علی سلمانی

 علی سلمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل - ایران

علی سلمانی

Ali Salmani

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل - ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Investigating the Role of Parenting Styles in Predicting Students Academic Procrastination (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روابط انسانی دوره: 1، شماره: 1
2 Investigating the Role of Social Anxiety in Predicting Students' Academic Self-Efficacy (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روابط انسانی دوره: 1، شماره: 1
3 The relationship between emotional character with depression and anxiety in patients with polycystic ovary syndrome (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در آسیب شناسی روانی دوره: 3، شماره: 7
4 نقش هوش سازمانی و دین داری در کار با سلامت عمومی کارکنان نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 13، شماره: 52
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی بخشایش درمانی بر استرس همسران افراد وابسته به مصرف مواد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران
2 اثربخشی بخشایش درمانی بر کنترل خشم همسران افراد وابسته به مصرف مواد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
3 اثربخشی بخشایش درمانی بر همدلی عاطفی همسران افراد وابسته به مصرف مواد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
4 اثربخشی درمان مبتنی بر ABA بر سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
5 اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر ارتقای سلامت روان در افراد ترک کننده مواد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران
6 اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر معنا در زندگی در افراد ترک کننده مواد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
7 بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
8 بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دارای اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
9 بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر مدیریت استرس در دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
10 بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودانتقادی در نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
11 بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کم رویی در نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
12 بررسی نقش اشتیاق به درمان در پیشبینی تنظیم شناختی هیجان افراد با اختلال سوء مصرف مواد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
13 بررسی نقش اشتیاق به درمان در پیشبینی سبک های تصمیم گیری افراد با اختلال سوء مصرف مواد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
14 بررسی نقش اضطراب اجتماعی در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
15 بررسی نقش اعتیاد به شبکه های اجتماعی در پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی نوجوانان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
16 بررسی نقش افسردگی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت نوجوانان مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
17 بررسی نقش تعارضات زناشویی در پیش بینی هوش عاطفی دانش آموزان (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی
18 بررسی نقش خود بیمارپنداری در پیش بینی اضطراب بیماری کرونا دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
19 بررسی نقش خودکنترلی در پیش بینی سلامت روانی افراد ترک کننده مواد مخدر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
20 بررسی نقش راهبردهای مقابله ای در پیش بینی اضطراب بیماری کرونا دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹
21 بررسی نقش رضایت زناشویی در پیش بینی بهزیستی روانشناختی در زنان دانشجو (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
22 بررسی نقش سازگاری معنوی در پیش بینی اضطراب بیماری کرونا دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹
23 بررسی نقش سازگاری معنوی در پیش بینی بهزیستی روانی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران
24 بررسی نقش سبک های فرزندپروری و بی نظمی خلق اخلال گر در پیش بینی پرخاشگری کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
25 بررسی نقش شیوه فرزندپروری در پیش بینی اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
26 بررسی نقش عمل به باورهای دینی در پیش بینی اضطراب بیماری کرونا دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
27 بررسی نقش کمال گرایی والدین در پیشبینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
28 بررسی نقش مثبت اندیشی در پیش بینی اضطراب بیماری کرونا دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹
29 نقش باورهای مذهبی در سلامت روانی افراد با مشاغل مختلف در استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
30 نقش دینداری درکار در پیش بینی سازگاری شغلی معلمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران
31 نقش سازگاری اجتماعی در اهمال کاری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
32 نقش سرمایه روانشناختی در پیش بینی سازگاری شغلی معلمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
33 نقش کمال گرایی در اضطراب امتحان دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور