دکتر سید محمد علی حجتی

دکتر سید محمد علی حجتی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید محمد علی حجتی

Dr. Seyyed Mohammad Ali Hodjati

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «هر تناقضی محال است» به چه معناست؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 1، شماره: 1
2 Aristotle on Ontological Pluralism (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 15، شماره: 36
3 ابهام، نقد یک نظریه مخالف شهود (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 16
4 اصل آنتروپیک و نقش آن در برهان تنظیمِ ظریفِکیهانی بررسی و نقد دیدگاه‎ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 4، شماره: 8
5 اصل ترکیب معنا در اندیشه فارابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 6، شماره: 4
6 انگیزه ها و استدلال های پریست در دفاع از دوحقیقت باوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 10، شماره: 2
7 بررسی پارادکس نیوکوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 6
8 بررسی رویکرد هاریچ به انتقادهای کریپکی بر نظریه کاربردی معنا داری (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 7، شماره: 2
9 بررسی قاعده نقض تالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 5، شماره: 2
10 بررسی و نقد دیدگاه تناقض باوری (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 11، شماره: 39
11 بررسی و نقد نظرهای گنتزن و هکین درباره نقش قواعد ساختاری و عمل گری در تعریف ثوابت منطقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 6، شماره: 1
12 برهان جایگشت علیه رئالیسم متافیزیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 4، شماره: 2
13 پارادوکس اخبار از مجهول مطلق: تحلیل مفهوم «خبر» (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 3، شماره: 1
14 پلانتینگا و مسئله منطقی شر (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 1، شماره: 2
15 پیش سمانتیک و سمانتیک ضمایر آنافوریک (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 8، شماره: 29
16 تسویر محمول نزد منطق دانان مسلمان در تقابل با دیدگاه هامیلتون (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 14، شماره: 56
17 تعبیرهای ارسطو از اصل تناقض (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 8، شماره: 3
18 چالش های پیش روی نظریه کریپکی در باب سمانتیک اسم خاص (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 9
19 دلالت ثابت کلمات کلی و مشکل بی مایگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 8، شماره: 1
20 دلالت شناسی در نظریه تصوری معنا: اسم عام در فلسفه زبان لاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 17
21 دیدگاه فرگه در مورد معنای محمول (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 3
22 سمانتیک اسامی خاص (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 8
23 صدق های منطقی غیرضروری از منظر زالتا (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 5، شماره: 15
24 صوری سازی در منطق گزاره ها و نقش ثوابت منطقی در آن (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 10، شماره: 34
25 مبانی فلسفی منطق شهودی (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 4، شماره: 14
26 متن گرایی در مقابل حداقل گرایی در سمانتیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 8، شماره: 2
27 معمای معرفت بخشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 9، شماره: 2
28 معناداری جمله های حاوی نام های تهی: نقدی بر دیدگاه مارگا ریمر (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 6، شماره: 2
29 مفهوم بازنمایی در نظریه «زیست معنایی» میلیکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 7، شماره: 2
30 نظریه «زیست معنایی» میلیکان؛ مقابله با سنت عقل گرایی در باب معنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 10، شماره: 25
31 نظریه مرحله‎ای و تحلیل بقا بر اساس نظریه مشابهت زمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 46، شماره: 2
32 نقد و بررسی شش دیدگاه درباره شرایط انتاج قیاس استثنایی در منطق سینوی (با تاکید بر شرطی متصل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 19، شماره: 53
33 واقعیت های منفی و مسئله صادق ساز گزاره های سالبه (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 11، شماره: 2
34 وحدت در گزاره های رمزانشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 12، شماره: 2
35 هنجاری بودن معنا (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 4، شماره: 1
36 هوسرل اول و دوم: تطور آرای هوسرل در مورد فلسفه زبان (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 9، شماره: 34
37 یک تبیین پارشناختی از عبارت های جمعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 10، شماره: 1