دکتر نیره دلیر

دکتر نیره دلیر  دانشیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر نیره دلیر

Dr. Nayere Dalir

دانشیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندیشه ی ایرانشهری و خواجه نظام الملک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 1، شماره: 2
2 العلاقه بین العقل والوحی من منظور الشیعه الامامیه والاسماعیلیه (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 26، شماره: 1
3 بازاندیشی در علل و زمینه‎های تشکیل شورای مغان (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 14، شماره: 35
4 بازتاب و تحلیل واقعه غدیر خم در تواریخ عمومی سده‌های هفتم تا دهم هجری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 7، شماره: 14
5 بازشناسی دو مفهوم «مردم» و «بندگ» در اندرزنامه ها و متون فقهی- حقوقی فارسی میانه زردشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 13، شماره: 1
6 بررسی انتقادی مناسبات حکومت و مردم آراء خواجه نظام الملک، با تاکید بر مفهوم عدالت و قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 4، شماره: 15
7 بررسی تطبیقی مناسبات سیاسی دولت انقلاب فوریه و انقلاب اکتبر روسیه با دولت ایران (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 3، شماره: 5
8 بررسی سیر تطور کاربرد مفهوم «ظل الله» در دوره میانه تاریخ ایران بر اساس منابع تاریخ نویسی و اندرزنامه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 7، شماره: 26
9 بررسی کارکرد و معنای چهار واژه رساننده مفهوم اجتماعی سیاسی «مردم» در کتیبه های فارسی باستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 11، شماره: 2
10 بررسی و تحلیل راهبردهای نظامی جنگ های سامانیان و صفاریان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 2، شماره: 1
11 بررسی و نقد کتاب سلجوقیان از آغاز تا فرجام (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 1
12 تاثیر حضور ایرانیان در ساختار قدرت سیاسی خلافت بر تحولات فرهنگی سده های نخستین اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 6، شماره: 2
13 تبیین و تحلیل فره ایزدی در آثار منثور دوره اسلامی؛ تاریخی، حکمت اشراقی و اندرزنامه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 8، شماره: 14
14 تحلیل جنگ های اعراب با ساسانیان بر اساس عناصر راهبردی کلاوزویتس؛ از قادسیه تا نهاوند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 2، شماره: 4
15 تحلیل کنش گفتاری خطبه امام حسین(ع) در روز عاشورا (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 8، شماره: 25
16 تغییر ساختار و مولفه های قدرت پس از همه گیری کرونا؛ آینده پژوهی تاریخ اکنون (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 11، شماره: 4
17 جامعه شناسی تاریخی «قدسیت سلطان» و مفهوم «ظل الله» بر اساس منابع تاریخ نگاری دوره ایلخانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 31، شماره: 28
18 دراسه فکره «الامامه» لکبار متکلمی المعتزله الشطر الاول من القرن الثالث الهجری (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 19، شماره: 1
19 رابطه دولت با مردم؛ وظایف، کارکردها و قواعد بر اساس رویکرد اندرزنامه های دوره میانه با تاکید بر سیرالملوک (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 7، شماره: 19
20 رفتار سیاسی علمای شاخص اهل سنت و امامیه با خلافت عباسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 11، شماره: 42
21 رویکردی انتقادی بر مطالعات اندیشه سیاسی تاریخ ایران؛ نقد پارادایم نصیحت، اندیشه ایرانی فراسوی زوال و تداوم (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 12
22 ریخت شناسی اجتماعی طریقت زاهدیه و جامعه پیروان (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
23 طرح عدالت در سیرالملوک و مقایسه ی آن با مبانی کلام ابوالحسن اشعری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 2، شماره: 7
24 ظهور وتوسع المعتزله فی العراق تحلیل فی اطار نظریه الانتشار (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 21، شماره: 2
25 غزالی و اندیشه اشعری در عصر سلاجقه: تاثیر فکر زیبایی شناسی غزالی بر مبانی هنر اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 50
26 فرهنگ سیاسی و مبانی نظری پادشاهی و سلطنت؛ بررسی تطبیقی فره ایزدی و ظل اللهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 5، شماره: 20
27 گفتمان خلافت و سلطنت در سیرالملوک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 2، شماره: 4
28 گفتمان رعیت و راعی در نظام اندرزنامه ای دوره اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 5، شماره: 13
29 گفتمان ظل اللهی در تاریخ نگاری عصر صفوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 12، شماره: 2
30 مشارکت اجتماعی زنان در سیره پیامبر و مقایسه آن با قرائت غزالی در احیاء علوم الدین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 5، شماره: 19
31 نقد کتاب جنسیت در آرای اخلاقی از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 1
32 نمودهای اجتماعی تساهل در دوره سلجوقیان تبیین کنش حکمرانان سلجوقی با شیعیان امامیه (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاریخ مفهوم و بازخوانی تغییرات و گسستها در تاریخاجتماعی؛ نظریه - روشی برای نوآوری در علوم اجتماعی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی