دکتر سیدمسعود سیف

دکتر سیدمسعود سیف دانشیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتر سیدمسعود سیف

Dr. masoud seif

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاملی در فلسفه هم سخنی مارتین بوبر (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 11
2 تحلیل ِ مقابله ی نیچه با دین مسیحیت درقالبِ تفسیرهای اسطوره ای ، فلسفی و دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 11، شماره: 1
3 تحلیل و نقد تقویم اگوی دیگر در پدیدارشناسی هوسرل (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 20، شماره: 2
4 چرا برخی پیشنهادها هنوز نتوانسته اند مثال های نقض گتیه(وار) را برطرف کنند؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 14، شماره: 1
5 خدا در فلسفۀ دکارت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 4، شماره: 7
6 زمان مندی در اندیشه متقدم هایدگر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 13، شماره: 27
7 سولیپسیسم در تراکتاتوس: سه تفسیر متفاوت (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 11، شماره: 27
8 شناخت در فلسفه اساطیر در رابطه با صورت های طبیعی و ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه غرب دوره: 1، شماره: 1
9 قانون طبیعی، ریاضی و فلسفه طبیعت (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 7، شماره: 2
10 مسئلۀ دور دکارتی در اثبات وجود خداوند راه‌حل حافظه و نقد آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 6، شماره: 12
11 مشخصه های امر پیشین نزد کانت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 12، شماره: 23
12 نقد فلسفه ی همسخنی مارتین بوبر و پی آمدهای آن در حوزه ی تعلیم و تربیت کودکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 11، شماره: 1
13 نقش آزادی در فلسفه اخلاق کانت (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 2، شماره: 7
14 نقش نظام بخش تصورات و اصول عقل درفلسفه کانت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 1، شماره: 2
15 همسویی نظریه ی کارکرد صحیح با موضع ضدشکاکانه غزالی در تکیه بر خداباوری (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 16، شماره: 61