دکتر فرامرز بریمانی

دکتر فرامرز بریمانی استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

دکتر فرامرز بریمانی

استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی ناشی از فعالیت های گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 14، شماره: 49
2 اثرات سیستم های آب وهوایی موسمی درکشاورزی بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 5، شماره: 9
3 ارزیابی حکمرانی آب زیرزمینی در دشت های ممنوعه ی بحرانی استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اصل اثربخشی OECD (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 19، شماره: 3
4 ارزیابی رقابت پذیری مقاصد گردشگری سلامت با تاکید بر منابع و جاذبه های محوری(مطالعه موردی : چشمه های آبگرم رامسر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 63
5 ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی با استفاده از سامانههای هوشمند (منطق فازی) (مطالعه موردی: دهستان مهبان شهرستان نیک شهر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 4، شماره: 3
6 افت منابع آب زیرزمینی و تاثیر آن بر ساختار کالبدی نواحی روستایی (موردمطالعه: سکونتگاه های روستایی شهرستان لردگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 1
7 الگوی تحلیلی اثربخشی سازمان های محلی اجتماع محور بر سرمایه اجتماعی نواحی روستایی بخش بندپی شرقی شهرستان بابل (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 15، شماره: 2
8 بافت قدیم شهرها جلوه ی فرهنگ مادی و معنوی شهرهای اسلامی مورد : بافت قدیم شهر خواف (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 7، شماره: 15
9 بررسی ابعاد اثربخشی سازمان های مالی اجتماع محور بر توسعه اجتماعی – اقتصادی نواحی روستایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 3، شماره: 8
10 بررسی تطبیقی میزان دقت روش های AHP فازی و AHP کلاسیک برای رتبه بندی شاخص های موثر بر کیفیت زندگیمطالعه موردی : دهستان مهبان شهرستان نیکشهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 12، شماره: 34
11 بررسی میزان تاثیر پایگاه اجتماعی دهیاران بر عملکرد آنان (مطالعه موردی: دهستان حسن آباد- اسلام آباد غرب) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 5، شماره: 19
12 پهنه بندی اقلیمی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 6، شماره: 12
13 تاثیر اسکان عشایر بر میزان مشارکت زنان در تامین درآمد خانوار (مطالعه موردی: زنان عشایر سیستانی) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 4
14 تاثیر فضایی ساخت اجتماعی- اقتصادی نواحی روستایی بر افت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی شهرستان لردگان) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 11، شماره: 2
15 تبیین اثربخشی سرمایه اجتماعی بر گسست تله فقر فضایی (مورد مطالعه: سکونتگاه های روستایی شهرستان بابل) (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 1، شماره: 2
16 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکو توریسم مورد مطالعه :دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندورود (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 19
17 تحلیل جنسیتی ادارک جوانان از اکوتوریسم (مطالعه موردی،دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندورود) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 14، شماره: 2
18 تحلیل رابطه فقر و سرمایه اجتماعی؛ مطالعه موردی: سکونتگاه های مرزی استان سیستان وبلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 7، شماره: 3
19 تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و عوامل تهدید کننده امنیت مورد شناسی: سکونتگاه های مرزی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 26
20 تحلیل عوامل جغرافیایی موثر بر معیشت خانوار در سکونتگاه های روستایی مورد شناسی: شهرستان قصرقند (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 18
21 تحلیل هرمنوتیکی(۱) از فراز و فرود سیستان بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 2، شماره: 4
22 تحلیلی بر نقش واحدهای بزرگ صنعتی در توسعه منطقه ای جنوب فارس (مطالعه موردی: شهرستان های لامرد و مهر) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 2، شماره: 8
23 تعیین شدت ناپایداری زیست محیطی سکونتگاه های روستایی سیستان با استفاده از مدل ارزیابی چند معیاری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 8، شماره: 19
24 حاشیه نشینی؛ ناهنجاری های شهری و راهکارهای تعدیل آن موردشناسی؛ کریم آباد زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 2، شماره: 3
25 ردیابی و ساخت رابطه ای فضاهای توسعه اقتصاد نخل داری؛ قابلیت تجاری محصول خرما در ناحیه مکران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 3
26 ردیابی و ساخت رابطه های فضایی بین کنشگران در اقتصاد نخلداری: سازگاری اقلیمی نخل خرما در ناحیه مکران (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 17، شماره: 2
27 سنجش ظرفیت تحمل اجتماعی جامعه میزبان نسبت به توسعه گردشگری (موردمطالعه: روستاهای ساحلی دهستان دابوی شمالی - شهرستان محمودآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آثار مهاجرت های روستایی در توسعه فیزیکی شهر پیرانشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
2 ارزیابی کمی کاربری اراضی منطقه 2 زنجان با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
3 بررسی تاثیر محرومیت نسبی بر سرمایه اجتماعی در مناطق مرزی مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
4 بررسی کیفیت زندگی در نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان فهلیان بخش مرکزی شهرستان نورآباد ممسنی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
5 بررسی نقش روستاشهرها در توسعه روستاهای پیرامونی (مطالعه موردی: روستاشهر چرام از شهرستان کهگیلویه) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
6 تاثیر خشکسالی های دوره ای بر سامانه های عشایری،عشایر زیردان نیکشهر (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
7 تحلیل اثرات محیطی گردشگری مبتنی بر طبیعت با تاکید بر نقش حکمروایی محلی (مطالعه موردی: کویر ابوزیدآباد شهرستان آران و بیدگل) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
8 تحلیلی بر کارکرد تعاونی های تامین نیاز دامداران با استفاده از مدل swot مطالعه موردی شهرستان ممسنی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
9 سنجش انتظارات و تجربیات گردشگران از امکانات و خدمات گردشگری دریاچه گهر (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
10 گردشگری، صلح و همگرایی منطقه ای (مورد مطالعه: کشورهای ساحلی خلیج فارس) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی - فرهنگی خلیج فارس
11 موقعیت نسبی سیستان در نقش آفرینی دیروز و بهره گیری از آن برای بازآفرینی فردا (دریافت مقاله) همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان »
12 نقش مشارکتی زنان دارای تحصیلات عالیه در توسعه اقتصادی (مطالعه موردی دهستان سردشت بهبهان) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
13 نقش مهاجرت ها در تبدیل روستا شهرها به شهر های کوچک مورد: شهر نکا در استان مازندران (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر