دکتر مهدی امیرابادیزاده

دکتر مهدی امیرابادیزاده استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر مهدی امیرابادیزاده

Dr. Mahdi Amirabadizadeh

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of impacts of future climate change on water resources of the Hulu Langat basin using the swat model (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب دوره: 2، شماره: 2
2 اثر تغییراقلیم برشدت و فراوانی خشکسالی در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 2
3 ارزیابی خشک‌سالی هواشناسی در دوره‌های آتی به کمک داده‌های گزارش پنجم تغییر اقلیم (مطالعه‌ی موردی: شهرستان‌های زابل و شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 10، شماره: 40
4 ارزیابی سه روش ریزمقیاس نمایی در پیش بینی خشکسالی هواشناسی تحت تاثیرتغییراقلیم (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
5 ارزیابی مولفه های هیدرولوژیکی حوضه با کمک مدل مفهومی پیوسته بارش- رواناب شماره منحنی اصلاح شده (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
6 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیرتعرق روزانه در مدل های با ساختار ریاضی متفاوت در اقلیم های مختلف ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 1
7 بررسی پارامترهای دما و بارش تحت تأثیر تغییر اقلیم( مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 1
8 بررسی عدم قطعیت سناریوهای انتشار تغییراقلیم در برآورد رطوبت خاک در طی هفته های رشد گندم (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 4
9 بررسی عدم قطعیت مدل ها و سناریوهای تغییراقلیم در برآورد دما، بارش و تبخیر و تعرق منطقه نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 17
10 مدل سازی دبی جریان رودخانه با استفاده از مدل های چندمتغیره تلفیقی سری زمانی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 4
11 مدیریت و برنامه ریزی آبیاری دو رقم گندم تحت تنشهای شوری و خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییر اقلیم بر دمای کمینه و بیشینه ایستگاه سینوپتیک بیرجند با استفاده از مدل های گزارش پنجم تغییر اقلیم (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
2 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر پارامترهای بارش و دما با استفاده از خروجی مدل های چرخش عمومی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
3 ارزیابی کیفیت آب رودخانه کارون از نظر مصارف شرب، صنعت و کشاورزی(مطالعه موردی: بازه اهواز تا آبادان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
4 ارزیابی مدل های تجربی دربرآورد تبخیر - تعرق پتانسیل گیاه گندم پاییزه در مراحل مختلف رشد مطالعه موردی: شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
5 Long-term Trends in Temperature and Precipitation in the Langat River Basin, Malaysia (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 برآورد بارش ایستگاه سینوپتیک بیرجند به کمک مدل ها و سناریو های گزارش پنجم تغییر اقلیم (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
7 بررس شاخص SPI برای دوره های پایه و آتی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک آستارا) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
8 بررسی اثر طول و عمق کارگذاری دیوار موازی بر آبشستگی تکیه گاه پل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
9 بررسی تاثیر تاریخ کشت بر عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گندم رقم روشن در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
10 بررسی تغییرات دما و بارش در دورههای آتی به کمک دادههای گزارش پنجم تحت تاثیرتغییراقلیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
11 بررسی تغییرات مولفه های اقلیمی دما و بارش با استفاده از گزارش پنجم تغییر اقلیم (مطالعه موردی: ایستگاه بیرجند) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
12 بررسی روند در داده های اقلیمی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
13 بررسی سناریوهای تغییر اقلیم بر اساس نتایج حاصل از روش ریزمقیاس گردانی آماری برای متغیر دما (مطالعه موردی: ایستگاه یاسوج) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
14 بررسی کمیت‌های کیفی آب شهرستان بیرجند در محیط GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
15 بررسی و پهنه بندی شاخص های خشکسالی در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
16 بررسی و مقایسه عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه سه رقم گندم سیروان، روشن و ارگ در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
17 پایش خشکسالی با استفاده از شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده( مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
18 پیش بینی تبخیرماهانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی : ایستگاه سینوپتیک بیرجند (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
19 پیش بینی سطح آب به کمک شبکه عصبی فازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
20 پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت بیرجند به کمک آنالیز موجک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
21 پیشبینی دمای متوسط با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان منطقه مورد مطالعه کرمان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
22 تعیین جریان ورودی به مخزن سد کارده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
23 توپوگرافی آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل در اعماق مختلف کارگذاری دیوار موازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
24 ریزمقیاس نمایی آماری بارش و دما تحت تاثیر تغییر اقلیم در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
25 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در برآورد میزان تبخیر از تشتک تبخیر (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
26 مدل سازی پیوسته و روزانه بارش- رواناب بر مبنای تلفیق روش شماره منحنی تغییر یافته و رابطه بیلان جرمی آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
27 مقایسه داده های دمای کمینه و دمای بیشینه با استفاده از دو مدل LARS-WG و SDSM (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)