دکتر غلامرضا معمارزاده طهران

دکتر غلامرضا معمارزاده طهران

دکتر غلامرضا معمارزاده طهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 .تعامل بین سازمان یادگیرنده –یاد دهنده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 46
2 آزمون الگوی اثرگذاری محرک های مدیریت منابع انسانی پایدار با استفاده از ترکیب ISM-SEM (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 52
3 آسیب شناسی شکاف اجرای خط مشی برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 48
4 اثر ادراک عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان در بخش دولتی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 2، شماره: 2
5 ارائه الگوئی اثربخش از عملکرد شوراهای اسلامی شهر (مطالعه موردی: شورای اسلامی شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 3، شماره: 2
6 ارائه الگوی ابعاد و مولفه های موثر بر بهینه سازی استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 0
7 ارائه الگوی اجرای خط مشی فقرزدایی در ایران براساس سند چشم انداز بیست ساله (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 28
8 ارائه الگوی بومی مدیریت توسعه پایدار گردشگری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 15، شماره: 52
9 ارائه الگوی حاکمیت مطلوب در شورای اسلامی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 28، شماره: 4
10 ارائه الگوی کرامت انسانی کارکنان در سازمان های دولتی ایران (مورد مطالعه: یکی از یگان های نیروی زمینی مستقر در شهرستان ویژه مراغه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 15، شماره: 60
11 ارائه الگوی کرامت انسانی کارکنان در سازمانهای دولتی ایران با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 29، شماره: 97
12 ارائه مدل اخلاق مدارانه نگهداشت نخبگان در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 9، شماره: 35
13 ارائه مدل ارتقای مدیران مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری ایران در وزارت نفت (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 46
14 ارائه مدل برای ارزیابی اثربخشی اجرای خط مشی های عمومی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 2، شماره: 4
15 ارائه مدل بهینه سازی استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 14، شماره: 1
16 ارائه مدل تصمیم گیری اخلاقی مدیران سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 52
17 ارائه مدل رهبری معنوی در نظام اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 13
18 ارائه مدل سه وجهی مسئولیت اجتماعی سازمان های دولتی ایران (رهیافت ایرانی-اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 47
19 ارائه مدل کنش اجتماعی بر اساس الگوی آجیل پارسونز در نظام مهندسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 11، شماره: 3
20 ارائه مدل مدیریت منابع انسانی تنوع محور در سازمان های دولتی ایران به روش آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 4، شماره: 3
21 ارایه مدل نوآوری حاکمیتی در انجام وظایف کلان دفاعی-سیاسی دولت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 4، شماره: 4
22 ارزیابی آسیب شناسی پیامدهای پایداری مالیات سبز براساس موانع اجرای خط مشی های ابلاغی سازمان امور مالیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 6
23 ارزیابی سیاست‎های پولی با رویکرد شکوفایی اقتصادی شهرها (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 10، شماره: 39
24 ارزیابی و برازش مدل خط مشی گذاری عمومی محیط زیست در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 12
25 الزامات برنامه ریزی آموزش مدیران از منظر شناخت چالش های آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری دوره: 1، شماره: 3
26 اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب در سازمانهای کارا (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه استان قزوین) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 7، شماره: 1
27 بررسی جامعه شناختی پایداری شغلی زنان در سطوح مدیریتی با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 10، شماره: 2
28 بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی سبز با خلاقیت و تمایلات رفتاری سبز با توجه به نقش ارزش های سبز (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 4
29 بررسی عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی سازمانهای دولتی ایران (نیروگاه برق طرشت) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 1، شماره: 1
30 بررسی میزان تاثیرگذاری دوره های آموزشی در تواناسازی کارکنان موضوع ماده 58 قانون مدیریت خدمات کشوری (مورد مطالعه: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 7، شماره: 21
31 بررسی و اولویت بندی جانشین های رهبری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با نگاه به ماموریت های سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 54
32 بررسی و شناسایی روش های موثر توسعه استعدادها در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 15، شماره: 3
33 بررسی و شناسایی مولفه های جبران خدمات نیروی انتظامی بر اساس مدل دستاورد کل (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 45
34 بهینه سازی مدل کنش اجتماعی در نظام مهندسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
35 تاثیر نظام های اداری بر فرایند توسعه سیاسی در ایران و برخی کشورهای آسیایی: پژوهشی تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 2
36 تاملی بر بعد مدیریتی نظام اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 3
37 تبیین ابعاد و مولفه های بحران انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 5، شماره: 1
38 تبیین الگوی اثربخش مدیریت دولتی با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 9، شماره: 28
39 تبیین عوامل پایداری شغلی زنان در سطوح مدیریتی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 13، شماره: 50
40 تبیین مضمونهای تعالی اخلاق سازمانی در پرتو نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 29، شماره: 1
41 تبیین مولفه های پیرو معنوی با استفاده از شبکه های عصبی فازی انطباق پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 7، شماره: 22
42 تبیین مولفه های رهبر معنوی با استفاده از سیستم های عصبی فازی انطباق پذیر (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 3
43 تحلیـل خـد‌مات عــمومی نویــن د‌ر چـرخه خط‌‌مشی‌‌گذاری (مطالعه مورد‌ی) (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 4
44 تحلیل انواع شبکه های همکاری در فرایند نوآوری دفاعی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 47
45 تحلیل محتوای رساله های دکتری رشته مدیریت دولتی در دانشگاه های کشور: تربیت مدرس، تهران، علامه طباطبایی و واحد علوم و تحقیقات آزاد اسلامی (۱۳۸۰-۱۳۹۶) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 18، شماره: 70
46 تدوین الگوی شهروندمحوری در بخش دولتی ایران با رویکرد خدمات دولتی نوین (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 34، شماره: 3
47 تدوین راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 28، شماره: 1
48 ترکیب روش دلفی و آنتروپی شانون برای مقابله با فساد اداری با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 44
49 تصمیم نموذج تسویق المعرفه مع الترکیز علی القیم الاسلامیه فی مراکز التعلیم العالی (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 25، شماره: 1
50 تعیین روابط علی بین پیشایندهای مدیریت منابع انسانی پایدار با استفاده از مدل سازی ساختاری- تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 14، شماره: 3
51 تعیین شاخص های اثر گذار بر جذب منابع انسانی به منظور افزایش بهره وری در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد توسعه دوره: 18، شماره: 71
52 تقویت مدل سازمان یاددهنده در دانشگاه (دریافت مقاله) مجله مدیریت و پژوهش های دفاعی دوره: 20، شماره: 94
53 تناسب و شکاف بین راهبردهای اقتضائی منابع انسانی با راهبرد، ساختار و فرهنگ سازمانی در نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 12، شماره: 4
54 تهیه ابزاری استاندارد جهت سنجش معنویت در نظام اداری ایران (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 2، شماره: 1
55 چالش های شهر هوشمند در بستر حکمرانی عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری دوره: 4، شماره: 15
56 دولت الکترونیک به مثابه نظام فنی- اجتماعی: دسته بندی الگوهای پیاده سازی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 7، شماره: 4
57 راهبردهای ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان مشاغل دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 38
58 سیستم پیش بینی کننده استنتاج فازی حکمرانی خوب در مبارزه با فساد اداری (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 5، شماره: 1
59 شرایط ایجاد دلبستگی کارکنان در سازمان های دولتی با استفاده از الگو سازی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 3
60 شناسایی ابعاد و مولفه های شکل گیری حکمرانی برای اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 40، شماره: 175
61 شناسایی ابعاد و مولفه های کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 5، شماره: 1
62 شناسایی عوامل اثرگذار بر تحول سلامت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 9، شماره: 30
63 شناسایی عوامل موثر بر توسعه منطقه پذیرش کارکنان(مورد مطالعه دانشگاه افسری امام علی (ع)) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 18، شماره: 72
64 شناسایی موانع اجرای خط مشی ها در سازمان امور مالیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 0
65 شناسایی موانع بهره وری سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 27
66 شناسایی موانع فرهنگی فراروی نظام اداری ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 16، شماره: 1
67 شناسایی موانع و پیش برنده های استقرار مالیات بر ارزش افزوده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 24
68 شناسایی مولفه های موثر بر بهره وری کارکنان در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 19، شماره: 3
69 شناسایی و اولویت بند ی ویژگی های مد یران پیش کنش د ر نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 12، شماره: 2
70 شناسایی و اولویت بندی ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت نفت در راستای تحقق توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 3، شماره: 6
71 شناسایی و اولویت بندی انواع جانشین های رهبری در فرماندهی انتظامی استان قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 2
72 شناسایی و اولویت بندی جانشین های رهبری در سازمان برنامه و بودجه با نگاه به ماموریت های سازمانی بر اساس مدل حاکمیتی هیل و هوپ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 0
73 شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعهآموزش عالی ایران(بررسی در سه حوزه آموزش، پژوهش و فناوری) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 5، شماره: 18
74 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار منشور شهروندی در دستگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 35، شماره: 2
75 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در نگهداشت کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
76 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در نگهداشت کارکنان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
77 شناسایی و اولویت بندی موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 3، شماره: 1
78 شناسایی و تبیین کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت بر مبنای نظریه هم شکلی نهادی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 2، شماره: 2
79 طراحی الگوی ارتقای رفاه عمومی با رویکرد حکمرانی خوب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 2
80 طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 2
81 طراحی الگوی پایبندسازی کارکنان با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 3
82 طراحی الگوی پایبندسازی کارکنان با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 3
83 طراحی الگوی پرورش کارکنان با اشتیاق در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 3
84 طراحی الگوی تعاملی یادگیرنده _ یاددهنده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 4، شماره: 15
85 طراحی الگوی جبران خدمات کارکنان دولت و مقایسه تطبیقی آن در انواع سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
86 طراحی الگوی جبران خدمات کارکنان دولت و مقایسه تطبیقی آن در انواع سازمان های دولتی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
87 طراحی الگوی راهبردی به منظور شناسایی و ساختاردهی مولفه های اثرگذار بر تغییر در سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 12، شماره: 48
88 طراحی الگوی رفاه عمومی مبتنی برحکمرانی خوب در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 3
89 طراحی الگوی سیستم چندسطحی فازی به منظور ارزیابی مشارکت کارکنان (مورد مطالعه: سازمان ثبت احوال قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 12، شماره: 3
90 طراحی الگوی نظام جبران خدمات کارکنان در صنعت آب و برق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 6، شماره: 4
91 طراحی سیستم خبره فازی برای پیش بینی اثربخشی نظام جبران خدمات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 12، شماره: 1
92 طراحی مدل اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات برنامه ششم توسعه با رویکرد شبکه عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 36، شماره: 2
93 طراحی مدل اجرای خط مشی های کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ مورد مطالعه: قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مواد ۶۷ و ۶۸) (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 2، شماره: 2
94 طراحی مدل اخلاق مدارانه توسعه منابع انسانی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 9، شماره: 33
95 طراحی مدل برای مطالعه تطبیقی دانشگاه های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 10، شماره: 38
96 طراحی مدل برندمنابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران به روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 11، شماره: 41
97 طراحی مدل بهینه انجام وظایف اجتماعی دولت با رویکرد حاکمیتی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 34، شماره: 1
98 طراحی مدل بهینه برند منابع انسانی در سازمان های دولتی (در راستای بهره وری منابع انسانی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 12، شماره: 4
99 طراحی مدل بهینه جذب نخبگان در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 0
100 طراحی مدل تعالی اخلاق سازمانی برای سازمانهای دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 45
101 طراحی مدل حاکمیتی اجرای خط مشی های منابع انسانی در بخش دولتی ایران (مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 2
102 طراحی مدل خصوصی سازی برای شرکت های دولتی با رویکرد استنتاج فازی (موردمطالعه: راه آهن جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 14، شماره: 54
103 طراحی مدل رهبری اخلاقی آینده نگر در سازمان های مبتنی بر مسئولیت اجتماعی (مورد مطالعه: ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 8، شماره: 1
104 طراحی مدل سبک های رهبری اخلاقی در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 3
105 طراحی مدل سه بعدی اجرای حاکمیتی خط مشی های عمومی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 8، شماره: 2
106 طراحی مدل شایستگی کارکنان در حوزه امنیت سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 41
107 طراحی مدل فرایندی نیل به مدیریت منابع انسانی باتعهد بالا در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 33
108 طراحی مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد اجتماعی فنی و بوم شناختی برای بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 2
109 طراحی مدل مدیریت منابع انسانی تنوع محور در جهت بهره مندی از استعداد های جوانان نخبه برای سازمان-های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 22، شماره: 60
110 طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سازمان های آینده چابک در نظام اداری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 7، شماره: 1
111 طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان های دولتی ایران (مورد مطالعه: ستاد وزارت نفت ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 13، شماره: 50
112 طراحی مدل مسئولیت اجتماعی برای سازمان های دولتی ایران با رویکرد اخلاقی و راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 33، شماره: 4
113 طراحی مدل مشارکت عمومی-خصوصی در طرح های زیر ساخت عمران شهری(مورد مطالعه: شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 15، شماره: 60
114 طراحی و اعتباریابی مدل اعتماد تعالی بخش در شهرداری تهران (نمونه کاوی: معاونت معماری و شهرسازی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 4
115 طراحی و تبیین الگوی اثربخش نظام اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 4
116 عوامل سازمانی موثر بر جبران خدمات پزشکان متخصص شاغل در بیمارستان های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 27، شماره: 1
117 فلسفه دولت و حکومت از دیدگاه شیخ اشراق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت دوره: 2، شماره: 3
118 قابلیت اجرایی جانشین های رهبری در انجام ماموریت های سازمانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 16، شماره: 3
119 گونه شناسی سازمانهای بخش عمومی و دولتی ایرانی منطبق بر عوامل فرایندی و ساختاری مترتب بر آنها (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 10، شماره: 2
120 مدل توسعه سرمایه انسانی در وزارت نفت ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 43
121 مدلسازی پویای توسعه سرمایه انسانی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 35
122 مدلهای غیر خطی، تحولی در بهینه یابی جعبه های سیاه در رابطه بین شیوههای منابع انسانی و عملکرد سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 51
123 مدلی برای انتخاب مدیران شرکت های دولتی با تمرکز بر بعد سیاسی؛ مورد مطالعه شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 46
124 مدیریت اخلاق مدارانه جذب نخبگان در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 5
125 معیارهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 41
126 مقاله پژوهشی: الگوی توسعه راهبردی منابع انسانی در حوزه امنیت سایبری نیروهای مسلح ج.ا.ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 18، شماره: 1
127 مقاله پژوهشی:شناسایی عوامل کلیدی در پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 37
128 مقاله پژوهشی:طراحی الگو توسعه منطقه پذیرش کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه افسری امام علی(ع)) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی مفهومی نظام اداری اثربخش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران
2 افزایش عملکرد گروهی از طریق مشارکت و پایبندی کارکنان: چارچوب مفهومی تنوع نیروی کار (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
3 بررسی تاثیر اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
4 بررسی تاثیر مدیریت پایبندی بالا برعملکرد سازمانی بادرنظر گرفتن رضایت شغلی کارکنان و فرهنگیان استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
5 بررسی مشارکت و پایبندی کارکنان در تصمیم گیری سازمانی: یک مطالعه کمی در مورد موسسات آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
6 بررسی مطالعات تاثیر مدیریت پای بندی بالا بر رفاه و سلامت کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
7 بررسی میزان تاثیر عوامل محیطی بر توسعه ی گردشگری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم، ژئوتوریسم و حفاظت از میراث طبیعی
8 بررسی نظریات اصلی در مبحث اجرا در خط مشی گذاری عمومی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
9 بررسی نقش تسهیل کننده تیم هاوسازمان های مجازی درمدیریت کارکنان دانش محور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
10 بررسی نقش رفتار شهروندی سازمانی در تحقق حکمرانی سازمانی مطلوب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
11 تاثیرحمایت سازمانی ، ابعاد مرتبط با نقش و پایبندی کاری در تعادل کار - زندگی:نقش خود کارآمدی به عنوان یک مدیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
12 تاثیرفرهنگ سازمانی برشیوه های مدیریت عملکرد درایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
13 تعیین عوامل موثر بر ارتقای بهره وری کارکنان حوزه ی سلامت مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی منتخب استان تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
14 تعیین عوامل موثر بر ارتقای بهره وری کارکنان حوزه ی سلامت(مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی منتخب استان تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
15 حکمرانی خوب؛ الگوی جدید توسعه (دریافت مقاله) همایش ملی حاکمیت و دولت شایسته در ایران ۱۴۰۴
16 رابطه بین پایبندی سازی کارکنان و عملکرد سازمانی در سازمان های ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
17 شناسایی چالش های جلوگیری از گسترش فساد اداری در بخش دولتی ایران در راستای اجرای بند 24 سیاست های کلی نظام اداری (مورد مطالعه: در اداره آموزش و پرورش استان قزوین) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
18 شناسایی و اولویت بندی ابعاد ،مولفه ها،شاخص ها و سنجه های موثر در ارتقای مدیران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
19 شناسایی و تبیین شکاف فرهنگی در بانک کشاورزی و طراحی مدل مناسب برای رفع آن از سه منظر انسجام و یکپارچگی نظام پاداش و کنترل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
20 طراحی مدل اجرای خط مشی های توسعه و نوآوری در ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر قانون برنامه ششم توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
21 فلسفه دولت و حکومت از دیدگاه شیخ اشراق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
22 مدل مفهومی مدیریت استرس؛ در رابطه با سکون زدگی شغلی و نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی (مطالعه موردی: کارکنان بانک کشاورزی استان کردستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت
23 مکتب پراگماتیسم و نقد این دیدگاه در مدیریت دولتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
24 نگرش مفهومی بر کسب و کارهای الکترونیکی: یک روش کاری نوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین