دکتر مهری اکبری

دکتر مهری اکبری دانشیار آب وهواشناسی- دانشگاه خوارزمی

دکتر مهری اکبری

Dr. Mehry Akbary

دانشیار آب وهواشناسی- دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.