دکتر ساناز عینی

دکتر ساناز عینی استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه کردستان

دکتر ساناز عینی

Dr. Sanaz Einy - PhD

استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.