پروفسور اکبر علیوردی نیا

پروفسور اکبر علیوردی نیا

پروفسور اکبر علیوردی نیا

Prof. Akbar Aliverdinia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انسجام منزلتی و خودکشی زنان: نظریه گیبس و مارتین (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 1، شماره: 4
2 اینترنت و سو مصرف مواد(مخدر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 1، شماره: 2
3 بررسی اثرات دین داری و جهت گیری دینی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 5، شماره: 2
4 بررسی اعتبار و پایایی مقیاس بزهکاری آینده نگر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 6، شماره: 3
5 بررسی تاثیر سرمایه نمادین بر سبک زندگی کارگران (مطالعه موردی: کارگران اتوبوسرانی شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 4
6 بررسی جامعه شناختی بزه دیدگی ناشی از آزاررسانی سایبری در میان دانشجویان دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 10، شماره: 1
7 بررسی جامعه شناختی تمایل به برون کوچی نخبگان علمی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 7، شماره: 25
8 بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و اعتیاد اینترنتی در بین جوانان شهر همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه دوره: 5، شماره: 5
9 بررسی رفتار انحرافی دانشجویان: ارزیابی توان تببینی نظریه های کلاسیک فشار و کنترل (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 8، شماره: 2
10 بررسی میزان اثربخشی مشارکت درمانجویان بر درمان سوء مصرف مواد (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 4
11 بررسی نقش خانواده، مدرسه، و گروه همالان در بزهکاری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 4، شماره: 4
12 بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب دانشگاهی (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 6، شماره: 2
13 بررسی نگرش دانشجویان پسر نسبت به خشونت علیه زنان در بستر خانواده: آزمون تجربی نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 4، شماره: 3
14 تاثیر بزهدیدگی سایبری و سنتی بر رفتارهای انحرافی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 12، شماره: 45
15 تاثیر دین داری در گرایش دختران به فرار از منزل (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 5، شماره: 9
16 تاثیر میزان خودکنترلی بر ارتکاب جرم در میان دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 7، شماره: 26
17 تأثیر برچسب زنی بر گرایش دانشجویان به رفتارهای انحرافی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 6، شماره: 22
18 تبیین ایده پردازی خودکشی از دیدگاه نظریه فشار عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
19 تبیین جامعه شناختی نگرش نسبت به خشونت علیه زنان در میان دانشجویان پسر دانشگاه های استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 19، شماره: 2
20 تبیین جامعهشناختی گرایش به مصرف سیگار (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 5
21 تبیین شرط بندی های ورزشی دانشجویان دانشگاه های شهر رشت از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 9، شماره: 35
22 تبیین نگرش دانشجویان دختر نسبت به خشونت علیه زنان: آزمون تجربی دیدگاه یادگیری اجتماعی (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 7
23 تحلیل اجتماعی سرقت در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
24 تحلیل جامعه شناختی ترس از جرم: آزمون تجربی نظریه های اثربخشی جمعی و پنجره های شکسته (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 1
25 تحلیل جامعه شناختی گرایش دانشجویان به خودکشی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 4
26 تمایل به خودکشی در میان دانشجویان: آزمون تجربی نظریه فشار عمومی اگنیو (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 2
27 جامعه شناسی حافظه جمعی: حوزه مطالعاتی پارادایمیک یا ناپارادایمیک؟ (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 10، شماره: 40
28 دلالت‌های سیاستی نظریه‌های فشار آنومی نهادی مسنر و روزنفلد و فشار عمومی اگنو درکاهش رفتارهای انحرافی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 6، شماره: 14
29 راهبردهای پیشگیری از جرم: عدالت ترمیمی بدیلی بر بازدارندگی سنتی و عدالت کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 8، شماره: 1
30 شیوههای اثربخش در پیشگیری از برونکوچی نخبگان علمی (مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 86
31 کاربست تجربی نظریه فعالیت های روزمره در بررسی رفتارهای انحرافی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 3
32 کاربست تجربی نظریه فمینیسم رادیکال در تبیین نگرش دانشجویان به زن زنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 1
33 مطالعه جامعه شناختی پایبندی به هنجارهای اجتماعی و عوامل مرتبط با آن (مطالعه ساکنان و گردشگران استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 7، شماره: 2
34 مطالعه جامعه شناختی رفتارهای انحرافی دانشجویان: کاربست تجربی نظریه انتخاب عقلانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 3، شماره: 8
35 مطالعه جامعه شناختی گرایش دختران دانش آموز به فرار از منزل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 9، شماره: 2
36 مطالعه مقایسه ای مولفه های موثر بر سبک زندگی کارگران (مطالعه موردی: کارگران اتوبوسرانی شهرداری تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 5، شماره: 14
37 مطالعه مقایسه ای مولفه های موثر بر سبک زندگی کارگران (مطالعه موردی: کارگران اتوبوسرانی شهرداری تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 5، شماره: 14
38 ملاحظات قومی مذهبی نگرش جنسیتی در شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 5، شماره: 1
39 نقش متغیرهای فشار در تبیین نگرش نسبت به مصرف الکل:مطالعه موردی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الزامات ساختاری، سازمانی و تشکیلاتی تحقق نهاد اجتماعی (دریافت مقاله) جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه ۲ شهر تهران
2 جرایم سایبری در ایران، مصادیق جرایم سایبری و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
3 کاربست نظریه شرمساری بازگرداننده در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان در محیط خانه و مدرسه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان