دکتر پیمان رضائی

دکتر پیمان رضائی دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه هرمزگان

دکتر پیمان رضائی

Dr. Payman Rezaee

دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه هرمزگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کیفیت هیدروژیوشیمیایی آب زیرزمینی حوزه سیاهو، شمال شرق شهر بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 11، شماره: 1
2 ارزیابی میزان آلودگی و توزیع فلزات سنگین در رسوبات رودخانه کارون در بازه پل پنجم تا فارسیت با استفاده از داده های ژئوشیمیایی و تحلیل های آماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 18
3 Differentiation of Coastal Sedimentary Environments using GIS and RS Techniques (Case Study: Coasts of Chabahar Gulf) (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 3
4 بررسی ارتباط ریزرخساره ها، محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند میشریف (سنومانین آغازین- تورونین) در میدان نفتی اسفند (سیری E)، شمال خاوری خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 35، شماره: 2
5 بررسی ارتباط گونه های سنگی مخزنی با ریزرخساره ها و فرآیندهای دیاژنزی نهشتههای سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان، جنوب باختر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 22
6 بررسی روش های زمین آماری در درشت نمایی داده های تخلخل - مطالعه موردی سازند کنگان در یکی از میادین گازی جنوب ایران (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1398، شماره: 172
7 بررسی روند تحولات تکتونیکی-رسوبی مرتبط با دیاپیر نمکی هندون (ناحیه بندرعباس) با استفاده از سکانس های هالوکینتیکی در رخنمون های سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 2
8 بررسی نقش ریزرخساره ها، شرایط ته نشینی و دیاژنز بر کیفیت بخش مخزنی، سازند ایلام (سانتونین-کامپانین) در یکی از میادین جنوب باختری ایران، فروبوم دزفول (دریافت مقاله) مجله زمین شناسی نفت ایران دوره: 11، شماره: 21
9 بررسی و تحلیل غلظت فلزات سنگین و شاخص های آلودگی رسوبات در کانون گرد و غبار هندیجان، استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 14، شماره: 3
10 بررسی واحدهای جریانی هیدرولیکی (HFU) ریزرخساره های مخزنی ناحیه پشته کربناته نهشته های سازند کنگان (تریاس پیشین) و ارتباط آن با محیط رسوبی و دیاژنز (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 13
11 پادگانه های دریایی کربناتی جزیره قشم، نمادی از تغییرات سطح آب دریای خلیج فارس در کواترنری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 92
12 پایش ژیوشیمیایی و زمین زیست محیطی عناصر اصلی و فرعی در رسوبات ساحلی جزیره هرمز (خلیج فارس) و ترسیم نقشه های هم پراکنش (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 2، شماره: 3
13 تحلیل داده های ژئوشیمیایی و ارزیابی خطر اکولوژیکی عناصر بالقوه سمناک در رسوبات سطحی رودخانه کارون، بازه ویس تا اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 15، شماره: 2
14 تحلیل رخساره ای، ویژگیهای دیاژنتیکی و شرایط محیطی سازند زاکین در بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 13
15 تحلیل ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند ایلام (کنیاسین؟- سانتونین) در شمال باختری دشت آبادان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 36، شماره: 4
16 تحلیلی بر رخساره‌های الکتریکی، واحدهای جریانی و بررسی توان مخزنی سازند میشریف (سنومانین- تورونین) در میدان نفتی اسفند، خلیج فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 15
17 تراکم دینامیکی: روشی مؤثر برای مقابله با پدیده روان گرایی، بررسی موردی: پروژه حوض خشک مجتمع کشتی سازی فرا ساحل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 2، شماره: 2
18 خاستگاه رسوبات سیلیسی آواری سازند باقروق در ایران مرکزی براساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی: ارتباط آن با وضعیت تکتونیکی حاشیه فعال جنوب اوراسیا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 33، شماره: 2
19 ریزرخساره ها، شرایط ته نشینی و چینه نگاری سکانسی توالی کربناته-تبخیری سازند کنگان، در بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 38، شماره: 1
20 ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند میشان در ناحیه شهدادی، جنوب خاوری حوضه زاگرس (شمال بندر عباس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 11، شماره: 2
21 ریزگرد و کانون های آن: مبانی و روش های شناسایی و تثبیت این کانون ها با نگرش ویژه به دشت خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 14
22 سنگ چینه نگاری، رخساره ها و ارزیابی شرایط ته نشینی طبقات لیگنیت دار میوسن پسین بر مبنای شواهد فسیل شناسی و رسوب شناختی، در گستره خاوری تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 33، شماره: 1
23 سنگ رخساره ها و شرایط ته نشینی سازند کهریزک(پلیستوسن میانی-پسین) در خاور تهران (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 2، شماره: 4
24 مشخصه های رسوبی و ژئوشیمیایی نهشته های ساحلی جزیره هرمز در جنوب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 36، شماره: 2
25 مطالعه ژئوشیمی و کانی شناسی پادگانه های آهکی دریایی منتسب به کواترنری جزیره قشم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 27، شماره: 3
26 مطالعه سنگ رخساره ها و محیط رسوبی سازند گچساران در باختر بندرعباس (برش کوه نمکی خمیر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 31، شماره: 2
27 نگرشی بر ویژگی های بافتی و کانی شناسی رسوبات دریاچه دشت ارژن، استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط توده نفوذی میرده با کانی سازی های انجام شده درغرب سقز (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 ارزیابی تغییرات زمانی پهنه بندی خطر فرسایش آبی با استفاده از RS و GIS مطالعه موردی : حوزهی آبخیز تنگ بستانک شیراز (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
3 ارزیابی تناسب اراضی با منطق بولین در سامانه اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی حوضه آبخیز بهشت گمشده فارس) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
4 ارزیابی خطر فرسایش خاک در محیط GIS با استفاده از مدل USLE (مطالعه موردی: حوضه ی آبخیز گابریک- جنوب خاوری استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 ارزیابی داده های پتروفیزیکی سنگ مخزن آسماری درمیدان نفتی کوپال با استفاده ازنرم افزارRMS (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
6 ارزیابی فرسایش و رسوب با استفاده از داده های ماهواره ای در محیط GIS ؛مطالعه موردی حوضه آبخیز گابریک جنوب خاوری استان هرمزگان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
7 ارزیابی کاربردی کیفیت آب رودخانه ی میناب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
8 استفاده از GIS و HEC-HMS در تعیین مناطق مولد سیل و اولویت بندی پتانسیل سیل خیزی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شرق دامغان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
9 استفاده از مدل ریاضی برای انتخاب بهترین گزینه مدیریت آبخوان (مطالعه ی موردی: دشت سرزه رضوان، استان هرمزگان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
10 استفاده توأم از مدل های HEC-HMS و MPSIAC و توانمندی GIS و RS درشناسایی مهمترین علل رخداد فرسایش خاک ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز شرق دامغان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
11 اقدامات آبخیزداری برای مدیریت آبهای زیرزمینی حوضه ایسین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
12 اکتشاف ذخایر بیتومین با استفاده از تفسیرداده های ژئوالکتریک (مطالعه موردی معدن بیتومین آبزا در استان ایلام) (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
13 برآورد رواناب سالانه در حوزه های آبخیز فاقد آمار مناطق خشک با استفاده ازمناسب ترین مدل تجربی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
14 برآورد فرسایش خاک با استفاده از RUSLE، GIS و RS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گابریک- جنوب خاوری استان هرمزگان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
15 برآورد فرسایش و رسوب در حوزه آبریز خاور دامغان با استفاده از روش MPSIAC و در محیط GIS (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)
16 بررسی آبشستگی پایه های پل با استفاده از مدل نرم افزاریHEC-RAS مطالعه موردی: پل دوم رودخانه میناب (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
17 بررسی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات بستر جنگل های مانگرو،منطقه گابریک شهرستان جاسک (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
18 بررسی ارتباط بین نوع فرسایش و ویژگی های رسوب شناسی در اراضی مارنی باختر بندر عباس (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
19 بررسی اشکال فرسایش و رسوب بادی از دیدگاه آبخیزداری در دشت گچین،غرب بندرعباس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
20 بررسی پتانسیل تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی با استفاده از RS و GIS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
21 بررسی پتروگرافی، کانی شناسی و سازو کار تشکیل نهشته بوکست کارستی در شمال غرب شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
22 بررسی پیشینه زمین ساخت و سنگ نهشته های پالئوسن-ائوسن در ارتفاعات جنوب غربی شیراز (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
23 بررسی تاثیر شرایط زمین شناسی برخصوصیات ژئوتکنیکی مصالح رودخانه ای (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
24 بررسی تغییرات مکانی فاکتور فرسایش پذیری خاک به روش زمین آمار (مطالعه موردی حوضه آبخیز گابریک- جنوب خاوری استان هرمزگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
25 بررسی خواص مخزنی سازند کنگان در بخش مرکزی خلیج فارس با استفاده از مطالعات پتروگرافی و پتروفیزیکی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مهندسی نفت، صنایع گاز زمین شناسی و پتروشیمی
26 بررسی رخساره های سنگی و چینه شناسی سازند بادامو (مطالعه موردی: برش ده بازرگان، دوراهی شهداد و پشت شیران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
27 بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح تحت اثر همزمان پیچش و برش قبل و بعد از بهسازی با الیاف پلیمری (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
28 بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح تحت اثر همزمان پیچش و خمش قبل و بعد از بهسازی با الیاف پلیمری (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
29 بررسی ژیوشیمی نهشته های مارنی سازند آسماری در باختر بندر عباس برای ساخت آجر رسی (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
30 بررسی شرایط رسوب نهشته های برش ده بازرگان در سازند بادامو (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 بررسی کاربرد سنگ های مختلف در تولید بتن آسفالتی (مطالعه موردی معادن شمال هرمزگان و جنوب کرمان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی
32 بررسی محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند بهرام درشمال کرمان برش هوتک (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
33 بررسی مشخصه های رسوبی و توزیع فلزات سنگین در نهشته های کانون گردوغبار، جنوب خاوری دشت خوزستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
34 بررسی مهمترین عوامل سیل خیزی حوضه آبخیز زرآباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
35 پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای ماگمایی جنوب شرق زنجان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
36 پتروگرافی و کانی شناسی افق خاک دیرینه ( پالئوسل ) رأس سازند گچساران در باختر بندر عباس ( برش کوه نمکی خمیر ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
37 تحلیل تاثیر گنبد نمکی کوه خمیر بر محیط رسوبی نهشته های پالئوسن ائوسن جنوب باختری بندرعباس، کوه خمیر (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
38 تحلیل ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در نواحی جنوب شرق حاجی آباد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
39 تحلیل زمین ساخت و محیط رسوبی واحد دارخونیش دربرش طاقدیس وی مکران باختری (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
40 تحلیل محیط های سازند کنگان براساس شواهد پتروگرافی در میدان گازی بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
41 تعین پتانسیل برداشت مناطق مختلف آبخوان با استفاده از مدل MODFLOW (مطالعه موردی: دشت سرزه رضوان، استان هرمزگان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
42 رخساره ها و محیطهای رسوبی نهشته های آواری کرتاسه پیشین در شمال کرمان (برشهای بیدو و فیض آباد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
43 رخساره ها، محیط های رسوبی نهشته های کربناته کرتاسه پیشین درشمال استان کرمان (برش هشونی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
44 رخساره ها، محیط های رسوبی و توالیهای نهشته های کربناته کرتاسه پیشین در شمال باختری راور (برش فیض آباد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
45 رسوب شناسی فیزیکی نهشته های رودخانه مارون، شهرستان کهگلویه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
46 رسوب شناسی نهشته های سازندکهریزک درخاور تهران (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
47 رسوب شناسی و کانی شناسی پادگانه های آهکی دریایی کواترنری جزیره قشم (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
48 ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند عشین در شمال خاوری نایین، با نگرش ویژه به منشأ و موقعیت زمین ساختی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
49 ژئوشیمی نهشته های رس یازند کهریزک در خاور تهران با استفاده از نرم افزار Petrol (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
50 سنگ چینه نگاری و سنگ رخساره های سازند آغاجاری در باختر بندر عباس (برش سورو) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
51 سنگ رخساره ها محیط های رسوبی سازند بادامو در خاور استان کرمان،برش دوراهی شهداد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
52 سنگ رخساره ها و محیط های رسوبی سازند بادامو در شمال خاوری استان کرمان، برش ده بازرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
53 سنگ نگاری و کانی شناسی رسوبات خور گورسوزان، مرکز شهر بندرعباس، جنوب ایران (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
54 شناسایی کانیهای متشکله کانسار معدنی خاک سرخ جزیره هرمز با استفاده از پراش اشعه ایکس (XRD) و منشایابی آنها (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
55 شناسایی و تفکیک محیط های رسوبی نهشته های عهد حاضر گستره ارزوئیه، جنوب استان کرمان با استفاده RS و GIS (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
56 فرایند های دیاژنزی و توالی پاراژنتیکی سازند بهرام دربرش سردر شمال کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
57 کاربرد GIS در برآورد فرسایش و رسوب با مدل های EPM و MPSIAC (مطالعه موردی: سرشاخه سد شمیل) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
58 کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی تغییر کاربری و تأثیر آن درمیزان تولید رواناب (مطالعه موردی حوضه آبخیز تنگ بستانک شیراز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
59 کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی تغییر کاربری و تأثیر آن درمیزان تولید رواناب (مطالعه موردی حوضه ابخیز تنگ بستانک شیراز) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
60 کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در بهینه سازی پارامترهای مدل EPM در برآورد فرسایش و رسوب مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ بستانک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
61 کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در بهینه سازی پارامترهای مدل در برآورد فرسایش و رسوب EPM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ بستانک) (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
62 کانی شناسی رس های نهشته های ساحلی باختر شهر بندرعباس به روش XRD و منشأیابی آنها (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
63 کانی شناسی نهشته های آواری ریزدانه کواترنری جنوب خاوری میناب دشت کریان به روش XRD (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
64 کانی شناسی نهشته های سازند گچساران در خاور پهنه زاگرس چین خورده، باختربندرعباس، برش کوه نمکی خمیر، ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
65 کانی شناسی نهشته های مارنی سازند گچساران در باختر بندرعباس به روش XRD و تفسیر محیطی آن (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
66 کانی شناسی نهشته های مارنی سازند گورپی در باختر بندرعباس به روش XRD و منشأ یابی آنها (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
67 کانی های سنگین رسوب های ساحلی جزیره هرمز و منشاء آن ها (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
68 محل یابی برداشت مصالح رودخانه در پایین دست سد با استفاده از نرم افزار CCHE2D مطالعه موردی رودخانه میناب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
69 مطالعه اکسیدی نهشته های مارنی سازند پابده در باختر بندرعباس(برش کوه نمکی خمیر) (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
70 مطالعه ژئوشیمی فلزات سنگین در رسوبات بستر مانگرو، منطقه بندر خمیر (باختر بندرعباس) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
71 مطالعه ژئوشیمیایی شیل های سازند عشین واقع در شمال خاوری نایین: با نگرشی بر منشأ،موقعیت تکتونیکی و شرایط هوازدگی قدیمه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
72 مطالعه سنگ رخسار هها، محیط های رسوبی و ویژگی های دیاژنتیکی سازند بهرام در شمال کرمان (برش هوتک) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
73 مطالعه فرایند های دیاژنزی سازند ساچون در معدن گچ صدف داراب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
74 مطالعه کانی شناسی نهشته های آواری ریز دانه سازند کژدمی در شمال و شمال باختری بندرعباس با استفاده از روش XRD (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
75 مطالعه ی ژئوشیمی نهشته های مارنی سازند آغاجاری در باختر بندر عباس (برش سورو) برای تولید آجر رسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
76 مطالعهی ژئوشیمی نهشتههای مارنی سازند آغاجاری در جزیرهی قشم برای ساخت آجر رسی (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
77 مطالعهی ژئوشیمی نهشتههای مارنی سازند میشان در جنوب خاوری بندرعباس برای ساخت آجر (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
78 مقایسه نتایج آبشستگی پایه های پل دوم رودخانه میناب با استفاده از مدل یک بعدیHEC-RAS و سه بعدی FLOW-3D (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
79 مکان یابی استخراج شن و ماسه با استفاده از نرم افزارCCHE2Dدر مسیررودخانه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
80 نشانههای رسوبشناختی محیط رسوبی و زمینساختی همزمان با نهشتگی سازند سرخ بالایی دربرش ناودیس میانه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
81 نقش جریان های تبخیری گنبد نمکی (نمکدان) در نرخ بالاآمدگی جنوب باختری جزیره قشم به روش فرای (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
82 ویژگیهای کانیشناسی و ژئوشیمیایی تورمالینهای مجموعه گرانیت پگماتیتی مالمیر(جنوب شرق بروجرد) (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران