خانم آمنه محمدغراوی

آمنه محمدغراوی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، دانشکده پزشکی، گروه علوم پایه، عضو هیئت علمی- ایران

خانم آمنه محمدغراوی

Ameneh Mohamad Gharavi

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، دانشکده پزشکی، گروه علوم پایه، عضو هیئت علمی- ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم آمنه محمدغراوی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستار علمیفصلنامه دانش و تندرستی