مجید عطایی پور

 مجید عطایی پور

مجید عطایی پور

Majid Ataei pour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.