دکتر امین علیزاده

دکتر امین علیزاده عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

دکتر امین علیزاده

Dr. Amin Alizadeh

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) دانشنامه محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
2 اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطره ای بر رشد، عملکرد و بهره وری مصرف آب پسته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 4
3 اثر افزایش دی اکسیدکربن و رژیم کم آبیاری بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه عدس رقم کیمیا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 4
4 اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه فرنگی گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 3
5 اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 4
6 اثر توام رژیم های آبیاری و کود نیتروژن بر تغییرات رطوبتی خاک و عملکرد ذرت دانه ای با سامانه آبیاری قطره ای تیپ (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 3
7 اثر رژیم های مختلف آبیاری بر مقدار محصول و اجزاء عملکرد زیره سبز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 1
8 اثر رژﻳﻢ‌ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻴﺎرى ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻰ ﻣﺼﺮف آب زعفران در خراسان رضوی )ﻣﻨﻄﻘﺔ باخرز( (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 4
9 اثر عمق غرقابی بر تلفات تبخیر از سطوح شالیزاری (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
10 اثر عمق غرقابی بر دمای آب و خاک در شالیزار (مطالعه موردی: رشت) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
11 اثر کم آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 1
12 اثر کم آبیاری و شوری بر میوه انار رقم شیشه کپ (مطالعه موردی شهرستان فردوس، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 4
13 اثر کیفیت آب و مدیریت کاربرد آب شور در سیستم آبیاری قطر های بر عملکردو کارآیی مصرف آب در خربزه دیررس (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
14 اثر مقادیر آب آبیاری و کود پتاسیم بر رشد ریشه و اندام های هوایی ارقام سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
15 اثر مقادیر مختلف آبیاری روی تراکم طول ریشه و عملکرد ذرت دانه ای در آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 3
16 اثرات آبیاری با پساب بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
17 ارائه مدل پیش‌بینی ریسک خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک با روش‌های آماری تحت تأثیر تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 1
18 ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
19 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر پارامترهای اقلیمی و دوره های خشک و تر در صد سال آتی با تلفیق روش های وزن دهی عکس فاصله و عامل تغییر (مطالعه موردی زیرحوضه تهران-کرج) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 11، شماره: 2
20 ارزیابی الگوریتم سبال برای تخمین تبخیر- تعرق واقعی حوضه نیشابور-رخ با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 4
21 ارزیابی پتانسیل تامین آب آبیاری و ارزش کودی پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
22 ارزیابی توابع کاهش جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در گیاه چمن (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
23 ارزیابی داده های بارش زمینی، ماهواره GPM و MERRA (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشف رود) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 18
24 ارزیابی روش سیستم استنتاج فازی (Fuzzy Inference Systems) در تخمین عملکرد روزانه ذرت نشایی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 5
25 ارزیابی روش های مختلف تشعشعی و رطوبتی جهت برآورد تبخیر تعرق مرجع و اثرات خشکی هوا بر آن در استان گلستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 2
26 ارزیابی ریسک خشکسالی هواشناسی با استفاده از تکنیک زنجیره مارکوف و معرفی مدل پیش نگری دوره های آتی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 4
27 ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سی ساب، خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
28 ارزیابی عملکرد و شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران در استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های دمایی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 1
29 ارزیابی مرفولوژی ریشه ذرت تحت کود آبیاری با روش های قطره ای سطحی و زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
30 ارزیابی منابع آب زیر زمینی با استفاده از داده های ثقل سنجی ماهواره ای GRACE (مطالعه موردی: خراسان رضوی) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 3
31 ارزیابی و واسنجی روش های مختلف برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع در شرایط محدودیت داده های اقلیمی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
32 استفاده از سیستم های استنتاج فازی (FIS) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
33 استفاده از نمایه خشکی جهت بررسی تغییرات تبخیر-تعرق پتانسیل و پهنه بندی آن در ایران به منظور استفاده در برآورد نیاز آبی گیاهان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 1
34 اعتبارسنجی بازیابی های رطوبت خاک ماهواره مایکروویو اسموس (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
35 افزایش بهره وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 3
36 افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک باآشفتگی سریع (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
37 Evaluation of the Modified VegSyst Model to Simulate Growth, Nitrogen Uptake and Evapotranspiration of Pumpkin (Cucurbita pepo L.) Under Different Management Practices (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 4، شماره: 2
38 Sema and Its Related Spaces Effects on Framework, Architectural and Urban Spaces of Chalapioghlu Khangah (Zanjan,Iran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 2، شماره: 1
39 بازسازی دادههای بارش با استفاده از روشهای سنتی و زمینآماری مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 1
40 برآورد بهره وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه سازی سطح زیر کشت محصولات (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
41 برآورد تبخیر از مخزن سد دوستی با توسعه و کاربرد روشی جدید مبتنی بر بیلان انرژی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 4
42 برآورد شرایط گیاهی و نیاز آبی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در اقلیم نیمه خشک کرمان (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
43 برآورد میزان تابش خورشیدی با استفاده از محصولات دمای سطح زمین سنجنده MODIS و مدل شبکه عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
44 برآورد هدایت روزنه ای برگ های کدو تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از دمای برگ (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 32
45 بررسی اثر جزیره گرمایی شهری بر روند تغییرات ریزش های جوی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
46 بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمی کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 1
47 بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمیکمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا تحت شرایط تنش کمآبی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 5
48 بررسی اسنادی وضعیت منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران: تحلیل وضعیت موجود، آسیب شناسی و راه های برون رفت از چالشها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 1
49 بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
50 بررسی امکان سنجی استفاده از پایگاه داده AgMERRA برای ساخت داده های ناقص و گمشده موجود در داده های ایستگاه های سینوپتیک(مطالعه موردی: دشت مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
51 بررسی امکان کاهش اثر تغییر پارامترهای اقلیمی بر تولید ذرت دانه ای در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
52 بررسی انتقال نیترات از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری به منظور استفاده مجدد از پساب برای کشت ذرت علوفه ای (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب نیشابور) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 118
53 بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی(مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
54 بررسی تاثیر استفاده از آب، پساب و فاضلاب های شهری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه زبان گنجشک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 2
55 بررسی تاثیر استفاده از لجن فرآوری شده بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی محصول ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 2
56 بررسی تاثیر بخش تقاضای بازار آب بر الگوی کشت بهینه، درآمد کشاورزان و استفاده پایدار از منابع آب (محدوده مطالعاتی مشهد-چناران) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 5
57 بررسی تاثیر داده های هواشناسی غیر موجود و روش های تخمین آن ها در دقت برآورد تبخیر- تعرق مرجع و رتبه بندی معادلات در شرایط اقلیمی مختلف (مطالعه موردی استان های خراسان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
58 بررسی تامین امنیت غذایی براساس مفاهیم مبادله آب مجازی و رد پای بوم شناختی آب (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
59 بررسی تغییرات زمانی و مکانی دوره های خشک سالانه و فصلی در استان خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
60 بررسی تغییرات شاخص های حدی هواشناسی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
61 بررسی تغییرات ضریب زبری مانینگ در پیش بینی هیدرولیکی سیلاب (مطالعه موردی: اترک میانی) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
62 بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه سد کارده به روش آنالیز شدت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 2
63 بررسی خروجی مدلهای پیشبینی عددی تحت سناریوی RCP۴.۵ درپیشبینی خشکسالیهای هواشناسی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 6
64 بررسی خشک سالی با استفاده از دو شاخص خشکی دما- گیاه TVDINDVIوTVDILAI مبتنی بر تصاویر سنجنده MODIS در مقیاس منطقه ای (مطالعه موردی : استان خراسان شمالی ) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 3
65 بررسی دینامیکی استحصال آب از مه با نگرشی بر نظریه فرکتال (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
66 بررسی ردپای اکولوژیک آب و شاخص های آب مجازی در محصولات پسته و خرما در استان کرمان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 1
67 بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تعیین عمق بهینه آبیاری دو رقم پنبه تحت شوری های مختلف آب آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
68 بررسی عدم قطعیت گروهی مدل های گردش عمومی جو در شبیه سازی داده های هواشناسی (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک رشت) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 6
69 بررسی عوامل موثر بر اضافه برداشت کشاورزان از منابع آب زیرزمینی در دشت زاوه- تربت حیدریه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 4
70 بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت زعفران کاران برای بهره برداری از آب های زیرزمینی (مطالعه موردی دشت زاوه- تربت حیدریه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 5، شماره: 1
71 بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
72 بررسی مقادیر برگاب در آبیاری بارانی در دو گیاه سویا و گندم بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
73 بررسی موازنه آب خاک، تاریخ کاشت و عملکرد گندم با استفاده از مدل AquaCrop در شرایط دیم و آبیاری محدود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 14، شماره: 4
74 بررسی موازنه آب خاک، تاریخ کاشت و عملکرد گندم با استفاده از مدل AquaCrop در شرایط دیم و آبیاری محدود (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 14، شماره: 4
75 بررسی نوسان پذیری اقلیمی در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
76 بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 4
77 بهره برداری مجدد سازه های آبی تاریخی در مقایسه با احداث سازه های جدید آبی مشابه به روش AHP (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 6
78 بهره وری مصرف آب و انرژی در سامانه های مختلف آبیاری(مطالعه موردی ذرت بذری در کشت و صنعت جوین) در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 4
79 بهینه سازی بهره وری آب و کارایی انرژی در انتخاب الگوی کشت (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 6
80 پیش بینی تغییرات تبخیر واقعی سالانه در مناطق خشک با استفاده از چارچوب اصلاح شده بادیکو (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور-رخ) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 3
81 پیش بینی رطوبت نیمرخ خاک در سه مزرعه گندم با استفاده از مدل SWAP (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
82 پیش بینی مقدار تولید محصول ذرت علوفه ای بااستفاده از اطلاعات ماهواره ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 2
83 پیشبینی بارش و دمای متوسط ماهانه با استفاده از الگوهای پیوند از دور به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 3، شماره: 11
84 تاثیر آبیاری با فاضلاب بر عملکرد وکیفیت کاهو وبرخی ویژگی های خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 1
85 تاثیر آبیاری با فاضلاب بر عملکرد وکیفیت کاهو وبرخی ویژگی های خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 19
86 تاثیر تنش های کم آبیاری و شوری بر شاخص های فیزیولوژیک و عملکرد فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 3
87 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقه مشهد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 16، شماره: 3
88 تاثیر سطوح مختلف آبیاری و شوری بر شاخص های مورفولوژیک و کیفیت فلفل دلمه با سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 6
89 تاثیر کاربرد فاضلاب های شهری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک شور و کیفیت شیمیایی زه آب های خروجی از ستون های خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
90 تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر کارایی مصرف آب و شاخص های فیزیولوژیکی رشد گیاه دارویی حنا در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
91 تاثیر کیفیت آب بر فرسایش خاک (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 6، شماره: 6
92 تاثیر مقادیر آب و نیتروژن مصرفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری آب در دو روش کشت برنج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 2
93 تأثیر سیلیسیم بر ویژگی‌های کیفی و بیوشیمیایی گل رُز بریدنی در شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 9، شماره: 1
94 تئوری اکوسیستم (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 8، شماره: 8
95 تبخیر از دریاچه ها و مخازن سدها: برآوردهای بیلان انرژی، ارزیابی روش های تابش دما و روابط ترکیبی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 3
96 تبخیر از دریاچه ها و مخازن سدها: تحلیل حساسیت و رتبه بندی روش های موجود (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
97 تبخیر از دریاچه ها و مخازن سدها:توسعه الگوریتم سنجش از دوری بیلان انرژی آب و سطح مرجع (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 2
98 تحلیل حساسیت و ارزیابی مدل های فیزیکی و تجربی جذب آب ریشه در گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 3
99 تحلیل روند تغییرات تبخیر - تعرق گیاهی در شهرستان اصفهان (مطالعه موردی گندم) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 5
100 تحلیل موانع و چالش های مصرف بهینهآب در بخش کشاورزی نواحی روستایی شهرستان گنبد کاووس (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 18، شماره: 1
101 تحلیل و توسعه ی روش تعیین ساعت کارکرد مجاز چاه های کشاورزی در استانخراسان رضوی (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
102 تخمین اجزای بیلان آب در مقیاس مزرعه با استفاده از مدل شبیه سازی SWAP (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
103 تخمین تابع تولید و کارآیی مصرف آب در گیاه بادمجان تحت شرایط آبیاری قطره ای و کود نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 5، شماره: 1
104 تخمین و مقایسه میزان آب آبی و سبز با استفاده از مدل های SWAT وSWAT-MODFLOW در حوضه آبریز نیشابور (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 4
105 تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی دشت فریمان- تربت جام با رویکرد مدیریتی در سطح مزرعه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 3
106 تعیین آغاز فصل تابستان در ایران براساس پرش ناگهانی شمال سوی جت جنب حاره بر روی خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 20
107 تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد-چناران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
108 تعیین تابع برتر آب – شوری - عملکرد در دو رقم پنبه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
109 تعیین عوامل موثر بر توابع تولید اقلیمی جو دیم و تحلیل حساسیت آن در مناطق سرد و نیمه سرد استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 3، شماره: 2
110 تعیین مکان مناسب جهت جمعآوری رواناب باران در یک حوضه؛مطالعه موردی: حوضه آبخیز دوآبی کلات (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 5، شماره: 3
111 تعیین مناسب ترین شاخص برآورد تنش گرمایی-رطوبتی بر تولید شیر روزانه در یک گاوداری بزرگ صنعتی در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 9، شماره: 4
112 تکثیر Glomus intraradices و تهیه مایه تلقیح آن قارچ به روش کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 20، شماره: 2
113 توابع تولید برای برآورد عملکرد دانه گندم دیم در مناطق سرد و نیمه سرد استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 27، شماره: 1
114 توسعه یک مدل پیش بینی ریسک خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 6
115 تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
116 چارچوب دستیابی به سیاست های مدیریت مطلوب مشارکتی-راهبردی آب (مطالعه موردی : حوضه آبریز کشف رود (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 6
117 چارچوب مشارکت کنشگران در فرآیند تصمیم سازی مدیریت آب (مطالعه موردی: حوزه آبریز کشف رود) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
118 رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 2
119 ریز مقیاس کردن زمانی و مکانی تبخیر-تعرق واقعی تصاویر لندست و مودیس (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 5
120 ریسک تولید گندم پائیزه متاثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 17
121 شبیه سازی حرکت آب و توزیع مجدد رطوبت در خاک در آبیاری قطره ای توسط مدل Hydrus 2D/3D (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
122 شبیه سازی عملکرد گندم در شرایط دیم کامل و آبیاری تکمیلی و ارائه سناریوهای برتر مدیریتی در بالادست حوضه آبریز کرخه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 4
123 شبیه سازی عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل گیاهی آکواکراپ، مطالعه موردی ایستگاهتحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 5
124 شناسایی عوامل موثر بر تقاضای آب در سطح خرد با رویکرد بهبود استفاده از آب (محدوده مطالعاتی مشهد ـ چناران) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 2
125 صحت سنجی داده های دما و بارش شبیه سازی شده توسط اجرای منفرد و گروهی پنج مدل AOGCM برای منطقه شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
126 کارایی صافی درشت دانه با جریان افقی در ارتقای کیفیت پساب خروجی و احتمال بازیافت آن برای کشاورزی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 115
127 کاربرد روش تسریع به منظور بهبود هم گرایی حل گرهای غیرخطی در حل معادله ریچاردز به روش حجم محدود (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 4
128 کاهش میزان کدورت (HRF) ارزیابی عملکرد و بهینهسازی صافی درشتدانه با جریان افقی و ذرات معلق جریان خروجی از تصفیهخانه فاضلاب برای استفاده در کشاورزی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 2
129 کمی کردن تنش ناشی از فعالیت های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 1
130 ماهیت و دامنه تغییرات واکنش گیاهان نسبت به آلودگی هوا (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 8، شماره: 8
131 مبادله آب مجازی به منظور بهبود بهره وری در مصرف آب (مطالعه موردی استان کرمان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 2
132 محاسبه میزان فرابرآورد تبخیر- تعرق مرجع با استفاده از داده های ایستگاه های هواشناسی غیرمرجع در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 2
133 محاسبه میزان فرابرآورد تبخیر- تعرق مرجع با استفاده از داده های ایستگاه های هواشناسی غیرمرجع در ایران۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 6، شماره: 2
134 مدل سازی SARIMA بارندگی های فصلی(مطالعه موردی: الگوسازی و پیش بینی بارندگی در استان خراسان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 1، شماره: 3
135 مدل سازی تبخیر- تعرق چمن تحت شرایط غیر استاندارد با استفاده از سیستم های استنتاج فازی (Fuzzy Inference Systems) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
136 مدل سازی یکپارچه آب سطحی و زیرزمینی در مناطق متکی بر سیستم کشاورزی آبی با استفاده از مدل SWAT-MODFLOW (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 4
137 مدلسازی تقاضای آب خانگی شهر مشهد بر اساس مدل رگرسیون فازی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
138 مدیریت آبیاری تکمیلی گندم دیم در زمان بروز خشکسالی با استفاده از شاخص رطوبت محصول (CMI) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
139 مطالعه خصوصیات کمی و کیفی گیاه عدس (رقم بیله سوار) تحت تاثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
140 مقایسه تبخیر- تعرق مرجع پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو- ۵۶ در بازه زمانی ساعتی در ایستگاه هواشناسی فریمان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
141 مقایسه دو مدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG و ASD در پیش بینی بارش و دما تحت شرایط تغییراقلیم و در وضعیت های آب و هوائی متفاوت (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 2
142 مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (HadCM۳, CGCM۲) در پیش بینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه کشف رود) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
143 مقایسه عملکرد و کیفیت محصول گوجه فرنگی در دو روش آبیاری قطره ای و جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 4
144 مقایسه عملکرد و کیفیت محصول گوجه فرنگی در دو روش آبیاری قطره ای و جویچه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 13
145 مقایسه فراسنج های دمایی اندازه گیری شده در شالیزار و ایستگاه هواشناسی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
146 نگرشی نوین بر هیدرولوژی کلاسیک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 4
147 واکاوی اسنادی فناوری های نوین آبیاری و آب کشاورزی در جهان و امکان بومی سازی آن ها در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب و انرژی (چالش های فراروی بخش کشاورزی) (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
2 آشکارسازی تغییرات مخاطره خشکسالی هواشناسی تحت تاثیر تغییر اقلیم مطالعه موردی: زیر حوضه افین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
3 اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطرهای بر رشد، عملکرد و بهره وری مصرف آب پسته (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
4 اثر سیستمهای آبیاری قطره ای (سطحی- زیرسطحی) و کود آبیاری بر توسعه ریشه ذرت (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
5 اثر مقادیر مختلف آب و کود ازت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
6 ارائه چارچوبی یکپارچه جهت تخصیص سفارش ها، تعیین رویکرد پرداخت و زمان بندی و مسیریابی محموله ها درشبکه حمل ونقل بین وجهی سبز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 ارزیابی تأثیر سناریوهای مدیریتی بر منابع آب دشت مشهد- چناران با استفاده از مدل WEAP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
8 ارزیابی درجه تحمل به خشکی لاین های جدید گندم مناطق سرد به تنش رطوبتی آخر فصل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
9 ارزیابی روشهای افزایش عملکرد و بهره وری آب گندم با استفاده از گزینه های مدل SWAP مطالعه موردی: دشت نیشابور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
10 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی برای مصارف شرب و کشاورزی (مطالعه موردی: آبخوان دشت یزد اردکان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
11 استفاده از فاضلاب تصفیه شده خانگی در آبیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
12 امکان سنجی استفاده از سیستمهای آبیاری قطره ای در کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
13 بررسی آگاهی دانشجویان از مسائل زیست محیطی و روش های ارتقاء این دانش در بین آنها (مطالعه موردی دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 بررسی آگاهی دانشجویان از مسایل زیست محیطی و روشهای ارتقاء این دانش در بین آنها (مطالعه موردی دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی اثر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات مورفولوژی ابریشم مصری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
16 بررسی اثر توسعه کشاورزی بر منابع آب دشت مشهد با نرم افزار WEAP (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
17 بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف گیاه دارویی کینوا (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
18 بررسی اثر مقدار آب و پلیمر سوپر جاذب روی سبز شدن و محتوای نسبی آب چمن (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 بررسی اثرات کمآبیاری و تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه ابریشم مصری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
20 بررسی استفاده مجدد از فاضلاب خام و پساب تصفیه شده بر هدایت هیدرولیکی بافتهای مختلف خاک (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
21 بررسی الگوهای بزرگ مقیاس اقلیمی موثر بر پارامترهای بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
22 بررسی امکان آلودگی انگلی خاک در اثر استفاده از فاضلاب تصفیه شده (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
23 بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
24 بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب شهری (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
25 بررسی باند عدم قطعیت پارامترهای اقلیمی: راهی به سوی ایجاد فضای تصمیم منطقی در بررسی اثرات تغییر اقلیم (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
26 بررسی تاثیر آبیاری طولانی مدت با پساب تصفیه‏خانه پرکند آباد مشهد بر روی شوری و نمکهای محلول خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
27 بررسی تاثیر رقیق کردن پساب بر کاهش اثرات زیستمحیطی استفاده مجدد از آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
28 بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی فاضلاب شهری در اثر عبور از خاک (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
29 بررسی حقوقی قوانین صدور پروانه حفر و بهرهبرداری چاهها در مناطق ممنوعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
30 بررسی درصد انتقال برخی عناصر به عمق یک خاک لو مشنی پس از کاربرد فاضلا بخام و پساب در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب از طریق ستو نهای خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
31 بررسی دقت داده های سنجش از دور در تعیین مقادیر ماهانه و فصلی بارش (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
32 بررسی ردپای اکولوژیک آب در بخش کشاورزی در استان کرمان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
33 بررسی و تحلیل میزان آب مجازی محصولات استراتژیک خرما و پسته در استان کرمان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
34 بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چندمخزنی منابع آب بااستفاده از الگوریتم چندهدفه PSO(مطالعه موردی:سدهای استور و پیرتقی در حوضه آبریز قزل اوزن) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
35 بهینه سازی سیستم های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی در حوضه اترک (دریافت مقاله) اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
37 پهنه بندی سیلاب و تعیین حد حریم و بستر رودخانه (مطالعه موردی:رودخانه عمارت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
38 پیش بینی آماری بلندمدت بارش فصلی شهر مشهد توسط سیستم فازی-احتمالاتی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
39 پیش بینی تغییرات اقلیمی در حوضه کشف رود استان خراسان طی سه دوره آماری 2039-2010، 2069 -2040 ، 2099 - 2070 میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری (ASD) خروجی مدل Had CM3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
40 پیش بینی تغییرات فصلی و ماهانه پارامترهای اقلیمی در دو افق آتی مطالعه موردی:ایستگاه سینوپتیک رشت (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
41 پیشبینی آماری بلندمدت بارش فصلی شهر مشهد توسط شبکههای عصبی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
42 تاثیر پارامترهای الگوریتم PSO در طراحی بهینه سیستم های توزیع آب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 تاثیر تخلیه فاضلابهای شهری بر کیفیت شیمیایی زه ابهای خروجی و برخی خصوصیات شیمیایی یک خا ک شور در شرایط غرقاب پیوسته و متناوب (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
44 تاثیر کاربرد فاضلاب شهری بر مقدار دو فلز سنگین نیکل و کادمیم در زه ابهای خروجی از دو خاک با ویژگیهای شیمیایی متفاوت در شرایط غرقاب پیوسته و متناوب (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
45 تاثیر کم آبیاری و شوری آب بر ریشه و عملکرد فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
46 تاثیر کم آبیاری و شوری بر کمیت و کیفیت میوه فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
47 تأثیر اختلاف درجه حرارت شبانه روز بر عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
48 تأثیر تخلیه فاضلاب شهری در یک خاک شور بر کیفیت لایه های آبدار زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
49 تأثیر تغییر اقلیم بر وقایع حدی بارندگی در شرایط عدم قطعیت؛ گذار از مقیاس جهانی به منطقه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
50 تأثیر عوامل مختلف اقلیمی بر عملکرد زعفران در مشهد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
51 تأثیر کم آبیاری و شوری بر شاخص های مورفولوژیکی فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
52 تحلیل پایداری منابع آب حوضه آبریز نیشابور با استفاده از شاخص های کاربردی مدیریت آب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
53 تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد - چناران (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
54 تنش همزمان شوری و خشکی در گیاه چمن (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
55 توسعه ای پایدار در منابع آب و محیط زیست حوضه اترک (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
56 توسعه پایدار و محیط زیست حوضه آبریز اترک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
57 توسعه شاخص کمبود رطوبت خاک با استفاده از داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
58 چارچوب مشارکتی جهت دستیابی به چشم انداز مشترک در مدیریت آب (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
59 حل تحلیلی توزیع تنش برشی در اتصال تک لبه تحت بارگذاری خمشی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
60 خصوصیات فیزیومورفولوژیک چمن تحت تنش همزمان (شوری و خشکی) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
61 دفع فاضلاب در خاک و تاثیر آن بر کیفیت آبهای زیر زمینی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
62 روندیابی کیفی رودخانههای سلیمان تنگه، کردخیل، ریگچشمه مازندران بکمک آزمون ناپارامتری من کندال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
63 شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه کشت دوم از دیدگاه کشاورزان استان گیلان مورد: شهرستان آستانه اشرفیه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
64 عملکرد و خصوصیات هیدرولیکی انواع قطره چکانها در فشارها و دماهای مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
65 عملکرد وکارایی مصرف آب لاین های جدید گندم مناطق سردبه تنش رطوبتی آخر فصل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
66 کاربرد پساب در کشاورزی ، فرصتها و چالشها (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
67 کاربرد منابع آب غیرمتعارف در کشاورزی: پتانسیل کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری به عنوان یک منبع آب آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
68 محاسبه تبخیر و تعرق روزانه گیاه مرجع و مقایسه آن با مقدار اندازه گیری شده توسط لایسیمتر الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
69 مدل بهره برداری مخزن با رویه جیره بندی و کاربرد آن در تهیه منحنی فرمان سد دوستی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
70 مدل بهره برداری مخزن با رویه جیره بندی و کاربرد آن در تهیه منحنی فرمان سد دوستی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
71 مدیریت آب در زراعت دیم،چالشها و امیدها (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی
72 مدیریت منابع آب های زیر زمینی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
73 مروری بر مراحل مختلف مدل سازی شبکه های عصبی برای کاربرد در پیش بینی پارامترهای منابع آب با تاکید بر آبهای زیر زمینی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
74 مطالعه پتانسیل اثرات تبخیر و بادبردگی بر کارایی سیستمهای آبیاری بارانی در دشتهای کشاورزی استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
75 مطالعه عدم قطعیت پارامترهای مدل گیاهی vsm گندم زمستانه با استفاده از روش بیزی در مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
76 مطالعه فرسایش فرسایندگی باران در منطقه مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش و رسوب
77 معرفی شاخص مدیریت توجه برای بهبود مصرف آب در زراعت آبی و دیم (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
78 مقایسه الگوریتم های PSO و GAدر طراحی بهینه شبکه های توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر جنگل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
79 مقایسه عوامل اجتماعی و اقتصادی و فنی موثر بر اضافه برداشت از منابع آب زیر زمینی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
80 مقایسه کاربرد روش های فراکاوشی در بهینه سازی سیستم های چند مخزنی و چند هدفه منابع آب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
81 مقایسه و اصلاح روشهای تعیین نیاز آبی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
82 مکانیزیم عرضه و تقاضای حوضه اترک از دیدگاه توسعه پایدار منابع آب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
83 هیدرولوژی زیر سطحی، حلقه گم شده روش های تخمین تبخیر و تعرق بر مبنای سنجش از دور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران