پروفسور علی رضا چوبینه

پروفسور علی رضا چوبینه استاد

پروفسور علی رضا چوبینه

Prof. Alireza Choobineh

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با قصد تغییر شغل در پرستاران (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 1، شماره: 1
2 ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با وضعیت سلامت عمومی در پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 4، شماره: 3
3 اثربخشی تغییر برنامه نوبت کاری بر کاهش شیوع مشکلات بهداشتی در یک صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 11، شماره: 2
4 اختلالات اسکلتی-عضلانی در صنعت قالیبافی ایران (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 2، شماره: 3
5 ارایه الگویی جدید برای عوامل شناختی فردی موثر بر خطای انسانی براساس روش دیمتل (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 6، شماره: 4
6 ارزیابی اثر تغییر برنامه نوبت کاری از نظام ۱۲ ساعتی به نظام ۸ ساعتی بر شیوع مشکلات بهداشتی در یک شرکت پتروشیمی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 9، شماره: 4
7 ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی ناشی از جابجایی بیمار در پرسنل پرستاری به روش PTAI (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 25، شماره: 80
8 ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی در جوشکاران (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 1، شماره: 3
9 ارزیابی ارگونومیک محیط کار در مراکز ساخت اعضای مصنوعی و وسایل کمکی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 2، شماره: 3
10 ارزیابی ارگونومیک محیط کار و بررسی شیوع آسیب های اسکلتی- عضلانی در یک شرکت ساخت و تولید ژنراتور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 9، شماره: 7
11 ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی ناشی از جابجایی بیمار با استفاده از روش MAPO در پرستاران بیمارستان های شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 10، شماره: 3
12 ارزیابی ریسک فاکتورهای ایجاد کننده اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارگاه های رنگ کاری صنعت مبل سازی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 4، شماره: 2
13 ارزیابی ریسک کمر درد ناشی از جابجایی بیمار با استفاد از شاخص MAPO در پرسنل پرستاری یکی از بیمارستان های تهران و ارایه راهکارهای کنترلی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 3، شماره: 4
14 ارزیابی عملکرد هودهای بیولوژیکی ایمن در یک مرکز تحقیقاتی (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 3، شماره: 2
15 ارزیابی عوامل خطر و شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی  در کارگاه های تهیه مبل خام صنعت مبل سازی (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 8، شماره: 1
16 ارزیابی فشار وضعیتی وارده بر اندامهای فوقانی به روشLUBA درکارکنان خطوط مونتاژ کارخانجات مخابراتی ایران، شیراز (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 6، شماره: 3
17 ارزیابی میزان خستگی شغلی در کارگران صنعت فولاد یزد و ارتباط آن با برخی متغیرهای دموگرافیکی در سال ۱۳۹۳ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 6
18 ارگونومی در مدیریت و طراحی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 6، شماره: 23
19 اعتبارسنجی یک روش ارزیابی نیاز وظیفه VACP برای پیشبینی بارکاری ذهنی اپراتورهای اتاق کنترل نیروگاه مطالعه موردی: نیروگاه سیکل ترکیبی فارس (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 4، شماره: 3
20 Design and Development of An Ergonomic Chair for Iranian Office Workers (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 17، شماره: 68
21 Investigating Glenohumeral Joint Contact Forces and Kinematics in Different Keyboard and Monitor Setups using Opensim (دریافت مقاله) مجله فیزیک و مهندسی پزشکی دوره: 13، شماره: 3
22 بانک اطلاعاتی ظرفیت هوازی (VO۲-max) بر اساس سن کارگران مرد شاغل در بخش صنعت شهرستان شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 9، شماره: 1
23 برآورد انرژی مصرفی حین انجام کار به روش برآورد سیستماتیک بار کار (SWE) در کارگران مرد یک کارخانه تولید سازه های فلزی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 9، شماره: 12
24 برآورد نیروهای وارد به کمر در وظایف بلند کردن دستی بار با استفاده از نرم افزار 3DSSPP (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 2، شماره: 4
25 بررسی ارتباط بین سلامت روانی و حداکثر ظرفیت هوازی در کارگران مرد بخش صنعت شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 1، شماره: 1
26 بررسی ارتباط عوامل روانی-اجتماعی و خستگی در بین پرستاران (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 5، شماره: 2
27 بررسی ارتباط کیفیت خواب و خواب آلودگی با غیبت از کار (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 4، شماره: 2
28 بررسی فرآیند حمل و جابجایی بیمار بین تخت و برانکارد و مشکلات ناشی از آن در محیط های بیمارستانی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 3، شماره: 4
29 بررسی کیفیت زندگی کاری و تعیین عوامل موثر بر آن در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 1، شماره: 2
30 پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه خستگی شغلی سوئدی (SOFI-20) در نیروی کار ایرانی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 3، شماره: 1
31 پیش بینی آسیب های اسکلتی عضلانی در پرستاران با استفاده از مدل نیاز کنترل (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 3، شماره: 3
32 شناسایی عوامل تعیین کننده وضعیت بدن و طراحی ایستگاه کار با استفاده از روش طراحی فاکتوریال (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 4، شماره: 3
33 شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و تعیین ریسک فاکتورهای مرتبط با آن در زنان شاغل در کارگاه های تولیدی پوشاک شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 11، شماره: 2
34 کاربرد و اعتبارسنجی نرم افزار آنالیز تصویر Digimizer در آنتروپومتری صورت (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 8، شماره: 2
35 مقایسه نیروهای چنگش قدرتی و ظریف بزرگسالان در پنج شهر ایران (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 11، شماره: 3
36 نوبتکاری و پیامدهای بهداشتی مرتبط با آن در صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابداع یک ابزار جدید برای ارزیابی گوریل نامرئی در بین کارگران صنعتی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
2 اختلالات اسکلتی - عضلانی (MSDs) در جراحان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
3 اختلالات اسکلتی - عضلانی در کاروران ماشین های خیاطی در شرکتهای تولید پوشاک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
4 اختلالات اسکلتی - عضلانی درحرفه طلا و جواهر سازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
5 ارائه ی یک الگوی جدید برای عوامل شناختی فردی موثر بر رویداد خطای انسانی بر اساس روش ارزیابی و آزمون تصمیم گیری (دیمتل) (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
6 ارزیابی ارگونومیک ایستگاه های کار پرستاری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
7 ارزیابی ارگونومیک ایستگاه های کار در واحدهای آزمایشگاهی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ارتباط آن با عضلانی و بهره وری نیروی انسانی - اختلالات اسکلتی (دریافت مقاله) همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید
8 ارزیابی تاثیر جلیقه ارگونومیکی بر نیروهای بیومکانیکی وارده بر ستون فقرات کارگران جمع آوری پسماند (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
9 ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی در مشاغل خدمات شهری و فضای سزس (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
10 ارزیابی ریسک فاکتورهای ایجادکننده اختلالات اسکلتی- عضلانی در شاغلین کارگاه های خیاطی زنانه شهر یزد و طراحی ارگونومیک ایستگاه کار دوخت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
11 ارگونومی در رفوگری فرش: عضلانی ، ارزیابی پوسچر و اصلاح شرایط کار- اختلالات اسکلتی (دریافت مقاله) همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید
12 اولویت بندی عوامل موثر در وقوع خطای انسانی بر اساس روش بهترین بدترین (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
13 اولویت بندی و کاهش مشکلات ارگونومیک در فولاد مبارکه: برنامه ی مداخله ای ارگونومی مشارکتی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
14 Development of the Persian Version of the Job Content Questionnaire: Assessment of Job Stress among Hospital Nurses of Shiraz City (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
15 The effect of a helmet weight on cognitive performance and mental work load: a controlled laboratory study (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
16 بررسی ارتباط آزمون غربالگری عملکرد حرکتی (FMS) با شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان اورژانس و فوریت های پزشکی 115 ایران، شیراز - 1396 (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
17 بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی بالاتنه پرستاران: مطالعه مروری نظام مند و متاآنالیز (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
18 بررسی علم سنجی تولیدات پژوهشی رشته ی ارگونومی و عوامل انسانی در جهان و جایگاه ایران در آن (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
19 بررسی میزان شیوع علایم اختلالات اسکلتی- عضلانی به روش QEC در خاتم کاران شهرکرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
20 بررسی و مقایسه اثر منابع روشنایی مختلف بر عملکرد، هوشیاری و راحتی بصری: یک مطالعه آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
21 تغییرات طول قد در کارگران و ارتباط آن با سطح ریسک QEC (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
22 روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست توانایی فردی Checklist Individual strength در جمعیت کاری ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
23 ریسک فاکتورهای فیزیکی و سازمانی مرتبط با اختلالات اسکلتی- عضلانی در میان کارگران جمع آوری پسماند شهرداری شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
24 کاربرد تکنولوژی پردازش پس به کمک کامپیوتر در آنالیز وضعیت بدن (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
25 مروری بر آزمایش نیروی چنگش دست (دریافت مقاله) پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان