پروفسور ابراهیم صالحی عمران

پروفسور ابراهیم صالحی عمران استاد، برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

پروفسور ابراهیم صالحی عمران

Prof. ebrahim salehi omran

استاد، برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزادی علمی در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 7، شماره: 15
2 آسیب شناسی مدیریت آموزش های مهارتی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 2، شماره: 8
3 آموزش شایستگی های کانونی در برنامه درسی به عنوان رویکرد جدید برای ایحاد ارتباط در مطالعات میان رشته ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 5، شماره: 10
4 ادامه تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی یا اشتغال دربازار کار (بررسی دیدگاه های نظری) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 3، شماره: 3
5 ارائه مدل توسعه دانشگاه کارآفرین در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 76
6 بازار و منافع گسترده آموزش عالی در ابعاد فردی و اجتماعی در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 3
7 بحران کووید ۱۹ یک فرصت برای تحول آموزش پزشکی (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 15، شماره: 2
8 بررسی ارتباط کیفیت زندگی و عملکرد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان و ارائه مدل پیش بین، ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 5، شماره: 3
9 بررسی الزامات تامین و تنوع بخشی منابع مالی دانشگاه های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 7، شماره: 19
10 بررسی تاثیرآموزش های دانشگاهی در پرورش ویژگی های کار آفرینی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 2، شماره: 1
11 بررسی شایستگی های کانونی در برنامههای آموزش های فنی و حرفه ای مروری بر مباحث نظری و تجربیات کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 1، شماره: 1
12 بررسی عوامل موثربر سرمایه اجتماعی دانشجویان: گامی به سوی توسعه اجتماعی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 3
13 بررسی مشکلات اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از نظر مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری دوره: 3، شماره: 1
14 بررسی مقایسه ای مولفه های فرهنگ کار در کتاب های درسی دوره ابتدایی و روش تدریس مربیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 8، شماره: 1
15 بررسی میزان به کارگیری عناصر برنامه درسی سازنده گرا در آموزش عالی: یک مطالعه ترکیبی ( مورد مطالعه: دانشگاه شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 7، شماره: 14
16 بررسی نقش یادگیری های غیر رسمی در پرورش شایستگی های کلیدی در محیط های آموزش عالی وشغلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 13، شماره: 51
17 بررسی و شناسایی شایستگیها ومهارتهای اشتغالزای زنان درصنعت مطالعه موردی: شرکت فولادمبارکه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 57
18 بررسی ویژگی های سیستم مدیریت در مدارس متوسطه ایران از دیدگاه مدیران و دبیران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 1
19 تحلیل پراکندگی رشته ها و شرایط پذیرش پذیرفته شدگان دوره دکتری آموزش عالی در ایران (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 13، شماره: 3
20 تحلیل جایگاه مهارت آموزی در سند نقشه جامع علمی کشور (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 11، شماره: 1
21 تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه ششم ابتدایی بر مبنای مولفه های آموزش گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 8، شماره: 29
22 تحلیل محتوای کتاب‌های درسی فنی‌و‌حرفه‌ای از نظر میزان توجه به شایستگی‌های حرفه‌ای در ایران در سال 1398 (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 16، شماره: 46
23 تعیین میزان تنوع ماموریتها در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 9، شماره: 20
24 تفکر انتقادی حلقه مفقوده نظام آموزش عالی: بررسی مهارت تفکر انتقادی دانشجویان و چگونگی آموزش آن از سوی اساتید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 27
25 رابطه بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی در بین دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان کردکوی با تأکید بر نوع شبکه های مجازی (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 5، شماره: 1
26 رابطه بین شایستگی های کانونی و حرفه ای دانشجویان کشاورزی و ساختار اجتماعی آموزش با نقش میانجی انگیزه تحصیلی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
27 رویکردهای نوپدید در برنامه ریزی آموزش عالی و گسست هویت های آکادمیک (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 11، شماره: 2
28 ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 17، شماره: 1
29 شناسایی شاخص های دانشگاه کارآفرین و ارائه الگویی برای دانشگاههای دولتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 9، شماره: 19
30 شناسایی عوامل موثر بر انتخاب رشته دانش آموزان رشته فنی و حرفه ای از دیدگاه ذی نفعان (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 7، شماره: 28
31 شناسایی موانع توسعه اکوسیستم دانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 6، شماره: 4
32 شناسایی نیازهای دانشجویان کشاورزی در زمینه شایستگی های حرفه ای براساس مدل بوریج و رابطه آن با ساختار اجتماعی آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
33 شناسایی نیازهای دانشجویان کشاورزی در زمینه شایستگی های حرفه ای براساس مدل بوریج و رابطه آن با ساختار اجتماعی آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
34 شناسایی و اولویت بندی موانع و چالش های اجرای خط مشی های آموزش عالی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 6، شماره: 13
35 طراحی الگوی توسعه شایستگی ها برای رشته مهندسی عمران با توجه به نیازهای بازار کار (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 23، شماره: 89
36 طراحی الگوی حرفه گرایی در دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 12، شماره: 3
37 طراحی الگوی مشاوره حرفه ای در دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 10، شماره: 3
38 طراحی الگویی به منظور بازسازی سیستم دانشگاهی در علوم تربیتی، با تاکید بر رویکرد اشتغال زایی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 11، شماره: 41
39 طراحی مدل چابکی فرهنگی اعضاء هیئت علمی دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 12، شماره: 4
40 مدل سازی ساختاری تفسیری مولفه های سیاست گذاری مبتنی بر شواهد در سیستم آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 13، شماره: 1
41 مدل شایستگی های حرفه ای دانشجویان کشاورزی از دیدگاه خبرگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 55
42 مسئولیت پذیری دانشگاه و نهادینه کردن ویژگی های انسان کامل در دانشجویان (مورد بررسی: دانشگاه مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 3، شماره: 6
43 مطالعه عوامل موثر و زمینه ساز اجرای خط مشی های آموزش عالی در ایران (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 10، شماره: 2
44 واکاوی موانع مدیریت معنوی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی رسانه های دیداری – شنیداری و نرم افزارهای آموزشی در مدارس ابتدایی آمل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
2 آسیب شناسی فعالیت های بهسازی منابع انسانی بر اساس عوامل رفتاری و محیطی مدل سه شاخگی (مورد مطالعه بیمارستان فاطمه زهرا ساری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
3 آسیب شناسی فعالیت های بهسازی منابع انسانی بر اساس عوامل ساختاری مدل سه شاخگی(مورد مطالعه بیمارستان فاطمه زهرا ساری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
4 آموزش مبتنی بر شایستگی در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
5 آموزش مهندسی با رویکرد ارتباطی بین سرمایه فرهنگی و ظنریه ی کوانتوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)
6 اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی در سالمندان شهرستان بابل (دریافت مقاله) نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت
7 اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر تاب آوری در سالمندان شهرستان بابل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
8 اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مولفه های بهزیستی روانشناختی در زنان مطلقه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
9 اثربخشی دوره های آموزش جهاد کشاورزی استان قم بوسیله نرم افزار جام (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
10 الگوی نوآورانه آموزشی بر مبنای الگوی شایستگی CDIO : گامی جهت آموزش الکترونیک با کیفیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی
11 Evaluating the Effectiveness of Virtual Social Networks on Key Skills of Students at Mazandaran University (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
12 The Effectiveness of Group Reality Therapy on Psychological well-being of elderly city of Babol (دریافت مقاله) نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت
13 بازنگری در برنامه های درسی آموزش فنی وحرفه ای با تاکید برمهارت های اشتغال زا (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
14 بازنگری کارکردهای آموزش عالی در ایران با تعبیر جدید از مفهوم کیفیت آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
15 بررسی ابعاد مدیریت معنوی در دانشگاه های استان مازندران در جهت ارائه مدل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
16 بررسی ارتباط اخلاق حرفه ای و کارآفرینی و ضرورت آموزش اخلاق حرفه ای در کارآفرینی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
17 بررسی تحلیلی ارتباط بین یادگیری کوانتومی و افزایش خلاقیت در درس ریاضیات (دریافت مقاله) همایش کشوری آموزش ریاضی در ابتدایی
18 بررسی تناسب رشته های تحصیلی درفرایندگسترش وآمایش آموزش عالی مطالعه موردی:دانشگاه شمال کشور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران
19 بررسی جایگاه خلاقیت در روش تدریس معلمان (مطالعه موردی: معلمان دوره ابتدایی قائم شهر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
20 بررسی چالش های دانشجویان دختردرکارورزی بر اساس سه متغیردانش،نگرش و مهارت مطالعه موردی دانطجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (دریافت مقاله) همایش ملی کارآموزی؛ دریچه ای بسوی ارتباط موثر صنعت و دانشگاه
21 بررسی دیدگاه های انتقادی در آمایش آموزش عالی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران
22 بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و رهبری توانمند ساز در مدارس استان مازندران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
23 بررسی رابطه رسانه های دیداری- شنیداری و نرم افزارهای آموزشی بر کیفیت تدریس توسط معلمان ابتدایی شهرستان آمل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
24 بررسی رابطه سبک های تفکر با نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری سازمان آموزش و پرورش استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
25 بررسی روابط دانشگاه و صنعت در ایران: مطالعه تطبیقی با توجه به تجربیات کشورهای موفق (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی
26 بررسی سیاست پذیرش دانشجوی بومی در دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی
27 بررسی ضرورت توجه به آموزش مسایل جهانی به عنوان یکی ازاهداف آموزش جهانی درکتابهای درسی دوره ی ابتدایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
28 بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش و برنامه ریزیآموزشی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران
29 بررسی مقایسه ای تاثیر برنامه تحولی مدارس پژوهش محور بر ارتقای کیفیت آموزشی مدارس شهرستان قایمشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
30 بررسی موانع طرح همیارمشاور در مدارس شهر چمستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران
31 بررسی میزان اثربخشی مؤلفه های تفکرانتقادی در برنامه درسی پایه پنجم وششم دوره ابتداییشهرستان قائمشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
32 بررسی نظری اثرات سرمایه اجتماعی برتوسعه و گسترش خوشه های صنعتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
33 پیاده سازی شایستگی های اشتغال پذیری در برنامه های درسی آموزش عالی مهارت محور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
34 تاثیرآموزشهای جهانی دررشد حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
35 تاملی بر تکنیکهای شناختی رفتاری و روشهای تدریس شناختی و فراشناختی در مدیریت آموزش عالی هزاره سوم (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
36 تبیین مبانی نظری توسعه اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
37 تبیین مولفه های اساسی برنامه ی درسی برای ایجادو توسعه ی مهارتهای اشتغال زای بازار کار دراقتصادجهانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
38 تبیین مهارتهای اشتغال زای بازارکار باتوجه به اقتصادجهانی دربرنامه ی درسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
39 تجزیه وتحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ی آموزش ابتدایی برمبنای مؤلفه های خلاقیت به عنوان یکی از راههای پرورش خلاقیت دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
40 تحلیلی بر نقش فناوری های نوین در توسعه پایدار نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار
41 تعیین عوامل موثر بر سلامت سازمانی دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران
42 توسعه پایدار در علوم تربیتی با نگاه ویژه به سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
43 جهانی شدن وافت کیفیت درآموزش: نگاهی برچالشهای پیش روی موسسات آموزش عالی خصوصی ایران درارتقاء کیفیت (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
44 چابکی فرهنگی رهیافتی نو جهت ارزیابی شایستگی های معلمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
45 چالش های آموزش عالی همگانی شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
46 چرایی و چیستی آموزش سلامت در کتابهای درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
47 دانشگاه پژوهشی یک ضرورت برای سرمایه گذاری در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی
48 سرمایه اخلاقی در دانشگاه سنجش و شناسایی مؤلفه های شایستگی با نگاه ویژه به اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
49 سیاست پژوهی؛ پلی بین سازندگان دانش و سیاستگذاران (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
50 سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران و دستاوردهای آن دربرنامه ریزی آموزش عالی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران
51 سیستم کارورزی دانشگاه فرهنگیان: قوت، ضعف ، فرصت ، تهدید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
52 شکاف دیجیتالی و تاثیر آن در زندگی و آموزش: نظریه ها و دیدگاه ها (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
53 شناسایی عوامل محبوبیت مدرسه و رابطه آن با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
54 شناسایی عوامل محبوبیت مدرسه و رابطه آن با فرایند یاددهی _ یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
55 شناسایی عوامل محبوبیت مدرسه و رابطه با با فرایند یاددهی و یادگیری از دیدگاه دبیران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
56 شناسایی میزان اثربخشی موسیقی بر یادگیری خودراهبر دانش آموزان مقطع ابتدایی (مطالعه موردی شهرستان آمل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
57 شناسایی و رتبه بندی عوامل فردی موثر بر یادگیری غیر رسمی معلمان مقطع ابتدایی (مطالعه موردی: شهرستان ساری) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
58 شناسایی و رتبه بندی عوامل محیطی موثر بر یادگیری غیر رسمی معلمان مقطع ابتدایی (مطالعه موردی: شهرستان ساری) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
59 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در اداره استاندارد کرج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
60 مسئله اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی وضرورت توجه به مهارت های اشتغال زای بازارکاردرطرح آمایش آموزش عالی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران
61 مقایسه رضایت شغلی، هوش هیجانی و بهزیستی روان شناختی پرستاران اورژانس و کارکنان اداری بیمارستان رازی قایم شهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
62 مقایسه عوامل محبوبیت مدرسه در مدارس دولتی و نمونه دولتی و رابطه آن با فرایند یاددهی _ یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
63 موانع پیش روی برنامه کارآفرینی در دانشگاه (تحلیل موردی دانشگاه مازندران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
64 مهارت آموزی، توسعه سرمایه انسانی و اشتغال (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
65 نقش شبکه اجتماعی مجازی بر شایستگی کانونی دانشجویان دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
66 نقش هوش اخلاقی مدیران بر استرس شغلی معلمان دوره متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه