اکبر حاجی زاده مقدم

 اکبر حاجی زاده مقدم دانشیار

اکبر حاجی زاده مقدم

Akbar Hajizadeh Moghaddam

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر 8 هفته تمرین استقامتی با مدت های مختلف بر سطوح فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در پلاسمای موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 10
2 اثر چهار و هشت هفته تمرین استقامتی منظم بر برخی شاخص های انعقادی موش های صحرایی نر در دوران بلوغ (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
3 اثر حفاظتی استاگزانتین بر سطوح اوره و کراتینین و تغییرات بافتی کلیه به دنبال مسمومیت ناشی از کادمیوم در موش سوری نر (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 28، شماره: 5
4 اثر حفاظتی چهار هفته تمرین روی نوار گردان همراه با مصرف مکمل ویتامین 3Dبر سطح عامل رشد عصبی در جسم مخطط موش های پارکینسونی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 29
5 اثر هشت هفته تمرین استقامتی با مدت های مختلف بر سطوح عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در هیپوکامپ موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 3، شماره: 6
6 Identification, determination, and study of antioxidative activities of hesperetin and gallic acid in hydro-alcoholic extract from flowers of Eriobotrya japonica (Lindl.) (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 4، شماره: 4
7 تاثیر برهمکنش تمرینات استقامتی تداومی و تزریق هموسیستیین بر پراکسیداسیون لیپیدی و دستگاه ضداکسایشی مغز موش های نر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
8 تاثیر تمرینات با شدت متوسط بر مالون دی آلدهید و فاکتور نروتروفیک مشتق ازمغز در هیپوکمپ موش های در معرض استات سرب (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 10
9 مقایسه اثرات درمانی سیلیمارین و نانوسیلیمارین بر مسمومیت کبدی القاء شده با نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 23، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Anti-Autism Potential of Hypercin Using Surface Decorated Multi-Walled Carbon Nanotubes (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب
2 اثر عصاره سیر و -Nاستیل سیستیین بر روی سطح پراکسیداسیون لیپید ناشی از مصرف فنوالریت در سرم موش صحرایی نر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
3 اثر نانوکورکومین بر سطح هورمون انسولین در موش سوری دیابتی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
4 اثرات پیشگیرانه هسپرتین بر افسردگی در مدل ایسکمی مغزی فراگیر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور
5 اثرات نانو استایرن و نانونقره بر عملکرد کلیه در موش نر (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
6 Comparison the Effects of Hesperetin and Hesperetin-NPs on Gene Expression and Microglia Activities Following Demyelination Process in Focal Demyelination Model of Multiple Sclerosis (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب
7 Dextran- Curcumin Downregulates Tumor Necrosis Factor-α and Interleukin-6 Expression and Protects Rat Brains Against Global Ischemia (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب
8 Effect of Nano Phytosome Curcumin on Anxiety Disorders in the Animal Model of Schizophrenia (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی علوم اعصاب (نوروتکنولوژی و نقشه برداری مغزی)
9 Investigation of sumac anti-anxiety effect on animal model of autism by open filed test (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
10 Silymarin-Loaded Chitosan Nanoparticles Attenuate Anxiety-Like Behaviors in A Mice Model of Schizophrenia Induced by Ketamine (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب
11 Sumac extract improves learning disorder in the animal model of autism (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
12 The protective role of gallic acid nano phytosome on recognition memory impairment in prenatal valproic acid-induced rat model of autism (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
13 بررسی اثر حفاظتی سیلیمارین و نانوکریستال آن بر آسیب کبدی ناشی از نانو دی اکسید تیتانیوم در موشصحرایی نر (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
14 بررسی اثر حفاظتی عصاره گیاه مریم گلی بر بافت پانکراس موش های صحراییمسموم شده با دیازینون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
15 بررسی اثر هسپرتین و نانو هسپرتین بر میزان بهبود افسردگی القاء شده با کتامین در مدل حیوانی موش های اسکیزوفرنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران
16 بررسی اثر هسپرتین و نانوکریستال هسپرتین بر اختلالات حافظه و یادگیری القاء شده با 6 هیدروکسی دوپامین در هیپوکامپ مدل حیوانی پارکینسونی (دریافت مقاله) ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
17 بررسی اثرات هسپرتین و نانوکریستال آن بر اختلالات تعادلی حرکتی در مدل موش پارکینسونی (دریافت مقاله) ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
18 بررسی فعالیت های انتی اکسیدانتی و انتی همولیتیک حاصل از استخراج هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
19 بررسی میانکنش بین مورفین و سیستم گابایرژیک هیپوکامپ پشتی بررفتارهای شبه اضطرابی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
20 توانایی رژیم نانوکورکومین در مقابله با استرس اکسایشی ناشی از دیابت در بافت کلیه ی موش (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
21 میانکنش سیستم های مورفینرژیک و گابایرژیک در هسته BLA بر رفتارهای شبه اضطرابی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران