دکتر عامر نیک پور

دکتر عامر نیک پور دانش یار

دکتر عامر نیک پور

Dr. Amer Nikpour

دانش یار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاثیر فرم بر پایداری محله های شهری (مورد مطالعه: آمل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 2، شماره: 2
2 ارزیابی توزیع فضایی سرمایه اجتماعی در محله های شهری(مورد مطالعه: شهر بابلسر) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 18
3 ارزیابی رابطه میان شهر هوشمند و کاهش مشکلات حمل و نقل عمومی در شهر ساری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 24
4 ارزیابی عوامل موثر بر توسعه گردشگری پزشکی داخلی ( مطالعه موردی: کلانشهر اهواز) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 8، شماره: 32
5 ارزیابی میزان تاب آوری شهر نورآباد ممسنی در برابر سوانح طبیعی )زلزله ۱( (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 1
6 الگوی فضایی شاخص های فقر اجتماعی و شناسایی عوامل موثر بر آن مورد مطالعه: شهر آمل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 57
7 الگوی فضایی فقر و طلاق در شهر قائمشهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 5، شماره: 2
8 الگوی گسترش کالبدی شهر آمل با رویکرد رشد هوشمند شهری (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 31
9 امکان سنجی تبدیل خیابان به پیاده راه پایدار (موردپژوهی: مرکز شهر چمستان، مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 4، شماره: 6
10 Investigating the pattern of physical expansion in Northern Cities (A Case Study of Kiakola City) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 25
11 بازشناسی مولفه های شکل دهنده سرزندگی خیابان به مثابه ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی در فضاهای شهری کوچک مطالعه موردی: خیابان شهید چمران شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 3، شماره: 1
12 بررسی تاثیر فرم شهر بر میزان مصرف انرژی در بخش مسکونی مطالعه موردی: شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 1
13 بررسی میزان تاب آوری کالبدی شهر در برابر زلزله (مورد مطالعه: نورآباد ممسنی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 7، شماره: 2
14 بررسی و تحلیل شاخص های توسعه شهری بر اساس مدل های تصمیم گیری چند معیاره مورد مطالعه: شهر بابل (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 12، شماره: 46
15 بررسی و تحلیل فضایی نابرابریهای اجتماعی درمناطق شهری با رویکرد شهر متراکم مورد مطالعه : شهر بابل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 4، شماره: 16
16 بررسی و تحلیل وضعیت پایداری اجتماعی در شهر آمل (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 5، شماره: 1
17 پایش و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست به روش سلول های خودکار و زنجیره مارکوف (مورد مطالعه: منطقه عباس آباد، استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 12، شماره: 2
18 تاثیر رشد شهر بر تغییرپذیری پارامتر دما در بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 3
19 تحلیل اثرات و پیامدهای الحاق روستا به شهر(مورد: روستاهای الحاقی به شهر آمل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 4، شماره: 1
20 تحلیل الگوی فضایی شاخص های فقر شهری در شهر بابل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 71
21 تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی (مورد مطالعه: شهر بابلسر) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 7، شماره: 3
22 تحلیل رابطه میان فرم شهر و مصرف انرژی در بخش مسکن (مورد مطالعه بابلسر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 1
23 تحلیل شاخص های مسکن در شهر آمل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 33
24 تحلیل عوامل موثر بر الگوی فضایی مشارکت سیاسی در انتخابات شورای‎شهر (مورد مطالعه: قائمشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 4، شماره: 1
25 تحلیل فضایی شاخص های سالمندی در نواحی شهری و روستایی ایران (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 3
26 تحلیل فضایی شاخص های مسکن با رویکرد فرم شهری پایدار (مطالعۀ موردی: شهر بابل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 7، شماره: 2
27 تحلیل فضایی فقر اقتصادی در شهر قایمشهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 13
28 تحلیل فضایی فقر جنسیتی در فضاهای شهری (مورد مطالعه: شهر قائمشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 3
29 تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونه مطالعه: قائمشهر (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 9، شماره: 1
30 تحلیل نقش عوامل موثر بر قیمت زمین با استفاده از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی(GWR) (مورد شناسی: شهر بابلسر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 31
31 تحولات نظام شهری در استاان مازندران با تاکید بر شهرهای کوچک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 1
32 تدوین استراتژی های توسعه پایدار فضایی در شهرهای کوهستانی (مطالعه موردی: شهر رینه، بخش لاریجان شهرستان آمل) (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 5، شماره: 2
33 تغییرات فضایی فقر شهری در نورآباد ممسنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 2، شماره: 3
34 توزیع فضایی خدمات بهداشتی – درمانی از منظر عدالت اجتماعی (نمونه موردی: شهرستان های استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 4
35 سطح بندی محلات براساس شاخص های کمی و کیفی مسکن (مورد مطالعه شهر بابلسر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 4، شماره: 15
36 سنجش کالبدی فرم شهر بر اساس تراکم (مورد مطالعه شهر آمل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 2، شماره: 8
37 سنجش و ارزیابی ابعاد کالبدی تاب‌آوری شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 4
38 سنجش و ارزیابی میزان پراکنده رویی در نواحی ساحلی - مورد مطالعه: شهرستان بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 31، شماره: 121
39 شناخت و ارزیابی عوامل مرتبط با مشارکت شهروندان در مدیریت شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 5، شماره: 12
40 شناسایی عوامل موثر بر زیست پذیری در شهر نورآباد ممسنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 23
41 شناسایی و سنجش تغییرات فضایی عوامل موثر در شکل گیری پهنه های فقر (مورد مطالعه: گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 6، شماره: 18
42 ظرفیت سنجی فرم محلات بر اساس الگوی شهر فشرده مطالعه موردی: شهر بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 1، شماره: 2
43 مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر شکوفایی شهری (موردمطالعه: نورآباد ممسنی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 12، شماره: 43
44 مدل سازی فضایی عوامل موثر در تراکم ساختمانی (موردمطالعه: شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 12، شماره: 2
45 مطالعه و ارزیابی شاخص های محیطی موثر بر قابلیت پیاده روی ( مورد مطالعه: شهر آمل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 4، شماره: 13
46 مقایسه میزان رضایت مندی ساکنان از مجتمع های مسکن مهر دولتی و خود مالک (مطالعه موردی: شهر آمل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 7، شماره: 27
47 واکاوی احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر آمل با تاکید بر عناصر کالبدی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 4، شماره: 8
48 واکاوی نگرش زنان نسبت به شکل گیری فضاهای گردشگری-فراغتی مخصوص بانوان، مطالعه موردی: پارک بانوان شهر آمل (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 6، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی میزان آسیب پذیری شهر نورآباد ممسنی در برابر سوانح طبیعی (زلزله) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
2 ارزیابی میزان تاثیرگذاری تراکم ساختمانی بر قیمت مسکن مورد مطالعه: شهر بابلسر (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
3 ارزیابی نقش گردشگری درتوسعه پایدارشهری مطالعه موردی: شهرکلاچای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
4 بررسی تطبیقی کیفیت محیط در محورهای پیاده شهری ( موارد مطالعه : محور هراز در آمل و محور مدرس در بابل / مازندران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
5 بررسی کارکرد سکونتی محله های شهری؛ محله های جولستان و قائم در شهر تویسرکان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
6 بررسی میزان تحقق شاخصهای شهرسالم مطالعه موردی شهربهشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
7 بررسی میزان جرم خیزی شهری (موردمطالعه: نورآباد ممسنی) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
8 بررسی و ارزیابی شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر گرگان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
9 برسی کارکرد سکونتی محله های شهری؛ محله های جولستان و قائم در شهر تویسرکان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
10 تاثیر خصوصیات اقلیمی در طراحی خانه های سنتی شهر آمل با رویکرد معماری پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
11 تاثیر ویژگی های فردی و اجتماعی بر میزان مشارکت زنان در امور شهر (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
12 تحلیل رابطه میان اندازه شهر و درآمد شهرداری ها ( مورد مطالعه : شهرهای استان مازندان) (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
13 تحلیل سلسله مراتب مناطق شهری بر پایه عدالت اجتماعی (نمونه موردی : شهر بابل) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
14 تحلیل فضایی آسیب پذیری اجتماعی در سطح بلوک های شهری (مورد مطالعه: شهر گرگان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
15 تحلیل فضایی شاخص های فقر اجتماعی در شهر قایمشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
16 تحلیل فضایی فقر کالبدی در شهر قایمشهر (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
17 تحلیل و بررسی ساختار فضایی جمعیت شهری در استان های حوزه دریای خزر 1390 (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
18 رتبه بندی محلات شهری بر اساس پایداری اجتماعی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاپسیس (مطالعه ی موردی: شهر آمل) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
19 سنجش کالبدی فرم شهر بر اساس تراکم (مورد مطالعه شهر آمل) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
20 سنجش کالبدی فرم شهر مورد مطالعه: آزاد شهر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
21 سنجش و ارزیابی الگوی گسترش فیزیکی آزادشهر (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
22 سنجش و ارزیابی شاخص های هویت محله ای در شهر بابل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
23 کاهش مصرف انرژی در شهرها با رویکرد فرم های پایدار ساختمانی مورد مطالعه: شهر همدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
24 مطالعه تاثیر شهر بر تغییرات سالانه دما ( مورد مطالعه : بابلسر) (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
25 منظر شهر در مرکز شهر آمل (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
26 نقش ایمنی و امنیت در سرزندگی فضاهای شهری (نمونه موردی: خیابان هراز آمل) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی