دکتر مصطفی یعقوب زاده

دکتر مصطفی یعقوب زاده دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

دکتر مصطفی یعقوب زاده

Dr. Mostafa Yaghoobzadeh

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر برهم کنش سطوح مختلف آبیاری و سطوح شوری بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) رقم آنفارم 4 در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 1
2 اثر تغییراقلیم برشدت و فراوانی خشکسالی در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 2
3 اثر تغیییر اقلیم بر رطوبت خاک مزرعه ذرت با استفاده از داده های گزارش پنجم و مدل SWAP (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 6
4 اثر تیمارهای کم آبیاری و شوری آب بر واکنش های رشدی و عملکردی گندم رقم سیروان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 2
5 اثر کاربرد ریزجانداران محرک رشد گیاه و کود فسفاته بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم و کارایی مصرف آب در سطوح آب آبیاری (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 4
6 ارزیابی اثر اسموپرایمینگ بذر و سطوح آبیاری بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 4
7 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی کشاورزی به کمک شاخص های ETDI و SPI (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
8 ارزیابی اثر میزان و شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سیروان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 1
9 ارزیابی بهترین دوره پایه انتخابی مدل های GCM برای تعیین متغییرهای هواشناسی ایستگاه بیرجند در دوره های آتی (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 4
10 ارزیابی خشک سالی در بیرجند با تاکید برشاخص خشک سالی پالمر واسنجی شده و عملکرد نسبی محصول گندم دیم (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 1
11 ارزیابی خشک‌سالی هواشناسی در دوره‌های آتی به کمک داده‌های گزارش پنجم تغییر اقلیم (مطالعه‌ی موردی: شهرستان‌های زابل و شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 10، شماره: 40
12 ارزیابی سه روش ریزمقیاس نمایی در پیش بینی خشکسالی هواشناسی تحت تاثیرتغییراقلیم (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
13 ارزیابی مدل DSSATv۴.۷ در شبیه سازی مراحل فنولوژیکی و عملکرد گندم رقم آنفارم ۴ تحت سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 2
14 انتخاب بهترین مدل تغییر اقلیم در برآورد متغیرهای هواشناسی ایستگاه سینوپتیک بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 10، شماره: 37
15 برآورد خشکسالی کشاورزی برای دوره آتی به کمک شاخص SMDI و داده های گزارش پنجم تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 3
16 بررسی تاثیر آبیاری با پساب فاضلاب بر شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی تصفیه خانه بیرجند ) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 10، شماره: 2
17 بررسی تاثیر آبیاری با پساب فاضلاب بر شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی تصفیه خانه بیرجند ) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 9، شماره: 2
18 بررسی تغییرات اعتمادپذیری سامانه های آبگیر باران با استفاده از مدل های گردش عمومی جو (مطالعه موردی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 3
19 بررسی رابطه خشک سالی هواشناسی و هیدرولوژی در دشت سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 6
20 بررسی عدم قطعیت سناریوهای انتشار تغییراقلیم در برآورد رطوبت خاک در طی هفته های رشد گندم (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 4
21 بررسی عدم قطعیت مدل ها و سناریوهای تغییراقلیم در برآورد دما، بارش و تبخیر و تعرق منطقه نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 17
22 پایش کیفی آب شرب با استفاده از شاخص های آنتروپی (مطالعه موردی: آبخوان مرکزی دشت بیرجند) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 3
23 پیش‌نگری خشکسالی با استفاده از داده‌های گزارش پنجم ارزیابی تغییر اقلیم در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
24 تخمین تبخیر و تعرق واقعی بوسیله مدل اگرو هیدرولوژیکی و تکنیک سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
25 تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از روش لایسیمتری در اقلیم خشک-کویری بیرجند (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 8، شماره: 1
26 شبیه‌سازی رطوبت خاک برای دوره آتی به‌کمک مدل SWAPبا استفاده از مدل‌ها و سناریوهای گزارش پنجم تغییر اقلیم (مطالعه موردی: مزرعه گندم (Triticum aestivum L.) فاروب نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
27 شناسایی گردوغبار و تحلیل آن بر روی تصاویر ماهواره ای مودیس (مطالعه موردی: شهرستان زابل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 8، شماره: 1
28 عدم قطعیت مدل های گزارش پنجم تغییر اقلیم در برآورد دما و بارش (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 14، شماره: 51
29 کاربرد بیوچار و سطوح تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
30 مدل سازی دبی جریان رودخانه با استفاده از مدل های چندمتغیره تلفیقی سری زمانی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 4
31 مقایسه الگوریتم سبال با مدل SWAP و روش های محاسباتی جهت تعیین تبخیر و تعرق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 3
32 واسنجی و صحت سنجی مدل گیاهی AQUACROP جهت شبیه سازی عملکرد سه رقم گندم تحت تنش رطوبتی مختلف (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی روش های زمین آمار در پیش بینی غلظت سولفات و کلسیم آب زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
2 ارزیابی شماره منحنی رواناب به دست آمده از GIS و RS به کمک مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 استفاده از GIS و RS بری بررسی الگوریتمهای طبقه بندی موثر بر رواناب (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
4 استفاده از تصاویر لندست و IRS در برآورد پوشش گیاهی حوضه آبریز منصورآباد (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
5 اهمیت تهیه مدلهای مفهومی در تهیه مدل ریاضی آبخوانها (مطالعه موردی دشت تبریز) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
6 برآورد تبخیروتعرق دشت نیشابور به کمک الگوریتم سبال وسنجش از دور(منطقه مورد مطالعه: دشت نیشابور) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
7 بررسی تاثیر خشکسالی بر روند تغییرات پوشش گیاهی حوضه افین با استفاده ازتصاویر ماهواره ای Landsat (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
8 بررسی مدل شکست سه بعدی 3D و روشهای پیش بینی شکست سدهای خاکی در تعیین حداکثر دبی خروجی و پارامترهای شکست (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 بررسی مدل مفهومی آبخوان با استفاده از نرم افزار GMS (مطالعه موردی: دشت تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
10 تخمین تبخیر و تعرق واقعی به کمک الگوریتم سبال و تصاویر مودیس (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
11 تعیین حریم و بستر رودخانه به کمک مدلHEC_RAS (مطالعه ی موردی: رودخانه رامیان) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
12 تعیین شماره منحنی رواناب حوضه آبریز با استفاده ازRS و GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
13 تعیین شماره منحنی رواناب حوضه آبریز منصورآباد بیرجند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی از دور (تصاویر لندست+ETM) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
14 تعیین وضعیت هیدرولوژیکی حوضه آبریز با استفاده از GIS (مطالعه موردی:حوضه آبریز منصور آباد بیرجند) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
15 تهیه نقشه پتانسیل تولید رواناب حوضه با استفاده از تکنیک های GIS (مطالعه موردی:دشت بیرجند) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
16 تهیه نقشه شماره منحنی رواناب حوضه آبریز افین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی وسنجش از دور(تصاویر لندستETM+) 2010)) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
17 تهیه نقشه شماره منحنی رواناب و ضریب نگهداشت سطحی حوضه آبریز منصورآباد بیرجند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهوارهIRS (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 روش شناسایی چندمنظوره بهترین محل برای سدهای کوچک زیرزمینی درمناطق خشک ( مطالعه موردی دشت مختاران ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
19 شناسایی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از قابلیت RS (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی- شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
20 کاربرد GISدر تهیه نقشه پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت سرایان در مقابل آلودگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
21 مطالعه تغییرات هیدرولوژیکی حوضه های آبریز با سنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
22 مقایسه روش های درونیابی عناصر شیمیایی آب زیرزمینی شمال خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
23 مقایسه روشهای تایس و نیومن در تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان های آزاد (مطالعه موردی دشت درمیان-اسدآباد در استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 مقایسه نقشه های پوشش گیاهی تهیه شده از تصاویر ماهواره ای لندست و IRS با کمک شاخصهای NDVI و VI (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب