دکتر عبدالمجید لیاقت

دکتر عبدالمجید لیاقت استاد گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده آب و خاک، دانشگاه تهران، ایران.

دکتر عبدالمجید لیاقت

Dr. Abdol Majid Liaghat

استاد گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده آب و خاک، دانشگاه تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تدوین معادلات حساسیت هیدرولیکی مدول های تیغه ای و بررسی اثر تغییرات کمی شاخص حساسیت در شرایط بهره برداری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 3
2 تدوین معادلات حساسیت هیدرولیکی مدول های تیغه ای و بررسی اثر تغییرات کمی شاخص حساسیت در شرایط بهره برداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 29
3 «بانکداری اجتماعی آب»، بازتعریف رژیم های حکمرانی آب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 4
4 ۰ارزیابی مدل آگروهیدرولوژیکی SWAP در برآورد نوسانات سطح ایستابی و شدت جریان زهکشی زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 2
5 آنالیز عملکرد آبیاری و بیلان آب در سطح شبکه آبیاری (مطالعه موردی : شبکه حمودی خوزستان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
6 اثر آب زیر زمینی کم عمق و شور روی رشد و زیست توده برنج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 4
7 اثر آبیاری کامل و یک در میان جویچه ای بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کارآیی مصرف آب گوجه فرنگی (Super Strain B) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
8 اثر استفاده از آب آلوده به فلز سرب با آبیاری سطحی و زیرزمینی بر عملکرد و جذب آن توسط گیاه ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 1
9 اثر بیوچار ذرت علوفه ای و کود اوره بر ویژگی های شیمیایی خاک و عملکرد فلفل دلمه ای تحت شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 3
10 اثر توام تنش شوری و خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در شرایط مزرعهای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 34، شماره: 1
11 اثر سطوح مختلف آبیاری و کود بر بهره وری آب و نیتروژن در کاهو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 35، شماره: 1
12 اثر سطوح مختلف تنش آبی در دو سامانه آبیاری قطره ای نواری سطحی و زیرسطحی بر عملکرد و بهره وری آب ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 2
13 اثر شوری محلول خاک بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 2
14 اثر محیط خیس شده متغیر و ثابت بر شبیه سازی و یکنواختی آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 2
15 اثر محیط خیس شده متغیر و ثابت بر شبیه سازی و یکنواختی آبیاری جویچه ای۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 5، شماره: 2
16 اثر مدیریت آب شور طی دوره رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای و پروفیل شوری خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 3
17 اثربخشی روش آبیاری فتیله ای بر عملکرد محصول و کارایی مصرف آب برای کشت ذرت در نواحی نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 1
18 ارزیابی اثر توسعه سیستم های آبیاری، سناریوهای الگوی کشت و کم آبیاری بر بهره وری آب در شبکه آبیاری قزوین به روش پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 44، شماره: 4
19 ارزیابی اثر فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی در اراضی شالیزاری، به منظور توسعه کشت دوم در یک مزرعه نمونه در گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 2
20 ارزیابی بهره‌وری آب فیزیکی و اقتصادی محصولات زراعی در دشت مغان و تحلیل رابطه بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 2
21 ارزیابی تحمل به خشکی و کیفیت ظاهری در برخی از توده های فستوکای بلند جمع آوری شده از نقاط مختلف ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 3
22 ارزیابی تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ای با استفاده از داده های مزرعه ای و یک مدل ریاضی کودآبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
23 ارزیابی توابع انتقالی و تاثیر ماده آلی در پیش بینی رطوبت اشباع خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
24 ارزیابی دو مدل ترکیبی برآورد تبخیر- تعرق مرجع چمن در بازه زمانی ساعتی (مطالعه موردی اقلیم کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 50
25 ارزیابی روشهای کریجینگ و کوکریجینگ در تخمین شوری و اسیدیته عمقی خاک (مطالعه موردی: اراضی منطقه بوکان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 2، شماره: 2
26 ارزیابی سامانه های آبیاری نخلستان های بوشهر و تعیین مناسب ترین سامانه با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 8، شماره: 2
27 ارزیابی سناریوهای توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل سازی پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 3، شماره: 4
28 ارزیابی سه مدل EVALUE، SIPAR_ID و INFILT برای تخمین ضرایب معادله نفوذ کوستیاکف در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 1
29 ارزیابی سیاست های اصلاح الگوی کشت و مدیریت کم آبیاری با استفاده از مدل سازی پویایی سیستم (مطالعه موردی: حوضه آبریز ارس) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 2
30 ارزیابی سیاست های توسعه و بهبود سامانه های آبیاری تحت فشار و سطحی با استفاده از مدل سازی پویایی سیستم؛ مطالعه موردی حوضه آبریز ارس (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 3
31 ارزیابی صحرایی شاخص های مورد استفاده در طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 2
32 ارزیابی صحرایی شاخص های مورد استفاده در طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی(مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 2
33 ارزیابی عملکرد دو نمونه پوشش مصنوعی زهکشی PP۴۵۰ تولید داخل در مقایسه با نوع خارجی آن در شرایط مختلف آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 12، شماره: 2
34 ارزیابی عملکرد دو نمونه پوشش مصنوعی زهکشی PP۴۵۰ تولید داخل در مقایسه با نوع خارجی آن در شرایط مختلف آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 12، شماره: 2
35 ارزیابی کارایی فیلترهای کانساری و کربن فعال لیمو با حفره های نانو مقیاس در حذف یون های نیترات و کادمیم از پساب کشاورزی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 1
36 ارزیابی محتوای نسبی ژنوم و پاسخ به خشکی در دانهال های فستوکای بلند جمع آوری شده در ایران (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 1
37 ارزیابی مدل AquaCrop در تخمین عملکرد برنج تحت کشت آبیاری تناوبی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 1
38 ارزیابی مدل COUP برای شبیه سازی عمق نفوذ یخبندان خاک در ایستگاه سینوپتیک بیجار (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
39 ارزیابی مدل Drainmod-S برای شبیه سازی نوسانات سطح ایستابی و غلظت نمک در نیمرخ خاک، در اراضی شالیزاری دارای سطح ایستابی کم عمق و شور (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 6
40 ارزیابی مدل EVALUE برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 10، شماره: 3
41 ارزیابی مدل EVALUE برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 10، شماره: 3
42 ارزیابی مدل های HYDRUS-2D و SEEP/W در برآورد پیاز رطوبتی آبیاری قطره ای ثقلی سطحی و زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
43 ارزیابی مدل های SWAP و ENDRAIN ،DRAINMOD در تخمین نوسانات سطح ایستابی مطالعه موردی: کشت و صنعت امیرکبیر، خوزستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 4
44 ارزیابی نرم افزار DRAINMOD-S در شبیه سازی شوری زهاب زهکش های زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 3
45 ارزیابی یک نواختی توزیع و تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 51
46 استفاده از تصفیه زمینی در کاهش برخی از ترکیبات پساب شهری با استفاده از ستون خاک (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 2
47 امکان سنجی استفاده از پوسته برنج به جای لوله زهکش و پوشش شن و ماسه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 3، شماره: 1
48 ایجاد توابع انتقالی جهت بررسی تاثیر کشت درتعیین رطوبت حد ظرفیت مزرعه ونقطه پژمردگی دائم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
49 برآورد توابع انتقالی به منظور تخمین منحنی مشخصه رطوبتی خاک های شور و شور - سدیمی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 1، شماره: 1
50 برآورد عملکرد گندم و ذرت علوفه ای در شرایط محدودیت توام آبیاری و شوری با استفاده از مدل آگروهیدرولوژیکی SWAP (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
51 برآورد میزان تلفات ناشی از انتقال، توزیع و تحویل آب کشاورزی، مورد مطالعه: شبکه آبیاری رودشت اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 1
52 برآورد نیاز رطوبتی گونه های اقاقیا (Robinia pseudoacania) و آسمان دار (Ailanthus altissima Mill) به منظور جنگلکاری تحت تنش های مختلف آبی (مطالعه موردی شهرستان رباط کریم) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
53 بررسی آبشویی عمقی نیترات تحت شرایط کود-آبیاری جویچه ای ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
54 بررسی آزمایشگاهی نقش کربنات کلسیم در حذف، انتقال و انتشار کادمیم (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 1
55 بررسی اثر استفاده از زئولیت و بنتونیت ایرانی در نمک زدایی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 6
56 بررسی اثر افزودن کود بر ضریب گیاهی، رشد ریشه و اندام هوایی ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 6
57 بررسی اثر تراکم و بافت خاک بر دقت اندازه گیری رطوبت با دستگاه تتاپروب (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 3، شماره: 1
58 بررسی اثر تقویم زراعی بر پتانسیل بهره وری آب اقلیمی (PCWP) ذرت در دشت مغان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 23، شماره: 4
59 بررسی اثر حاصلخیزی و بافت خاک بر تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
60 بررسی استفاده از آب آلوده به فلزات سنگین با آبیاری زیرزمینی در کشت کلزا (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 2
61 بررسی تاثیر توامان مقادیر مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و بهره وری ذرت در آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 4
62 بررسی تاثیر غلظت آلودگی بر ضرایب پراکندگی طولی و عرضی محیط متخلخل اشباع (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 5
63 بررسی تاثیر مدیریت سطح ایستابی بر پروفیل شوری ناحیه توسعه ریشه در منطقه خشک ایران با استفاده از لایسیمتر (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
64 بررسی تاثیر میزان آب آبیاری و کود ازت بر عملکرد و بازده مصرف آب در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 2
65 بررسی تغییرات کیفی فاضلاب تصفیه شده با عبوراز ستون خاک برای آبیاری محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 3
66 بررسی جذب کادمیوم از محیط ریشه و تجمع آن در اندام های مختلف محصولات جالیزی رایج ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 10، شماره: 2
67 بررسی جذب کادمیوم از محیط ریشه و تجمع آن در اندام های مختلف محصولات جالیزی رایج ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 10، شماره: 2
68 بررسی جریان نزدیک شونده در اطراف لوله زهکش با پوشش پوسته برنج(مطالعه موردی: پروژه ران بهشهر) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 4، شماره: 1
69 بررسی عملکرد آبیاری جویچه ای در مزارع ذرت تحت مدیریت زارعان و ارائه راهکارهای کاربردی در بهبود آن (مطالعه موردی:کشت و صنعت و دامپروری مغان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 1
70 بررسی کارایی مصرف آب و کود در کشت بدون خاک گوجه فرنگی گلخانه ای با استفاده از خشکی دهی قسمتی از ریشه و کاربرد سوپرجاذب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 2
71 بررسی کمی تاثیر خشک سالی بر عملکرد محصول جو در آذربایجان شرقی به روش رگرسیونی چندمتغیره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 44
72 بررسی کمی تاثیر خشک سالی بر عملکرد محصول جو در آذربایجان شرقی به روش رگرسیونی چندمتغیره (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
73 بررسی مدیریت آبیاری و کود بر کیفیت رواناب خروجی در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 51
74 بررسی مسائل، مشکلات و اثرات زیست محیطی آبیاری موضعی نواری (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
75 بررسی موازنه آب خاک، تاریخ کاشت و عملکرد گندم با استفاده از مدل AquaCrop در شرایط دیم و آبیاری محدود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 14، شماره: 4
76 بررسی موازنه آب خاک، تاریخ کاشت و عملکرد گندم با استفاده از مدل AquaCrop در شرایط دیم و آبیاری محدود (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 14، شماره: 4
77 بررسی میزان انتقال آلاینده های معدنی و بیولوژیک موجود در پساب به نیمرخ خاک در نتیجهاجرای عملیات تغذیه مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
78 بررسی میزان جذب آب و عملکرد ذرت علوفه ای در شرایط مختلف تلفیق آب شور و غیر شور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 1
79 بررسی میزان غلظت نیترات زه آب خروجی از خاک تحت تاثیر کاربرد بیوچار ذرت علوفه ای در کشت فلفل دلمه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 6
80 بررسی میزان و چگونگی انتقال ازت به عمق خاک در نتیجه عملیات آبیاری با فاضلاب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 4
81 بررسی نقش اقدامات آبخیزداری در فرایند تبخیر-تعرق در حوضه زوجی زیدشت طالقان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 3
82 بررسی نقش پارامترهای اقلیمی بر عملکرد دانه گندم در مناطق دیم کوهدشت و پلدختر استان لرستان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 4
83 بررسی و تبیین مبانی نظری عوامل موثر بر میزان مصرف انرژی در سامانه های آبیاری تحت فشار در استان قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 2
84 بررسی و مقایسه روش های جلوگیری از پیشروی آب شور در نواحی با سطح ایستابی کم عمق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 21، شماره: 81
85 بررسی وضعیت خشکسالی کشاورزی بر اساس رطوبت خاک در ایستگاه سینوپتیک قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 26، شماره: 1
86 بهره‌وری آب آبیاری محصولات کشاورزی در استان بوشهر (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
87 بهینه سازی کودآبیاری جویچه ای از دیدگاه زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
88 پهنه بندی باران موثر در استان خوزستان تحت کشت گندم دیم پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 2
89 پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از منحنی دانه بندی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 1
90 پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از منحنی دانه بندی خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 1
91 تاثیر آبیاری با فاضلاب خانگی خام ورودی و پساب تصفیه ثانویه تصفیه خانه فاضلاب شهرک اکباتان بر میزان انتقال فسفر به زیر عمق توسعه ریشه ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
92 تاثیر آبیاری با فاضلاب خانگی خام ورودی و پساب تصفیه ثانویه تصفیه خانه فاضلاب شهرک اکباتان بر میزان انتقال فسفر به زیر عمق توسعه ریشه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
93 تاثیر دبی و رطوبت اولیه بر ضریب زبری مانینگ در فازهای پیشروی و ذخیره در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 2
94 تاثیر زهکشهای جمع کننده در کاهش ضریب زهکشی (مطالعه موردی: واحد کشت و صنعت امیرکبیر، خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
95 تاثیر زهکشی کنترل شده با عمق ثابت و متغیر بر کمیت و کیفیت زهاب خروجی (مطالعه موردی: اراضی دشت مغان- اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 8، شماره: 1
96 تاثیر عمق و فاصله زهکش های زیرزمینی بر شدت زهکشی اراضی شالیزاری (مطالعه موردی: اراضی موسسه تحقیقات برنج کشور) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
97 تاثیر مدیریت آب زیرسطحی بر زه آب تولیدی، عملکرد، الگوی توزیع ریشه، تبخیر و تعرق و کارایی مصرف آب (مطالعه موردی: ذرت علوفه ای-کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
98 تاثیر مدیریت زراعی در زراعت ذرت بر مقدار نفوذ پایه خاک در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 2
99 تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر هزینه سامانه های آبیاری قطره ای با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 4
100 تخمین معکوس ضریب زبری مانینگ با استفاده از مدل WinSRFR و بررسی تغییرات آن در رخدادهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 3
101 تخمین هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک با استفاده از روش معکوس در شرایط شوری خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 3
102 تعریف و تعیین شاخص مدیریت بهره وری آب و کاربرد آن برای ذرت علوفه ای در دشت مغان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 4
103 تعیین زمان بهینه کشت گندم دیم در استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 4
104 تعیین عوامل موثر بر توابع تولید اقلیمی جو دیم و تحلیل حساسیت آن در مناطق سرد و نیمه سرد استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 3، شماره: 2
105 تعیین مدل بهینه جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی توسط ارقام زراعی گندم (Triticum aestivum) در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
106 تعیین میزان انتقال نیترات در دو بافت خاک در نتیجه کاربرد کودهای آلی (مرغی، گاوی و لجن فاضلاب) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
107 جداسازی تبخیر- تعرق به روش بیلان انرژی (نسبت بوون) در سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 11، شماره: 3
108 جداسازی تبخیر- تعرق به روش بیلان انرژی (نسبت بوون) در سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 11، شماره: 3
109 جذب آب توسط ریشه ذرت در شرایط تنش توامان خشکی و شوری (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 2
110 حذف نیترات از زه آب کشاورزی با استفاده از زئولیت اصلاح شده (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 1
111 حرکت آب در سطح و زیر سطح خاک در آبیاری جویچه ای یک در میان و مقایسه آن با آبیاری معمولی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 3
112 روند تغییرات شوری خاک و ارتباط آن با متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردی: کرج) (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
113 ساخت حسگر رطوبتی به‌منظور آبیاری هوشمند و تعیین محل مناسب نصب آن برای دستور توقف آبیاری با هدف جلوگیری از تلفات آب (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
114 شبیه سازی اثرات بلندمدت استفاده از پساب بر سلامت بهره برداران با رویکرد پویایی سیستم(مطالعه موردی: دشت ورامین) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
115 شبیه سازی انتقال نیترات توسط مدل DRAINMOD-N (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
116 شبیه سازی تغییرات سطح ایستابی و غلظت نیترات در اراضی شالیزاری با مدل DRAINMOD-N (مطالعه موردی: کاپیک) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 1
117 شبیه سازی سیستم های زهکش زیرزمینی در شرایط غیر ماندگار، با استفاده از تکنیک تحلیل پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 10، شماره: 2
118 شبیه سازی سیستم های زهکش زیرزمینی در شرایط غیر ماندگار، با استفاده از تکنیک تحلیل پویایی سیستم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 10، شماره: 2
119 شبیه سازی عملکرد و تبخیر و تعرق ذرت علوفه ای با استفاده از مدل AquaCrop (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 4، شماره: 2
120 صحت سنجی داده های بارندگی ایستگاه های غیرثبات سازمان هواشناسی و تماب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 4، شماره: 1
121 عمق بهینه نصب زهکش های زیرزمینی با هدف کاهش هزینه های احداث (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 1، شماره: 1
122 عوامل موثر بر شکل خیس شدگی خاک در آبیاری قطره ای و اصلاح موقعیت قطره چکان در اراضی شیب دار (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 3، شماره: 2
123 کارایی مصرف کود در آفتابگردان با سیستم کود- آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 40
124 کارایی مصرف کود در آفتابگردان با سیستم کود- آبیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 40
125 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی هدایت هیدرولیکی اشباع با استفاده از پارامترهای فیزیکی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 10، شماره: 1
126 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی هدایت هیدرولیکی اشباع با استفاده از پارامترهای فیزیکی خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 10، شماره: 1
127 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک تحلیل مولفه های اصلی(PCA) در تخمین زمان پیشروی در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 1
128 کاربرد مدل های تجربی و آماری در پیش بینی میزان نفوذ آب در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
129 کاستن نیتروژن و فسفر زهاب های کشاورزی با استفاده از سامانه نیزار طبیعی و زهکش های روباز (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 1، شماره: 4
130 کاهش آلودگی سرب در پساب های صنعتی از طریق کشت گیاه (پالایش سبز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
131 کاهش جریان و تلفات نیترات با زهکشی کنترل شده در نواحی خشک و نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 3
132 کنترل شوری و تلفات نیترات در زهاب تحت مدیریت سطح ایستابی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 1، شماره: 1
133 گزینش عمق و فاصله مناسب زهکش های زیرزمینی و مقایسه چند معادله زهکشی در کشت برنج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 1
134 گوجه فرنگی در شرایط توامان تنش شوری و خشکی در منطقه کرج (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
135 مدل سازی هزینه طراحی و اجرای سامانه های آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 82
136 مدل شبیه سازی تغییرات زمانی معادله نفوذ کوستیاکف- لوئیس در دو مدیریت زراعی خاک های درز و ترک دار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 1
137 مدل شبیه سازی تغییرات زمانی معادله نفوذ کوستیاکف- لوئیس در دو مدیریت زراعی خاک های درز و ترک دار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 35
138 مدلسازی و پیش آگاهی تاثیر متغیرهای هواشناسی بر جمعیت قارچ عامل شیوع لکه موجی سیب زمینی (Early blight) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
139 مدیریت بهره برداری از چاه های سطحی کشاورزی در اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 2
140 مدیریت زهاب شور شبکه آبیاری با استفاده از تکنیک تحلیل پویایی سیستم (مطالعه موردی مزارع کشت و صنعت نیشکر واحد امیرکبیر) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 3
141 مطالعات لایسیمتری روش های مدیریت سطح ایستابی برای آبیاری گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 6، شماره: 2
142 مطالعات لایسیمتری روش های مدیریت سطح ایستابی برای آبیاری گوجه فرنگی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 2
143 مطالعه آزمایشگاهی تداخل آب شور و شیرین کم عمق بر توزیع شوری در ناحیه اشباع و غیراشباع با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 5
144 مقایسه دقت برآورد تبخیر- تعریق ذرت با استفاده از داده های هواشناسی به هنگام و روش های مرسوم در اقلیم کرج (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
145 مقایسه دو مدل فیزیکی بر پایه مویینگی - جذب سطحی برای تخمین هدایت هیدرولیکی غیراشباع در هر دو ناحیه رطوبت های نزدیک به خشک و اشباع (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 1
146 مقایسه عملکرد رگرسیون های چندخطی، رگرسیون ناپارامتری و مدل های سری زمانی در برآورد و پیش بینی مقادیر تبخیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 9، شماره: 1
147 مقایسه عملکرد مدل های سری زمانی SARIMA و Holt-Winters با روشه ای هوش مصنوعی در پیش بینی طوفان های گردوغبار (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 4
148 مقایسه ی روش های تلفیق آب شور و غیر شور در کشت سورگوم علوفه ای و توزیع شوری در نیمرخ خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 1
149 ملاحظات کشاورزی، زیست محیطی و اقتصادی در تعیین عمق زهکش های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک - مطالعه موردی دشت آزادگان (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
150 نمون سازی جبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری قطره ای- نواری۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 6، شماره: 2
151 نمون سازی جبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری قطره ای-نواری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 2
152 واسنجی آب شویی نیترات و نوسانات سطح ایستابی در زمین های شالیزاری با استفاده از نرم افزار DRAINMOD-N (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 57
153 واسنجی و اعتبارسنجی مدل AquaCrop در مدیریت آبیاری غلات مهم (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 3
154 واسنجی و تغییرات سالانه ضرایب رابطه انگستروم- پرسکات (a وb) در مقیاس های زمانی مختلف (مطالعه موردی: ایستگاه تهران شمال (اقدسیه)) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
155 ویژگی های موروفولوژیک نهال های زبان گنجشک (Fraxinus rotundifolia Mill)، توت نرک (Morus alba) و افرای سیاه (Acer negundo) در گلخانه و عرصه تحت تنش های آبی در رباط کریم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 20، شماره: 2
156 یک روش تحلیلی جدید برای برآورد منحنی رطوبتی خاک با استفاده از داده های نفوذ افقی آبدر ستون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی آبهای زیرزمینی به وسیله کودهای مصرفی کشاورزی (مطالعه موردی دشت قزوین) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
2 آنالیز حساسیت مدل SIRMOD به پارامترهای ورودی در یک آبیاری نواری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
3 اثر اتصال دوطرفه لوله لترال بر یکنواختی آبیاری قطره ای نواری در طولهای متفاوت (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
4 اثر استفاده از پساب های حاوی نیترات بر عملکرد ذرت علوفه ای در سامانه های مختلف زهکشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
5 اثر افزودن کود بر ضریب گیاهی ذرت علوفهای در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
6 اثر برهم کنش سطوح مختلف کود اوره بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد فلفل دلمه ای درشرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
7 اثر تراکم و بافت خاک بردقت اندازه گیری رطوبت با دستگاه تتاپروب مدل ML2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
8 اثر کود آبیاری به روش قطره ای - نواری بر مقدار مصرف کود در زراعت آفتابگردان (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
9 اثر کودآبیاری جویچهای بر کارایی مصرف آب و کود در ذرت دانهای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
10 اثرات بلند مدت آتریپلکس بر قابلیت هدایت الکتریکی خاک زیر سایه انداز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
11 اثربخشی روش آبیاری فتیله ای بر عملکرد و کارایی مصرف آب برای کشت ذرت در نواحی نیمه خشک (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
12 ارائه رابطه برای تعیین نیروی مکش خاک از فاصله جبهه پیشروی آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
13 ارائه و ارزیابی مدلی جهت برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در مناطق ساحلی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
14 ارزیابی توابع کاهش جذب آب توسط گوجه فرنگی در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
15 ارزیابی چند نمایه خشکسالی هواشناسی در ایستگاههای استان مازندران و گلستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
16 ارزیابی دو مدل تحلیلی برآورد هدایت هیدرولیکی غیراشباع و منحنی رطوبتی خاک برپایه ی جذب سطحی و مویینگی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
17 ارزیابی روش فائو پنمن مانتیس برای تخمین تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از دادههای محدود آب و هوایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
18 ارزیابی زیست محیطی رودخانه جاجرود با استفاده از شاخصهای هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
19 ارزیابی صحرایی پوشش پوسته برنج در سیستم زهکشی زیرزمینی مطالعه موردی: بهشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
20 ارزیابی ضریب حساسیت گیاهی ارائه شده توسط سازمان خوار وبارجهانی (فائو) در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
21 ارزیابی عملکرد مدل CROPWAT در مدیریت کم آبیاری ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
22 ارزیابی کارآیی شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد منحنی رطوبتی خاک در بعضی از خاکهای آهکی و شور ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
23 ارزیابی کیفیت آب رودخانه کارون برمبنای شبیه سازی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
24 ارزیابی مدل DRAINMD-s در بررسی نوسانات سطح ایستابی و شوری خاک در شرایط نیمه خشک خوزستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
25 ارزیابی مدل Isys ، سیستم تصمیم گیری خبره برای انتخاب سیستم آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
26 ارزیابی مدل SWACROP جهت برآورد عملکرد گیاهان گندم و جو در اقلیم کرج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
27 ارزیابی مدل فرکتالی پرفکت در پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
28 ارزیابی مدیریت های مختلف کود دهی بر انتقال نیترات پتاسیم در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
29 ارزیابی مزرعه ای مدل SIRMOD برای آبیاری حوضجه ای یک در میان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
30 ارزیابی مزرعه ای وتحلیل سیستم آبیاری جویچه ای با نرم افزار WinSRFR (مطالعه موردی:مزارع کشت و صنعت و دامپروری مغان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
31 ارزیابی میزان تأثیرپذیری آزمون نفوذسنجی از شوری آب و خاک در پیش‌بینی پتانسیل انسداد معدنی پوشش زهکشی مصنوعی از نوع PP450 (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
32 ارزیابی و تعیین خصوصیات مهم فیزیکی سه نوع فیلتر زئولیتی بمنظور حذف فلزات سنگین فاضلاب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
33 ارزیابی وضعیت کیفی آب رودخانه جاجرود در ایستگاه لتیان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
34 ارزیابی یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری قطره ای - نواری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
35 استفاده از آنالیز ابعادی در تعیین ابعاد پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای زیر سطحی (SDI) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
36 استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب هشتگرد برای آبیاری باغ هلو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
37 استفاده از پوسته برنج به عنوان فیلتر زهکش های زیرزمینی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
38 استفاده از روش بار افتان ساده شده (SFH) برای اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
39 استفاده از روشهای مدیریت سطح ایستابی در مناطق خشک و نیمه خشک برای آبیاری گوجه فرنگی (قسمت اول: تحقیقات آزمایشگاهی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
40 استفاده از مدل SIMETAW جهت شبیه سازی پارامترهای اقلیمی و تبخیرتعرق (مطالعه موردی: ایستگاه مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
41 افزایش بهره وری آب در کشت عدس دیم بهاره با اعمال مدیریت زراعی و تک ابیاری (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
42 افزایش کارایی مصرف آب تحت شرایط متفاوت مدیریت سطح ایستابی مطالعه موردی ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
43 افزایش محصول گوجه فرنگی و کاربرد آن با استفاده از مدیریت و کنترل سطح ایستابی در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
44 الزامات بهبود و استقرار حکمرانی آب کشاورزی؛ تعیین گلوگاه های تغییر و تحلیل شبکه ای راهبردها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
45 امکان حذف آرسنیک از فاضلاب صنعتی با استفاده از گیاهان آبزی شمال خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
46 اهمیت زمان و میزان تک آبیاری در بهبود بهره وری آب محصولات دیم (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
47 Biosorbentsfor adsorption of heavy metals: A review (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
48 Derivation of Infiltration Equation Coefficients from Early Available Soil Parameters in the Soil with Different Level of SARs (دریافت مقاله) دومین همایش بین ­المللی شورورزی
49 Mapping Virtual Water of Iran’s Major Agricultural Products (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
50 Simulation of Salt Concentration in Soil Profiles in Areas with Saline and Shallow Water Table with AquaCrop Model (دریافت مقاله) دومین همایش بین ­المللی شورورزی
51 برآورد تبخیر تعرق ساعتی مرجع چمن و مقایسه آن با مقادیر اندازه گیری شده (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
52 برآورد تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس منطقه ای با استفاده از تصاویر لندست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
53 برآورد سریع هدایت آبی اشباع خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
54 برآورد سریع هدایت آبی اشباع خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
55 برآورد هدایت آبی اشباع با استفاده از اندازه قطر ذرات و جرم مخصوص ظاهری خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
56 بررسی آبشویی نیترات در روشهای مختلف آبیاری و مدیریت آن با شبیه سازی با نرم افزار LEACHN (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
57 بررسی آلودگی آب های زیرزمینی در اراضی شالیزاری (مطالعه موردی: کاپیک) (دریافت مقاله) پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
58 بررسی آلودگی نیتراتی خاک در اثر میزان آب آبیاری و کود ازت در کشت گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
59 بررسی آلوده شدن خاک و آب در اثر مصرف آفت کش های شیمیایی کشاورزی با دستگاه FTIR (مطالعه موردی منطقه اسماعیل آباد در غرب دشت قزوین) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
60 بررسی آلوده شدن خاک و آب در اثر مصرف آفت کشهای شیمیایی کشاورزی با دستگاه FTIR (مطالعه موردی منطقه اسماعیل آباد در غرب دشت قزوین) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
61 بررسی اثر آب آبیاری و کمیت و کیفیت سطح ایستایی بر عملکرد مزارع نیشکر (مطالعه موردی: واحد میرزا کوچک خان خوزستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
62 بررسی اثر بیوفیلترها بر کاهش آلودگی نیترات در پساب های کشاورزی (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
63 بررسی اثر تداخل آب شور و شیرین بر توزیع شوری در نواحی اشباع و غیراشباع تحت شیبهای هیدرولیکی مختلف (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
64 بررسی اثر توامان زمان آبیاری تکمیلی و تاریخ کشت بر افزایش بهره وری آب در شرایط دیم(گیاه عدس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
65 بررسی اثر سطح ایستابی بر روی عمق اختلاط زیر زهکش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
66 بررسی اثر کاربری اراضی و مصرف کودهای شیمیایی بر آلودگی سفره های آب زیرزمینی دشت قزوین (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
67 بررسی اثرات آبیاری با فاضلاب های خانگی بر انتقال مواد به عمق خاک و کیفیت زه آب های خروجی از لایسیمتر (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
68 بررسی اثرات محیط زیستی شبکه های زهکشی بر محیط زیست (مطالعه موردی شبکه زهکشی ورامین) (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
69 بررسی ارتباط ضریب گیاهی با تراکم لایه زیرین خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
70 بررسی امکان استفاده از گیاه از تلفات عمقی و برآورد واقعی راندمان کاربرد آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
71 بررسی امکان افزایش راندمان حوضچه های تبخیری با استفاده از زیولیت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
72 بررسی بهره وری و مصرف آب برنج در شرایط آبیاری تناوبی و مقایسه با شیوه سنتی با هدف مصرف بهینه آب (مطالعه موردی: شهرستان بابلسر) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
73 بررسی بهرهوریهای مختلف برای برخی از محصولات کشاورزی مهم در استان قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
74 بررسی پتانسیل خودپالایی زهکش های روباز در کاهش آلودگی های کشاورزی؛ مطالعه موردی شبکه زهکشی قزوین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
75 بررسی پروفیل شوری خاک و عملکرد برنج تحت شرایط سطح ایستابی کم عمق و شور تحت یک مدل لایسیمتری (مطالعه موردی: کرج) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
76 بررسی پیامدهای محیط زیستی آلاینده های کشاورزی و صنعتی بر تالاب بندعلیخان- شهرستان ورامین (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
77 بررسی تاثیر اندازه قطر حلقه های استوانه دوگانه در برآورد نفوذ با استفاده از مدل HYDRUS-2D/3D (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
78 بررسی تاثیر پذیری عملکرد گندم جو و کلزا دیم از مقدار بارندگی و کود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
79 بررسی تاثیر تاریخ کشت دیم بر عملکرد محصول در عدس بهاره (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
80 بررسی تاثیر تغییر روش آبیاری از کرتی به قطره ای در کشت دیم عدس بهاره در شرایط آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
81 بررسی تاثیر تنش های غیر زنده (فلز سنگین کادمیوم و شوری) بر غلظت کادمیوم در گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
82 بررسی تاثیر شوری محیط ریشه بر جذب کادمیوم توسط آفتابگردان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
83 بررسی تاثیر کم آبیاری بر عملکرد ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
84 بررسی تأثیر اجرای عملیات تغذیه مصنوعی در کاهش فسفر، نیترات و مواد جامد معلق موجود در فاضلاب تصفیه شده (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
85 بررسی تأثیر پارامترهای جریان بر ضریب پخش عرضی آلودگی در یک کانال مستطیلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
86 بررسی تأثیر رژیم های آبیاری و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و بازده مصرف آب در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
87 بررسی تأثیر طول نوار آبده در یکنواختی توزیع آب و کود در سیستم آبیاری قطره ای - نواری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
88 بررسی تغییرات (COD, BOD(5، اسیدیته و شوری ضمن اجرای عملیات تغذیه مصنوعی با فاضلاب تصفیه شده شهری (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
89 بررسی تغییرات کیفیت فاضلاب تصفیه شده در اثر اجرای عملیات تغذیه مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
90 بررسی توانایی چهار گونه گیاه آبزی بومی دزفول در جذب نیتروژن و فسفر ازفاضلاب خانگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
91 بررسی توزیع رطوبت و نمک در آبیاری قطره ای (نواری) جویچه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
92 بررسی روش های جداسازی تبخیر- تعرق و انتخاب روشی مناسب برای انجام تحقیقات و مطالعات کاربردی در ایران (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
93 بررسی روند تغییرات عوامل هواشناسی ناشی از گسترش کشت نیشکر در استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
94 بررسی عملکرد آبیاری آوندی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
95 بررسی عملکرد آبیاری جویچه ای در مزارع چغندر با نرم افزار WINSRFR3.1 )مطالعه موردی:دشت مغان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
96 بررسی عوامل موثر بر غلظت نیترات آبشویی شده محصولات یونجه،ذرت و سبزیجات با استفاده از مدل NLEAP و ارایه راهکار در اراضی کرج (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
97 بررسی عوامل موثر برغلظت نیترات آبشویی شده محصولات یونجه،ذرت و سبزیجات با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و ارایه راهکار در اراضی کرج (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
98 بررسی کارآیی مصرف آب در مزارع نیشکر ( مطالعه موردی: واحد میرزاکوچکخان خوزستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
99 بررسی کاهش آلایندههای فاضلاب تصفیه شده در نتیجه اجرای عملیات تغذیه مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
100 بررسی کمی و کیفی زهاب های شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
101 بررسی موضوعی چالش ها و مشکلات سیستم های آبیاری تحت فشار به روش فراتحلیل با استفاده از مدل PESTEL (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
102 بررسی نقش گیاه در افزایش راندمان حذف مواد مغذی از فاضلاب در نیزارهای مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
103 بررسی ویژگی های موروفولوژیک نهال های گونه های درختی در گلخانه و عرصه تحت تنش های مختلف آبی (مطالعه موردی: شهر رباط کریم) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
104 برنامه استفاده مجدد از زهاب شبکه های آبیاری و زهکشی در منطقه غرب رودخانه کارون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
105 برنامه ریزی آبیاری ذرت در مراحل مختلف رشد با استفاده از شاخص اختلاف دمای پوشش سبز گیاه و هوا (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
106 بهبود کیفیت آب زهکشی با استفاده از مدیریت سطح ایستابی در منطقه خشک و نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
107 بهره برداری بهنگام سامانه های چندمخزنه با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره مکانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
108 بهینه سازی الگوی کشت در شرایط کفایت و محدودیت آب قابل دسترس (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
109 بهینه سازی تاریخ کشت دیم به منظور افزایش بهره وری بارش (گیاه عدس) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
110 بهینه سازی عمق نصب زهکش های زیرزمینی با ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی (دریافت مقاله) پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
111 پالایشسبز سرب از خاک با استفاده از گیاه شاهی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
112 پیش بینی سطح ایستایی و شدت تخلیه سیستم زهکشی زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
113 پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از منحنی دانه بندی خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
114 پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی برای خاک های شور و شور- سدیمی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
115 پیشنهاد یک مدل دیفرانسیلی برای برآورد هدایت هیدرولیکی از طریق منحنی رخنه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
116 تاثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات خاک و عملکرد گندم (مطالعه موردی: ماهدشت، استان البرز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
117 تاثیر استفاده از زئولیت جهت بالا بردن راندمان حوضچه های تبخیری ومقایسه آن با دیگر روش های ابتکاری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
118 تاثیر حکمرانی آب بر مدیریت تقاضای آب استانهای ساحلی دریای خزر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
119 تاثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد، صفات مورفولوژیکی و شوری خاک تحت کشت فلفل دلمه ای (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
120 تاثیر مدیریت زراعی بر مقدار نفوذ نهائی خاک در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
121 تاثیر مدیریت های تلفیقی آب شور و شیرین بر توزیع نمک در نیمرخ خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
122 تأثیر آبیاری با فاضلاب خانگی و پساب تصفیه شده آن بر میزان آبگذری خاک و تغییرات هدایت الکتریکی زه آبهای حاصل از اعماق مختلف نیمرخ خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
123 تأثیر اجرای عملیات تغذیه مصنوعی با فاضلاب در حفظ منابع آب و حفاظت ازمحیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
124 تأثیر عملیات تغذیه مصنوعی با پساب فاضلاب بر انتقال املاح و آلاینده های بیولوژیکی به لایه های آبدار زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
125 تحلیل آب مجازی استان البرز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
126 تحلیل آب مجازی برنج در استان های مازندران و گیلان با هدف تعیین الگوی بهینه کشت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
127 تحلیل نتایج مطالعات ارزیابی تغییر سیستم آبیاری سطحی به آبیاری تحت فشار در شبکه های فرعی آبیاری اراضی 550000 هکتاری مؤسسه جهاد نصر در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
128 تحلیلی بر راندمان های آبیاری در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
129 تخمین تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از روش فائو پنمن مانتیس در شرایط محدودیت همزمان داده‌های تشعشع خورشیدی، رطوبت نسبی و سرعت باد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
130 تخمین زمان پیشروی در آبیاری جویچه‌ای با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
131 تخمین شکل پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای زیر سطحی با استفاده از مدل WetUp (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
132 تخمین عملکرد مزارع نیشکر در خوزستان با استفاده از رگرسیون پارامتری وناپارامتری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
133 تخمین هدایت آبی اشباع با استفاده از توابع انتقالی (دریافت مقاله) سومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
134 تخمین هدایت آبی غیراشباع با استفاده از هدایت آبی اشباع و شاخص خلل و فرج ریز خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
135 تصفیه آب خاکستری با استفاده از تالاب مصنوعی مورد مطالعاتی: تصفیه آب حمام خوابگاه های پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
136 تعریف و تعیین شاخص پتانسیل بهره وری آب اراضی PLWP در تولید محصولات کشاورزی (مطالعه موردی ذرت علوفه ای در منطقه مغان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
137 تعیین رقت اولیه نمونه های زهاب خروجی از ستونهای خاک به منظور انجام آزمایشهای تعیین آلودگی میکروبی آب در نتیجه کاربرد کود آلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
138 تعیین شاخص کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از پارامترهای معادله ون گن اختن و توابع انتقالی در تعدادی از خاکهای آهکی و شورسدیمی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
139 تعیین ضرایب گیاهی منفرد و دوتایی گیاه سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
140 تعیین ضریب تبخیر و تعرق گیاهی در شرایط واقعی برای چغندرقند در دشت قزوین و مقایسه آن با روش پیشنهادی FAO (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
141 تعیین فاکتور عکس العمل کاهش نسبی اجزای عملکرد آفتابگردان در مقابل کاهش نسبی مصرف آب به روش آبیاری قطره ای - نواری در منطقه شهرکرد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
142 تعیین گیاه مرجع براساس رقم چمن و خاک در منطقه زاهدان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
143 تعیین میزان انتقال آلایندههای میکروبی از طریق زه آب در نتیجه کاربرد کودهای آلی در دو خاک مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
144 تعیین میزان انتقال نیترات از طریق زه آب در نتیجه کاربرد کودهای آلی در خاک لومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
145 توسعه یک سیستم دادهبرداری رایانهای برای لایسیمترهای وزنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
146 توسعه یک مدل سیستم تصمیم گیری پشتیبان برای انتخاب سیستم آبیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
147 تهیه یک مدل جهت اصلاح الگوی مصرف آب در مزارع آبی و تخصیص آن به مزارع دیم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
148 حذف فسفر موجود در پساب با استفاده از بایوفیلترها (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
149 حل مشکل آبیاری با آب سخت در نواحی خشک و نیمه خشک با روش آبیاری بالشتکی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
150 حل مشکل آبیاری با آب سخت در نواحی خشک و نیمه خشک با روش آبیاری بالشتکی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
151 در دشت مغان SIRMOD بهبود عملکرد آبیاری سطحی با استفاده از مدل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
152 راهکارهای بهبود راندمان آبیاری سطحی در دوره بهره برداری شبکه های فرعی ابیاری و زهکشی طرح 550000 هکتاری مؤسسه جهاد نصر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
153 روش پالس گرمایی برای محاسبه درصد رطوبت خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
154 روشهای مختلف اصلاح خاک آلوده جهت کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
155 روندیابی مخزن سد ملاصدرا جهت تعیین مقادیر سیلاب تعدیل شده با مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
156 زهکشی به روش زیستیBiodrainage) (دریافت مقاله) سومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
157 زهکشی کنترل شده روشی کارامد جهت کاهش اثرات منفی زیست محیطی در سیستم های مرسوم زهکشی مطالعه موردی ذرت علوفه ای - کرج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
158 شبیه سازی پیشروی آب شور به آبخوان شیرین با درجه اشباع متغیر با استفاده از مدل فیزیکی و عددی HYDRUS-۲D (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
159 شبیه سازی روزانه داده های بارش و دما در استان خوزستان با استفاده از مدل SDSM تحت شرایط فعلی و تغییر اقلیم گزارش پنجم (IPCC) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
160 شبیه سازی سیستم های زهکشی و محاسبه کمیت و کیفیت ناشی از آن در شرایط غیر ماندگار، با استفاده از تکنیک تحلیل پویایی سیستم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
161 شبیه سازی منحنی مشخصه آب خاک با استفاده روش های مختلف تخمین پارامتر مقیاس در مدل آریا و پاریس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
162 شبیه سازی نوسانات سطح ایستابی و غلظت نمک در نیمرخ خاک در اراضی شالیزاری دارای سطح ایستابی شور و کمعمق با مدل Drainmod-S (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
163 شکل گیری و تکامل نظام های بهره برداری آب در بخش کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
164 طراحی بهینه زهکش زیرزمینی برای کاهش شوری زه آب (دریافت مقاله) پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
165 طراحی بهینه سیستمهای زهکشی بر اساس مسائل زیست محیطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
166 طراحی، ساخت و بهره برداری آب بندان (استخرهای ذخیره آب) و مروری بر مشکلات مربوط به آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
167 عمق بهینه نصب زهکش های زیرزمینی با هدف کاهش هزینه های احداث (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
168 عوامل موثر بر شکل پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای و اصلاح موقعیت قطره چکان در اراضی شیب دار( براساس الگوی خیس شده و رطوبت) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
169 قابلیت کاربرد پوسته برنج به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی (دریافت مقاله) چهارمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
170 کاربرد پوشش های زمین بافت در زهکشی (دریافت مقاله) سومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
171 کنترل آلودگی پساب حاوی نیترات با استفاده از مدیریت سطح ایستابی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
172 محاسبه ضریب گیاهی (Kc) گوجه فرنگی با استفاده از روش آبیاری زیرزمینی در لایسیمتر کوچک با انطباق آن با روش پنمن مانتیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
173 محاسبه میزان آب مجازی محصول گندم و جو آبی و دیم در استانهای گیلان، مازندران و گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
174 محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روشهای نگهداری آب در خاک- تعیین پتانسیل بهره وری آب اقلیمی (PCWP) ذرت در منطقه مغان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
175 مدل سازی انتقال نیترات به خارج از منطقه ریشه با استفاده از مدل GS+ و GLEAMS (دریافت مقاله) چهارمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
176 مدل سازی جذب آب توسط ریشه در شرایط توأمان تنش شوری و خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
177 مدلکردن تبخیر غیرماندگار از خاک لخت در حضور سطح ایستابی کم عمق افتان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
178 مدیریت آب در زراعت دیم،چالشها و امیدها (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی
179 مدیریت استفاده از فاضلاب در کشاورزی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
180 مدیریت استفاده از فاضلاب صنعتی در کشاورزی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
181 مدیریت تخصیص آب تک آبیاری در زراعت دیم و تعیین سهم اثر مدیریت زراعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
182 مروری بر راهکارهای کاهش برداشت از سفره آب زیر زمینی شور (کشت نیشکر در خوزستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
183 مطالعه حرکت آلودگی در محیط متخلخل اشباع با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
184 مطالعه وارزیابی مدلهای غیر مستقیم در شبیه سازی منحنی مشخصه آب خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
185 معرفی تکنولوژی های جدید تصفیه فاضلاب و پساب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
186 معرفی شاخص مدیریت توجه برای بهبود مصرف آب در زراعت آبی و دیم (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
187 مقایسه آبشویی نیترات در سه روش مختلف آبیاری و مدیریت آن با شبیه سازی با نرم افزارLEACHNجنوب دشت قزوین) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
188 مقایسه پتانسیل عملکرد سامانه های دوار مرکزی و کلاسیک ثابت و ارائه راهکارهای عملی جهت استفاده بهینه از آب (مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تهران: کرج) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
189 مقایسه توابع انتقالی شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی در تخمین هدایت آبی اشباع (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
190 مقایسه دو مدل فرکتالی و تجربی در پیش بینی هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
191 مقایسه روش بهینه سازی و مدل Rosetta در پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
192 مقایسه مدل‌های نرم افزار SIRMOD در طراحی آبیاری جویچه‌ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
193 نگرشی بر ملاحظات تعیین عمق نصب زهکشهای زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی