دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی

دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی

دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی

Dr. Heidar Janali zadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزادی علمی در فضای دانشگاهی، چالش ها، استراتژی ها و پیامدها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 1
2 اجتماع علمی جامعه شناسی در ایران؛ تراکم اخلاقی یا آنومی؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 2، شماره: 5
3 بررسی تاثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 2
4 بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی دینی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 4، شماره: 10
5 بررسی جامعه شناختی تمایل به برون کوچی نخبگان علمی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 7، شماره: 25
6 تأثیر برچسب زنی بر گرایش دانشجویان به رفتارهای انحرافی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 6، شماره: 22
7 تبیین جامعه شناختی جایگاه حرفه ای زنان دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 6، شماره: 2
8 تحلیل شبکه هم تالیفی در جامعه شناسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 26، شماره: 3
9 تحلیلی بر جایگاه زنان در نهادهای علمی و تخصصی نخبه (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 5، شماره: 1
10 تحلیلی بر نظریه های اجتماعی توسعه علم و تکنولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 9، شماره: 21
11 تحلیلی جامعه شناختی از میزان گرایش به معنویت مدرن (مورد مطالعه: شهر گرگان در سال ۱۳۹۹) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 8، شماره: 17
12 جامعه شناسی حافظه جمعی: حوزه مطالعاتی پارادایمیک یا ناپارادایمیک؟ (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 10، شماره: 40
13 چرایی اجتماعی پدیده پنهان سازی هویت ایثارگری در میان دانشجویان شاهد مراکز آموزش عالی شهر بابلسر (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 4، شماره: 9
14 سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی: ارزیابی تجربی مدل های نظری (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 2
15 شیوههای اثربخش در پیشگیری از برونکوچی نخبگان علمی (مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 86
16 طرحواره های حافظه نسلی از جنگ ایران و عراق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 18، شماره: 40
17 نقش عوامل اجتماعی و روان شناختی در علاقه دانش آموزان به شرکت در المپیادهای علمی با تاکید بر سازه خودکارآمدی (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه مازندران: مقایسه دانشجویان شاهد و ایثارگر با سایر دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
2 تحلیلی کیفی بر پذیرش اجتماعی انرژی های تجدید پذیر(مطالعه موردی دانشگاه مازندران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی