دکتر مریم صنیع اجلال

دکتر مریم صنیع اجلال استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر مریم صنیع اجلال

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی نقش راهبردی موسسات پژوهشی در تقویت قدرت نرم ایران در نظام جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 30، شماره: 3
2 بین المللی سازی موسسات پژوهشی در ایران: بررسی روندها و چشم انداز (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 10، شماره: 1
3 بین المللی شدن آموزش عالی و آینده ی همگرایی کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 3
4 دیپلماسی علم و فناوری: راهبردی نو در توسعه کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 6، شماره: 3
5 راهبردهای ارتقا و توسعه همکاری های علمی بین المللی بر اساس نقش و جایگاه مراجع ملی وزارت عتف (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 11، شماره: 2
6 رویکردآینده پژوهانه درسیاستگذاری دانشگاه های صنعتی مبتنی برپویش محیطی روندهای جهانی آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 61
7 رویکردی میان رشته ای به نقش دیپلماسی در سیاستگذاری علم و فناوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 3
8 نظام جهانی شبکه ای و تحقق توسعه علمی و فناورانه در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 5
9 نقش و جایگاه بین المللی شدن در آیندة توسعه فناوری نانو در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 5، شماره: 1
10 همگرایی جهان اسلام و آینده تمدن اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مدل راهبردی توسعه فناوری جهت تحقق اهداف سندچشم انداز و برنامه چهارم توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش آینده پژوهی
2 همگرایی فنّاوری ها و آینده علوم پزشکی و سلامت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تولید دانش سلامتی در مواجهه با کرونا و حکمرانی در جهان پسا کرونا