دکتر رحمان مشتاق مهر

دکتر رحمان مشتاق مهر استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر رحمان مشتاق مهر

Dr. Rahman Moshtaghmehr

استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «پندنامه» از عطار نیشابوری نیست (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 12، شماره: 3
2 الزامات شرح متن با نگاهی به‌ روایتِ غلامحسین دینانی از غزلیات شمس (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 3
3 بازتاب باورهای عامه در فرهادنامه (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 11، شماره: 22
4 بررسی ساختار کلی و تناقض گویی موجود در ساخت منظومه فرهاد و شیرین وحشی بافقی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 18
5 بررسی عناصر زیست محیطی در متون عرفانی با تکیه بر آثار بها ولد، مولوی و بقلی شیرازی. (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 71، شماره: 237
6 بررسی و تحلیل باورهای عامیانه در دیوان کمال الدین اصفهانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 14، شماره: 28
7 پیشینه مبانی سوررئالیسم در ادبیات عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 14، شماره: 44
8 تا تصحیح نهایی دیوان کبیر:نسخه قونیه یا تصحیح فروزانفر (بررسی انتقادی چاپ نسخه قونیه) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 4، شماره: 6
9 تاثیرپذیری و الهام گیری سوررئالیسم از ادبیات عرفانی با بررسی تقابلات بین آنها (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 13، شماره: 24
10 تحلیل انتقادی تصحیحات و چاپ های دیوان شمس تبریزی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 2
11 تحلیل گفتمان «تاریخ بیهقی» بر اساس نظریۀ فراتابی زبانی فرای و بازی زبانی ویتگنشتاین (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 441
12 تحلیل گفتمان انتقادی زندان در دو زیست-جهان کلاسیک و مدرن با تکیه برحبسیه های مسعود سعد، فرخی یزدی و محمدتقی بهار (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 19، شماره: 38
13 تصحیح دیگرى از روضه خلد مجد خوافى (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 22، شماره: 2
14 تلقی قدما از ترجمه ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 5، شماره: 11
15 جغرافیای ملکوتی و اوقات عرفانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 10، شماره: 1
16 حکمرانی آرمانی ایرانیان در اندرزنامه های جاویدان خرد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 4، شماره: 6
17 دیالکتیک جمال و جلال در اندیشه عین القضات همدانی (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 48، شماره: 1
18 رد یک اشکال از حدیقه برپایه نمادشناسی سنایی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 9، شماره: 16
19 روایت گورانی داستان جمشید و مقایسه آن با شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 19، شماره: 39
20 روایتی دیگر از نبرد بهمن و فرامرز (بر پایه بهمن و فرامرز سید نوشاد ابوالوفایی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 11، شماره: 19
21 ساخت های نحوی بیان حصر در زبان فارسی (مطالعه موردی: آثار سعدی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 7، شماره: 1
22 سیاست عشق در عاشقانه های احمد شاملو (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 15، شماره: 59
23 شاخص های محتوایی و صوری ادبیات غنایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 14، شماره: 26
24 شکل شناسی داستان های کوتاه محمود دولت آبادی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 2، شماره: 8
25 شکل شناسی مثنوی های تعلیمی و عرفانی بر مبنای سنت های ادبی (از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 15، شماره: 34
26 فیه ما فیه و شرح کامل آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 13، شماره: 28
27 کیهان باوری و اشاراتی به فرهنگ عامه و احکام کیفری ایران باستان در شاهنامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 13، شماره: 2
28 گزارش انتقادی جریان شناسی های شعر معاصر فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 75، شماره: 246
29 مآخذ استشهادات شعری فارسی مکتوبات مولانا و تکملة آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 8، شماره: 3
30 مآخذ نویافته ۷۵ رباعی از دیوان کبیر مولانا با تکیه بر نزهه المجالس (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 12، شماره: 1
31 متن شناسی دست نویس نسخه منحصر به فرد دیوان بلبل گیلانی (سده نهم ه. ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 16، شماره: 2
32 مطالعه تطبیقی کارکرد ضمیر ناخودآگاه در تجارب عرفانی و سوررآلیستی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 16
33 مطالعه شکلی و ساختاری داستان های کوتاه صادق چوبک (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 1، شماره: 1
34 نامجویی در شاهنامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 1، شماره: 1
35 نشانه‌های سبک زنانه در ادبیات داستانی معاصر (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 7، شماره: 3
36 ویژگی های اقلیمی در داستان نویسی شمال ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 4، شماره: 4
37 ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 1
38 هنر گزینش و کاربرد واژه در سخن سعدی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نظام فکری میرزا فتحعلی آخوندزاده و آراء دینی-اجتماعی او (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی
2 تاثیر زبانی خسرو و شیرین نظامی بر جمشید و خورشید سلمان ساوجی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
3 جریان شناسی مقالات مربوط به "فیه مافیه " منتشر شده درنشریات معتبر دهه اخیر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات
4 نگاهی دیگر به رمزها و نمادهای عرفانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی