موردی در شوره زار کرسیای داراب (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 35
27 تاثیر گونه های Juncus gerardi و Halocnemum strobilaceum بر برخی خصوصیات خاک محیط ریشه، مطالعه موردی در شوره زار کرسیای داراب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 1
28 تاثیر مولفههای مورفومتری برخان بر میزان جابهجایی آن (مطالعه موردی: ریگ چاه جام) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 21، شماره: 2
29 تحلیل آماری فراوانی وقوع گردوغبارهای استان یزد و الگوسازی آنها براساس عناصر اقلیمی و پوشش گیاهی (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 3
30 تحلیل اقلیمی و ردیابی توفان های گرد و غبار فراگیر در جنوب و مرکز ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 4
31 تحلیل روند خشکسالی هواشناسی با استفاده از آزمون های من کندال، سن و پتی در استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 2
32 تحلیل فراوانی خشکسالی هیدرولوژیک حوضه ی سد درودزن براساس شاخص جریان رودخانه ای (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 6، شماره: 19
33 تحلیل مقایسه ای ارتباطات بین مولفه های مورفومتری نبکا و مورفولوژی گیاهی گونههای Tamarix mascatensis ، Reaumuria turkestanicaوmannifera Alhagiدر کفه خیرآباد سیرجان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 20، شماره: 3
34 تحلیل و ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی مبارکه در راستای تحقق توسعه پایدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 2
35 تحلیل، تاب آوری و آسیب پذیری اجتماعی_ اقتصادی جوامع شهری در مقابل خشکسالی (مطالعه موردی:استان یزد) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 1
36 تعیین الگوی کشت و ارزیابی گونه های کشت شده با پساب تصفیه شده شهری جهت احیای اراضی بیابانی مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهر سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 25
37 شبیه‎سازی رفتار باد در رسوب‎گذاری روی سطوح شیب‎دار در آزمایشگاه (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 1، شماره: 1
38 مدل سازی برآورد حجم تپه های برخانی مطالعه موردی: برخانی منطقه چاه جام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 6
39 مدل سازی روش های برآورد مولفه های مسطحاتی برخان (مطالعه موردی: برخان های جنوب کویر چاه جام) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 11، شماره: 1
40 مقایسه کارآیی مدلهای شبکههای عصبی مصنوعی و رگرسیون برای پیشبینی بار رسوب جریان مطالعه موردی حوضه آبخیز سمندگان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 4
41 مکان یابی عرصه های مناسب ذخیره نزولات آسمانی با استفاده از GIS ( مطالعه موردی دشت کاشان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی روابط الومتریک بین پارامترهای مورفومتری تپه های برخانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
2 ارزیابی وضعیت مرتع با استفاده از شاخص های اکولوژیک سلامت مرتع (مطالعه موردی: مراتع استپی ندوشن یزد) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 استفاده از مدل های مختلف سری زمانی در مدل سازی دبی روزانه حوضه ناورود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
4 برخی ملزومات پایش،ارزیابی و ارزشیابی در علوم طبیعت (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
5 بررسی اثر اجرای عملیات آبخیزداری بر ضریب رواناب در مناطق نیمه خشک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
6 بررسی اثرات آلودگی های ناشی از گردوغبار وریزگردها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
7 بررسی اثرات بادشکن های بربرخی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و رطوبت خاک در مناطق خشک و عملکرد آن بر فرسایش پذیری خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
8 بررسی اثرات پخش سیلاب بر سرعت نفوذپذیری و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
9 بررسی اثرات زیست محیطی ریزگردها بر اقلیم، پوشش گیاهی و موجودات زنده (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
10 بررسی اهمیت و کاربرد علم سنجش از دور در علوم زیستی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
11 بررسی پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی در کشاورزی: گام اساسی در تضمین توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
12 بررسی تاثیر کاشت پرچینها بر خصوصیات فیزیکی و هیدرودینامیکی خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
13 بررسی تاثیر نسبت های باندی بر ارتقای میزان همبستگی اطلاعات بافت خاک و بازتاب طیفی مطالعه موردی: کویر دهشیر- یزد (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
14 بررسی راهکارهای مناسب مدیریتی جهت ارتقای حفاظت ازخاک واراضی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی سازگاریهای گیاه اشنان در برابر پدیده تغییر اقلیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
16 بررسی عوامل موثربر فرسایش آبی و تاثیر آن دراراضی مارنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 بررسی کارایی روش های عصبی-فازی (CANFIS) و رگرسیون گام به گام در مدل سازی بارش-رواناب حوضه ناورود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
18 بررسی و ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی و آموزشی برای سد طالقان مطالعه موردی منطقه طالقان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
19 بررسی وضعیت و شدت خشکسالی و دوره‌های آن در سمنان با استفاده از شاخص DI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
20 بررسی ویژگیهای مورفومتری نبکاهای کویر سیرجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
21 پیامدهای تغییر اقلیم بر کشاورزی و امنیت غذایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
22 تعیین بهترین روش زمین آمار در تهیه نقشه تغییرات EC و TDS آب های زیرزمینی شهرستان کاشان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
23 تعیین جهت وزش بادهای فرساینده بر مبنای تحلیل گلباد ها و گل توفان های فصلی و سالانه ( مطالعه موردی: شهرستان ورزنه) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
24 جا پای اکولوژیکی دستاورد عملی مدیریت پایدار سیمای سرزمین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
25 جریان باد و آیرودینامیک تپه های برخانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
26 سیر تحول تحلیل ها در ارزیابی طبیعت (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
27 شناخت و بررسی محدودیت ها و بحرانهای طبیعی (خشکسالی) مراتع مناطق خشک و نیمه خشک در شهرستان داراب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
28 قالبی نو برای دیدگاه ها به علوم طبیعت وفلسفه مدل سازی آن (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
29 مدل سازی بارش رواناب با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی (- MLP و RBF )حوزه ی رودخانه ی بابلرود (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
30 مدلسازی اکولوژیکی رفتار بیابان (مطاله موردی: حوضه کویر حاج علی قلی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
31 مدلسازی تاثیر زبری سطوح ژئومورفیک در دریافت رسوبات بادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
32 مدلسازی روند رسوبگذاری بادی بر روی سطوح شیب دار ژئومورفیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
33 مکان یابی مناطق مستعد گردشگری سلامت با تاکید بر احداث سایت نمک درمانی (مطالعه ی موردی :دریاچه ی نمک اران و بیدگل) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران
34 واکاوی طوفانهای گرد و غبار سال 2008 در جنوب و مرکز ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری