دکتر محمدحسین نجفی مود

دکتر محمدحسین نجفی مود استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر محمدحسین نجفی مود

Dr. M.Hossein Najafimood

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر متقابل سطوح مختلف تنش خشکی و کاربرد زئولیت بر عملکرد خیار گلخانه‌ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 9، شماره: 2
2 برآورد و مقایسه ی ردپای آب در بخش صنعت و کشاورزی (مطالعه ی موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 3
3 بررسی آزمایشگاهی سرعت آستانه ی حرکت رسوبات غیرچسبنده ی غیریکنواخت درکانال های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
4 بررسی اثر استفاده از زئولیت و پلیمر بر کارایی مصرف آب و عملکرد اسفرزه (plantago ovate forsk.) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 1
5 بررسی اثر جت و شیب معکوس بر مشخصات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 2
6 بررسی شاخص های جوانه زنی بذر های تولیدی گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.) تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 3
7 تاثیر روش آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب زمینی (مطالعه موردی: بافت کرمان) (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
8 تاثیر روش و سطوح آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم جدید ذرت (سینگل کراس برکت ۳ SC.B۳) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 7، شماره: 2
9 تعیین بهترین تابع تولید آب– عملکرد و ارزیابی شاخص های تولید پنبه رقم های ورامین و خرداد در منطقه سرایان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
10 تعیین تابع برتر آب - شوری - اجزای کمی عملکرد ارقام پنبه ورامین و خرداد (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 7، شماره: 2
11 تعیین ضرایب گیاهی گل نرگس به روش لایسیمتری در دشت بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 4
12 شبیه‌سازی رطوبت خاک برای دوره آتی به‌کمک مدل SWAPبا استفاده از مدل‌ها و سناریوهای گزارش پنجم تغییر اقلیم (مطالعه موردی: مزرعه گندم (Triticum aestivum L.) فاروب نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
13 کاربرد روش‌های اصلاح‌شده فازی و FEMA در ارزیابی ریسک تهدیدات انسان‌ساز در سامانه‌های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد پنبه تحت شرایط سناریوی انتشار A1B مطالعه موردی: دشت بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
2 اثر تغییر اقلیم تحت شرایط سناریوی انتشار B1 بر رشد و عملکرد پنبه مطالعه موردی: دشت بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
3 ارزیابی مدل5.4 DSSAT در شبیهسازی رشد، عملکرد و مراحل فنولوژی پنبه در شرایط مدیریت های مختلف تخصیص آب در مزرعه (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
4 استفاده از تصاویر لندست و IRS در برآورد پوشش گیاهی حوضه آبریز منصورآباد (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
5 بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از بلوک در حوضچه رسوب گیر بر حرکت بار بستر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 بررسی تاثیر استفاده از حوضچه ترسیب مانع دار جهت کاهش آورد رسوب رودخانه با استفاده از مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
7 بررسی ساختار سنتی مدیریت توزیع آب و راهکارهای بهبود آن (مطالعه موردی: اراضی پایاب سد دوستی سرخس) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
8 بررسی همبستگی بین صفات عملکردی و اجزای عملکرد در تأثیر کم آبیاری در دو رقم ذرت به روش آبیاری شیاری و نوار تیپ (T-tip) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
9 تاثیر تنش آبی بر عملکرد و اجزاء عملکرد چهار رقم پنبه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
10 تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیک ۴ رقم پنبه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
11 تاثیر روش آبیاری، رژیم آبیاری و نوع کوددهی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
12 تحلیلی بر اسیب پذیری و مدیریت ریسک سیلاب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
13 تعیین الگوی کشت مناسب بر اساس شوری آب زیرزمینی در منطقه بجستان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
14 چکیده مقاله (بررسی کاشت گیاه اسفرزه در استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
15 مهندسی ارزش طرح تغذیه مصنوعی در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی