دکتر حسین شریفان

دکتر حسین شریفان دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی آب و خاک، گروه مهندسی آب

دکتر حسین شریفان

Dr. Hossein Sharifan

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی آب و خاک، گروه مهندسی آب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر توام رژیم های مختلف آب دریا و کم آبیاری بر خصوصیات برگ گیاه کینوا (رقم Titicaca) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 8، شماره: 2
2 اثر رژیم های تلفیقی آب دریا و آب شهری بر ویژگی های بیوشیمیایی و بهره وری مصرف آب گیاه شوید (Anethum graveolens L) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 7، شماره: 1
3 ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد سه نوع پوشش مختلف مورد استفاده در زهکشهای زیرزمینی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 1
4 ارزیابی انواع روش های اندازه گیری برآورد هدایت هیدرولیکی خاک (مطالعه موردی: منطقه مشهد) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 1
5 ارزیابی پدیده های ترسالی و خشکسالی در استان خراسان با استفاده از نمایه های (PNPI, SPI, NITZCHE) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
6 ارزیابی روش های مختلف تشعشعی و رطوبتی جهت برآورد تبخیر تعرق مرجع و اثرات خشکی هوا بر آن در استان گلستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 2
7 امکان سنجی استفاده از آب دریای خزر جهت آبیاری گیاه تره ایرانی (Allium persicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 7، شماره: 1
8 بررسی اثر آبیاری با روش تلفیق آب دریای خزر و آب شیرین بر خواص فیزیولوژیکی و بهره وری آب در گیاه جعفری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 6
9 بررسی اثر پلیمر سوپرجاذب بر تغییرات ضرایب معادله نفوذ کوستیاکوف– لوییسدر آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
10 بررسی اثر رژیمهای مختلف آب آبیاری بر توسعه ریشه و بهرهوری مصرف آب گیاه فلفل سبز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
11 بررسی اثر زایتونیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا تحت آبیاری با آب‌های نامتعارف (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
12 بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) تحت رژیمهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
13 بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا (رقم Titicaca) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
14 بررسی اقتصادی کاربرد روش آبیاری نوارتیپ در زراعت گندم (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
15 بررسی امکان جایگزینی روش ANFIS به جای روش های متداول میانیابی و زمین آمار در تخمین تغییرات مکانی سطح ایستابی زیرزمینی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 2
16 بررسی بکارگیری آب دریای خزر جهت آبیاری گیاه فلفل سبز تحت شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 2
17 بررسی بهره وری آب گندم در روش آبیاری قطرهای تیپ (مطالعه موردی مشهد و تربت حیدریه) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
18 بررسی تاثیر سطوح مختلف ابرجاذب (هیبروزوم دانه متوسط) و تنش آبی بر اجزای عملکرد ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
19 بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و شاخص های رشد دو رقم گیاه کینوا (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 1
20 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه سورگوم تحت شرایط آبیاری با آب دریای خزر (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
21 بررسی عملکرد و بهره وری مصرف آب ارقام گندم در تاریخ کاشت ها و شرایط آبیاری مختلف (مطالعه موردی در دشت گرگان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
22 بررسی عملکردچهار نوع قطره چکان در شرایط بکارگیری آب شور (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 2
23 بررسی کشت نشایی و خشکه کاری برنج از نظر عملکرد و پارامترهای عملکرد تحت سیستم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 12
24 بهبود برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل با استفاده از ضریب اصلاحی به کمک مدل درخت تصمیم M۵ (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 1
25 بهره برداری آب های نامتعارف جهت آبیاری گیاه فلفل دلمه ای (Capsicum annum) تحت شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
26 بهینه سازی روش ماسکینگام در روندیابی سیل در رودخانه های سیلابی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 3، شماره: 6
27 پیش بینی مقدار آبدهی رودخانه در شرایط کم آبی و پرآبی با استفاده از یک مدل استوکستیک و هوش مصنوعی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 3
28 تاثیر تنش آبی دوره ای و شوری ناشی از آب دریای خزر بر عملکرد واجزای عملکرد گندم (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 2
29 تاثیر تنش شوری و بیش آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد فلفل سبز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 1
30 تخمین پارامترهای مختلف نفوذپذیری خاک در آبیاری جویچه ای با حضور پلیمر سوپرجاذب (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
31 تعیین الگوی کشت بهینه با روش بیشینه- کمینه (MMAS) سیستم مورچه گان (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی سد گلستان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
32 تعیین الگوی کشت بهینه در شبکه آبیاری و زهکشی سد گلستان با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 3
33 تعیین شاخص تنش آبی گندم CWSI در کرج برای استفاده در برنامه ریزی آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
34 تعیین نواحی آسیب پذیر از کمبود بارش به کمک تحلیل منطقه ای دوره های بدون باران ایستگاه های سینوپتیک در سراسر ایران (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 11، شماره: 39
35 جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در روش کشت نشایی و خشکه کاری برنج در سامانه های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 35، شماره: 4
36 حل عددی توزیع عرضی رسوب معلق در قوس رودخانه ها (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
37 شبیه سازی عملکرد و بهره وری مصرف آب در ارقام جدید گندم نان با استفاده از مدل DSSAT-Nwheat (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 30، شماره: 1
38 کاربرد کیتوزان برای حذف کروم(VI) جهت استفاده در آبیاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 11، شماره: 2
39 مطالعه تطبیقی نمایه های هواشناسی با نمایه های هیدرولوژیکی برای پایش خشک سالی به روش داده کاوی (مطالعه موردی: ایستگاه ارازکوسه، استان گلستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 3
40 مقادیر مختلف آب و کود ازت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پنبه ( گلستان و ب 557) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
41 واسنجی معادلات تجربی تبخیر و تعرق روزانه و مقایسه با نتایج شبکه های عصبی مصنوعی در شرایط مختلف کمبود داده های هواشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبیاری گیاه گوجه فرنگی با آب شور و ارائه معادله تبخیر-تعرق واقعی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
2 اثر آبیاری با آب دریای خزر بر روی خصوصیات فیزیکی جوانه زنی بذیر پنبه در شراایط گلخانه ای (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
3 اثر تنش شوری بر نشت الکترولیت و غلظت عناصر غذایی اسفناج تحت سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
4 اثر سطح ایستابی کم عمق بر توزیع رطوبت در نیمرخ خاک (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
5 اثر شوری سطح ایستابی کم عمق بر مقدار شوری در نیمرخ خاک (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
6 اثرآبیاری باآب دریای خزربرروی درصدوسرعت جوانه زنیبذرپنبه درشرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
7 ارتقاء کارایی روش هارگریوز- سامانی به منظور برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مراوه تپه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
8 ارزیابی ایجاد زیرساخت های لازم برای بازار آب با برترین روش مشارکت عمومی خصوصی با رویکرد اجتماعی (P.S.P.P ) برای مدیریت پایای آب سطحی و زیر زمینی شرق مازندران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
9 ارزیابی بکارگیری آبهای نامتعارف بر رشد گیاهان زراعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
10 ارزیابی روش کریجینگ در تهیه نقشه های عمق آب زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
11 ارزیابی عملکرد هیدرولیکی آبیاری قطره ای در سطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
12 ارزیابی مدل Aquacrop در پیش بینی عملکرد گندم در استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
13 ارزیابی و تحلیل خشکسالی و روندیابی وقوع آن بر اساس شاخص PI (مطالعه موردی:شیراز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
14 استخراج خصوصیات حوضه های آبریز و شبکه های آبراهه با استفاده از GIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه صوفی چای) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
15 Monitoring Drought Using SPI, DI, and PNI Indices in Semi-Arid Regions of Northwestern Iran (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
16 برآورد تبخیر-تعرق گیاه گوجه فرنگی و محاسبه ضریب گیاهی در شرایط آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
17 برآورد رواناب حاصل از ذوب برف فصلی به کمک مدل SRM (مطالعه موردی: حوضه آبریز زیارت در استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
18 براورد بارش موثر ونیاز آب مصرفی برای کشت گندم و برنج درشهرستان ساری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
19 بررسی آزمایشگاهی اثر طول آبشکن T شکل نامتقارن بر میزان آبشستگی در شرایط غیرمستغرق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
20 بررسی اثر برروی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از پرمامترگلف (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
21 بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات منابع آب سطحی در بخشی از حوزه استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
22 بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف گیاه دارویی کینوا (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
23 بررسی اثر سطوح مختلف شوری آب دریا بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی خرفه Portulaca oleracea L. (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
24 بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر ویژگیهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی خرفه Portulaca oleracea L (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی اثر متقابل آب مغناطیسی و شوری بر جوانه زنی گیاه چغندر علوفه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
26 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیر–تعرق گیاه مرجع در کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
27 بررسی اثرات شوری آب آبیاری بر صفات کمی گوجه فرنگی گیلاسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
28 بررسی اثرات شوری آب آبیاری بر صفات کیفی گوجه فرنگی گیلاسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
29 بررسی اجزای عملکرد چغندرقند تحت آبیاری با آب دریای خزر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
30 بررسی امکان کاهش رواناب در سامانه آبیاری خطی اصلاح شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
31 بررسی باران موثر در شرایط مختلف اقلیمی و کشاورزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
32 بررسی بهره وری آب در شبکه سد گلستان برای مزارع غلات (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
33 بررسی بهکارگیری از فناوری نانو در اندازهگیری رطوبت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
34 بررسی پدیده خشکسالی و ترسالی با استفاده از نمایه SPI در مناطق مرکزی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
35 بررسی پدیده خشکسالی وترسالی با استفاده از نمایه PNPI در مناطق مرکزی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
36 بررسی تاثیر آب دریا بر میزان جذب آب توسط هیدروژل های سوپرجاذب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
37 بررسی تاثیر خشکسالی برکیفیت آب رودخانه گرگانرود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
38 بررسی تاثیر سوپرجاذب استوکوزب در سه نوع بافت خاک سبک متوسط و نیمه سنگین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
39 بررسی تأثیر آب شور بر رشد اندامهای هوایی محصول جو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
40 بررسی تأثیر آب مغناطیس شده در رفع انسداد قطره چکانهای نوع میکروفلاپر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
41 بررسی تأثیر بکارگیری آب مغناطیس بر جوانه زنی گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
42 بررسی تأثیر بهینهسازی ضرایب روش ماسکینگام در روندیابی سیل در کانال مرکب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
43 بررسی تأثیر تغییرات پتانسیل آبی بر الگوی کشت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
44 بررسی تأثیر تنشهای کم آبیاری و شوری بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
45 بررسی تأثیر توأم آبیاری با آب دریای خزر وتنش آبی دوره ای بر شوری خاک در گندم (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
46 بررسی تأثیر توأم تنش آبی دورهای و شوری ناشی از آبدریا بر عملکرد گندم (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
47 بررسی تأثیر زمان بر عملکرد قطره چکان میکروفلاپر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
48 بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری و آب آبیاری برعملکرد و برخی ویژگی های برگ اسفناج (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
49 بررسی تأثیر شوری بر مقدار هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از روش چاهک معکوس و پرمامترگلف بالای سطح ایستابی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
50 بررسی تأثیر میزان و نوع شوری بر نرخ تبخیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
51 بررسی تأثیر نزولات جوی بر مدیریت کشاورزی استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
52 بررسی تغیرات هدایت هیدرولیکی خاک با آب شور به روش پمپاژ به چاهک در بالای سطح ایستابی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
53 بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با آب شور به دو روش پمپاژ به چاهک و چاهک وارونه در بالای سطح ایستابی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
54 بررسی توانایی مدل شبکه عصبی مصنوعی در برآورد تأثیر نوع و میزان شوری برتبخیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
55 بررسی جوانه زنی چغندرقند تحت آبیاری با آب دریای خزر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
56 بررسی جوانه زنی کلزا تحت آبیاری با آب دریای خزر (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
57 بررسی خشکسالی و روند وقوع آن در جنوب کشور ایران(خوزستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
58 بررسی دوره های ترسالی و خشکسالی در حوضه گرگانرود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
59 بررسی روش مدیریتی بهره برداری بهینه از منابع آب در مقابله با کم آبی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
60 بررسی روند تغییر اقلیمبا استفاده از شاخصهای شدت خشکسالی وانحراف معیار رطوبت ماهانه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
61 بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی تبخیر-تعرق در استان گلستان با استفاده از سیستم GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
62 بررسی شاخصهای SPI,Nitzche درتعیین پدیده خشکسالی مطالعه موردی:منطقه مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
63 بررسی عملکرد و خصوصیات هیدرولیکی قطره چکان NETAFIM در سامانه های آبیاری قطرهای اجرا شده در باغات (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
64 بررسی کیفیت منابع آب متاثر از خشکسالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
65 بررسی مدل پیش بینی بارندگی سالانه در اقلیم خشک تا خشک سرد استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
66 بررسی مقادیر تبخیر-تعرق به روش جنسن-هیز در شرایط اقلیمی متفاوت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
67 بررسی میزان فرسایندگی باران در منطقه گلستان با بکارگیری سیستم GIS (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
68 بررسی و ارزیابی پیشبینی باران با استفاده از سریهای زمانیدراستان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
69 بهینه سازی الگوی کشت با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: منطقه آق قلا) (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
70 بهینه سازی الگوی کشت محصولات با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی (مطالعه موردی: منطقه علی آباد) (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
71 بهینه کردن مقادیر ET0 براورده شده به روش هارگریوز - سامانی مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک گرگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
72 بهینهسازی الگوی کشت با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
73 پایش خشکسالی براساس نمایهSPI،دهکها، و نرمال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
74 پیش بینی عملکرد گندم با استفاده از Aquacrop و داده های ایستگاه سینوبتیک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
75 تاثیر استفاده از آب دریا در شرایط مغناطیس و غیر مغناطیسبر جوانهزنی گیاه جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
76 تاثیر بکارگیری آب دریا بر کیفیت شیمیایی زه آب در خاک های رسی سنگین (مطالعه موردی منطقه نوکنده استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
77 تاثیرومقایسه اندازه های مختلف ذرات چهارنوع پلیمر سوپرجاذب برظرفیت نگهداشت آب درخاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
78 تأثیر اقلیم بر بهینه سازی الگوی کشت در سه منطقه ی استان گلستان با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
79 تأثیر تنش های حرارتی و شوری حاصل از آب دریای خزر بر جوانه زنی بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
80 تأثیر زهکشی در کاهش آلودگی محیطزیست ناشی از بکارگیری علفکش متری بوزین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
81 تأثیر سطوح مختلف شوری بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کینوا (.Chenopodium quinoa Willd) در شرایط متفاوت رطوبتی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
82 تأثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد فلفل سبز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
83 تحلیل روند تبخیر و تعرق مرجع به روش من-کندال و تحلیل رگرسیون خطی در ایستگاه سینوپتیک رامسر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
84 تعیین اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن مصرفی بر برخی از خواص فیزیولوژیکی چغندر لبویی در شرایط متفاوت رطوبتی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
85 تعیین الگوی کشت بهینه محصولات با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی (مطالعه موردی: منطقه آق قلا) (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
86 تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی با نرم افزارLingo (مطالعه موردی: منطقه حنا – سمیرم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
87 تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی با نرم افزارLingo (مطالعه موردی: منطقه حنا – سمیرم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
88 تعیین حوضه آبریز با استفاده از GIS (مطالعه موردی حوضه آبریز صوفی چای) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
89 تعیین مناسب ترین زمان روزانه آبیاری برای گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
90 تعیین مناسب ترین زمان روزانه آبیاری برای گیاه لوبیا سبز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
91 تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی محصولات تحت کشت شبکه آبیاری زهکشی سد گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
92 تغییر توپوگرافی اطراف آبشکن T شکل نامتقارن در شرایط غیر مستغرق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
93 چالش قیمت گذاری آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
94 شبیه سازی رواناب رودخانه با مدل ذوب برف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
95 شبیهسازی رواناب ناشی از باران و ذوب برف در حوضههای کوهستانی برفگیر به کمک مدل SRM (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
96 کاربرد تئوری گشتاورهای خطی در تعیین مناطق همگن هیدرولوژیک و توابع توزیع منطقه ای در استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
97 کاربرد فرکتال در کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
98 مدیریت سیلاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
99 مطالعه اثر بارندگی با احتمالات مختلف بر الگوی کشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
100 مطالعه تأثیر بکارگیری آب دریا بر پارامترهای مختلف جوانهزنی گندم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
101 مطالعه شاخص هایNitzche،PNPI،SPI در پدیده خشکسالی (مطالعه موردی، استان گیلان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
102 مقایسه مدل های SWAP و Aquacrop در شبیه سازی انتقال آب و املاح (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
103 مقایسه و ارزیابی رواناب تولیدی توسط سامانه های آبیاری بارانی MESA و LESA دو ردیفه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
104 مقایسه یکنواختی توزیع آب معمولی و آب شور مغناطیس شده در آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب