دکتر وحید رضا وردی نژاد

دکتر وحید رضا وردی نژاد استاد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

دکتر وحید رضا وردی نژاد

Dr. Vahid Rezaverdinejad

استاد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغییراقلیم بر عملکرد گندم و تحلیل ریسک ناشی از آن (مطالعه موردی: منطقه روددشت اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 3
2 ارائه مدل بهینه سازی برآورد پارامترهای نفوذ و ضریب زبری آبیاری نواری با استفاده از داده های پیشروی و رواناب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 1
3 ارزیابی اثر آلاینده های اتمسفری بر تابش خورشیدی دریافت شده توسط زمین با استفاده از مدل آنگستروم-پرسکات (مطالعه موردی: ارومیه وتبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 1
4 ارزیابی بازده کاربرد و بهره وری سامانه های آبیاری سطحی در مزارع منطقه نازلوچای، دشت ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 4
5 ارزیابی پاسخ های هیدرولوژیک حوضه آبریز به توسعه سامانه های آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی: حوضه آبریز اهرچای) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 4
6 ارزیابی توانایی مدل های هوشمند در برآورد تابش کل خورشیدی ماهانه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
7 ارزیابی سطوح مختلف آبیاری قطره ای زیرسطحی بر عملکرد و صفات مورفولوژیک گیاه ذرت شیرین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 12، شماره: 3
8 ارزیابی عملکرد زهکشی زیرزمینی با استفاده از مدل SWAP (مطالعه موردی شبکه زهکشی ران بهشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
9 ارزیابی عملکرد مدل AquaCrop در پیش بینی عملکرد گندم، رطوبت و شوری نیمرخ خاک تحت تنش های شوری و کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 4، شماره: 1
10 ارزیابی عملکرد مدلهای هوشمند در تخمین دمای نقطه شبنم با استفاده از پارامترهای هواشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 3
11 ارزیابی کیفیت آب چشمه های استان آذربایجان غربی از نظر پتانسیل گرفتگی گسیلنده ها در سامانه های آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
12 ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی آبخوان اردبیل برای مصارف شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 2، شماره: 4
13 ارزیابی مدل ۲D HYDRUS در شبیه سازی حرکت آب و نیترات در آبیاری فارو ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
14 ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه سازی عملکرد کلزای بهاره و رطوبت نیمرخ خاک تحت تنش های کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 36
15 ارزیابی مدل فایو برای پیش بینی عملکرد محصول، بیلان آب و املاح تحت تنش های محیطی(مطالعه موردی گندم زمستانه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
16 ارزیابی مزرعه ای و تحلیل سیستم آبیاری سطحی با WinSRFR (مطالعه موردی آبیاری جویچه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
17 ارزیابی و مقایسه روش بهینه سازی چند سطحی و مدل IPARM در تخمین پارامترهای نفوذ در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 5، شماره: 1
18 ارزیابی و مقایسه روشهای مختلف تخمین پارامترهای نفوذ در سیستمهای مختلف آبیاری جویچهای و رژیمهای مختلف جریان ورودی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 76
19 ارزیابی و مقایسه شبکه های عصبی GRNN، MLP و RBF در تخمین تبخیر- تعرق گیاه مرجع، خیار و گوجه فرنگی در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
20 الگوبندی عملکرد محصولات مختلف در شرایط شوری آب آبیاری با استفاده از مدل SWAP (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
21 انتخاب شیب های پایدار دیواره های جانبی کانال های آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
22 برآورد حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد با استفاده از اختلاف دمای پوشش سبز گیاه و هوا (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
23 برآورد عملکرد هیدرولیکی سیستم های آبیاری تحت فشار با استفاده از مدل های شبکه عصبیمصنوعی و رگرسیون ناپارامتری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
24 بررسی آزمایشگاهی تاثیر مغناطیس و ماده آلی بر آب و مشخصات حرکت جبهه رطوبتی در محیط متخلخل (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 2
25 بررسی پوشش مالچ مصنوعی جهت افزایش کارایی مصرف آب گوجه فرنگی با استفاده از نرم افزار AquaCrop (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 39
26 بررسی تاثیر انواع سطوح آبگیر باران در تولید رواناب و عملکرد باغات انگور (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 8، شماره: 1
27 بررسی تاثیر تابع هدایت هیدرولیکی در تحلیل نشت غیر محصور (مطالعه موردی سد خاکی حسنلو) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 3
28 بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر روی دمای هوا و جریان رودخانه شهرچای واقع در غرب دریاچه ارومیه با استفاده از تحلیل روند و ایستایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 4
29 بررسی مزرعه ای عملکرد و بهره وری آب ژنوتیپ های مختلف گندم (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
30 بررسی نوسانات آب زیرزمینی تحت تاثیر تغییر اقلیم و بهبود روش آبیاری (مطالعه موردی: دشت اهر) (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 5، شماره: 2
31 بهینه سازی سیستم آبیاری موجی بر اساس متغیرهای آبیاری و هندسی جویچه با مدل SIRMOD (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 7، شماره: 1
32 بهینه سازی عملکرد آبیاری جویچه ای با استفاده از مدل WinSRFR در شرایط تحکیم بستر کاشت چغندرقند (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
33 پیش بینی تبخیر - تعرق مرجع روزانه با استفاده از روش ترکیبی هوشمند مصنوعی بر پایه الگوریتم پیش پردازش کننده تجزیه مد تجربی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 4
34 پیش بینی رطوبت و شوری نیمرخ خاک در مزارع ذرت دانه ای و کنجد با استفاده از مدلSWAP در شرایط مدیریت زارعین (مطالعه موردی منطقه لارستان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
35 تاثیر ابعاد کانال بر تغییرات لنگر خمشی وارد بر پوشش بتنی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 1
36 تاثیر مقدار آبیاری و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری آب ذرت دانه ای در آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 4
37 تحلیل مکانی شاخص بهره وری آب در قطب های تولید گندم کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 2
38 تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی مراحل رشد گیاه دارویی ریحان در کشت گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 8، شماره: 1
39 تعیین توابع تولید و بهره‌وری آب در هیبریدهای مرسوم کلزا (مطالعه موردی شهرستان میاندوآب) (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
40 تعیین عمق بهینه آبیاری محصولات زراعی در شرایط شوری با استفاده از مدلSWAP (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
41 تعیین نیاز آبی، ضریب گیاهی و کارایی مصرف آب محصولات خیار و گوجه فرنگی در شرایط گلخانه (مطالعه موردی: منطقه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 8، شماره: 3
42 توسعه الگوی بهینه کشت در شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد تحت سناریوهای مختلف آبیاری در مقیاس مزرعه و شبکه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 2
43 شبیه سازی افت فشار موضعی جریان در شیرهای خودکار سیستم های آبیاری بارانی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
44 شبیه سازی رواناب در حوضه آبخیز مهاباد با استفاده از مدلSWAT (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 3
45 شبیهسازی اثر تنش آبی و شوری بر عملکرد محصول چغندرقند با استفاده از روش پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
46 طراحی آبیاری نواری انتهابسته با مدل شبیه سازی WinSRFR و تکنیک بهینه سازی مجموعه ذرات (PSO) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 2
47 طراحی و ارزیابی غلطکهای تثبیت جویچه به منظور کاهش تلفات آبیاری مطالعه ی موردی آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 3
48 کاربرد مدل Aquacrop در شرایط کم آبیاری و مدیریت های مختلف کشت ذرت دانه ای تحت آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
49 کاربرد مدل HYDRUS-۲D در شبیه سازی آبشویی نیترات و جذب نیتروژن در کشت ذرت تحت سناریوهای مختلف کودآبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 8، شماره: 1
50 مدل سازی تبخیرتعرق با استفاده از رگرسیون خطی، غیرخطی و شبکه عصبی مصنوعی درگلخانه (مطالعه موردی گیاه مرجع، خیار و گوجه فرنگی) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
51 مدل سازی تبخیرتعرق با استفاده از رگرسیون خطی، غیرخطی و شبکه عصبی مصنوعی درگلخانه (مطالعه موردی گیاه مرجع، خیار و گوجه فرنگی) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
52 مقایسه روش های سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تبخیر-تعرق مرجع (مطالعه موردی: ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 4
53 مقایسه و بهبود روش های طراحی سیستم آبیاری سطحی (مطالعه موردی آبیاری جویچه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشنایی با مدل SWAT و بررسی کاربرد آن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
2 ارزیابی عملکرد انواع سیستم های آبیاری بارانی (مطالعه موردی اراضی کشاورزی دشت قزوین) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
3 ارزیابی عملکرد پیش بینی داده های اقلیمی حوضه زرینه رود با نرم افزار Lars - wg (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
4 ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری تحت فشار شبکه آبیاری قزوین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 ارزیابی مدل AquaCrop در عملکرد دانه ذرت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
6 ارزیابی مدل AquaCrop در عملکرد دانه گندم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
7 ارزیابی مدلهای تجربی و فیزیکی تخمین تبخیر و تعرق در گلخانه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
8 ارزیابی یکنواختی توزیع و راندمان کاربرد آب در دستگاه آبفشان خطی(Linear) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
9 استفاده از یک شبکه حسگر در مزرعه و شبیه سازی آبیاری آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
10 برآورد رطوبت حجمی در نقاط ظرفیت زراعی و پژمردگی دائم و پارامترهای نفوذ آب به خاک با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 بررسی اثر بخشی تکنیک تغییر روش آبیاری از نواری به قطره ای (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
12 بررسی اثر سیستم زهکشو سپرهای کنترل تراوشبر نیروی زیرفشار درسدهای انحرافی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
13 بررسی پتانسیل تغذیه و امکان انتقال آب شور به منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
14 بررسی پیش بینی داده های اقلیمی در حوضه زرینه رود با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی sdsm (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
15 بررسی تاثیر پارامترهای تغییر اقلیم بر تغییرات سطح آب زیرزمینی بوسیله برنامه ریزی بیان ژن (مطالعه موردی دشت ارومیه) (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
16 بررسی تاثیر کم آبیاری بر عملکرد ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
17 بررسی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر نیاز خالص آبیاری (مطالعه موردی میاندوآب) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
18 بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت میاندوآب (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
19 بررسی تغییرات مکانی برخی ویژگی های شیمیایی خاک سطحی اراضی مجاور غرب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
20 بررسی تغییرات مکانی و زمانی بهره وری مصرف آب در مقیاس منطقه ای (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
21 بررسی توانایی شاخص تنش آبی گیاه در برآورد میزان عملکرد دانه و بهره وری آب ذرت دانه ای و ماش سیاه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
22 بررسی عددی میزان افت فشار و الگوی جریان در شیر خودکار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 بررسی عملکرد سیستم های آبیاری بارانی در مزارع تحت مدیریت زارعین در شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
24 بررسی عملکرد محصول گندم در شرایط واقعی و سناریوهای شوری با استفاده از نرم افزار Aquacrop مطالعه موردی دشت میاندوآب (دریافت مقاله) دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف(آب شور و پساب)
25 برنامه ریزی آبیاری ذرت در مراحل مختلف رشد با استفاده از شاخص اختلاف دمای پوشش سبز گیاه و هوا (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
26 بهبود دقت پیش بینی رطوبت خاک با استفاده از سناریوهای مختلف (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و ششمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
27 بهره‌وری مصرف آب در شبکه آبیاری راست آبشار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
28 بهینه سازی الگوی تحویل آب شبکه ی آبیاری زرینه رود با استفاده از الگوریتم رفتار جمعی ذرات (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
29 بهینه سازی الگوی کشت و بهرهوری آب توسط الگوریتم بهینه سازی مورچگان پیوسته (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
30 بهینهسازی الگوی کشت به منظور کسب حداکثر سود در شبکه های آبیاری در شرایط شوری (مطالعه موردی: شبکه آبیاری سمتراستآبشار، اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
31 پایش و بررسی برخی از تکنیک های آبیاری در راستای کاهش مصرف آب کشاورزی و سیستم های آبیاری سطحی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
32 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر محتوی فنل و فلاونوئیدی ماش سیاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
33 تحلیل لیستایی سری های زمانی هیدرولوژیکی با استفده از نرم افزار Eviews (مطالعه موردی رودخانه شهرچای ارومیه) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
34 تحلیل مناقشات منابع آب ناشی از توسعه اراضی کشاورزی با استفاد از نظریه بازیها و مدل )GMCR+(مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلوچای) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
35 تحلیلی بر شاخص بهره وری آب در قطب های تولید گندم در کشور (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
36 تخمین دمای نقطه شبنم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( ANN ) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
37 تخمین موقعیت آبشستگی رسوبات پشت دریچه کشویی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیANNs (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
38 تعیین توابع بهینه تولید- آب- شوری محصولات زراعی با استفاده از مدل SWAP (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
39 تعیین نیاز آبی ساعتی و ضریب گیاهی محصول داروئی ریحان در شرایط گلخانه (مطالعه موردی منطقه ارومیه) (دریافت مقاله) همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالشها و راهکارها
40 تعیین نیاز دقیق آبی با استفاده از داده های به هنگام هواشناسی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری تحت فشار مبارک آباد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
41 راهکارهای بهبود راندمان سامانه های آبیاری سطحی نواری با مدل WinSRFR4.1 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
42 شبیه سازی دینامیکی رشد گیاه کلزای بهاره با استفاده از مدل FAO Aquacrop (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
43 شبیه سازی رواناب با استفاده از مدلSWAT در حوضه آبخیزمهاباد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
44 مدیریت سناریوهای مختلف کود و آبیاری با استفاده از مدل های شبیه سازی رشد گیاه( مطالعه موردی: ذرت) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
45 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر قطر برش لوله بر افت فشار موضعی کمربند انشعاب در سامانه آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
46 مطالعه آزمایشگاهی و عددی تاثیر قطر برش لوله بر افت فشار موضعی کمربند انشعاب در سامانه آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
47 مطالعه بادهای موثر بر پدیده گرد و غبار با استفاده از گلباد در منطقه جبل کندی ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
48 مطالعه تغییر اقلیم به روش من-کندال (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه) (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
49 مطالعه و بررسی عوامل پایین بودن راندمان انتقال و توزیع آب در کانال های با پوشش بتنی (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی قزوین ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
50 مطالعه و بررسی عوامل پایین بودن راندمان انتقال و توزیع آب در کانالهای آبیاری (مطالعه موردی شبکه بمپور) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
51 مقایسه روند خشکسالی دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص های خشکسالی و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
52 مقایسه و تاثیر روش های کم آبیاری و اعتبار سنجی مدل FAO Aquacropدر کم آبیاری بر کارایی مصرف آب و عملکرد محصول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست