دکتر سعید ملکی

دکتر سعید ملکی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر سعید ملکی

Dr. Saeid Maleki

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی کیفیت رقابت آمیز مدیریت مقصد گردشگری کویر مطالعه موردی: کویر شهداد کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 51
2 آسیب شناسی محل استقرار مراکز آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(نمونه موردی: مدارس ابتدایی منطقه ۷ شهر اهواز) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 7، شماره: 28
3 آسیب‎پذیری نواحی شهری در برابر خطر وقوع زلزله بر اساس مدل IHWP (مطالعه موردی: نواحی منطقه ۶ کلان شهر اهواز) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 14، شماره: 2
4 ارایه الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و مدیریت توسعه شهر صفی آباد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 6
5 ارزیابی ایمنی شهر ایلام و ارائه ی راهکار های دفاعی از منظر پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 7، شماره: 3
6 ارزیابی تاثیر ایجاد صنایع تبدیلی، در مناطق روستایی دهستان ویس، شهرستان باوی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 2، شماره: 3
7 ارزیابی تغییر پذیری فضایی - زمانی جزایر حرارتی در ارتباط با کاربری های شهری مطالعه موردی: شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 105
8 ارزیابی تغییرات سلسه مراتبی شهرستان های استان کرمانشاه از نظر شاخص های جمعیتی مسکن در دوره های سرشماری 1375 تا 1395 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 7
9 ارزیابی تناسب اراضی در مکان یابی بهینه مراکز آموزشی با استفاده از تحلیل Cut Fill (مطالعه موردی: منطقه۷ شهرداری اهواز) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 9، شماره: 34
10 ارزیابی تناسب فضایی و ارائه الگوی بهینه مکان یابی پارک های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی( مطالعه موردی: شهر دزفول) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 5، شماره: 20
11 ارزیابی توزیع فضایی و امکان سنجی مکانیابی بهینه برای استقرار کاربری بهداشتی- درمانی جدید در شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 7
12 ارزیابی خطرپذیری انسانی - کالبدی در برابر زلزله. نمونه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 35
13 ارزیابی شاخص های اجتماعی فضاهای سبز شهری از دیدگاه شهروندان نمونه موردی: ایرانشهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 40
14 ارزیابی شاخص های توسعه پایدار شهری با تاکید بر شاخص های اجتماعی، کالبدی و خدمات شهری (مطالعه موردی: مناطق هشت گانه شهراهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 1، شماره: 3
15 ارزیابی شاخص های حکمروایی مطلوب شهری با رویکرد مدیریت محله محور (مورد شناسی: محلات شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 29
16 ارزیابی طیف آسیب پذیری لرزه ای در شهرها براساس سناریوهای شدت مختلف با استفاده از مدل های µd ، TOPSIS و GIS (نمونه موردی شهر یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 5
17 ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت یکپارچه پسماند جامد شهری مطالعه ی موردی: شهرهای ساحلی استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 31
18 ارزیابی قابلیت پیاده مداری فضاهای شهری با رویکرد نوشهرگرایی (نمونه موردی: محله کیانپارس در شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 6
19 ارزیابی مقایسه ای سرانه های موجود شهری با وضعیت استاندارد با استفاده از روش تحلیل خاکستری و کریجینگ(مورد پژوهش: شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 7، شماره: 26
20 ارزیابی میزان آسیب پذیری ساختار پدافند غیرعامل شهر دزفول در برابر حملات هوایی (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 9، شماره: 4
21 ارزیابی و سطح بندی مناطق شهری از لحاظ توسعه یافتگی فرهنگی با تلفیق عملگر فازی GIS و Spss (نمونه موردی: مناطق چهارگانه شهر ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 14، شماره: 53
22 ارزیابی و سنجش ساختار فضایی و خزش شهری (مطالعه موردی: شهر یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 4، شماره: 2
23 ارزیابی و سنجش مولفه های شکوفایی شهری در کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 7، شماره: 1
24 ارزیابی و مکان یابی پارکینگ های طبقاتی با استفاده از مدل AHP)) مطالعه موردی؛ شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 1، شماره: 3
25 ارزیابی وضعیت آسیب پذیری ساختمان های آموزشی(مدارس ابتدایی) شهر بروجرد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 10، شماره: 37
26 ارزیابی وضعیت شاخص های سلامت در شهرستان های استان ایلام (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 6، شماره: 21
27 Identifying Optimum Sites for Safe Dumping of Rural Waste by Combining the AHP and DRASTIC Methods in the GIS Environment (Case Study: Shavur District, Shoosh County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 3
28 بررسی احساس امنیت ساکنان در بافت های فرسوده شهری (مورد مطالعه، محله عامری شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 18، شماره: 3
29 بررسی پایداری توسعه زیست محیطی با استفاده از آزمون های آماری درشهرستا نهای استان مرزی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 90
30 بررسی توزیع فضایی امکانات و زیر ساخت های فرهنگی در شهرستانهای استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 85
31 بررسی راهکارهای توسعه مشارکت عمومی در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 19
32 بررسی روند سلسله مراتب شهری استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 7، شماره: 26
33 بررسی عوامل مؤثر بر تمایل شهروندان به پذیرش شهر الکترونیک در سطوح کلان، میانه و کوچک شهری. مطالعه موردی: شهرهای اهواز، بهبهان و منصوریه در استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 36
34 بررسی میزان رضایتمندی مسافران شهری از کیفیت خدمات رسانی حمل و نقل عمومی شهری در کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 4، شماره: 15
35 بررسی نقش الگوی حکمروایی خوب شهری در تحقق شهر تاب آور (مطالعه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 4
36 بررسی نقش شاخص های اجتماعی مسکن در سطح استان های کشور با استفاده از روش شاخص ترکیبی توسعه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 28، شماره: 127
37 بررسی نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقای سطح احساس امنیت شهروندان در فضاهای عمومی شهر اهواز مطالعه موردی: محله گلستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 1، شماره: 3
38 بررسی و ارزیابی کاربری اراضی مناطق هشت گانه شهر اهواز با استفاده از روش مقایسه ای و مدل ضریب مکانی (LQi) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 4، شماره: 16
39 بررسی و تحلیل آسیب پذیری سازه ای بیمارستان ها از منظر تمهیدات پدافند غیرعامل با استفاده از تکنیک FAHP (نمونه موردی: شهر دزفول) (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 8، شماره: 3
40 بررسی و تحلیل چالش های گردشگری سلامت مشهد از منظر بیماران خارجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 2، شماره: 2
41 بررسی و تحلیل موانع توسعه گردشگری آبی در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 52
42 بررسی و تحلیل نقش طبیعت در ساختار معماری و شهرسازی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 7، شماره: 25
43 بررسی و سنجش میزان تاب آوری در ابعاد کالبدی و اجتماعی در برابر زلزله(مطالعه موردی شهر ایذه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 22
44 بررسی وضعیت شاخص های اجتماعی مسکن در مناطق روستایی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 29، شماره: 129
45 بررسی وضعیت شاخص های کمی و کیفی اجتماعی مسکن در مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان ممسنی استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 9، شماره: 32
46 بررسی وضعیت شاخص های کمی و کیفی اجتماعی و دسترسی مسکن در سطح محلات حاشیه نشین شهری (مطالعه موردی؛ محلات بان برز، بان بور و سبزی آباد شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 11، شماره: 39
47 بررسی وضعیت و مطالعه تطبیقی ICT روستایی در ایران (نمونه موردی: روستاهای استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 30، شماره: 133
48 پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش مقایسه پس از طبقه‌بندی تصاویر ماهواره لندست (مطالعة موردی: اراضی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 4، شماره: 4
49 پهنه بندی آسیب پذیری شهری با رویکرد پدافند غیرعامل و مدل سازی VIKOR مطالعه موردی کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 10، شماره: 3
50 پهنه بندی بحران خشکسالی با نمایه های PNPI، SIAP و TOPSIS (مطالعه موردی استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 6، شماره: 1
51 پیاده سازی الگوریتم معکوس سلسله مراتب تصمیم گیری جهت آسیب پذیری محل استقرار ساختمان های حیاتی حساس و مهم شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 1، شماره: 2
52 پیش بینی تغییرات کاربری اراضی شهر زنجان با استفاده از مدل CLUE_S (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 8، شماره: 15
53 تاثیر عامل فاصله از مرکز بر میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 9، شماره: 32
54 تبیین چالش های استقرار سامانه حمل و نقل هوشمند(ITS) در راههای روستایی کشور به منظور کاهش تصادفات (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 8، شماره: 29
55 تبیین چالش های ساختاری در طرح ریزی راهبردی توسعه شهری کلان شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 11، شماره: 1
56 تحلیل خدمات شهری از دیدگاه عدالت اجتماعی با تاکید بر خدمات بهداشتی و درمانی (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 4، شماره: 15
57 تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی شهرستان اسلامشهر استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 8، شماره: 30
58 تحلیل عدم تعادل های فضایی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 24
59 تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در مناطق کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 22
60 تحلیل فضایی رویکردهای مداخله کالبدی در بافت فرسوده شهر باغملک (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 13
61 تحلیل فضایی شاخص های توسعه اقتصاد منطقه ای در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 27
62 تحلیل فضایی و اولویت بندی شکاف درون منطقه ای مسکن با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی (مورد مطالعه: شهرستانهای استان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 22
63 تحلیل کیفیت زندگی شهری در بافت فرسوده مطالعه موردی: منطقه ۹ شهر تهران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 3، شماره: 12
64 تحلیل مکانی استقرار بهینه فضای سبز شهری به روش منطق فازی (مورد شناسی: منطقه 6 شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 27
65 تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در ابعاد کالبدی-فضایی و محیطی کیفیت زندگی روستایی(مطالعه موردی: روستای میداوود وسطی، شهرستان باغملک) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 4
66 تحلیل و رتبه بندی درجه ی توسعه یافتگی دهستان های شهرستان ممسنیبا استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ی تاپسیس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 5، شماره: 3
67 تحلیل ویژگی های یک محله سالم از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی: محله ۳ شهر ایوان) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 12، شماره: 45
68 تحلیل ویژگی های یک محله سالم از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی: محله 3 شهر ایوانغرب) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 4
69 تحلیلی بر آسیب شناسی اکولوژیک شهری(نمونه موردی شهر یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 17
70 تحلیلی بر الگوهای پایداری گردشگری شهری در شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 49
71 تحلیلی بر توزیع و اولویت بندی زیرساخت گردشگری استان یزد با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 14، شماره: 34
72 تحلیلی بر رویکرد شهر خلاق با تاکید بر توسعه پایدار شهری (موردپژوهی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری دوره: 4، شماره: 15
73 تحلیلی بر میزان رضایتمندی شهروندان از پایداری و سرزندگی محیط زیست شهری با تاکید بر دسترسی به خدمات شهری (نمونه موردی: شهر نورآباد ممسنی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 1، شماره: 4
74 تحلیلی بر وضعیت توزیع و خوشه بندی توسعه یافتگی منطقه ای در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 17
75 تدقیقی بر تقابل یا تعامل سیمای توپوگرافی و آلودگی هوای حاصل از حمل و نقل کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 1، شماره: 3
76 تدقیقی بر ساختارها و کارکردهای مسکن مبتنی بر آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 8، شماره: 27
77 تدقیقی برتغییرات مکانی-زمانی آلودگی هوای کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 1، شماره: 2
78 تدوین برنامه استراتژیک برای توسعه گردشگری ساحلی خلیج فارس نمونه موردی: نواحی ساحلی هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 7، شماره: 23
79 تدوین سناریوها و ارائه راهبردهای موثر در تاب آوری اجتماعی آینده (مطالعه موردی: کلانشهر اهواز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 2
80 تعیین مراکز و محورهای بهینه خدمات رسانی روستایی با استفاده از مدل Topssis , AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: دهستان دنباله رود جنوبی بخش دهدز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 3
81 تلفیق تکنیک های سنجش از دور GIS و مدل LCM با رویکرد مدل سازی توسعه شهری نمونه موردی: کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 17
82 حاشیه نشینی و چالش های اجتماعی فرهنگی ناشی از آن با تاکید بر کلانشهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 7، شماره: 24
83 راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور به عنوان ابزاری برای مقابله با جنگ نرم دشمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر دوره: 1، شماره: 1
84 راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور به عنوان ابزاری برای مقابله با جنگ نرم دشمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر دوره: 3، شماره: 2
85 رتبه بندی مناطق شهری ازلحاظ توسعه یافتگی کالبدی-فضایی با رویکرد توسعه پایدار شهری و تلفیق عملگر فازی GISو FAHP ( مورد شناسی: مناطق چهارگانه شهر ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 25
86 رتبه بندی نواحی شهری از نظر شاخص های توسعه ی پایداربا استفاده از روش های تحلیل عاملی و تاکسونومی (شهر ایلام) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 7، شماره: 13
87 ریز پهنه بندی و مقایسه ریسک سیلاب شهری با استفاده از مدل های تلفیقی عملگرهای فازی Arc GIS و تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 1، شماره: 3
88 سنجش تطابق کالبدی- فضایی سکونتگاه های شهر گرگان مبتنی بر شاخص های مسکن ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 4
89 سنجش رضایتمندی شهروندان از کیفیت خدمات شهرداری بندرلنگه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 10، شماره: 35
90 سنجش سطح کیفیت پارک های شهری نواحی منطقه چهار شهر اهواز با استفاده از مدل ELECTRE (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 5، شماره: 19
91 سنجش قابلیت بهره گیری از محرک های توسعه شهری در بازآفرینی بافت فرسوده (مورد شناسی: محله شاهجوق سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 34
92 سنجش میزان برخورداری شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد از شاخص های توسعه (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 33
93 سنجش میزان برخورداری مناطق شهری اهواز از شاخص های شهر خلاق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 8، شماره: 29
94 سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری مطالعه موردی: منطقه ۴ شهرداری کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 8، شماره: 28
95 سنجش و ارزیابی مولفه های اثرگذار بر رضایتمندی ساکنین مجتمع های مسکونی از کیفیت مسکن تحت تصرف (مطالعه موردی: منطقه ۲ شهرداری گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 10، شماره: 38
96 سنجش و تحلیل فضایی مولفه های تاب آوری شهری نمونه موردی: شهر ایذه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 8، شماره: 31
97 سنجش و رتبه بندی کیفیت زندگی در استان مازندران با استفاده از تکنیک های AHP وSAW (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 3، شماره: 1
98 سیر تحولات سلسله مراتب شهری در استان خوزستان طی دهه های(۸۵-۱۳۳۵) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 10، شماره: 36
99 شناخت و ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های حکمروایی شهری از منظر رویکرد مدیریت دانش مطالعه‌ای در کلان‌شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 37
100 شناخت و سنجش ارتباط ساختاری پیشران‌های تبیین‌کننده‌ی رهبری استراتژیک در مدیریت شهری (نمونه‌ی موردی: کلان‌شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 28
101 شناسایی عوامل موثر بر زیست پذیری شهری با رویکرد مدلسازی ساختاری – تفسیریISM (نمونه موردی: شهر ایلام). (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 19، شماره: 1
102 شناسایی و ارزیابی توسعه و فقر انسانی در شهرها با استفاده از GIS و HDI (مطالعه موردی: محلات شهری یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 4
103 طیف بندی و سنجش فضایی آسیب فیزیکی – اجتماعی شهرها در برابر زلزله با بکارگیری تکنیکVIKOR و GIS ؛ مورد شناسی شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 4، شماره: 11
104 کاربرد عملگر گامای فازی جهت بهینه یابی اسکان موقت در سیستم اطلاعات جغرافیایی(نمونه موردی: منطقه چهار شهر اهواز) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 6، شماره: 24
105 کاربرد مدل GODS در انتخاب محل مناسب دفن پسماند روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کارون) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 4، شماره: 3
106 گذری و نظری بر مناسبات معماری و شهرسازی با ایدئولوژی سرمایه داری و پارادایم های مدرنیسم و پست مدرنیسم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 9، شماره: 33
107 مدل سازی عوامل موثر بر تغییرات کاربری اراضی شهری کلان‎شهر اهواز (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 12، شماره: 4
108 مدلسازی توسعه شهری با استفاده از رویکردهای پیشپردازش آماری و مدل پرسپترون چند لایه (نمونه موردی: کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 4
109 مطالعه ابعاد سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی از دیدگاه روستاییان دهستان مینو بار شهرستان آبادان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 4
110 مکان یابی دفن پسماند شهری با استفاده از تحلیل ترکیبی ANP-DEMATEL در محیط GIS(مطالعه موردی شهرستان بویراحمد) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 7، شماره: 25
111 مکانیابی محل دفن پسماند شهری با استفاده از مدلهای -AHP Fuzzy و Fuzzy-TOPSIS در محیط GIS : مطالعه موردی شهر پاکدشت استان تهران (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 3، شماره: 1
112 نقش اعتماد اجتماعی در پیشبرد اهداف مدیریت شهری به سوی توسعه پایدار (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 5، شماره: 18
113 نقش شهرداری الکترونیک در توسعه فضای شهری (مطالعه موردی: محلات منطقه 6 شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 22
114 واکاوی مفاهیم اخلاق و فرهنگ محیط زیستی از دیدگاه شهروندان مورد پژوهی: شهر اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 6، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از روش مقایسه پس از طبقه بندی تصاویرماهواره لندست در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
2 اثرات کالبدی فضایی طرح هادی در روستا نمونه موردی: روستای جریه سید محمد، شهرستان شوش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
3 ارائه الگوی بهینه مکانیابی فضای سبز شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل (AHP) (نمونه موردی: شهر شوشتر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
4 ارائه الگوی مطلوب مدیریت شهری جمع آوری مواد زاید خانگی ( مطالعه موردی: شهر یاسوج) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
5 ارزیابی پایداری زیست محیطی کلانشهر اهواز با استفاده از تکنیک MABAC (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی
6 ارزیابی تحلیلی شهر یاسوج در جهت توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
7 ارزیابی تغییرات خط ساحلی دریاچه ارومیه طی دوره 2005-1989 با استفاده از داده های GIS,RS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
8 ارزیابی توسعه یافتگی کشاورزی در توسعه پایدار روستایی دهستان حومه شهرستان اندیمشک (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 ارزیابی سطح توسعه یافتگی خدمات بهداشتی و درمانی روستاهای شهرستان اندیمشک (مطالعه موردی، دهستان حومه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
10 ارزیابی عملکرد طرح های هادی روستایی در توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستای الباجی، شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
11 ارزیابی عناصر تأثیر گذار در میزان مشارکت شهروندان در مدیریت مطلوب شهری (نمونه موردی: شهر سی سخت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
12 ارزیابی کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل LQi و تحلیل روابط خاکستری (نمونه موردی: نواحی چهارگانه منطقه دو شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری
13 ارزیابی کلیماتورریسم شهرستان ایذه بااستفاده ازمدلهای زیست اقلیمی ترجونگ وماهانی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
14 ارزیابی نقش گمرک بندر امام خمینی بر پایداری اقتصادی سکونتگاه های انسانی (مطالعه موردی: شهر ماهشهر) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
15 ارزیابی و تحلیل رابطه متغیرهای اجتماعی- اقتصادی با ارزیابی عملکرد شهرداری از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی: شهر ایلام) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
16 ارزیابی و شناسایی جاذبه های گردشگری در راستای توسعه پایدار مطالعه موردی: استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
17 ارزیابی و مقایسه تطبیقی شاخصهای کمی و کیفی مسکن با رویکرد شهر ایده آل مطالعه موردی: شهرستان اهواز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
18 ارزیابی و مقایسه تطبیقی وضعیت کاربری اراضی شهری کلانشهرهای ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
19 ارزیابی وضعیت ایمنی در پار ک های شهری (نمونه موردی: پارک های شهر ایذه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
20 استفاده از آسفالت متخلخل (سیستم پیاده رو نفوذپذیر) روش نوینی درمدیریت رواناب های سطحی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
21 الگوها وشاخص های توسعه شهری پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 اولویت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی بخش کشاورزی شهرستان های استان مرکزی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
23 اهمیت و ضرورت پدافند غیر عامل در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
24 بررسی پیامدهای تغییر الگوی کشت بر پایداری جمعیت روستایی (مطالعه موردی: دهستان کوت عبدالله) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست، جغرافیا و انرژی پایدار
25 بررسی تعیین جهت مناسب گسترش و توسعه شهر دورود با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
26 بررسی توانمندی های زنان روستائی بر اساس شاخص های توسعه(مطالعه موردی دهستان خاوه جنوبی،استان لرستان) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
27 بررسی خصوصی سازی خدمات شهری شهرداری ها با تاکید برشهرداری های استان کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها
28 بررسی خصوصی سازی خدمات شهری شهرداریها با تاکید برشهرداری نورآباد ممسنی (دریافت مقاله) همایش ملی خصوصی سازی در ایران
29 بررسی زمینه های توسعه گردشگری شهری در شهرستان باغملک با تاکید بر جاذبه های طبیعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
30 بررسی شیوه های ارتقاء سلامت روانی شهروندان با بهره گیری از موسیقی و طبیعت با تأکید بر توسعه پایدار فضاهای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
31 بررسی عدالت جغرافیایی و پایداری در نظام فضایی کشور (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
32 بررسی علل مهاجرت روستا- شهری روستاهای (دهستان کلات مورموری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
33 بررسی عوامل مهاجرت جوانان روستایی به شهر یاسوج (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
34 بررسی قابلیت ها و تنگناهای توسعه گردشگری روستایی در شهرستان ایذه با استفاده از مدل سوات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
35 بررسی میزان رضایتمندی مردم از کیفیت مسکن روستایی دهستان کوهدشت جنوبی شهرستان کوهدشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
36 بررسی نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی: بخش بردخون (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
37 بررسی نقش وقف در توسعه و ساماندهی فضایی شهر اهواز (مطالعه موردی: منطقه1) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
38 بررسی و ارزیابی ظرفیت های بالقوه گردشگری استان گلستان از دیدگاه گردشگران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
39 بررسی و ارزیابی کاربری اراضی منطقه 4شهر اهواز با استفاده از روش مقایسه ای و مدل LQi (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
40 بررسی و ارزیابی محیط زیست شهری با تأکید بر نقش منابع ثابت و متحرک در آلودگی هوا و صوت (نمونه موردی شهری یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
41 بررسی و تحلیل شاخص های عدالت در سکونتگاه های حوزه خلیج فارس با تاکید بر خدمات شهری استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویین تن سازی سیستان
42 بررسی وضعیت مناطق حاشیه نشینی در شهر نفتی مسجدسلیمان استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
43 بررسی وضعیت نابرابری منطقه ای در استان یزد با استفاده از تکنیک FAHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
44 بررسی، تحلیل و سرانه پیشنهادی فضای سبز شهری در منطقه یک شهری ایذه ، تا سال 1400 شمسی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
45 برسی تاثیر ساماندهی مشاغل غیررسمی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان، مطالعه موردی منطقه یک شهر اهواز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
46 پتانسیل ها و ارزشهای اکوتوریسمی و گردشگری تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
47 پدافندغیرعامل و شهرهای مرزی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
48 پهنه بندی شدت فرسایش و تولید رسوب براساس مدل MPSIAC با استفاده از GIS مطالعه موردی:حوضه سورگه در استان ایلام) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
49 تبیین نقش و جایگاه قیمت گذاری زیست محیطی در اقتصاد شهری مطالعه موردی: آلودگی هوای کلان شهرتهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
50 تحلیل جغرافیایی طرح ساماندهی و تجمیع روستاهای پراکنده مطالعه موردی: روستای وحدت آباد، شهرستان دیر، استان بوشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
51 تحلیل فضایی و مکان یابی کاربری اراضی مختلط(تجاری،اداری،مسکونی) (نمونه موردی منطقه پاداد شهر اهواز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
52 تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی شهر هندیجان (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
53 تحلیلی بر پتانسیل های استان گهگیلویه و بویراحمد در توریسم مذهبی و نقش آن در توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
54 تحلیلی بر توزیع فضای سبز منطقه دو شهر ایذه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
55 تحلیلی بر توزیع فضایی - مکانی کاربری فضای سبز در شهر ایذه و ارائه شیوه ای نوین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
56 تحلیلی بر عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر فضای سبز شهری و کارکردهای فضایی مکانی آن (مورد: شهر ایذه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
57 تحلیلی بر کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار نمونه موردی:منطقه 3 شهراهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
58 توسعه پایدار و آلودگی محیطی با تأکید بر ریزگردها (نمونه مورد مطالعه: شهر اهواز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
59 توسعه پایدار و کاربری اراضی مناطق شهری مطالعه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
60 جهانی شدن، شهر و گردشگری الکترونیکی و سرمایه گذاری دردنیایی مجازی ( مطالعه موردی: ایران) (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
61 خصوصی سازی خدمات شهری در ایران،چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
62 راهکارها و شیوه های بهسازی و نوسازی مردم گرایانه در ساماندهی بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی؛ شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
63 رتبه بندی شاخص های گردشگری استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ایران شناسی استانها«تاریخ، فرهنگ و هنر چهارمحال و بختیاری»
64 رویکردی بر انسجام ملی - منطقه ای با ارزیابی تنوع و پیوستگی فرهنگی - قومی در شهرها نمونه موردی استان خوزستان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
65 زمینه های توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی : شهرشوشتر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی
66 سنجش تصویر ذهنی کارشناسان به مفهوم شهر خلاق و پایدار با کاربست الگوریتم AHP (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
67 سنجش توزیع شاخص های خدمات شهرى نمونه موردی: شهر باغملک (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
68 سنجش خطرپذیری کاربری مسکونی در برابر مخاطرات با تکیه بر اصل همجواری مطالعه موردی: منطقه یک شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
69 سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان هرمزگان از نظر شاخص آموزشیبا استفاده از روش تاکسونومی عددی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
70 سنجش علاقمندی جوانان روستایی به اشتغال در حرفه کشاورزیمطالعه موردی : دهستان معصومیه، شهرستان اراک، استان مرکزی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
71 سنجش میزان توسعه یافتگی خدمات بهداشتی – درمانی مراکز روستاییمطالعه موردی دهستان های ( حومه ،قیلاب ،مازو،حسینیه)اندیمشک (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
72 سنجش میزان رضایت گردشگران نوروزی شهر دزفول از خدمات مدیریت شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
73 سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت سکونتی مسکن مهر اندیمشک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
74 سنجش میزان زیست پذیری شهر ایذه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
75 سنجش نقش عوامل کالبدی فضایی محرک توسعه بر بازآفرینی بافت فرسوده - شهر ایذه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار
76 طبقه بندی و تحلیل درجه توسعه یافتگی مناطق روستایی استان خوزستان براساس شاخصهای توسعه با استفاده از مدل SAW (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
77 کاربرد مدل SINTACSدر مکانیابی محل دفن پسماند روستایی مطالعه موردی: شهرستان کارون (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
78 مباحث پیشرفته در ساختمانهای پایدار با کارایی بالا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
79 مسکن مهرورویکردی تحلیلی برطراحی و برنامه ریزی کالبدی کاربریهای شهری آن موردشناسی ؛کلان شهرزاهدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
80 مطالعه ی مدیریت پسماندهای جامد شهری و تجارب آن در ایران و جهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
81 مقایسه ابعاد اقتصادی سه منطقه حاشیه نشین کوی علوی، زرگان و حصیرآباد شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
82 مکان یابی خدمات آموزشی درمناطق هشت گانه اهواز با استفاده از مدل AHP در محیط GIS (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
83 نقش پدافند غیر عامل در مدیریت بحران (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
84 نقش ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران دربیداری اسلامی کشورهای منطقه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
85 نقش صنعت گردشگری در توسعه استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل های برنامه ریزی (مدل باتلرButler Modelو سواتSWOT) (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
86 نقش کشاورزی در توسعه پایدار روستایی (مورد مطالعه دهستان سراب باغ شهرستان آبدانان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
87 نقش گردشگری درتوسعه شهرستان ایذه با استفاده از مدل swot (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
88 وضعیت مسکن در استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
89 هدفمندی یا حذف یارانه بخش کشاورزی؟ چالشها و فرصت ها (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی