دکتر میمنت عابدینی بلترک

دکتر میمنت عابدینی بلترک عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

دکتر میمنت عابدینی بلترک

Dr. meimanat abedini baltork

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش محیط زیست در سیستم آموزشی ایران: تحلیل برنامه درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 48، شماره: 3
2 ارتقای سلامت در جامعه از طریق آموزش سلامت اجتماعی در کتب درسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 4، شماره: 4
3 ارزیابی مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه مازندران با تاکید بر نقش برنامه های درسی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 1
4 امکان سنجی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی( مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 10، شماره: 3
5 Content analysis of peace education as one component of global citizenship education in elementary textbooks (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 1، شماره: 1
6 Curriculum Components of Virtual Programs at a Medical University: The Students' Perspective (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
7 Efficacy of Electronic Versus Traditional Type of Metalinguistic Feedback in Correct Use of Prepositions: An Experimental Study (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 4
8 Evaluation of the Application of Constructivist Curriculum in Higher Education: A Case Study in Shiraz University of Medical Sciences Iran (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 12، شماره: 4
9 The investigation of professional competencies of medical faculty members based on constructivism perspective (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 11، شماره: 1
10 بازنمایی نقش های جنسیتی در کتاب های درسی سال ششم دوره ابتدایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 5، شماره: 20
11 بررسی ارتباط نگرش به یادگیری الکترونیک و خود تنظیمی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 12، شماره: 1
12 بررسی تاثیر آموزش هنر با رویکرد تربیت هنری بر علاقه به درس هنر و عشق به یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 16، شماره: 60
13 بررسی جایگاه تربیت اخلاقی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی؛ مطالعه‌ای از نوع تحلیل محتوا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 28، شماره: 48
14 بررسی موانع ارتقای زنان به پست های مدیریتی از دیدگاه معلمان زن شهرستان قائمشهر (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 12، شماره: 38
15 بررسی میزان به کارگیری عناصر برنامه درسی سازنده گرا در آموزش عالی: یک مطالعه ترکیبی ( مورد مطالعه: دانشگاه شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 7، شماره: 14
16 بررسی نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه ی ویژگی های شخصیتی با صلاحیت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) مجله پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره دوره: 1400، شماره: 15
17 بررسی وضعیت آموزش سلامت در کتاب های درسی دوره ابتدایی ایران (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 1، شماره: 4
18 تاثیر نظریه انتقادی بر نظریه پردازی در حوزه مطالعات برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 59
19 تحلیل جایگاه سازنده گرایی به عنوان رویکردنوین یادگیری درکتابهای درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 13
20 تحلیل محتوای کتاب های درسی ابتدایی بر اساس میزان توجه به مولفه های محیطی گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 12، شماره: 44
21 تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه ششم ابتدایی بر مبنای مولفه های آموزش گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 8، شماره: 29
22 تحلیل محتوای کتاب‌های درسی فنی‌و‌حرفه‌ای از نظر میزان توجه به شایستگی‌های حرفه‌ای در ایران در سال 1398 (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 16، شماره: 46
23 تحلیل محتوای مولفه های اطلاعات سلامت در کتاب های درسی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 4
24 تحلیل محتوای مولفه های دینی در مجلات کودک و نوجوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 11، شماره: 23
25 جایگاه گردشگری در کتاب های درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 9، شماره: 18
26 رابطه بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی در بین دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان کردکوی با تأکید بر نوع شبکه های مجازی (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 5، شماره: 1
27 رابطه کمبودهای اجتماعی و مهارت فردی با توانمندسازی رفتاری در دانش‌آموزان دوره اول متوسطه شهر یزد (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 7، شماره: 4
28 ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی سازنده گرا در آموزش عالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 10، شماره: 19
29 ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 17، شماره: 1
30 شناسایی عوامل موثر بر انتخاب رشته دانش آموزان رشته فنی و حرفه ای از دیدگاه ذی نفعان (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 7، شماره: 28
31 شناسایی مضامین رهبری برنامه درسی در سیستم آموزش و پرورش: یک مطالعه پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 4
32 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت آموزشی رشته کارشناسی علوم تربیتی با استفاده از رویکرد ویکور فازی (مطالعه موردی: دانشگاه مازندران) (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 15، شماره: 2
33 شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر تدریس اثربخش در دانشگاه های علوم پزشکی بر مبنای مدل سازی ساختاری تفسیری (مطالعه ی موردی: دانشگاه شهید صدوقی یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 2
34 شناسایی و سطح بندی موانع ارتقای مدیریتی زنان در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 16، شماره: 3
35 عناصر برنامه ی درسی سازنده گرا در آموزش پزشکی : مطالعه مروری (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 10
36 مطالعه ی پدیدارشناختی مضامین شادکامی بانوان اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 11، شماره: 42
37 واکاوی مولفه های هویت یابی در نظریه انسان به منزله عامل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 29، شماره: 52
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش فلسفه برای کودکان؛ چیستی و چرایی : یک مطالعهی مروری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
2 بررسی تظبیقی بازنگری برنامه های درسی در ایران آمریکا وژاپن (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
3 بررسی رابطه اوقات فراغت و سلامتی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
4 بررسی رابطه بین فلسفه اخلاقی و رفتار فرا نقش کارکنان آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
5 بررسی رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
6 بررسی ضرورت گذراندن درس کارورزی برای دانشجویان علوم تربیتی موردمطالعه: دانشجویان دکتری علوم تربیتی دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی کارآموزی؛ دریچه ای بسوی ارتباط موثر صنعت و دانشگاه
7 بررسی مفهوم کارآفرینی، آموزش آن در دانشگاهها و جایگاه آن درمتون اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
8 بررسی میزان تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه مازندران( مورد مطالعه: دانشجویان رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
9 برنامه درسی مشترک، نگاهی نوین و اثرگذار در حوزه آموزش و پرورش و نسبت آن با جهانی شدن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
10 برنامه درسی انتقادی با تاکید بر سه مقوله طبقه، جنس و نژاد، حوزه ای مغفول در سیستم آموزشی (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
11 پارادایم های برنامه درسی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران
12 تبیین جایگاه خلاقیت درکتاب های درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
13 تبیین جایگاه صلح در متون اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
14 تجزیه و تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره راهنمایی بر مبنای مولفه های آموزش سلامت (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
15 تحلیل جایگاه مولفه های هویت یابی بر اساس نظریه انسان به منزله عامل در کتاب های درسی دوره ابتدایی (مورد مطالعه: کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
16 تحلیل محتوای آموزش صلح به عنوان یکی از مؤلفه های جهانی شدن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
17 تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی بر اساس مولفه های هویت یابی در نظریه انسان به منزله عامل (مورد مطالعه: کتاب های فارسی دوره ی ابتدایی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
18 تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره راهنمایی با تأکید بر مؤلفه های اوقات فراغت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
19 تحلیل محتوای کتاب های فارسی دوره دوم ابتدایی بر اساس سطح خوانایی گانینگ (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
20 تحلیل محتوای کتابهای درسی براساس الگوی مریل( مورد مطالعه: کتاب های علوم تجربی دوره اول ابتدایی) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
21 ترویج علوم تربیتی درپرتو مفهوم تعلیم و تربیت با استناد به سه محور(فلسفی،روایی وعرفانی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
22 جامعه سبز در پرتو شناسایی ویژگی های برنامه درسی سیستم آموزشی ایران(مورد مطالعه: مصرف انرژی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نوآوری در صنایع سبز
23 جایگاه کارآفرینی در برنامه درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
24 جایگاه مؤلفه های کارآفرینی در کتاب های درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
25 چرایی و چیستی آموزش سلامت در کتابهای درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
26 حق آموزش برای کودکان در جمهوری اسلامی ایران: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر درمانهای فراتشخیصی
27 حق آموزش برای کودکان در جمهوری اسلامی ایران:یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر درمانهای فراتشخیصی
28 حلیل مفهوم آموزش سلامت درکتاب های درسی؛ گامی جهت ارتقای سطح سواد سلامت درجامعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
29 درس پژوهی و کاربرد آن در سیستم آموزش و پرورش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
30 سیری برمفهوم کارآفرینی آموزش و نقش دانشگاه درتوسعه ی پایدارآن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
31 شناسایی عوامل مؤثر بر شادکامی بانوان هیأت علمی دانشگاه مازندران: یک مطالعه پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
32 کارآفرینی وآموزش آن در دانشگاه؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر و جایگاه آن درقرآن کریم و سیره پیامبر(ص) (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
33 مروری بر وضعیت آموزش محیط زیست در مدارس ابتدایی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری
34 نقشهای جنسیتی در نظام آموزشی ایران( مطالعه موردی: کتاب های درسی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
35 نگاهی به برنامه درسی نومفهوم گرا با استناد به نظرگاه هیوبنر، مک دونالد و پاینار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت