دکتر هوشمند علیزاده

دکتر هوشمند علیزاده دانشیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه کردستان

دکتر هوشمند علیزاده

Dr. Hooshmand Alizadeh

دانشیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات زیست محیطی کاربری های آموزشی با استفاده از مدل ردپای اکولوژیکی، مطالعه موردی دانشگاه کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 8، شماره: 32
2 Developing Transit-oriented Strategies for Sanandaj City Center, Iran (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 3
3 Impact of Environmental Conditions on the Aspect of Religion Archetype in Urban Areas (Case Study: Comparison of two Citiesو Sanandaj and Yazd) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 8، شماره: 1
4 بررسی عوامل موثر بر وضعیت آینده مسکن در کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 4
5 بررسی نابرابری در توزیع فضایی شاخص های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و خدماتی در مناطق شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 5، شماره: 13
6 تحلیلی بر علل نزول جایگاه کلان شهر تبریز در نظام شهری ایران و پیش بینی جمعیت و جایگاه آن تا افق ۱۴۱۰ (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 13، شماره: 1
7 تعیین تناسب بهینه انواع شیوه های حمل ونقل با استفاده از مدل جاپای بوم شناختی در شهر سنندج (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 2
8 تعیین و تحلیل سطوح توسعه یافتگی مناطق روستایی با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه ای نمونه موردی استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 32، شماره: 144
9 کاربست ویژگی های مکان امن و پایدار به منظور ارتقای امنیت فضاهای شهری؛ (نمونه ی پژوهشی محدوده ی مرکزی شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 1، شماره: 2
10 نقش جهت گیری کالبد فضاهای شهری در میزان آسایش اقلیمی شهروندان (مطالعه موردی: شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارچوب طراحی شهری جهت ارتقاء ایمنی و امنیت محیط شهری مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
2 ارائه راهبردهایی در جهت کاهش نابرابری فضایی شهر سنندج نمونه موردی دو محله توسعه یافته وتوسعه نیافته (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
3 ارزیابی بافت باارزش روستاهای پلکانی با معیارهای طراحی اکولوژیکی ( نمونه موردی : روستای ملی پالنگان) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
4 ارزیابی تاثیر رویکرد طراحی محیطی(CPTED) بر تعاملات انسان بامحیط، در جهت ارتقاء امنیت در مجموعه های مسکونی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
5 ارزیابی میزان انطباق معیارهای طراحی اکولوژیکی در سکونتگاه های کوهستانی کردستان ( نمونه موردی : شهر اورامان تخت) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
6 The development strategy of Pasdaran Boulevard based on the Transit-Oriented corridor (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
7 بررسی تاثیر محیط بر تعاملات انسان با محیط،در جهت ارتقاء کیفیت محیط انسان ساخت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
8 بررسی حمل ونقل هوشمند سبز شهری به منظور بازنگری در شیوه حمل ونقل شهر سنندج (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
9 بررسی رابطه ی بین گردشگری پایدارومحیط زیست بااستفاده ازتکنیک SWOT و AHP نمونه موردی: پاک کوهستانی گنجنامه همدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
10 بررسی رابطه ی محیط اجتماعی و کالبدی خیابان به مثابه فضای اجتماعی و تفریحی نمونه موردی:خیابان کاشانی کرمانشاه و خیابان پاسداران سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
11 بررسی عوامل تاثیر گذار بر موفقیت فضای عمومی شهری در تبدیل به فضای اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
12 بررسی عوامل موثردرایجادوتحول قرارگاه های رفتاری درفضای عمومی؛نمونه موردی پارک حاشیه ای بلوارچمران درشیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
13 بررسی مفهوم توانمندسازی زنان و وضعیت توانمندی اقتصادی و سیاسی- مدیریتی زنان شهر سنندج (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
14 بررسی نقش و کیفیت کالبذی محلات شهری در نشاط شهرونذاننمونه موردی (محلات شالمان و چهارباغ سننذج) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
15 تابآوری شهری رویکردی جدید در مواجهه با تغییرات و چالشها (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
16 تأثیر توسعه شهری در نابرابری فضایی نمونه موردی شهر سنندج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
17 تبیین موالفه های سازنده کیفیت محیط در محله قطارچیان سنندج با تاکید برتصویر ذهنی ساکنین (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
18 شناسایی پهنه های مسئله دارمحله بارویکردپایداری اجتماعی بااستفاده ازمدل Ahp نمونه موردی: محله فیض ابادشهرکرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
19 کاربست بعد کالبدی – محیطی رویکرد تاب آوری در مجموعه مسکن مهر در مواجه با مخاطره طبیعی زلزله (مسکن مهر بهاران شهر سنندج) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
20 محلات تاب آور رهیافتی یکپارچه در تغییرات شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
21 مقایسه ی شاخص های توانمندی روانشناختی زنان در مقایسه با مردان شهر سنندج (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
22 مولفه های تاثیرگذاربرنابرابری فضایی شهرنمونه موردی محله مبارک آبادوکانی کوزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی