دکتر سیدمهدی رحیمی

دکتر سیدمهدی رحیمی دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

دکتر سیدمهدی رحیمی

Dr. Sayed Mahdi Rahimi

دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابوبکر قهستانی؛ دولتمرد و ادیب دربار غزنه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 11، شماره: 3
2 اژدهااوژنی زال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 19، شماره: 62
3 Investigating “The Other” in the Discourse Analysis of “Thresholds” in “Showhar-e Ahou Khanom” Novel and Movie Based on Laclau and Mouffe’s Theory (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 30، شماره: 93
4 بررسی اژدهاگونگی اسفندیار با رویکردی تطبیقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بین ­رشته­ ای ادبیات، هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
5 بررسی بن مایه های اساطیری در افسانه سیستانی نهنگ بور و شهزاده (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 16، شماره: 58
6 بررسی تطبیقی شخصیت زال و ایندره در شاهنامه و ریگ ودا (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 17، شماره: 2
7 بررسی سبک شناسانه حروف اضافه و معانی آن ها در قصاید خاقانی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 27، شماره: 96
8 تحلیل هنجارگریزی و آشنایی زدایی سبکی در شعر قیصر امین پور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 15، شماره: 46
9 تحلیلی بر فضاهای رمانتیستی در شعر طاهره صفارزاده (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 13، شماره: 24
10 تضاد و متناقض‌نما در دیوان شمس با جستاری در تبارشناسی تضاد و متناقض‌نما در منابع بلاغی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 12، شماره: 3
11 جاندارانگاری "دل" در ترکیبات و تعبیرات کنایی گویش هزارگی بامیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 17، شماره: 1
12 جایگاه سماع در امهات متون عرفانی تا قرن پنجم(ه ق) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 4، شماره: 7
13 جلوه های رمانتیسم در شعر سیمین بهبهانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 11، شماره: 21
14 رد و موبد در شاهنامه (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 3، شماره: 3
15 سیمای حلاج و بایزید در آینه مقالات شمس تبریزی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 20، شماره: 39
16 شعله‌واری بیان دو عارف بزرگ خراسان (سنایی و مولانا) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 15، شماره: 2
17 عوامل خلق شعردر نظریه ادبی نظامی گنجوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 19، شماره: 36
18 کارکردهای محتوایی و زیبایی شناختی گل ها و گیاهان در اشعار حسین منزوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 10، شماره: 18
19 نقیضه گویی در سنت فرزندنامه نویسی با تاکید بر نصیحت نامه شیخ المقامرین به فرزندش (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 94
20 واکاوی برون متنی و درون متنی اشعار متعهد شاملو دردهه های بیست و سی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 20، شماره: 69
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازتاب سیمای ایمه ی اطهار (ع) در آثار فارسی غزالی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
2 بررسی تطبیقی تشبیهات باب شیر و گاو کلیله و دمنه و مقدمه مرزبان نامه به اعتبارمفرد ، مقید و مرکب بودن طرفین تشبیه (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
3 بررسی رویکرد پدیدارشناسانه میبدی نسبت به انسان در کشف الاسرار به وسیله روش تحلیل گفتمان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
4 بررسی مضامین غنایی در مجموعه شعر رستاخیز سیمین بهبهانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
5 بررسی و بسامد انواع جناس درقصاید خاقانی و استقبال های ابن حسام از این قصاید (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
6 بزرسی تطبیقی تشبیهات باب شیر و گاو کلیله و دمنه و مقدمه مرزبان نامه به اعتبار محسوس و معقول بودن طزفین تشبیه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
7 پدیدارشناسی عشق در اندیشه ی مولوی و فرخی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
8 تحلیل داستان حسنک وزیر بر اساس الگوی کنشی آژیرداس گریماس (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
9 رابطه پارک های علم و فناوری در ایجاد شغل و رشد و ترقی شرکت ها، مطالعه موردی: پارک علم و فناوری کرمانشاه 1393 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
10 روان شناسی شخصیت سلطان مسعود غزنوی و بوسهل زوزنی در تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
11 رویکرد جامعه شناختی شعر فریدون مشیری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
12 زیبایی شناسی مرگ و زندگی در شعر کودک و نوجوان قیصر امین پور (دریافت مقاله) همایش ادبیات فارسی معاصر
13 فرهنگ سازمانی و ارتباط آن با استراتژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
14 مروری تحلیلی بر وجه فعل و انواع آن به کمک کتب دستوری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
15 مقایسه موسیقی بیرونی شعر قصاید خاقانی و استقبال های ابن حسام از این قصاید (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
16 نقد اخلاقی اشعار پروین اعتصامی با محوریت متون اسلامی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
17 همپوشانی های علوم بلاغی (بدیع، بیان، معانی) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی