محسن رحمتی

 محسن رحمتی استاد تاریخ  دانشگاه لرستان

محسن رحمتی

Mohsen Rahmati

استاد تاریخ دانشگاه لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 نقش سادات علوی در تحولات سیاسی ماوراءالنهر در قرن ششم هجری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 6، شماره: 21
2 آوردگاه سلطان محمد خوارزمشاه و لشکر مغول (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 10، شماره: 3
3 اوضاع اقتصادی خراسان در عهد سلطان ابوسعیدگورکان (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 4، شماره: 2
4 اهمیت نزهةالقلوب در تبیین جغرافیای تاریخی و تعیین جای‌نام‌‌‌های کردستان دورۀ ایلخانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 29، شماره: 24
5 ایل سنجابی و سیاست های انگلیس در غرب ایران در جنگ جهانی اول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 7، شماره: 1
6 بازتاب جایگاه اجتماعی زنان عصر پهلوی اول در روزنامه اطلاعات(1306 تا 1320ش) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
7 بررسی نقش حمزه آغا منگور در قیام شیخ عبیدالله شمدینانی علیه قاجاریه (1297 ق/ 1880 م) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 4، شماره: 1
8 بررسی و نقد کتاب دولت سلجوقیان (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 11، شماره: 22
9 پیامد های اجتماعی اقتصادی تاخت و تاز نگودریان در قلمرو ایلخانی (656-696ق) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
10 پیامدهای اجتماعی جنگ قطوان در ماوراءالنهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 2، شماره: 1
11 پیامدهای اجتماعی مهاجرت سلجوقیان به خراسان416 433 ق1025 / 1041م (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
12 پیامدهای اقتصادی و اجتماعی هجوم غزها به کرمان ( ۵۷۵ – ۶۱۰ ه.ق ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 6، شماره: 1
13 تاثیر اصلاحات غازان بر وضعیت کشاورزی قلمرو ایلخانی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 25، شماره: 26
14 تأثیر تقابل سنّت و تجدّد بر سینمای ایران در عصر پهلوی دوم(سال‌های 1332-1357ش) (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 8، شماره: 1
15 تحکیم و توسعه دولت خوارزمشاهی در عهد آتسز (۵۲۲- ۵۵۱ ه.ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 12، شماره: 23
16 تحلیلی بر نقش روزنامه ها و دامنه ی تاثیرگذاری آن ها در اعتراض های عصر ناصری (۱۳۱۳-۱۲۶۴ ه.ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 14، شماره: 27
17 تکاپوهای سادات برای تشکیل حکومت در ماوراءالنهر در سده ی پنجم هجری قمری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 2، شماره: 7
18 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توزیع اعتبارات مالی در لرستان در عهد پهلوی اول (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 6، شماره: 2
19 جایگاه و کارکرد خاندان وزیری در تاریخ کردستان در دوره اول قاجار (۱۲۶۲ ۱۱۹۹ه.ق) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 9، شماره: 2
20 جغرافیای اقتصادی ارمینیه از منظر مورخان و جغرافی نویسان مسلمان «قرن ۱- ۷ه . ق» (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 10، شماره: 19
21 جغرافیای تاریخی ملایر در قرون نخستین اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 9، شماره: 34
22 خاندان برسقی و تحولات عصر سلجوقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 10، شماره: 1
23 خواجه نظام الملک و گسترش زبان فارسی در آناتولی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 18، شماره: 35
24 درآمدی بر جغرافیای تاریخی فرارود در بوته نقد (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 1
25 دگرگونی ساختار اداری و اجتماعی ملایر از زوال ایلخانان تا سقوط صفویه (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 27، شماره: 33
26 روابط و مناسبات خاندان عربشاهی خوارزم با صفویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 3، شماره: 2
27 روابط هدایت الله خان فومنی (گیلانی) با حکومت مرکزی (۱۱۷۰-۱۲۰۰ق/۱۷۵۷-۱۷۸۶م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 12، شماره: 2
28 روزنامه اطلاعات و ورزش زنان در عصر پهلوی اول(1304-1320) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 9، شماره: 2
29 سامانیان و احیاء شاهنشاهی ایرانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 6، شماره: 1
30 سلطان حسین بایقرا و حیات اقتصادی خراسان (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 4، شماره: 7
31 سلیمان شاه ایوه و حمله مغول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 6، شماره: 22
32 سیاست دوگانه تیموریان در برخورد با کشاورزان (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 11، شماره: 2
33 شکل گیری مدارس فرانسوی در سنندج در اواخر عهد قاجار (۱۳۱۰-۱۳۳۱ق.)؛ کارکردها و واکنش ها (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 12، شماره: 29
34 عوامل و زمینه‌های اجتماعیِ طرح اندیشه احیاء شاهنشاهی ایرانی در قرن چهارم هجری (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 9، شماره: 1
35 قلعه سازی در لرستان و کارکرد امنیتی آن در عهد پهلوی اول (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 7، شماره: 1
36 کم و کیف روابط تجاری میان ایران و مصر، مطالعه موردی؛ عصر سلجوقی و فاطمی (دریافت مقاله) فصلنامه سخن تاریخ دوره: 6، شماره: 18
37 کمیجیان و نقش آن ها در تحولات سیاسی ماوراءالنهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 5، شماره: 4
38 گرایش امان الله خان اردلان به شیخیه علل و پیامدهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 8، شماره: 30
39 گسترش اسلام در قلمرو زنبیل های سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 3، شماره: 10
40 گسترش اسلام در قلمرو قرلق¬ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 5، شماره: 1
41 گسترش اسلام در گیلان و دیلمان با تأکید بر مذاهب اهل‌سنت (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 22، شماره: 13
42 گونه شناسی اعتراض های زنان در عصر ناصری (۱۲۶۴-۱۳۱۳ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 15، شماره: 1
43 مرداویج و اندیشه احیای شاهنشاهی ساسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 4، شماره: 1
44 منازعات جانشینی بویهیان و تاثیر آن بر افول فرهنگ و تمدن اسلامی با تاکید بر علوم عقلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 3، شماره: 2
45 مناسبات خوانین آل افراسیاب با خلافت عباسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 10، شماره: 37
46 مناسبات سامانیان با خلافت عباسی و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 25، شماره: 28
47 نقد و ارزیابی کتاب سیاست/ دانش در جهان اسلام هم سویی معرفت و ایدئولوژی در دوره سلجوقی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 10
48 نقد و بررسی کتاب خاستگاه تاریخی ایل قاجار (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 12
49 نقش خوانین و متنفذین در برقراری امنیت در لرستان در عهد پهلوی اول (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 7، شماره: 1
50 نگرشی بر قیام رافع‌بن لیث (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 22، شماره: 14
51 نگرشی بر قیام شریک بن شیخ المهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و تحلیل تحولات اجتماعی و سیاسی ایران در دوره اول خلافت عباسی 232-132ه.ق (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
2 بررسی و تحلیل تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرمیسین کرمانشان در قرون نخست اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران