پروفسور ابوالفضل شاه آبادی

پروفسور ابوالفضل شاه آبادی استاد دانشگاه الزهرا

پروفسور ابوالفضل شاه آبادی

Prof. Abolfazl Shahabadi

استاد دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر توسعه بیمه های زندگی بر شاخص های خوشبختی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 36، شماره: 3
2 تاثیر کارایی بازار کالا، اندازه بازار و آمادگی فنی بر قدرت پول ملی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 11، شماره: 4
3 آیا اثر افزایش حداقل دستمزدها بر تورم در اقتصاد ایران به وضعیت ادوار تجاری اقتصاد کلان مرتبط است (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
4 اثر بهره وری کل عوامل، نهاد و فراوانی منابع طبیعی بر تاب آوری اقتصادی (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 9، شماره: 2
5 اثر پیچیدگی اقتصادی بر نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه منتخب دانش محور (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 13، شماره: 1
6 اثر حقوق مالکیت معنوی بر توزیع درآمد در کشورهای منطقه منا (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 28
7 اثر حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر سرریز دانش در کشورهای درحالتوسعه منتخب (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 20، شماره: 78
8 اثر ریسک کشوری بر ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 15، شماره: 4
9 اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی برکارایی فنی عوامل تولید (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 17، شماره: 68
10 اثر سرریز دانش و کیفیت نهادی بر رشد نوآوری در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 4
11 اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران از کانال نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 18، شماره: 4
12 اثر سیاست های دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 14، شماره: 3
13 اثر متقابل فراوانی منابع طبیعی از طریق شاخص حکمرانی و مهاجرت نخبگان بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 25، شماره: 99
14 اثر متقابل فراوانی منابع طبیعی و آزادی اقتصادی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 51، شماره: 4
15 اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 22، شماره: 85
16 اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 13، شماره: 52
17 اثرات مستقیم و غیر مستقیم نفت بر بهره وری کل عوامل تولید اقتصاد ایران(با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 28
18 اثرات مستقیم و غیرمستقیم مهاجرت نخبگان بر صادرات محصولات با فناوری بالا در کشورهای منتخب منطقه منا (با رویکرد معادلات همزمان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 24، شماره: 95
19 اثرات مستقیم و غیرمستقیم وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 2، شماره: 1
20 اثرسرمایه گذاری مستقیم خارجی،تجارت بین الملل وسرمایه انسانی بربهره وری کل عوامل اقتصادایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 4، شماره: 7
21 ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با تاکید برانتظارات عقلایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 23، شماره: 12
22 ارزیابی اثرا سیاست احتیاطی کلان بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 56، شماره: 4
23 ارزیابی اثرات استرس سیستمیک بر بهره وری کل عوامل تولید با رویکرد بیزین: مطالعه موردی اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 13، شماره: 49
24 ارزیابی چالش ها و فرصت های قدرت رقابت پذیری ایران در مقایسه با کشورهای منطقه در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 2
25 ارزیابی کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 15، شماره: 1
26 ارزیابی وضعیت رقابت پذیری کشورهای عض اوپک؛ با تاکید بر مولفه های نوآوری محور (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 8، شماره: 29
27 الگوسازی تبیین کننده های ریسک گریزی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 7، شماره: 1
28 اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 15، شماره: 3
29 Comparison of Iran and China from the Perspective of Knowledge-Based Economy in Order to Deal with Economic Sanctions (دریافت مقاله) مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی دوره: 1، شماره: 1
30 Studying Challenges and Opportunities of Non-Oil Export from Knowledge Components Aspect: An Approach to Cope with Economic Sanctions (دریافت مقاله) مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی دوره: 7، شماره: 7
31 Studying Challenges and Opportunities of Non-Oil Export from Knowledge Components Aspect: An Approach to Cope with Economic Sanctions (دریافت مقاله) مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی دوره: 7، شماره: 1
32 The Factors Affecting Environmental Performance Index (EPI) in Selected OPEC Countries (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 21، شماره: 3
33 The Impact of Natural Resources on Innovation (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 23، شماره: 3
34 برآورد کشش های تقاضای بیمه های اشخاص و اندازه گیری اثرات رفاهی افزایش حق بیمه ها: کاربردی از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 32، شماره: 2
35 بررسی اثر بهره وری کل عوامل بر قدرت رقابت پذیری (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 0، شماره: 6
36 بررسی اثر فعالیتها و سیاستهای اقتصادی دولت بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی (مطالعه موردی اقتصاد ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
37 بررسی اثر کیفیت نهادی (فساد) و عدم سلطه مالی(استقلال بانک مرکزی) بر سیاست بهینه پولی با استفاده از رویکردهای DSGE و STAR (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 7، شماره: 3
38 بررسی اثرات بهبود فضای کسب وکار بر صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای منتخب گروه G۷۷) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 9، شماره: 30
39 بررسی تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 20، شماره: 5
40 بررسی تأثیر حقوق مالکیت فکری بر صادرات (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 8، شماره: 32
41 بررسی تأثیر مهاجرت نخبگان بر قابلیت تولید نوآوری در کشورهای منتخب منطقه چشم انداز (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 3
42 بررسی رابطه علی بهره وری کل عوامل و نرخ بیکاری دراقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 2، شماره: 7
43 بررسی رابطه متقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 16، شماره: 62
44 بررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 0، شماره: 1
45 بررسی عوامل تعیین کننده شدت تحقیق و توسعه در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته: رهیافت پانل دیتا (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 1
46 بررسی فراوانی-زمان سرریز نوسانات میان نرخ ارز، تورم، قیمت سهام و قیمت مسکن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 13، شماره: 2
47 بررسی مقایسه ای تأثیر نوآوری بر نابرابری درآمد کشورهای اوپک و کشورهای منتخب توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 9، شماره: 35
48 بررسی نقش تحقیق و توسعه بر بهره وری بخش صنعت اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 25
49 بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت بر جریان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای D۸ و (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 15، شماره: 60
50 بررسی و محاسبه اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی ایران از طریق کانال های مستقیم و غیر مستقیم (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 14، شماره: 55
51 تاثیر آزادی اقتصادی بر بازده بازار سهام ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 86
52 تاثیر آزادی اقتصادی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب G۷۷ به ایالات متحده آمریکا (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 17، شماره: 67
53 تاثیر آزادی اقتصادی، سیاسی و مدنی بر مهاجرت (با تاکید بر مهاجرت نخبگان) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 21، شماره: 77
54 تاثیر آستانه ای رشد نرخ ارز بر کارایی بخش صنعت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 10، شماره: 4
55 تاثیر ابعاد نوآوری ملی بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 3
56 تاثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب G۷۷ (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 19، شماره: 76
57 تاثیر امنیت اقتصادی بر سپرده‎های قرض‎الحسنه بانک‎های دولتی و خصوصی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 16، شماره: 31
58 تاثیر امنیت سرمایه گذاری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 3، شماره: 1
59 تاثیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای ایران، ترکیه و مالزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 23
60 تاثیر انواع سرمایه بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب جهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 26، شماره: 103
61 تاثیر انواع سرمایه بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب صادر کننده نفت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 19، شماره: 3
62 تاثیر بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادرات فرش ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 16، شماره: 90
63 تاثیر بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی بر سرانه هزینه های بهداشت عمومی کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته: رویکرد پانل GMM (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
64 تاثیر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 21، شماره: 83
65 تاثیر بهره وری کل عوامل بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بلوک های اقتصادی صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 5، شماره: 16
66 تاثیر پیچیدگی اقتصادی (ECI)) بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال توسعه (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 89
67 تاثیر پیچیدگی اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 19، شماره: 2
68 تاثیر پیچیدگی اقتصادی و جهانی شدن بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 17، شماره: 1
69 تاثیر ترکیب سرمایه انسانی بر رشد و همگرایی فناوری کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
70 تاثیر تعاملی جذب سرریز دانش و آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 57، شماره: 3
71 تاثیر تعاملی جهانی شدن و کارآفرینی بر مهاجرت بین المللی زنان در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 28، شماره: 95
72 تاثیر تعاملی کارآفرینی و توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 17، شماره: 65
73 تاثیر تعاملی نهاد ریسک و پیچیدگی اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 12، شماره: 1
74 تاثیر تعاملی نهاد ریسک و فراوانی منابع طبیعی بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 12، شماره: 46
75 تاثیر توسعه بازار پول و سرمایه بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 3، شماره: 2
76 تاثیر توسعه بخش بانکی بر رفاه اجتماعی استان های ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 6، شماره: 2
77 تاثیر توسعه بر نهادها: مورد کشورهای اسلامی عضو گروه D۸ (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 4، شماره: 9
78 تاثیر توسعه صادرات با فناوری برتر بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 54، شماره: 3
79 تاثیر توسعه مالی بر فقر در کشورهای اسلامی گروه دی هشت (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 18، شماره: 4
80 تاثیر جذب سرریز دانش بر توسعه بانکی کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 17، شماره: 1
81 تاثیر جذب سرریز فناوری و کارآفرینی بر پیچیدگی اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 54، شماره: 4
82 تاثیر جهانی شدن و توسعه فضای کارآفرینی بر مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 4، شماره: 11
83 تاثیر جهانی شدن و جذب سرریز فناوری بر تاب آوری اقتصادی (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 9، شماره: 1
84 تاثیر چرخه های انتخاباتی بر اثربخشی دولت در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 25، شماره: 4
85 تاثیر چرخه های انتخاباتی بر اندازه دولت در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 4، شماره: 1
86 تاثیر چرخه های انتخاباتی بر رشد هزینه های بهداشت عمومی کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته 1994-2010 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 9
87 تاثیر چرخه های انتخاباتی بر فساد در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 28، شماره: 1
88 تاثیر چرخه های سیاسی بر نرخ رشد بیکاری کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 20، شماره: 4
89 تاثیر چرخههای انتخاباتی بر نرخ تورم در کشورهای منتخب توسعهیافته و درحالتوسعه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 22، شماره: 2
90 تاثیر حقوق مالکیت فکری بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 1
91 تاثیر حکمرانی خوب بر آزادی اقتصادیکشورهای منتخب منطقه منا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 22، شماره: 9
92 تاثیر حکمرانی خوب بر شدت تحقیق و توسعه کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 8، شماره: 2
93 تاثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 5، شماره: 1
94 تاثیر درجه مشتریمداری بازار کالا بر برند کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 7، شماره: 2
95 تاثیر رقابت پذیری بر رفاه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 16، شماره: 3
96 تاثیر ریسک اقتصادی بر کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب جهان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 14، شماره: 1
97 تاثیر زیرساخت های اقتصادی بر گردشگری: رویکرد پانل دیتا مقایسه ی تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 7
98 تاثیر سرریز فناوری از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالا برسهم تولید انرژی های تجدیدپذیر از کل انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 5، شماره: 1
99 تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری کشورهای منتخب سازمان توسعه همکاری اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 18، شماره: 70
100 تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب تولیدکننده علم (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 11، شماره: 1
101 تاثیر شاخص حکمرانی بر تورم در کشورهای منتخب G۷۷ (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 14، شماره: 3
102 تاثیر شاخص رقابت پذیری بر تجهیز منابع مالی در بورس های منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محاسباتی دوره: 2، شماره: 1
103 تاثیر شاخص نهادی ریسک بر برند ملی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 8، شماره: 3
104 تاثیر شاخص نهادی ریسک سیاسی بر جذب گردشگران خارجی در کشورهای حوزه منا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 51
105 تاثیر شاخص های توانایی کارآفرینانه بر صادرات صنعت تجهیزات پزشکی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 4، شماره: 14
106 تاثیر شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سهم بازار کشورهای عضو اوپک از صادرات غیرنفتی جهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 24، شماره: 96
107 تاثیر شاخص های فردی و نهادی کارآفرینی بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات جهانی تجهیزات پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 2، شماره: 4
108 تاثیر شاخص های نوآوری بر ثروت کشورهای منتخب تولیدکننده علم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 6، شماره: 2
109 تاثیر شکاف جنسیتی بر کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 19، شماره: 3
110 تاثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 35، شماره: 3
111 تاثیر عامل پسماند و کیفیت نهادی بر تورم بالقوه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 26، شماره: 86
112 تاثیر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی (سیاست های کلان اقتصادی) بر رفتار کارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه های منتخب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 28، شماره: 3
113 تاثیر عوامل فزاینده کارایی بر بهره وری کل عوامل تولید با تاکید بر مولفه های آمادگی فنی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 2، شماره: 3
114 تاثیر عوامل فزاینده کارایی بر عملکرد بازاریابی بین المللی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 4، شماره: 4
115 تاثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی بر جذب سرریز فناوری کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 1
116 تاثیر فساد و استقلال بانک مرکزی بر حجم پول در ایران: با استفاده از الگوی (STAR) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 4، شماره: 3
117 تاثیر فضای کارآفرینی بر صادرات غیرنفتی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 4، شماره: 1
118 تاثیر فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری کشورهای منتخب منطقه منا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 3، شماره: 2
119 تاثیر فضای کسب وکار بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتی جهان (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 20، شماره: 112
120 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آزادسازی تجاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 25، شماره: 100
121 تاثیر قدرت رقابت پذیری بر توسعه بازار سهام؛ با تاکید بر مولفه های کارایی محور (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 9، شماره: 2
122 تاثیر قدرت مالی بانک مرکزی بر تورم در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 6، شماره: 1
123 تاثیر کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 10، شماره: 2
124 تاثیر کارآفرینی بر توسعه بخش بانکی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 8، شماره: 2
125 تاثیر کارآفرینی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه منا (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 26، شماره: 102
126 تاثیر کارآفرینی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 18، شماره: 1
127 تاثیر کارایی بازارها بر تاب آوری اقتصادی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 12، شماره: 46
128 تاثیر کارایی بازارهای اقتصادی بر تجارت دوجانبه ایران و کشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 7، شماره: 1
129 تاثیر کیفیت نظام نوآوری بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب خاورمیانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 2، شماره: 1
130 تاثیر متقابل توسعه مالی و آزادی اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب ناموفق در توسعه صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
131 تاثیر متقابل جهانی شدن و نوآوری بر بهره وری کل عوامل در کشورهای منتخب تولیدکننده علم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 13، شماره: 48
132 تاثیر متقابل درآمد نفتی با شاخص نهادی حکمرانی بر تشکیل سرمایه فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 15، شماره: 3
133 تاثیر متقابل نوآوری با شاخص آزادی آقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب تولیدکننده علم (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 8، شماره: 1
134 تاثیر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص نهادی حکمرانی بر سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک: رویکرد پانل GMM (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 4، شماره: 2
135 تاثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص نهادی حکمرانی در توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 13، شماره: 2
136 تاثیر مدیریت راهبردی پایداری و محیط صادرات بر عملکرد صادرات خاویار ایران (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 2
137 تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بر پیچیدگی اقتصادی ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 5، شماره: 2
138 تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بر کارآفرینی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 2
139 تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر تاب آوری زنجیره تامین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 6، شماره: 2
140 تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر رابطه مبادله بازرگانی در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 17، شماره: 3
141 تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب درحال توسعه (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 7، شماره: 2
142 تاثیر مولفه های اقتصاد دانشبنیان بر شاخص فلاکت در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 25، شماره: 3
143 تاثیر مولفه های دانش بر برند ملی در کشورهای منتخب جهان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 3، شماره: 1
144 تاثیر مولفه های دانش بر تجهیز منابع مالی در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 10، شماره: 3
145 تاثیر مولفه های دانش بر تولید انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 6، شماره: 21
146 تاثیر مولفه های دانش بر عرضه صادرات بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 21، شماره: 84
147 تاثیر مولفه های نوآوری بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 16، شماره: 32
148 تاثیر مولفههای دانش بر نابرابری توزیع ثروت جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 24، شماره: 4
149 تاثیر مولفههای دانش و جهانیشدن بر تابآوری اقتصادی در کشورهای منتخب درحال توسعه تولیدکننده نفت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 24، شماره: 80
150 تاثیر مهاجرت نخبگان بر عرضه نوآوری رهیات پانل دیتا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 10، شماره: 2
151 تاثیر نابرابری درآمد بر تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 21، شماره: 81
152 تاثیر نابرابری درآمد بر واردات کالا و خدمات کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 12
153 تاثیر نوآوری بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 51، شماره: 3
154 تاثیر نهاد حکمرانی کشور میزبان بر درآمد گردشگری کشورهای درحال توسعه منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 5، شماره: 16
155 تاثیر نهادها بر توسعه کشورهای اسلامی عضو گروه دی هشت (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 3
156 تاثیر وفور منابع طبیعی برعملکرد حکمرانی کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته: رویکرد پانل GMM (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 16
157 تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم نوآوری بر عرضه صادرات کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته (با رویکرد معادلات همزمان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 11، شماره: 21
158 تاثیرثبات سیاسی وآزادی اقتصادی بررشداقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 4، شماره: 16
159 تأثیر رقابت‌پذیری ملی بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب کارایی محور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
160 تأثیر سرریز فناوری ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر عملکرد بخش صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 9، شماره: 33
161 ترجیحات ریسکی و بحران ارزی در اقتصاد ایران- رویکرد سویچینگ مارکف (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 2
162 تعیین کننده های اجتماعی اقتصادی اشتغال در کشورهای اسلامی دی هشت(D۸) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 2، شماره: 6
163 تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 3، شماره: 5
164 تعیین کننده های شدت تحقیق و توسعه بنگاه های اقتصادی: رویکرد پانل دیتا -روش 2SLS (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 2، شماره: 2
165 حکمرانی و صادرات مبتنی بر فناوری برتر: مطالعه موردی کشورهای عضو G15 (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 18
166 رابطه جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 8، شماره: 30
167 رابطه حکمرانی با شاخص های توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورهای برگزیده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 9، شماره: 2
168 راهبرد پیشرفت اقتصادی با الهام از نهج البلاغه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده پژوهی دوره: 1، شماره: 2
169 ریسک گریزی و چرخه های تجاری در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 10، شماره: 2
170 سیاست های ارزی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
171 شناسایی استرس سیستمیک در بازار مالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 10، شماره: 1
172 عوامل موثر بر ارتقا بهره وری، رقابت پذیری و فناوری واحد های صنعتی کوچک (مطالعه موردی شهرک صنعتی اشتهارد) (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 19، شماره: 107
173 عوامل موثر بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 27
174 منابع رشد اقتصاد ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 0، شماره: 7
175 منابع رشدبخش خدمات اقتصادایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 2، شماره: 3
176 منابع رشدبخش صنایع ومعادن اقتصادایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 2، شماره: 4
177 موجودی سرمایه بخش خصوصی و رشد درونزا (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 0، شماره: 2
178 نرخ بازدهی فعالیتهای تحقیق وتوسعه و سرمایهگذاری فیزیکی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 19، شماره: 4
179 نقدی بر رویکرد میرزا آقاخان در اقتصاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 6، شماره: 1
180 نقش رشد بهره وری کل عوامل در رشدبخش غیرنفتی اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 31
181 نقش رکود و رونق در اثرگذاری رانت منابع نفتی بر شاخص توسعه مالی در ایران: آیا کیفیت نهادها موضوعیت دارد؟ (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 11، شماره: 1
182 نقش کارایی سیستم قضایی در سهولت کسب و کار (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 21، شماره: 5
183 نوآوری و صادرات مبتنی بر فناوری برتر ؛ مقایسه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منتخب سند چشم انداز (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 38
184 نهادها و برابری درآمد (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 16، شماره: 61
185 وفور منابع طبیعی و صادرات غیر نفتی: رهیافت GMM (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 4، شماره: 1
186 وفورمنابع طبیعی و تولید ناخالص داخلی سرانه درکشورهای نفتی باتاکید برآزادی اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات درآمد ، سهام، بدهی جاری،پول نقد بر نقدینگی واحد های گاو شیری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
2 اثرات رشد بهره وری تحقیقات کشاورزی برکاهش فقر در ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
3 ارایه یک شاخص ترکیبی برای سنجش توسعه جایگاه اقتصاد کلان در راستای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
4 ارایه یک شاخص ترکیبی برای سنجش توسعه جایگاه اقتصاد کلان در راستای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
5 بانکداری اسلامی و رویکرد حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 برآورد عادلانه بودن هزینه خدمات سلامتی و کارایی بیمه های درمانی در ایران در سال 1386 به روش پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
7 بررسی ارتباط میان نوآوری و رشد اقتصاد ایران و کشورهای گروه D8 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
8 بررسی تاثیر پدیده شهرنشینی برآلودگی های محیط زیست درکشورهای منطقه منا (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
9 بررسی تاثیر سیاست های پولی بربازار گوشت قرمز ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
10 بررسی تاثیر فناوری بر افزایش عملکرد برنج در ایران در راستای تامین امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
11 بررسی تاثیر فناوری بر صادرات محصولات کشاورزی ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
12 بررسی تاثیرزیرساخت های اقتصادی برگردشگری کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه (دریافت مقاله) سومین همایش مجازی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان
13 بررسی تاثیرسیاست حمایت ازتولید کننده برعملکردبخش کشاورزی درراستای امنیت غذایی (دریافت مقاله) مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان
14 بررسی تأثیر جریان ورودی سرمایه گذاری خالص و شاخص باز بودن تجاری بر شکاف فناوریکشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
15 بررسی تطبیقی تأثیرعوامل نهادی بر توزیع درآمد کشورهای عضو گروه D8 و G7 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان
16 بررسی عوامل تعیین کننده رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
17 بررسی عوامل تعیین کننده فرار مغزها و تاثیر آن بر توسعه فعالیت های اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
18 بررسی عوامل تعیین کننده نوآوری (مطالعه موردی کشورهای D8) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
19 بررسی عوامل موثر بر حقوق مالکیت فکری در کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه نفتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
20 بررسی عوامل موثربرسرمایه گذاری مستقیم خارجی ( مقایسه ایران با 14 کشور منتخب) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
21 بررسی مقایسه ایی ترکیب سرمایه و عملکرد اقتصادی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
22 بررسی مقایسه ایی ترکیب سرمایه و عملکرد اقتصادی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
23 بررسی نقش فناوری در رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
24 بررسی نقش نوآوری تحقیقات و سرمایه انسانی در توسعه گسترش همکاریهای اقتصادی میان کشورهای گروه D8 (دریافت مقاله) دومین همایش بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان
25 بررسی و مقایسه اثرات آلودگی هوا بر شاخصهای سلامت کشورهای منتخب سند چشمانداز با توسعه یافته (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی هوا
26 بررسی و مقایسه تاثیر رشداقتصادی برآلودگیهای زیست محیطی درکشورهای OPEC و منتخب OECD (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
27 بررسی و مقایسه تاثیر سیاستهای حمایتی برعملکرد بخش کشاورزی کشورهای منتخب با محوریت ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
28 تاثیر اقتصاد سیاسی بر محیط کسب و کار ر راستای تامین منابع مالی کشورهای عضو گروه D8 و G7 (دریافت مقاله) اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار
29 تاثیر تحقیق و توسعه داخلی و آموزش و ترویج بخش کشاورزی بر صادرات بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
30 تاثیر حکمرانی بر امنیت غذایی کشورهای توسعه یافته گروه هفت و منتخب در حال توسعه در بازه زمانی (2011-2002) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
31 تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر عملکرد منتخب بانکهای جمهوری اسلامی ایران بهمنظور نیل به اهداف حماسه اقتصادی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
32 تاثیر شاخص نهادی ریسک بر گرایشها و ادراکات کارآفرینانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
33 تاثیر شاخص های اقتصادی دانش بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب آسیایی و اروپایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
34 تاثیر عامل کارایی بر رفاه اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
35 تاثیر فناوری و سرمایه انسانی بر واردات بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
36 تاثیر کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
37 تاثیر کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
38 تاثیر کیفیت قوانین و قدرت رقابتپذیری بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای برگزیده نفتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
39 تاثیر متقابل آزادی اقتصادی بر نحوه استفاده از فراوانی منابع طبیعی و سرمایهگذاری داخلی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
40 تاثیر مولفه های دانش بر عملکرد زیست محیطی کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
41 تاثیر مهاجرت نخبگان بر نوآوری در کشورهای منتخب اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
42 تاثیر نهادهای اقتصادی در ارتباط بین و صنعت و دانشگاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
43 تاثیرمتغیرهای قیمتی وغیرقیمتی براشتغال بخش کشاورزی (دریافت مقاله) مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان
44 تأثیر آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای D8 و G7 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
45 تأثیر شاخص ها ی اقتصاد دانش بر نرخ بیکاری ایران و کشورهای منتخب آسیایی و اروپایی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران
46 چالش ها و فرصتها صادرات غیرنفتی از نقطه نظر مؤلفه های دانش با رویکرد مقابله با تحریم های اقتصادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
47 رابطه فراوانی منابع طبیعی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و عملکرد محیط زیست در کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته موفق نفتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
48 عوامل تعیین کننده صادرات صنایع با فناوری برتر کشورهای منتخب در حال توسعه: با تاکید بر شاخص نوآوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
49 عوامل موثر بر عملکرد استراتژیک بازاریابی بین الملل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری
50 معرفی ابزارهای تامین مالی پروژه های صنعت نفت از طریق بازار سرمایه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
51 معرفی ابزارهای تامین مالی پروژه های صنعت نفت از طریق بازار سرمایه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
52 مقایسه بین شاخصهای موثر بر نوآوری ایران با سایر کشورهای اوپک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
53 مقایسه تاثیر شاخص حکمرانی بر عملکرد زیست محیطی کشورهای توسعه یافته عضو G7 و کشورهای منتخب عضو OPEC در بازه زمانی (2012-2000) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
54 مقایسه شرایط اقتصادی ایران و چین از منظر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان به منظور مقابله با تحریم های اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
55 نقش انباشت فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و خارجی (از طریق واردات کالا) بر صاردات غیر نفتی "مطالعه موردی ایران" (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
56 نقش تجهیز منابع مالی بازار سرمایه در راستای مقاوم سازی اقتصاد ایران از کانال تحقق رشد اقتصادی مستمر و باثبات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
57 نقش فعالیتهای تحقیق و توسعه ی داخلی و خارجی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی اقتصاد ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
58 نقش مولفه های دانش در پیچیدگی اقتصادی کشورهای منا و ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
59 نقش و جایگاه بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی