دکتر مرتضی نجابت خواه

دکتر مرتضی نجابت خواه هیات علمی دانشگاه مازندران

دکتر مرتضی نجابت خواه

Dr. Morteza Nejabatkhah

هیات علمی دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 20، شماره: 77
2 استقلال دادگاه عالی قانون اساسی مصر (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 5، شماره: 1
3 امکان سنجی صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 8، شماره: 15
4 امکان شناسایی غیرمنطقی بودن اعمال اداری به عنوان موجبات نظارت قضایی در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 18، شماره: 72
5 بازشناسی مفهوم «مقررات و نظامات اداری» با تأکید بر رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 9، شماره: 27
6 بیانیه امضایی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 5، شماره: 1
7 تاملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 46، شماره: 2
8 تاملی درباره ی تفویض اختیار قانونگذاری در نظریات شورای نگهبان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 7
9 تبیین حقوقی حل معضلات نظام در نظم اساسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 18
10 تحلیل راهبردی واژه «قوانین» در اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 26، شماره: 1
11 چالش های حقوق اداری در مدیریت شرایط اضطراری بهداشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 0
12 دادگاه عالی قانون اساسی مصر و نظارت اساسی بر قوانین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 21، شماره: 64
13 روش جبران اعلام نظر قضایی در نظام دادرسی اداری در انگلستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 2، شماره: 1
14 سنجش قضاوت جمعی؛ نظریه انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 1
15 شرایط و موجبات تعارض آرا با تکیه بر رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 82، شماره: 102
16 قلمرو و آیین نظارت دیوان عدالت اداری بر آرای مراجع حل اختلاف کار در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 2، شماره: 2
17 مسئله نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 24، شماره: 3
18 مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 16
19 مقید نبودن صلاحیت مرجع عمومی به استاپل (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 3، شماره: 6
20 نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی مجدد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (بررسی مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 4، شماره: 12
21 واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 3، شماره: 8
22 وتوی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 23، شماره: 91